.
ESL 337: The Rental Car (2)


ESL 337: The Rental Car (2)


Download


Ryan and Amelia traveled in the rented Buick to Tucson to attend a weekend gem and mineral show; the big national show was every April. They mostly browsed. Amelia was partial to natural, unpolished stones. One that she particularly liked was priced at $1,600. "We'll get that one as soon as we hit the lotto," Ryan promised her. She rolled her eyes.

Halfway back from Tucson, Ryan swerved into the emergency lane to avoid a ladder in the number four lane. The emergency lane itself had pieces of metal and other trash in it, but he safely evaded the ladder. Ten miles later, he saw a bumper in the fast lane and a wheel rim in the number two lane. "These freeways are turning into minefields," Ryan muttered. They returned the rental car at 9:45 p.m. Sunday.

The bill in today's mail was for $430.55, charged to Ryan's VISA card. Apparently, some metal from the emergency lane had damaged the Buick's air conditioning system. "I told you to buy their daily insurance," Amelia yelled. "When are you going to listen to me?"

Ryan said that he wasn't going to pay this bill. That Buick air conditioner had probably died last November, he thought. He dialed VISA to dispute the bill. If VISA didn't help him contest the bill, he'd talk to his own auto insurance company. Surely they would reimburse him if he had to pay this bill.

454151 top -


*Vocabulary:

• apparently:
• avoid:
• browse:
• bumper:
• contest:
• dispute:
• evade:
• gem:
• ladder:
• metal:
• minefield:
• mineral:
• mutter:
• partial:
• particularly:
• polish:
• probably:
• reimburse:
• rim:
• swerve:

------------------

*Yes/No-Questions:

• Did Ryan and Amelia attend a gem and mineral show?

• Was the big national show every other April?

• Did they buy a lot of items?

• Did he buy her the stone that she liked for $1,600?

• Did they hit the lotto?

• Did he throw a dinner roll in her eyes?

• Did he swerve to avoid a ladder?

• Was there trash in the emergency lane?

• Did he safely evade the ladder?

• Did he see a bumper in the fast lane?

-----------------

*Fill in blanks:

Ryan and Amelia traveled in the rented Buick ____ Tucson to attend a weekend gem and mineral ____ ; the big national show was every April. They ____ browsed. Amelia was partial to natural, unpolished stones. ____ that she particularly liked was priced at $1,600. “____ ’ll get that one as soon as we hit ____ lotto,” Ryan promised her. She rolled her eyes.

____ back from Tucson, Ryan swerved into the emergency ____ to avoid a ladder in the number four ____ . The emergency lane itself had pieces of metal ____ other trash in it, but he safely evaded ____ ladder. Ten miles later, he saw a bumper ____ the fast lane and a wheel rim in ____ number two lane. “These freeways are turning into ____ ,” Ryan muttered. They returned the rental car at ____ :45 p.m. Sunday.

The bill in today’s mail was ____ $430.55, charged to Ryan’s VISA card. Apparently, some ____ from the emergency lane had damaged the Buick’s ____ conditioning system. “I told you to buy their ____ insurance,” Amelia yelled. “When are you going to ____ to me?”

Ryan said that he wasn’t going____ pay this bill. That Buick air conditioner had ____ died last November, he thought. He dialed VISA ____ dispute the bill. If VISA didn’t help him ____ the bill, he’d talk to his own auto____ company. Surely they would reimburse him if he ____ to pay this bill.

------------------

*Translate into Vietnamese:

..............

454156 top -

ESL 337: The Rental Car (2)

*Vocabulary:


• apparently: rõ ràng
• avoid: tránh
• browse: duyệt
• bumper: cái cản xe
• contest: cuộc bàn cãi
• dispute: tranh cãi
• evade: trốn tránh
• gem: đá quý
• ladder: thang
• metal: kim loại
• minefield: vùng mỏ
• mineral: khoáng chất
• mutter: lẩm bẩm
• partial: một phần
• particularly: đặc biệt
• polish: đánh bóng
• probably: có thể
• reimburse: trả lại
• rim: bánh xe
• swerve: lệch ra ngoài

===========================================================

*Yes/No-Questions:

• Did Ryan and Amelia attend a gem and mineral show? Yes

• Was the big national show every other April? Yes

• Did they buy a lot of items? No

• Did he buy her the stone that she liked for $1,600? No

• Did they hit the lotto? No

• Did he throw a dinner roll in her eyes? No

• Did he swerve to avoid a ladder? Yes

• Was there trash in the emergency lane? Yes

• Did he safely evade the ladder? Yes

• Did he see a bumper in the fast lane? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Ryan and Amelia traveled in the rented Buick __to__ Tucson to attend a weekend gem and mineral __show__ ; the big national show was every April. They _mostly___ browsed. Amelia was partial to natural, unpolished stones. _One___ that she particularly liked was priced at $1,600. “__We__ ’ll get that one as soon as we hit __the__ lotto,” Ryan promised her. She rolled her eyes.

__Halfway__ back from Tucson, Ryan swerved into the emergency __lane__ to avoid a ladder in the number four __lane__ . The emergency lane itself had pieces of metal __and__ other trash in it, but he safely evaded __the__ ladder. Ten miles later, he saw a bumper _in___ the fast lane and a wheel rim in __the__ number two lane. “These freeways are turning into __minefields__ ,” Ryan muttered. They returned the rental car at __9__ :45 p.m. Sunday.

The bill in today’s mail was _for___ $430.55, charged to Ryan’s VISA card. Apparently, some __metal__ from the emergency lane had damaged the Buick’s __air__ conditioning system. “I told you to buy their _daily___ insurance,” Amelia yelled. “When are you going to __listen___ to me?”

Ryan said that he wasn’t going__to__ pay this bill. That Buick air conditioner had ____probably__ died last November, he thought. He dialed VISA _to___ dispute the bill. If VISA didn’t help him ____contest__ the bill, he’d talk to his own auto____insurance__ company. Surely they would reimburse him if he __had__ to pay this bill.

=========================================================

*Translate into Vietnamese:

Xe thuê (2)

Ryan và Amelia đến Tucson bằng xe thuê Buick để tham gia hội chợ đá quý và khoáng cuối tuần; hội chợ quốc gia lớn mỗi tháng tư. Họ chỉ duyệt qua. Amelia thích đá quý một phần thiên nhiên, chưa mài giũa. Một viên đá quý mà cô đặc biệt thích có giá $1,600. "Chúng ta sẽ mua viên đó khi chúng ta trúng số," Ryan hứa với cô. Cô tròn mắt.

Nửa đường về từ Tucson, Ryan bẻ lái lệch vào đường khẩn cấp để tránh bậc thang trên dòng đường số bốn. Đường khẩn cấp cũng có những mảnh kim loại và vật cản trên đó, nhưng anh đã tránh được bậc thang an toàn. Mười phút sau, anh thấy cái cản xe trên đường chạy nhanh và một mâm bánh xe trên dòng đường số hai. "Đường cao tốc bây giờ thành bãi sắt thải," Ryan lẩm bẩm. Họ trả chiếc xe thuê lúc 9:45 tối chủ nhật.

Hoá đơn hôm nay $430.55, tính vào VISA card của Ryan. Rõ ràng, vài mảnh kim loại trên đường khẩn đã phá huỷ hệ thống điều hoà nhiệt độ của chiếc Buick. "Em đã nói anh mua bảo hiểm ngày của họ," Amelia hét lên. "Chừng nào anh mới nghe em?"

Ryan nói anh sẽ không trả tiền hoá đơn này. Hệ thống điều hoà của chiếc Buick có thể đã hư tháng Mười Một năm ngoái, anh nghĩ. Anh gọi nơi phát hành thẻ VISA để tranh cãi về hoá đơn. Nếu nơi cấp thẻ VISA không giúp anh tranh cãi cho hoá đơn, anh sẽ nói chuyện với công ty bảo hiểm xe. Chắc chắn là họ sẽ trả lại tiền cho anh nếu anh phải trả cho hoá đơn này.

455142 top -


@lanhuongbm

Rim: Cái mâm bánh xe hơi.

Trash: Những thứ vứt bỏ (rác)

The number four lane: Hai người này đang đi trên đường cao tốc có nhiều lane cho mỗi chiều. Có lẽ người ta muốn nói lane thứ tư (tính từ lề đường ra)? Fast lane sẽ là lane ngoài cùng bên tay trái vì xe đang chạy high speed thì phải chạy ra lane ngoài cùng.

Minefield: Có lẽ nên dịch là cái "bãi sắt thải" (hoặc kim loại).

Emergency lane thì anh phamdinhphung đã giúp bạn hiểu rõ ở những bài trước rồi, tôi khỏi giải thích lại nhé.

Câu "Anh gọi VISA để tranh cãi về hoá đơn." Bạn cần dịch là:

Anh gọi cho công ty phát hành thẻ VISA của anh để tranh cãi về hoá đơn.

Như vậy người đọc mới hiểu nghĩa.

455229 top -

Dạ, cám ơn anh nguoidochanh, lanhuong đã sửa lại. Không rành về đường sá và xe cộ bên Mỹ, được anh giải thích thật rõ ràng, cảm ơn anh.

455253 top -
@ chị lanhuongbm:

Xin góp ý thêm với chị:

Ryan and Amelia traveled in the rented Buick to Tucson to attend a weekend gem and mineral show(1); the big national show was every April. They mostly browsed.(2) Amelia was partial(3) to natural, unpolished stones.
Ryan và Amelia đến Tucson bằng xe thuê Buick để tham gia hội chợ đá quý và khoáng cuối tuần; hội chợ quốc gia lớn mỗi tháng tư. Họ chỉ duyệt qua. Amelia thích đá quý một phần thiên nhiên, chưa mài giũa.


(1)hội chợ đá quí,(hoặc hội chợ đá và khoáng vật quí).
http://sacombank-sbj.com/tin-chuyen-mon/36-11-147.aspx

(2)xem (chỉ xem, không mua).

(3)be partial to something = thích/ rất thích cái gì đó .
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition

par • tial
BrE / pɑʃl /
NAmE / pɑrʃl /
adjective

 word origin
 thesaurus
 example bank
1 not complete or whole
It was only a partial solution to the problem.
a partial eclipse of the sun
2 [ not before noun ] ~ to sb/sth ( old-fashioned ) liking sb/sth very much
I'm not partial to mushrooms.
3 [ not usually before noun ] ~ (towards sb/sth) ( disapproving ) showing or feeling too much support for one person, team, idea, etc, in a way that is unfair
biased , impartial
© Oxford University Press, 2010


(4)
Ryan swerved into the emergency lane to avoid a ladder in the number four lane.
Ryan bẻ lái lệch vào đường khẩn cấp để tránh bậc thang trên dòng đường số bốn.


ladder = cái thang ( không phải "bậc thang", có thể làm cho người đọc lầm là đường cao tốc có bậc cấp!)

"These freeways are turning into minefields(5),"
"Đường cao tốc bây giờ thành bãi sắt thải,"


(5) minefield = bãi mìn (hoặc cái gì đó giống bãi mìn, có nhiều mối nguy hiễm cần phải xử lý rất thận trọng)

Definition of MINEFIELD
1
: an area (as of water or land) set with mines
2
: something resembling a minefield especially in having many dangers or requiring extreme caution <a political minefield>
http://www.merriam-webster.com/dictionary/minefield(6) Đánh số lane trên đường cao tốc, mời các anh chị xem thêm:

Numbering of Freeway Lanes in California
Caltrans numbers each freeway lane from left to right. The “fast” lane is the number 1 lane. The “slow” lane (closest to freeway entrance/exits) is numbered according to the total number of lanes (anywhere from 2 to 6 in Orange County).
http://www.ocalmanac.com/Transportation/tr31.htm


Chúc chị vui, khoẻ .

455288 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.