MM/DD/YYYY
Ngày ưu tiên của I-130:    
(Priority date)        

Ngày USCIS chấp thuận I-130:  
(Approval date)

Ngày sinh của đứa trẻ:     
(Child's DOB)     

Ngày visa đáo hạn:       nếu muốn (optional)
(Date visa became available)
===============================================================
                      


Dự đóan ngày đáo hạn trễ nhất: 
(Date child turned 21 - CSPA)
		  
Tuổi CSPA:           
(CSPA Age)