.
ESL 312: Don't Eat the Meat


ESL 312: Don't Eat the Meat


Download


The Meatland Packing Company is a cattle slaughterhouse in southern California. Because of rumors that workers were mistreating animals, a member of the Humane Society managed to visit the slaughterhouse one day. With his video camera, he secretly filmed a worker prodding a lame cow with an electric shock stick, a worker pushing a sick cow with the metal bars of a forklift, and a worker shooting water from a hose into the nostrils of a sick cow. He filmed a forklift operator lifting and transporting dead cows onto the "kill floor." The video made national TV news. The workers told federal investigators that they were only following orders.

The US Department of Agriculture requires humane treatment of sick and lame cows. It allows the slaughter of healthy cows only. Meatland Packing Company is a major beef supplier to US school systems and fast food outlets. USDA demanded a recall of all Meatland beef?43 million pounds, the largest amount of beef ever recalled in the US. "Unfortunately," said a health official, "the USDA became aware of the problem too late." Almost all of the beef had been consumed before the recall was announced.

"Consumers got lucky this time," the official said. "We haven't had one report of illness. Next time consumers won't be so lucky. And there will be a next time, because USDA inspects only five percent of the nation's meat supply." A federal prosecutor has charged two Meatland supervisors with felony animal cruelty. Both men could spend six years in prison if convicted. The Humane Society asked the public to donate more money to help it prevent more cruelty to animals.

448862 top -


*Vocabulary:

• agriculture:
• announce:
• aware:
• cattle:
• consume:
• convict:
• cruelty:
• donate:
• electric:
• federal:
• felony:
• forklift:
• humane:
• inspect:
• investigator:
• lame:
• mistreat:
• nostril:
• outlet:
• prevent:
• prison:
• prod:
• prosecutor:
• recall:
• rumor:
• secretly:
• shock:
• slaughter:
• slaughterhouse:
• stick:
• supervisor:
• transport:
• video:

--------------------

*Yes/No-Questions:

• Were there rumors that workers were mistreating animals?

• Did a member of the Humane Society visit the slaughterhouse?

• Did a worker prod a lame cow with a wooden stick?

• Did a worker shoot bullets from a gun into a sick cow?

• Did the video make national TV news?

• DId the workers say that they were only following orders?

• Does USDA require humane treatment of sick cows?

• Are sick cows allowed to be slaughtered?

• Did USDA demand a recall of 143 million tons of beef?

• Did USDA become aware of the problem immediately?

-------------------

*Fill in blanks:

The Meatland Packing Company is a cattle slaughterhouse ____ southern California. Because of rumors that workers were ____ animals, a member of the Humane Society managed ____ visit the slaughterhouse one day. With his video ____ , he secretly filmed a worker prodding a lame ____ with an electric shock stick, a worker pushing sick cow with the metal bars of a ____ , and a worker shooting water from a hose the nostrils of a sick cow. He filmed ____ forklift operator lifting and transporting dead cows onto ____ "kill floor." The video made national TV news. workers told federal investigators that they were only ____ orders.

The US Department of Agriculture requires humane ____ of sick and lame cows. It allows the ____ of healthy cows only. Meatland Packing Company is____ major beef supplier to US school systems and ____ food outlets. USDA demanded a recall of all ____ beef—143 million pounds, the largest amount of beef____ recalled in the US. “Unfortunately,” said a health ____ , “the USDA became aware of the problem too ____ .” Almost all of the beef had been consumed ____ the recall was announced.

“Consumers got lucky this ____ ,” the official said. “We haven’t had one report ____ illness. Next time consumers won’t be so lucky. ____ there will be a next time, because USDA ____ only five percent of the nation's meat supply.” federal prosecutor has charged two Meatland supervisors with ____ animal cruelty. Both men could spend six years ____ prison if convicted. The Humane Society asked the ____ to donate more money to help it prevent ____ cruelty to animals.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

...............

448868 top -

ESL 312: Don't Eat the Meat

* Vocabulary:


• agriculture: nông nghiệp
• announce: tuyên bố
• aware: nhận biết
• cattle: trâu bò
• consume: tiêu thụ
• convict: buộc tội
• cruelty: tàn nhẫn, độc ác
• donate: tặng
• electric: điện
• federal: liên bang
• felony: tội ác
• forklift: xe nâng
• humane: nhân đạo
• inspect: thanh tra
• investigator: điều tra
• lame: què, đi khập khiễng
• mistreat: ngược đãi, đối xử tàn tệ
• nostril: mũi
• outlet: lối ra, chỗ tiêu thụ hàng hoá, ổ cắm
• prevent: tránh
• prison: tù
• prod: chọc bằng vật nhọn
• prosecutor: công tố viên
• recall: hồi tưởng, xoá bỏ
• rumor: lời đồn
• secretly: kín đáo, bí mật
• shock: sốc
• slaughter: giết mổ
• slaughterhouse: lò giết thú vật
• stick: dính
• supervisor: quản lý
• transport: vận chuyển
• video: vi deo

==========================================================

*Yes/No-Questions:

• Were there rumors that workers were mistreating animals?
Yes

• Did a member of the Humane Society visit the slaughterhouse? Yes

• Did a worker prod a lame cow with a wooden stick? No

• Did a worker shoot bullets from a gun into a sick cow? No

• Did the video make national TV news? Yes

• DId the workers say that they were only following orders?
Yes

• Does USDA require humane treatment of sick cows? Yes

• Are sick cows allowed to be slaughtered? No

• Did USDA demand a recall of 143 million tons of beef? Yes

• Did USDA become aware of the problem immediately? No

===========================================================

*Fill in blanks:

The Meatland Packing Company is a cattle slaughterhouse __in__ southern California. Because of rumors that workers were __mistreating__ animals, a member of the Humane Society managed __to__ visit the slaughterhouse one day. With his video ____camera__ , he secretly filmed a worker prodding a lame __cow__ with an electric shock stick, a worker pushing sick cow with the metal bars of a ____forklift__ , and a worker shooting water from a hose the nostrils of a sick cow. He filmed __a__ forklift operator lifting and transporting dead cows onto __the__ "kill floor." The video made national TV news. workers told federal investigators that they were only ____following__ orders.

The US Department of Agriculture requires humane ____treament__ of sick and lame cows. It allows the ____slaughter__ of healthy cows only. Meatland Packing Company is__a__ major beef supplier to US school systems and _fast___ food outlets. USDA demanded a recall of all __Meatland__ beef—143 million pounds, the largest amount of beef__ever__ recalled in the US. “Unfortunately,” said a health ____official__ , “the USDA became aware of the problem too __late__ .” Almost all of the beef had been consumed _before___ the recall was announced.

“Consumers got lucky this __time__ ,” the official said. “We haven’t had one report _of___ illness. Next time consumers won’t be so lucky. __And__ there will be a next time, because USDA ____inspect__ only five percent of the nation's meat supply.” federal prosecutor has charged two Meatland supervisors with ____felony__ animal cruelty. Both men could spend six years _in___ prison if convicted. The Humane Society asked the ____public__ to donate more money to help it prevent _more___ cruelty to animals.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đừng ăn thịt

Công ty đóng gói thịt Meatland là một lò giết mổ gia súc ở miền nam California. Vì có tin đồn là các công nhân đối xử tàn ác với động vật, một thành viên của Xã hôi Nhân đạo đã đến thăm lò mổ vào một ngày. Với máy quay, ông đã bí mật quay được một công nhân dùng một cây điện thọc vào một con bò đi khập khiểng, một người công nhân đẩy con bò bị bệnh với thanh kim loại của chiếc xe nâng, và một người phun vòi nước vào mũi một con bò bệnh. Ông quay phim một xe nâng nâng chuyển những con bò chết lên "tầng giết thịt." Video được chiếu trên bản tin TV quốc gia. Những người công nhân nói với những nhà điều tra liên bang là họ chỉ làm theo lệnh.

Bô Nông nghiệp Mỹ yêu cầu đối xử nhân đạo với những con bò bệnh và què. Chỉ được ph1p giết mổ những con bò mạnh khoẻ. Công ty Meatland Packing là nhà cung cấp thịt bò chính cho hệ thống trường học và thức ăn nhanh. Bộ Nông nghiệp Mỹ ra lệnh thu hồi toàn bộ 143 triệu pound thịt của Meatland, lượng thịt bò lớn nhất từng được thu hồi. "Không may," một nhân viên sức khoẻ nói, "bô Nông nghiệp Mỹ biết về vấn đề này quá chậm." Hầu hết thịt bò đã được tiêu thụ trước khi lệnh thu hồi được tuyên bố.

"Người tiêu dùng may mắn lần này," nhân viên nói. "Chúng tôi không có báo cáo về bệnh nào. Lần sau người tiêu dùng sẽ có thể không may mắn đuợc như vậỵ Và sẽ có lần sau, vì bộ nông nghiệp chỉ thanh tra năm phần trăm của lượng thịt bò cung cấp trên toàn quốc." Công tố viên liên bang đã phạt hai quản lý của Meatland vì tàn nhẫn với động vật. Cả hai sẽ bị sáu năm tù nếu bị buộc tội. Xã hội Nhân đạo yêu cầu dân chúng quyên góp nhiều tiền hơn để giúp tránh ác độc nhiều hơn cho động vật.

448882 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.