.
ESL 315: Weekly Driving Lessons (2)


ESL 315: Weekly Driving Lessons (2)


Download


The next morning, Sean and Darren got into Sean's car. Sean took The Club off the steering wheel. Darren noticed that Sean didn't unlock The Club first. He asked Sean if The Club had been unlocked all night. Sean said yes. Darren fumed. "Do you know how long it takes a thief to smash the window and drive off with this car?! Less than two minutes! Do you think cars grow on trees? Do you have the money to buy another car if this one is stolen?" Sean said that he had forgotten to lock The Club. Darren reminded Sean that he had spent a lot of time finding Sean a clean, reliable, used car. He also reminded Sean that he, not Sean, had paid for the car.

He barked at Sean off and on during the next two hours. They went south on Santa Anita Avenue to the 10 and headed west to downtown LA. They went south to the USC Coliseum and turned around at the two statues of the Olympic athletes. Then they went north on Figueroa Street to the 110 and headed back to Arcadia. Darren continued to yell at Sean about his driving errors. When Sean tried to parallel park in front of Gwen's apartment, Darren scolded him for taking 20 seconds to do something that should have taken five seconds.

As they walked upstairs to the apartment, Darren apologized to Sean for all the yelling he had done. Sean didn't respond. Instead, he entered the apartment, spoke angrily to his mother in their native language, went into his bedroom, and slammed the door. Gwen looked at Darren but said nothing. She simply shook her head.

449313 top -


*Vocabulary:

• athlete:
• bark:
• coliseum:
• fume:
• Olympic:
• parallel:
• reliable:
• respond:
• scold:
• shake:
• slam:
• smash:
• statue:
• steering:
• wheel:

-------------------

*Yes/No-Questions:

• Did they get into Sean's truck?

• Was The Club locked onto the steering wheel?

• Had The Club been unlocked all night?

• Did Darren get angry?

• Can a thief steal a car in less than 2 minutes?

• Did Sean say that he had lost the key to The Club?

• Had Sean paid for the car?

• Did Darren joke with Sean during the next 2 hours?

• Did they head west to downtown LA?

• Did they turn around at the two statues of the athletes?

-------------------

*Fill in blanks:

The next morning, Sean and Darren got into ____ ’s car. Sean took The Club off the steering ____ . Darren noticed that Sean didn’t unlock The Club ____ . He asked Sean if The Club had been ____ all night. Sean said yes. Darren fumed. “Do ____ know how long it takes a thief to ____ the window and drive off with this car?! ____ than two minutes! Do you think cars grow ____ trees? Do you have the money to buy ____ car if this one is stolen?” Sean said ____ he had forgotten to lock The Club. Darren ____ Sean that he had spent a lot of ____ finding Sean a clean, reliable, used car. He ____ reminded Sean that he, not Sean, had paid ____ the car.

He barked at Sean off and ____ during the next two hours. They went south Santa Anita Avenue to the 10 and headed ____ to downtown LA. They went south to the ____ Coliseum and turned around at the two statues ____ the Olympic athletes. Then they went north on ____ Street to the 110 and headed back to ____ . Darren continued to yell at Sean about his ____ errors. When Sean tried to parallel park in ____ of Gwen’s apartment, Darren scolded him for taking ____ seconds to do something that should have taken ____ seconds.

As they walked upstairs to the apartment, ____ apologized to Sean for all the yelling he ____ done. Sean didn’t respond. Instead, he entered the ____ , spoke angrily to his mother in their native ____ , went into his bedroom, and slammed the door. ____ looked at Darren but said nothing. She simply ____ her head.

-----------------

*Translate into Vietnamese:

.............

449318 top -

ESL 315: Weekly Driving Lessons (2)

*Vocabulary:


• athlete: vận động viên
• bark: sủa
• coliseum: đấu trường
• fume: khói
• Olympic: Thế vận hội
• parallel: song song
• reliable: đáng tin cậy
• respond: trả lời
• scold: la rầy
• shake: lắc
• slam: đóng sầm cửa
• smash: đập bể
• statue: tượng
• steering: tay lái
• wheel: bánh xe

===========================================================

*Yes/No-Questions:

• Did they get into Sean's truck? No

• Was The Club locked onto the steering wheel? No

• Had The Club been unlocked all night? Yes

• Did Darren get angry? Yes

• Can a thief steal a car in less than 2 minutes? Yes

• Did Sean say that he had lost the key to The Club? No

• Had Sean paid for the car? No

• Did Darren joke with Sean during the next 2 hours? No

• Did they head west to downtown LA? Yes

• Did they turn around at the two statues of the athletes?
Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The next morning, Sean and Darren got into __Sean__ ’s car. Sean took The Club off the steering __wheel__ . Darren noticed that Sean didn’t unlock The Club __first__ . He asked Sean if The Club had been __unlocked__ all night. Sean said yes. Darren fumed. “Do __you__ know how long it takes a thief to __smash__ the window and drive off with this car?! __Less__ than two minutes! Do you think cars grow __on__ trees? Do you have the money to buy ____another__ car if this one is stolen?” Sean said __that__ he had forgotten to lock The Club. Darren ____reminded__ Sean that he had spent a lot of __time__ finding Sean a clean, reliable, used car. He __also__ reminded Sean that he, not Sean, had paid _for___ the car.

He barked at Sean off and _on___ during the next two hours. They went south Santa Anita Avenue to the 10 and headed __west__ to downtown LA. They went south to the _USC___ Coliseum and turned around at the two statues __of__ the Olympic athletes. Then they went north on ____Figueroa__ Street to the 110 and headed back to ____Arcadia__ . Darren continued to yell at Sean about his ____driving__ errors. When Sean tried to parallel park in ____front__ of Gwen’s apartment, Darren scolded him for taking __20__ seconds to do something that should have taken __five__ seconds.

As they walked upstairs to the apartment, ____Darren__ apologized to Sean for all the yelling he __had__ done. Sean didn’t respond. Instead, he entered the ____apartment__ , spoke angrily to his mother in their native __language___ , went into his bedroom, and slammed the door. __Gwen__ looked at Darren but said nothing. She simply ____shook__ her head.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Học lái xe hàng tuần (2)

Sáng hôm sau, Sean và Darren vào chiếc xe của Sean. Sean bẻ lái. Darren nhận thấy Sean không mở khoá Club trước. Ông hỏi Sean không khoá Club cả đêm sao. Sean nói dạ. Darren nổi nóng. "Cháu có biết tên trộm mất bao lâu để đập vỡ cửa kính và lái chiếc xe này đi không?! Chỉ kém hai phút! Cháu nghĩ là xe mọc ở trên cây à? Cháu có tiền để mua chiếc khác nếu chiếc này bị ăn cắp mất không?" Sean nói là nó quên không khoá Club. Darren nhắc với Sean là ông đã tốn rất nhiều thời gian để tìm cho Sean một chiếc xe sạch, tốt, đã sử dụng. Ông cũng nhắc Sean là ông, không phải Sean, đã trả tiền cho chiếc xe.

Ông tiếp tục mắng Sean lúc mắng lúc không trong hai giờ tiếp theo. Họ đi về hướng nam của đại lộ Santa Anita đến đường 10 rồi hướng phía tây của thị trấn LA. Họ đi phía nam của ÚC Coliseum và quay vòng tại hai tượng vận động viên Olympic. Rồi họ hướng về phía bắc đường Figueroa đến đường 110 và hướng về lại Arcadia. Darren tiếp tục la Sean những lỗi lái xe. Khi Sean cố đậu song song trước căn hộ của Gwen, Darren lại mắng nó làm một việc đến 20 giây trong khi chỉ cần làm 5 giây.

Khi lên căn hộ, Darren xin lỗi Sean vì tất cả những la mắng mà ông đã làm. Sean không trả lời. Thay vì vậy, nó vào căn hộ, nói một cách giận dữ với mẹ bằng tiếng của họ và vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Gwen nhìn Darren không nói gì. Cô chỉ lắc đầu.

449824 top -
Chị lanhuongbm thân mến:

ESL 315: Weekly Driving Lessons (2)

ESL 315: Weekly Driving Lessons (2)
Sean took The Club off the steering wheel. Darren noticed that Sean didn't unlock The Club first. He asked Sean if The Club had been unlocked all night.

Sean bẻ lái. Darren nhận thấy Sean không mở khoá chiếc Club trước. Ông hỏi Sean chiếc Club không khoá cả đêm sao.

ESL 97: A Walk in the Wild
He put The Club on his steering wheel and made sure that nothing of value—not even a pair of cheap sunglasses—was visible through the car windows.


The Club trong bài ESL 315: Weekly Driving Lessons (2) cũng như trong bài ESl 97:A Walk in the Wild là cái khoá tay lái xe hơi.

The Club is the trademark version of a popular automotive steering wheel lock, produced by Sharon,...

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Club_%28automotive%29


Image
A club installed on car.

Thân ái.

449912 top -

Hay quá, cám ơn chanhhetbiet, hôm nay mới biết cái vụ khoá xe hơi này ta.

450013 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.