.
Minh hoạ cách điền I-864 (Updated)

Minh hoạ Form I-864
Ban Tư Vấn VietDitru (Updated 21/3/2018)

*LƯU Ý:

USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới.

Forms I864/I864A mới không có thay đổi nào khác biệt so với forms cũ về mặt nội dung, chỉ thay đổi 1 chút về giao diện. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang).

Download forms mới:

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the INA
I-864A, Contract Between Sponsor and Household Member

Người bảo lãnh dù có income, không có income; có khai thuế hay không khai thuế đều phải điền I-864, trong đó ghi đầy đủ tên các thành viên sẽ bảo trợ của đơn bảo lãnh.

I-864 (I-864A) bản chính, giấy thuế, W2... là dành cho người được bảo lãnh chính. Nếu ngoài người được bảo lãnh chính có X người đi theo phải copy I-864 thành X bản gởi theo bộ chính (không cần giấy thuế, W2...)

Nếu có người đồng bảo trợ (I-864/I-864A) thì cũng phải copy I-864/I-864A thành X bản.

Sau khi đóng phí AOF $120 (PAID) in tờ Document cove sheet kẹp lên I-864 (I-864A) bản chính, giấy thuế, W2... và X bản copy của X người đi theo, tất cả gởi cho NVC theo địa chỉ ghi trên Document Cover Sheet.

2018 HHS Poverty Guidelines:

Image2018 HHS Poverty Guidelines

*Chú ý:

Sau khi download form I-864, phải mở form này bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader XI để form hiển thị barcode 2D (Phiên bản mới 2018 không có barcode 2D) Download Adobe Reader XI.

Nếu điền đơn bằng máy thì phải điền thông tin trên máy cho đến hết đơn, không được điền kiểu vừa bằng máy tính vừa dùng bút để điền, vì khi NVC scan đơn thì dữ liệu phần ghi bằng bút trong đơn sẽ không được captured, và khả năng data lưu lại trên máy tính của NVC sẽ không đầy đủ dữ liệu, khiến I864 bị cho là không hợp lệ oan uổng.

Chữ ký trong đơn bắt buộc phải là chữ ký bằng bút (original).

Người điền đơn tránh làm vấy bẩn, viết lên hay bấm kẹp vào phần barcode 2D để bảo đảm dữ liệu đã được mã hoá không bị ảnh hưởng.Page 1
ImagePage 1
ImageExplain


Page 2
ImagePage 2
ImageExplain


Page 3
ImagePage 3


Page 4
ImagePage 4


Page 5
ImagePage 5


Page 6
ImagePage 6

Page 6
ImagePage 6
ImageExplain
ImageExplain

Page 7
ImagePage 7


Page 8
ImagePage 8


Page 9
Image


Page 10
ImagePage 10

Page 11
ImagePage 11


Page 12
ImagePage 12


Country of Domicile
ImageExplain Country of Domicile

Part 8. Sponsor's Contract
Hợp đồng của người bảo trợ


Please note that, by signing this Form I-864, you agree to assume certain specific obligations under the Immigration and Nationality Act and other Federal laws. The following paragraphs describe those obligations. Please read the following information carefully before you sign the Form I-864. If you do not understand the obligations, you may wish to consult an attorney or accredited representative.
Xin nhớ rằng khi ký mẫu I-864 này, bạn đồng ý đảm nhận một vài trách nhiệm (bổn phận) cụ thể chiếu theo đạo luật về Di trú và Quốc tịch và chiếu theo những đạo luật liên bang khác. Những đoạn văn sau đây mô tả những trách nhiệm đó. Xin đọc kỹ những thông tin sau đây trước khi ký mẫu I-864. Nếu bạn không hiểu trách nhiệm nào, bạn có thể tham khảo luật sư hay người đại diện được công nhận.

What is the Legal Effect of My Signing a Form I-864?
Ảnh hưởng Pháp Lý đối với việc ký đơn I-864 của tôi là gì?


If you sign a Form I-864 on behalf of any person (called the: "intending immigrant") who is applying for an immigrant visa or for adjustment of status to a permanent resident, and that intending immigrant submits the Form I-864 to the U.S.Government with his or her application for an immigrant visa or adjustment of status, under section 213A of the Immigration and Nationality Act these actions create a contract between you and the U. S. Government. The intending immigrant's becoming a permanent resident is the "consideration" for the contract.
Nếu bạn ký mẫu I-864 cho bất kỳ người nào (gọi là: "người di dân tương lai") xin visa di dân hay xin điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân, và người di dân tương lai đó nộp cho chính phủ Hoa Kỳ mẫu đơn I-864 cùng với đơn xin visa di dân hay xin điều chỉnh tình trạng của họ, chiếu theo điều 213A của Đạo luật về di trú và quốc tịch, những hành động đó tạo thành hợp đồng giữa bạn và chính phủ Mỹ. Việc ngườI di dân tương lai trở thành thường trú nhân là sự "tôn trọng" hợp đồng này.

Under this contract, you agree that, in deciding whether the intending immigrant can establish that he or she is not inadmissible to the United States as an alien likely to become a public charge, the U.S. Government can consider your income and assets to be available for the support of the intending immigrant.
Chiếu theo hợp đồng này, bạn bằng lòng rằng, khi quyết định xem người di dân tương lai có thể chứng minh rằng họ đủ tư cách để được nhận vào Mỹ mà không trở thành gánh nặng xã hội, chính phủ Mỹ có thể xét thu nhập và tài khoản mà bạn có để hỗ trợ người di dân tương lai.

What If I choose Not to Sign a Form I-864?
Nếu tôi không ký vào đơn I-864?


You cannot be made to sign a Form 1-864 if you do not want to do so. But if you do not sign the Form I-864, the intending immigrant may not be able to become a permanent resident in the United States.
Bạn không thể bị bắt buộc phải ký mẫu I-864 nếu bạn không muốn. Nhưng nếu bạn không ký mẫu I-864, người di dân tương lai không thể trở thành thường trú nhân ở Mỹ.

What Does Signing the Form I-864 Require Me to do?
Để ký đơn I-864 tôi cần phải làm gì?


If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed, then, until your obligations under the Form I-864 terminate, you must:
Nếu người di dân tương lai trở thành thường trú nhân ở Mỹ do mẫu I-864 mà bạn đã ký, thì cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo đơn I-864 chấm dứt, bạn phải:

A. Provide the intending immigrant any support necessary to maintain him or her at an income that is at least 125 percent of the Federal Poverty Guidelines for his or her household size (100 percent if you are the petitioning sponsor and are on active duty in the U.S. Armed Forces and the person is your husband, wife, unmarried child under 21 years old).
Cung cấp cho người di dân tương lai tất cả sự giúp đỡ cần thiết để duy trì họ ở mức tối thiểu 125 phần trăm của bảng tiêu chuẩn nghèo liên bang cho hộ của họ (100 phần trăm nếu bạn là người bảo trợ đứng ra bảo lãnh và bạn đang thi hành nghĩa vụ trong quân đội Mỹ và người (di dân) là chồng, vợ hay con dưới 21 tuổi của bạn.

B. Notify USCIS of any change in your address, within 30 days of the change, by filing Form I-865.
Báo cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ biết sự thay đổi địa chỉ của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đổi địa chỉ bằng cách điền mẫu I-865.[/color]

What Other Consequences Are There?
Có những hậu quả nào khác?


If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed,then until your obligations under the Form I-864 terminate, your income and assets may be considered ("deemed") to be available to that person, in determining whether he or she is eligible for certain Federal means-tested public benefits and also for State or local means-tested public benefits, if the State or local government's rules provide for consideration (deeming) of your income and assets as available to the person.
Nếu người di dân trở thành thường trú nhân ở Hoa Kỳ do mẫu I-864 mà bạn đã ký, cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864 chấm dứt, thu nhập và tài khoản nhà băng của bạn có thể được xem như sẵn có để cho họ sử dụng, khi quyết định xem họ có thể hưởng môt vài Kế-kiểm-tra Phúc Lợi Quần Chúng Liên Bang và kể cả Kế-kiểm-tra Phúc Lợi Quần Chúng Tiểu Bang không, nếu chính quyền địa phương hay tiểu bang qui định xem thu nhập và tài sản của bạn như là sẵn sàng để cho ngườI di dân sử dụng.

This provision does not apply to public benefits specified in section 403(c) of the Welfare Reform Act such as, but not limited to, emergency Medicaid, short-term, non-cash emergency relief, services provided under the National School Lunch and Child Nutrition Acts; immunizations and testing and treatment for communicable diseases, and means-tested programs under the Elementary and Secondary Education Act.
Điều khoản này không áp dụng cho những phúc lợi qui định trong điều 403() của đạo luật Welfare Reform Act như, nhưng không giới hạn cho, Emergency Medicaid (viện trợ y tế khẩn cấp), cứu tế khẩn cấp ngắn hạn và không phải tiền mặt, dịch vụ cung cấp trong những chương trình National School Lunch (chương trình giúp đỡ thực phẩm bữa trưa) và Child Nutrition Acts (Đạo luật dinh dưỡng trẻ nhỏ), những chương trình phòng bệnh và khám bệnh và trị bệnh cho những loại bệnh truyền nhiễm; và những chương trình kế-kiểm-tra theo Đạo luật Elementary and Secondary Education Act (Giáo dục Tiểu học và Trung học)

What If I Do Not Fulfill My Obligations?
Tôi sẽ ra sao nếu tôi không làm tròn trách nhiệm.


If you do not provide sufficient support to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, that person may sue you for this support.
Nếu bạn khỗng hỗ trợ đầy đủ cho người trở thành thường trú chiếu theo đơn I-864 mà bạn đã ký, họ có thể kiện bạn để đòi giúp đỡ.

If a Federal, State or local agency, or a private agency provides any covered means-tested public benefit to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, the agency may ask you to reimburse them for the amount of the benefits they provided. If you do not make the reimbursement, the agency may sue you for the amount that the agency believes you owe.
Nếu một cơ quan liên bang, tiểu bang hay địa phương cung cấp kế-kiểm-tra phúc lợi cho người trở thành thường trú do đơn I-864 mà bạn đã ký, họ có thể yêu cầu hoàn trả lại số tiền phúc lợi mà họ đã chi. Nếu bạn không hoàn trả, cơ quan đó sẽ kiện bạn để đòi lại số tiền mà họ nghĩ rằng bạn nợ họ.

If you are sued, and the court enters a judgment against you, the person or agency that sued you may use any legally permitted procedures for enforcing or collecting the judgment. You may also be required to pay the costs of collection,including attorney fees.
Nếu bạn bị kiện và nếu tòa ra quyết định chống lại bạn, người hay cơ quan đã kiện bạn có thể sử dụng tất cả những thủ tục cho phép bởi luật pháp để bắt bạn thi hành quyết định của Tòa. Bạn cũng có thể bị bắt buộc trả lệ phí cho sự thu tiền, kể cả lệ phí luật sư.

If you do not file a properly completed Form I-865 within 30 days of any change of address, USCIS may impose a civil fine for your failing to do so.
Nếu bạn không nộp mẫu I-865 trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi địa chỉ, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ có thể phạt dân sự.

When Will These Obligations End?
Khi nào những trách nhiệm đó chấm dứt?


Your obligations under a Form I-864 will end if the person who becomes a permanent resident based on a Form I-864 that you signed:
Trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864 sẽ chấm dứt nếu người trở thành thường trú do mẫu đơn I-864 mà bạn đã ký:

1. Becomes a U.S. citizen.
Trở thành công dân Mỹ.

2. Has worked, or can be credited with, 40 quarters of coverage under the Social Security Act.
Đã làm việc đủ 40 quí * hay có số tín dụng 40 quí chiếu theo luật Social Security Act (An ninh xã hội)

3. No longer has lawful permanent resident status, and has departed the United States.
Không còn là thường trú nhân và đã rời khỏi Mỹ.

4. Becomes subject to removal, but applies for and obtains in removal proceedings a new grant of adjustment of status, based on a new affidavit of support, if one is required. Or:
Bị đòi trục xuất, nhưng xin điều chỉnh qui chế và trong phiên xử về vấn đề trục xuất được chấp thuận cho điều chỉnh qui chế dựa trên một tờ cam kết hỗ trợ mới, nếu bị yêu cầu. Hoặc:

5. Dies.
Qua đời.

• Note that divorce does not terminate your obligations under this Form I-864.
Xin lưu ý là ly hôn không chấm dứt trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864.

Your obligations under a Form I-864 also end if you die. Therefore, if you die, your Estate will not be required to take responsibility for the person's support after your death. Your Estate may, however, be responsible for any support that you owed before you died.
Trách nhiệm chiếu theo mẫu I-864 cũng chấm dứt nếu bạn chết. Do đó, nếu bạn mất thì những người hưởng di sản của bạn (Estate) sẽ không bị bắt buộc chịu trách nhiệm giúp đỡ sau khi bạn mất. Tuy nhiên, họ có thể chịu trách nhiệm về tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã nợ trước khi bạn mất.

(Trích từ tài liệu của Mr.Hungviet)


Xem Minh họa Form I-864A


Last updated March 22,2018.

543714 top -


I-864/I-864A phiên bản mới 2018
Ban Tư Vấn VietDitru

*LƯU Ý:

USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới.

Forms I864/I864A mới không có thay đổi nào khác biệt so với forms cũ về mặt nội dung, chỉ thay đổi 1 chút về giao diện. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang).

Download forms mới:

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the INA
I-864A, Contract Between Sponsor and Household Member


Last updated March 21, 2018

609680 top -

Image
Image
I-130
Điền mẫu I-130I-864
Điền mẫu I-864
Điền mẫu I-864ADS-261
Điền mẫu DS-261DS-260
0. Introduction
1. Sign In - Đăng nhập
2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Present and Previous Address Info
6. Mailing and Permanent Address Info
7. Family Information - Parents
8. Family Information - Spouse
9. Family Information - Previous Spouse
10. Family Information - Children
11. Previous U.S Travel Information
12. Work/Education/Training Info
13. Previous Work/Education/Training
14. Additional Work/Education/Training
15. Petitioner Information
16. Medical and Health Information
17. Criminal Information
18. Security Information 1
19. Security Information 2
20. Immigration Law Violations Info 1,2
21. Miscellaneous Information 1
22. Miscellaneous Information 2
23. Social Security Number Information
24. Review Personal, Address and Phone Info
25. Review Family Information
26. Review Previous U.S Travel Information
27. Review Work/Education/Training Information
28. Review Petitioner Information
29. Review Security and Background Information
30. Review Social Security Number Information
31. Sign and Submit
32. DS-260 Confirmation - Xác nhậnDS-160
0. Introduction
1. Getting Start
2. Application Information
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Address and Phone Information
6. Passport Information
7. Travel Information
8. Travel Companions Information
9. Previous U.S.Travel Information
10. U.S.Point Of Contact Information
11. Family Information - Relatives
12. Family Information - Spouse
14. Family Information - Fiancé/Fiancée
15. Family Information - Former Spouse
16. Family Information - Children
17. Work/Education/Training Info
18. More Work/Education/Training Info
19. Security and Background - Part 1
20. Security and Background - Part 2
21. Security and Background - Part 3
22. Security and Background - Part 4
23. Security and Background - Part 5
24. Upload Photo & Confirm Photo
25. Review Address/Phone/Passport
26. Review Travel Information
27. Review Family Information
28. Review Work/Education/Training Info
29. Review Security/Background Info
30. Review Location Information
31. Sign and Submit DS-160
32. Confirmation DS-160 Form
33. Email DS-160 Confirmation
34. Session Timed OutUpdated Apr 22, 2017