.
ESL 314: Weekly Driving Lessons (1)


ESL 314: Weekly Driving Lessons (1)


Download


"I think he's finally beginning to like you," Gwen said to her boyfriend Darren. "He told me that he enjoys his weekly driving lessons with you."

"That's nice to hear," Darren replied. "He's disliked me since the first day we met. I don't know what I ever said or did. Maybe it's because I'm the wrong color? Or because I'm old enough to be his grandpa? But it's nice to hear that maybe we can eventually become friends. I'll keep my fingers crossed. I'm surprised he hasn't gotten upset when I yell at him for his driving mistakes."

"Oh, he doesn't like that at all. I wish you wouldn't yell at him during his driving lessons. It makes him upset and nervous."

"You know, I try not to. But I get so irritated sometimes. He does things like drifting into the next lane. He sees the car in front of him but doesn't see the red stop light above him. He forgets to check his blind spot when he changes lanes. We've been practicing for at least 20 hours now, and he's still making the same dangerous mistakes. Someday he might be driving you around, and one simple mistake could get both of you killed. I yell because he needs to wake up when he's behind the wheel. One second can be the difference between life and death."

"Yes, I know. But he's just a kid. Besides, there are other ways to wake someone up."

449312 top -


*Vocabulary:

• blind:
• dangerous:
• difference:
• drift:
• eventually:
• irritate:
• lane:
• mistake:
• nervous:
• spot:
• surprise:
• upset:
• wheel:

--------------------

*Yes/No-Questions:

• Did Gwen think that her son was beginning to like Darren?

• Did Gwen's son say that he enjoyed his weekly driving lessons with Darren?

• Was Darren sad to hear that?

• Does Darren know what he said or did wrong?

• Are Darren and Gwen's son the same color?

• Is Darren old enough to be his grandpa?

• Will Darren keep his fingers crossed?

• Does Darren yell at him for his driving mistakes?

• Does her son like it when Darren yells?

• Does Darren's yelling make her son feel good?

-------------------

*Fill in blanks:

“I think he’s finally beginning to like you,” ____ said to her boyfriend Darren. “He told me ____ he enjoys his weekly driving lessons with you.”

“____ ’s nice to hear,” Darren replied. “He’s disliked me ____ the first day we met. I don’t know ____ I ever said or did. Maybe it’s because ____ ’m the wrong color? Or because I’m old enough ____ be his grandpa? But it’s nice to hear ____ maybe we can eventually become friends. I’ll keep ____ fingers crossed. I’m surprised he hasn’t gotten upset ____ I yell at him for his driving mistakes.”

“____ , he doesn’t like that at all. I wish ____ wouldn’t yell at him during his driving lessons. ____ makes him upset and nervous.”

“You know, I ____ not to. But I get so irritated sometimes. ____ does things like drifting into the next lane. ____ sees the car in front of him but ____ 't see the red stop light above him. He ____ to check his blind spot when he changes ____ . We’ve been practicing for at least 20 hours ____ , and he’s still making the same dangerous mistakes. ____ he might be driving you around, and one ____ mistake could get both of you killed. I ____ because he needs to wake up when he's ____ the wheel. One second can be the difference ____ life and death.”

“Yes, I know. But he's ____ a kid. Besides, there are other ways to ____ someone up.”

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.........

449316 top -


Blind spot: Điểm mù

A person seated in the driver's seat of a typical car or truck depends on the rear view mirror and two side mirrors to see vehicles approaching from behind. However, vehicles or other objects on either side and slightly behind a car may be in an area that is outside the field of view of the these mirrors. This region is called the vehicle's blind spot. Driver's education classes emphasize the importance of checking for vehicles in the blind spot before attempting to make a lane change. Nevertheless, hundreds of thousands of collisions occur every year during lane changes.

Image
Vùng màu xanh xám trong hình chính là điểm mù mà người lái xe không thể thấy được qua kính chiếu hậu hai bên.

449529 top -

ESL 314: Weekly Driving Lessons (1)

*Vocabulary:


• blind: mù
• dangerous: nguy hiểm
• difference: khác nhau
• drift: trôi giạt, khuynh hướng
• eventually: dần dần
• irritate: dị ứng
• lane: làn đường
• mistake: lỗi
• nervous: lo lắng, nhút nhát
• spot: điểm
• surprise: ngạc nhiên
• upset: lo lắng, sợ
• wheel: tay lái

==========================================================

*Yes/No-Questions:

• Did Gwen think that her son was beginning to like Darren? Yes

• Did Gwen's son say that he enjoyed his weekly driving lessons with Darren? Yes

• Was Darren sad to hear that? No

• Does Darren know what he said or did wrong? No

• Are Darren and Gwen's son the same color? No

• Is Darren old enough to be his grandpa? Yes

• Will Darren keep his fingers crossed? Yes

• Does Darren yell at him for his driving mistakes? Yes

• Does her son like it when Darren yells? No

• Does Darren's yelling make her son feel good? No

==========================================================

*Fill in blanks:

“I think he’s finally beginning to like you,” __Gwen__ said to her boyfriend Darren. “He told me __that__ he enjoys his weekly driving lessons with you.”

“__That__ ’s nice to hear,” Darren replied. “He’s disliked me __since__ the first day we met. I don’t know __what__ I ever said or did. Maybe it’s because __I__ ’m the wrong color? Or because I’m old enough __to__ be his grandpa? But it’s nice to hear __that__ maybe we can eventually become friends. I’ll keep __my__ fingers crossed. I’m surprised he hasn’t gotten upset __when__ I yell at him for his driving mistakes.”

“__Oh__ , he doesn’t like that at all. I wish __you__ wouldn’t yell at him during his driving lessons. __It__ makes him upset and nervous.”

“You know, I __try__ not to. But I get so irritated sometimes. __He__ does things like drifting into the next lane. _He___ sees the car in front of him but __doesn__ 't see the red stop light above him. He ____forgets__ to check his blind spot when he changes ____lanes__ . We’ve been practicing for at least 20 hours __now__ , and he’s still making the same dangerous mistakes. __Someday___ he might be driving you around, and one __simple___ mistake could get both of you killed. I __yell__ because he needs to wake up when he's ____behind__ the wheel. One second can be the difference ____between__ life and death.”

“Yes, I know. But he's __just__ a kid. Besides, there are other ways to __wake__ someone up.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Bài học lái xe hàng tuần (1)

"Em nghĩ là cuối cùng nó bắt đầu thích anh," Gwen nói với bạn trai của cô Darren. "Nó nói với em là nó thích học lái xe hàng tuần với anh."

"Nghe điều đó thật thích," Darren trả lời. "Nó không thích anh từ khi ngày đầu gặp gỡ. Anh không biết anh đã nói hay làm gì. Có thể vì anh khác màu da? Hay vì anh già như ông của nó? Nhưng thật dễ chịu khi nghe là có thể bọn anh dần dần trở thành bạn bè. Anh sẽ cầu chúc may mắn. Anh đã ngạc nhiên là nó không buồn khi anh la nó khi nó mắc lỗi khi lái xe."

"Oh, nó chẳng thích điều đó chút nào. Em ước là anh không la nó lúc học lái. Điều đó làm nó buồn và sợ."

"Em biết đó, anh cố không la. Nhưng anh đôi khi tức giận. Nó làm những việc như hướng vào làn kế bên. Nó nhìn xe phía trước nhưng không thấy đèn đỏ dừng phía trên nó. Nó quên không kiểm tra điểm mù khi đổi làn xe. Bọn anh đã thực hành gần 20 giờ rồi, và nó vẫn mắc cùng những lỗi nguy hiểm. Một ngày nào đó nó có thể chở em đi, và chỉ một lỗi đơn giản có thể làm cả hai bị chết. Anh la vì anh muốn nó tỉnh táo khi nó sau tay lái. Một giây có thể khác biệt giữa cái sống và cái chết."

"Vâng, em biết. Nhưng nó chỉ là đứa trẻ. Với lại, có nhiều cách khác để làm một người tỉnh táo."

449812 top -
@ chị lanhuongbm thân mến:

Chị chịu khó xem lại nhé:

1.keep one's fingers crossed = chúc/ cầu chúc may mắn.
keep one's fingers crossed (for someone or something) and cross one's fingers
to wish for luck for someone or something, sometimes by actually crossing one's fingers; to hope for a good outcome for someone or something.
I hope you win the race Saturday. I'm keeping my fingers crossed for you.
I'm trying out for a play. Keep your fingers crossed!
http://idioms.thefreedictionary.com/kee ... rs+crossed
2.irritated = cáu / tức tối
irritated /'iriteitid/

tính từ
tức tối; cáu
(
http://tudien.xalo.vn/tratu/irritated


Thân ái.

449915 top -

Cám ơn chanhhetbiet.

449993 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.