.
Tổng hợp các lỗi thường gặp trong checklist
Những trường hợp thường nhận checklist về I-864/I-864A
SauHai

Phần lớn các trường hợp nhận checklist là do sơ sót, thiếu, sai một hoặc vài phần, câu khi điền Form I-864/I-864A. Để tránh nhận checklist phải bổ sung làm chậm việc hoàn tất hồ sơ, các bạn nên lưu ý những phần, câu sau đây:

FORM I-864


Part 3, Information on the Immigrant(s).(Phần 3, Thông tin về người di dân mà bạn bảo trợ)
[x] Items 2 through 6.f. This case's visa category does not allow accompanying family members; therefore, you cannot list family members in this section.
Câu 2 đến câu 6.f: Trường hợp này không cho phép các thành viên trong gia đình đi cùng; do đó, bạn không thể liệt kê các thành viên gia đình trong phần này).

• Đây là trường hợp trong gia đình có con bị quá 21 tuổi sẽ khiếu nại CSPA. Khi điền I-864 bạn không nên điền (những) người con này. Trường hợp (những) người con này đủ tuổi theo luật CSPA, NBL/NBT phải điền I-864 khác có tên (những) người con này, ký tên và gửi về VN bằng đường bưu điện và NĐBL sẽ bổ sung trong ngày phỏng vấn.


[x] Item 7: The total number of immigrants listed in Item 7 must equal the number of immigrants listed in Part 3, Items 1 through 6.f. In addition, you must also verify that the total number of immigrants listed in Item 7 matches the number you entered in Part 5 Item1.
Câu số 7: Tổng số người được bảo lãnh liệt kê tại câu số 7 phải bằng số người được liệt kê trong phần 3, từ câu 1 đến câu 6.f. Ngoài ra, tổng số người được bảo lãnh liệt kê tại câu 7 cũng phải bằng với số người trong phần 5 câu số 1.
Part 5. Sponsor's Household Size (Phần 5, số người trong gia đình của người bảo trợ)
[x] Item 1. The number of sponsored persons must match the number listed in Part 3, Item 7.
Câu 1: Số người được bảo trợ phải đúng với số người được liệt kê trong phần 3, câu 7.

[x] Item 2. You must enter 1 for yourself in this field.
Câu 2: Bạn phải nhập số (1) cho chính mình trong ô này.

• Trong phần 5, câu 2, ô Yourself số 1 đã có sẵn. Tuy nhiên, một số phần mềm (software) đọc file PDF không chuẩn nên khi in ra số 1 không hiển thị. Bạn sử dụng phần mềm khác đọc file PDF để in. Tốt nhất là phần mềm Acrobat XI.


[x] Item 8. The household size must equal the sum of items 1 through 7.
Câu số 8: Số người phải bằng tổng số người từ câu 1 đến 7.
Part 6. Sponsor's Income and Employment (Phần 6. Thu nhập và việc làm của người bảo trợ)
[x] Item 13.a. You must include your __201…and 201…____ tax and income information.
Câu 13.a.: Bạn phải điền, bao gồm các thông tin về thuế và thu nhập của bạn năm 201…và năm 201…


[x] Items 13.a.1. The income you enter must match the total (gross) income reported on your most recent Federal income tax return. If you filed Form 1040EZ, use the adjusted gross income instead.
Câu 13.a.1:Thu nhập bạn khai phải phù hợp với tổng thu nhập (Total Income) báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang gần đây nhất. Nếu điền Form 1040EZ, điền dòng tổng thu nhập điều chỉnh (Adjusted Gross Income).

• Nếu khai trên tờ khai thuế 1040, điền số tiền dòng 22 ghi: This is your total income

• Nếu khai trên tờ khai thuế 1040EZ, điền số tiền dòng 4 ghi: This is your adjusted gross income.


The Form I-864 we received was missing the following page(s). Please ensure you include all nine pages when you resubmit the form.
Mẫu I-864 chúng tôi nhận được đã mất (những) trang dưới đây. Hãy chắc chắn bao gồm đủ tất cả chín (9) trang khi bạn gửi lại mẫu đơn.
[x] Page 9 of 9.Thiếu trang số 9.

• I-864 có tất cả 9 trang. Trang số 9 của I-864 là thông tin về người điền đơn dùm, nếu không có thông tin hãy điền N/A vào các ô trống thích hợp.
You must submit the following financial evidence:(Bạn phải gửi bằng chứng tài chính dưới đây)
[x] Proof of current employment (examples: a recently dated job letter, pay stub, or a copy of your business license).
Bạn phải cung cấp thêm bằng chứng về việc làm hiện tại (ví dụ: thư chứng nhận việc làm gần đây, cùi lương, hoặc bản sao giấy phép kinh doanh của bạn).


[x] A photocopy of the principal applicant's I-864 and I-864A (if applicable) is required for each accompanying dependent listed in Part 3 of the I-864 and Part 2 of the I-864A (if applicable). Copies of supporting documents are not required for accompanying dependents.
Nộp một bản sao I-864 và I864A (nếu có) của người bảo trợ cho mỗi đương đơn phụ đi kèm được liệt kê trong phần 3 của I-864 và Phần 2 của I864A (nếu có). Bản sao các tài liệu kèm theo I-864 và I864A (nếu có) không cần nộp cho những người phụ thuộc đi kèm.


[x] You have not enclosed an explanation of why you were not required to file income taxes under Federal tax laws for any/all of the 3 most recent tax years.
Bạn đã không kèm theo thư giải thích lý do, tại sao bạn không yêu cầu phải nộp thuế thu nhập theo luật thuế liên bang trong bất kỳ hoặc tất cả 3 năm gần đây nhất.
Part 8 Sponsor's Contract (Phần 8. Hợp đồng người bảo trợ)
[x] The (sponsor) has not signed his/her name on the appropriate line.
Người bảo trợ đã không ký tên của mình trên dòng thích hợp.


[x] The (sponsor)'s signature must be original. The (sponsor)'s signature must be in blue or black pen.
Chữ ký của người bảo trợ phải là bản gốc. Chữ ký phải bằng mực xanh hoặc đen

• Tuy nhiên, nên ký tên bằng viết mực xanh để phân biệt với bản photocopy kèm theo.
FORM I-864A


Part 1 Information on the Household Member (Phần 1. Thông tin về người bảo trợ)
[x] This section is incomplete. Please answer all questions completely.(If N/A, please indicated in the appropriate space).
Thông tin trong phần này điền không đầy đủ. Phải trả lời tất cả các câu hỏi. Câu nào không áp dụng ghi N/A.


[x] ____HO , TEN ___'s income indicated on line 11 of the I-864A does not correspond to that shown on the most recent tax return(1040 total income/ 1040ez adjusted income and W2(s)).
Thu nhập ghi trên dòng 11 của I-864A của [Ho, Ten] không đúng với những gì thể hiện trên tờ khai thuế mới nhất (Form 1040 tổng thu nhập/1040EZ thu nhập được điều chỉnh và W2).

• Căn cứ trên Form 1040, điền số tiền dòng 22 ghi: This is your total income.

• Căn cứ trên Form 1040EZ, điền số tiền dòng 4 ghi: This is your adjusted gross income.Supporting Documents Missing or Incomplete (Tài liệu kèm theo mất hoặc thiếu)
[x] You as a household member have not provided proof of your relationship to the sponsor.
Bạn là một thành viên trong gia đình, đã không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn với người bảo trợ.

• Nếu người đồng bảo trợ là người trong gia đình khai I-864A:
- Chồng/vợ: bổ sung hôn thú.
- Anh, chị, em, con: Bổ sung khai sinh, ID/DL để chứng minh ở cùng địa chỉ.
Part 2 and Part 3: Sponsor's Promise(Phần 2 và phần 3. Lời hứa của người bảo trợ)
[x] The number of immigrants sponsored is incorrect. (This number must be the same as that in Part 3 of the I-864).
Số người bảo lãnh được bảo trợ không chính xác. (Con số này phải giống như trong phần 3 của I-864).


568714 top -
Tổng hợp các lỗi thường gặp trong checklist
(Ban Tư Vấn - Updated 9/2017)


FORM I-864

[x] In Part 3. Information on the Immigrant(s) you are sponsoring, please correct the following...
[x] Items 3.a. through 27. You must list any spouse or children the principal applicant said would accompany him of her to the United States on the Immigrant Visa Application.

Câu 3a đến câu 27. Bạn phải liệt kê vợ/chồng & những người con mà bạn đã khai là sẽ định cư Mỹ cùng bạn.

(Chỉ khai những người có tên trong list đóng phí. Không ghi tên người con CSPA vào I864, chờ sau khi HS completed thì làm 1 bản I864 khác có tên người CSPA & gửi về VN. Sau khi khiếu kiện CSPA, NĐBL mang theo bổ sung ngày PV)


[x] Please include a photocopy of the principal applicant's I-864 and I-864A (if applicable) for each accompanying dependent listed in Part 3 of the I-864 and Part 5 of the I-864A (if applicable). You do not need to send copies of supporting documents for your accompanying dependents.
Nộp một bản sao I-864 và I864A (nếu có) của người bảo trợ cho mỗi đương đơn phụ đi kèm được liệt kê trong phần 3 của I-864 và Phần 5 của I864A (nếu có). Các giấy tờ khác của bạn (thuế, giấy tờ,...) kèm theo I-864 thì không cần nộp bản copy cho những người phụ thuộc đi kèm.

(I864/I864A ngoài bản chính còn phải nộp thêm bản copy tương ứng với số người đi theo đương đơn chính đã liệt kê trong Phần 3/I864 & trong Phần 5/I864A. Các tài liệu kèm theo (thuế, giấy tờ NBL/NBT) thì không cần nộp bản copy cho những người đi theo).


[x] You must submit the following financial evidence:
[x] Your {2016} W-2 forms(s).

Nộp forms W-2 năm 2016 (2015,…)


[x] Proof of U.S. citizenship, nationality, or Lawful Permanent Resident status (examples: a copy of your birth certificate, certificate of naturalization, certificate of citizenship, consular report of birth abroad to citizen parents, or a copy of the biographic data page of your U.S. passport).
Nộp 1 trong các giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú Hoa Kỳ (bản copy): Bằng Quốc Tịch HK; Thẻ Thường Trú Nhân; U.S. Passport, vv...


[x] Part 3. Information About the Immigrants You Are Sponsoring.
[x]Items 3a. through 27: This case's visa category does not allow accompanying family members; therefore, you cannot list family members in this section.

Phần 3. Thông tin về người di dân mà bạn đang bảo trợ.
Câu 3a đến câu 27. Trường hợp này không cho phép các thành viên trong gia đình đi cùng; do đó, bạn không thể liệt kê các thành viên gia đình trong phần này.

(Đây là trường hợp trong gia đình có con quá 21 tuổi sẽ khiếu nại CSPA. Khi điền I-864 bạn không nên điền (những) người con này. Trường hợp (những) người con này đủ tuổi theo luật CSPA, NBL/NBT phải điền I-864 khác có tên (những) người con này, ký tên và gửi về VN bằng đường bưu điện, NĐBL sẽ bổ sung trong ngày PV)


[x] Item 28: The total number of immigrants listed in Item 28 must equal the number of immigrants listed in Part 3, Items 3a. through 27. In addition, you must also verify that the total number of immigrants listed in Item 28 matches the number you entered in Part 5 Item 8.
Câu số 28. Tổng số người được bảo lãnh liệt kê tại câu số 28 phải bằng số người được liệt kê trong phần 3, từ câu 3a đến câu 27. Ngoài ra, tổng số người được bảo lãnh liệt kê tại câu 28 cũng phải bằng với số người trong phần 5 câu số 8.


[x] Item 1. The number of sponsored persons must match the number listed in Part 3, Item 28.
Câu số 1. Số người được bảo trợ phải đúng với số người được liệt kê trong phần 3, câu 28.


[x] Item 8. The household size must equal the sum of: Sponsor + traveling applicants + household members filing a Form I-864A.
Câu số 8. Số người trong hộ phải tổng cộng gồm: Người bảo trợ + số người trong gia đình NĐBL + số người đồng bảo trợ chung hộ đang nộp đơn I864A.


(Bạn đã tính sai tổng số người trong hộ, hoặc có thể lỗi phần mềm đọc file PDF, nên con số 1 trong mục Yourseft không được nhận diện, do đó khi in ra số 1 không hiển thị. Bạn nên sử dụng phần mềm Adobe Acrobat Reader XI).


[x] Item 18b. You must include your __20… and 20…____ tax and income information.
Câu 18b. Bạn phải điền bao gồm các thông tin về thuế và thu nhập của bạn năm 20... và năm 20...


[x] Items 15. The income you enter must match the total (gross) income reported on your most recent Federal income tax return. If you filed Form 1040EZ, use the adjusted gross income instead.
Câu 15. Thu nhập bạn khai phải phù hợp với tổng thu nhập (Total Income) báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang gần đây nhất. Nếu điền Form 1040EZ, điền dòng tổng thu nhập điều chỉnh (Adjusted Gross Income).

. Nếu khai trên tờ khai thuế 1040, điền số tiền dòng 22 (This is your total income).
. Nếu khai trên tờ khai thuế 1040EZ, điền số tiền dòng 4 (This is your adjusted gross income).[x] You must submit the following supporting financial evidence:
[x]If you were not required to file a federal income tax return under U.S. tax law, attach a written statement indicating why you did not file federal income tax returns.

Nếu trường hợp bạn không phải khai thuế liên bang, bạn phải nộp đính kèm bản tường trình giải thích lý do vì sao không khai thuế.


[x] The Form I-864 we received was missing the following page(s). Please ensure you include all nine pages when you resubmit the form. [x]Page 10,11,12 of 12.
Mẫu I-864 chúng tôi nhận được đã mất (những) trang dưới đây. Hãy chắc chắn bao gồm đủ tất cả mười hai (12) trang khi bạn gửi lại mẫu đơn. Thiếu trang số 10, 11, 12.

(I-864 có tất cả 12 trang. Trang số 10,11 của I-864 là thông tin về người thông dịch, người giúp điền đơn & trang số 11 là trang cung cấp thêm thông tin. Nếu không có thông tin cho các trang này, bạn điền N/A vào các ô trống thích hợp và phải nộp đủ 12 trang)


[x] You must submit the following financial evidence:
[x]Proof of current employment (Ex: a recently dated job letter, pay stub, or a copy of your business license)

Bạn phải cung cấp thêm bằng chứng về việc làm hiện tại (thư xác nhận việc làm, cùi lương gần đây, bản sao giấy phép kinh doanh,...)


[x] You have not enclosed an explanation of why you were not required to file income taxes under Federal tax laws for any/all of the 3 most recent tax years.
Bạn đã không kèm theo thư giải thích lý do tại sao bạn không bị yêu cầu phải nộp thuế thu nhập theo luật thuế liên bang trong bất kỳ hoặc tất cả 3 năm gần đây nhất.


[x] Part 8. Sponsor's Contract
[x]The (sponsor) has not signed his/her name on the appropriate line.

Người bảo trợ đã không ký tên của mình trên dòng thích hợp.


[x] The (sponsor)'s signature must be original. The (sponsor)'s signature must be in blue or black pen.
Chữ ký của người bảo trợ phải là bản gốc. Chữ ký phải bằng mực xanh hoặc đen.

(Nên ký tên bằng viết mực xanh để phân biệt với bản photocopy kèm theo)FORM I-864A

[x] Part 1. Information About You (The Household Member)
[x] This section is incomplete. Please answer all questions completely. (If N/A, please indicated in the appropriate space).

Thông tin trong phần này điền không đầy đủ. Phải trả lời tất cả các câu hỏi. Câu nào không áp dụng ghi N/A.


[x] ____[NAME] ___'s income indicated on line 2a. of the I-864A does not correspond to that shown on the most recent tax return (1040 total income/ 1040ez adjusted income and W2(s)).
Thu nhập ghi trên dòng 2a. của I-864A của [TEN] không đúng với những gì thể hiện trên tờ khai thuế mới nhất (Form 1040 tổng thu nhập/1040EZ thu nhập được điều chỉnh và W2).

. Căn cứ trên Form 1040, điền số tiền dòng 22 ghi: This is your total income.
. Căn cứ trên Form 1040EZ, điền số tiền dòng 4 ghi: This is your adjusted gross income.[x] Supporting Documents Missing or Incomplete
[x]You as a household member have not provided proof of your relationship to the sponsor.

Tài liệu kèm theo mất hoặc thiếu
Bạn là một đồng bảo trợ chung hộ, đã không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn với người bảo trợ.

*Nếu người đồng bảo trợ là người trong gia đình khai I-864A:
- Nếu là Vợ/Chồng: bổ sung hôn thú.
- Nếu là Anh, Chị, Em ruột/Con ruột: Bổ sung khai sinh, ID/DL để chứng minh ở cùng địa chỉ.[x] Part 5. Sponsor's Promise & Part 6. Your (Household Member’s) Promise,...
[x]The number of immigrants sponsored is incorrect. This number must be the same as that in Part 3 of the I-864.

Số người được bảo trợ không chính xác. Con số này phải tương đương với số người trong phần 3 của I-864.


[x] The sponsor, __[NAME]__, must sign the form and his or her signature must be original.
Người bảo trợ phải ký tên original vào form.


[x] The sponsor, ___[NAME]__, must enter the date he or she signed the form.
Người bảo trợ phải ghi ngày ký đơn.

(Form I864A luôn có 2 chữ ký, gồm chữ ký của người bảo trợ (ở trang 4) và chữ ký của người đồng bảo trợ chung hộ (ở trang 6). NBT phải nhớ ký tên & nhớ ghi ngày ký đơn)Civil Documents


______PASSPORT:______
Please submit a copy of the biographic data page of this person's passport, including the expiration date of the passport. The passport must be valid.

Nộp bản copy hộ chiếu còn thời hạn. Copy trang thông tin cá nhân có hình.______3 - BIRTH CERTIFICATE:______
Please submit this applicant's photocopy of the original document listed above. Each applicant must send a photocopy of the original birth certificate issued by the official custodian of birth records in the country of birth, showing the date and place of birth, and the parentage of the alien, based upon the original registration of birth.

Nộp bản copy của Giấy Khai Sinh gốc.______10 - VIETNAM POLICE CERTIFICATE:______
Required for immigrant visa applicants only.

Nộp bản chính Lý Lịch Tư Pháp số 2.______F - PETITIONER BIRTH CERTIFICATE:______
Please submit a copy of the petitioner's original birth certificate or a copy of the certified birth document, obtained from the issuing government authority. The original birth certificate must contain the petitioner's place and date of birth and names of both parents. If the birth certificate is a certified copy of the original, it must come from the issuing government authority and it must contain annotation by the issuing government authority indicating that it is an extract from the official records.

Nộp bản copy Giấy Khai Sinh của người bảo lãnh.______F - PETITIONER BIRTH CERTIFICATE:______
The National Visa Center (NVC) received an English translation of your civil document. You must also send us a photocopy of the original civil document.

NVC đã nhận Giấy Khai Sinh bản dịch English của NBL. Phải nộp thêm bản copy của Giấy Khai Sinh gốc.

(Khi gửi bất cứ giấy tờ bản dịch English nào, bạn nhớ luôn kèm theo bản gốc của giấy tờ đó mới hợp lệ).


----------
Last updated 22/9/2017


607478 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!