.
ESL 303: The Careful Reader


ESL 303: The Careful Reader


Download


Simon, a college grad, always pointed out the errors in his brother Brevyn's emails. "When are you going to stop confusing 'its' with 'it's'?" he often asked. Brevyn, a high school grad, said that nobody ever noticed anyway.

Brevyn knew that Simon was "book smart," but he didn't think Simon was very "street smart." Years ago, Simon had bought stereo speakers from a street vendor. When he arrived home, he called Brevyn over to help him set up the speakers. Simon was excited because he had gotten the speakers at half price. The brand new speaker boxes said Panasonic, Model No. A-682ST, Made in Japan, etc.

But Simon was disappointed and angry when he discovered that the boxes contained only old magazines. Brevyn was amused. "Did you get a receipt?" Brevyn asked. "Did you ask the guy about his return policy? Did he tell you where his 'store' is going to be tomorrow?"

Brevyn visited Simon to show him the new tires he had just put on his Honda Accord. While they were talking in Simon's living room, Simon showed Brevyn an air pump he had recently purchased. "If your new tires ever go low, you can pump them up super-fast with this. It pumps air into the tire on the downstroke and the upstroke."

Brevyn said, "You must be kidding. I've never heard of a pump that pumps air on the upstroke." Brevyn tried out the pump. "There's no air coming out of here on the upstroke," he told Simon.

"Of course there is. Read the label on the pump."

Brevyn read the label. "Ha! Listen to this: ‘High volume air flow on both up and down strokes.' The air ‘flows,' all right, but it flows in on the upstroke, not out. The label writer tricked you, Mr. English Major. What have you got to say for yourself?"

"Let's go outside," Simon said. "Maybe I can find a small nail in one of your new tires."

447224 top -


*Vocabulary:

• brand:
• confuse:
• contain:
• grad:
• label:
• major:
• nail:
• pump:
• purchase:
• receipt:
• stereo:
• stroke:
• tire:
• trick:
• vendor:
• volume:

-------------------

*Yes/No-Questions:

• Was Simon a college graduate?

• Did he always point out the errors in his brother's emails?

• Did Brevyn confuse "its" with "it's"?

• Was Brevyn a college graduate?

• Did Brevyn think that Simon was very "street smart"?

• Had Simon bought stereo speakers from a store in the mall?

• Had a street vendor sold Simon the stereo speakers?

• Did Simon get the speakers at half price?

• Did the boxes contain two stereo speakers?

• Was Simon happy to discover that the boxes contained old magazines?

--------------------

*Fill in blanks:

Simon, a college grad, always pointed out the ____ in his brother Brevyn's emails. "When are you ____ to stop confusing 'its' with 'it's'?" he often ____ . Brevyn, a high school grad, said that nobody ____ noticed anyway.

Brevyn knew that Simon was “book ____ ,” but he didn't think Simon was very “street ____ .” Years ago, Simon had bought stereo speakers from ____ street vendor. When he arrived home, he called ____ over to help him set up the speakers. ____ was excited because he had gotten the speakers ____ half price. The brand new speaker boxes said ____ , Model No. A-682ST, Made in Japan, etc.

But ____ was disappointed and angry when he discovered that ____ boxes contained only old magazines. Brevyn was amused. “____ you get a receipt?” Brevyn asked. “Did you ____ the guy about his return policy? Did he ____ you where his 'store' is going to be ____ ?”

Brevyn visited Simon to show him the new ____ he had just put on his Honda Accord. ____ they were talking in Simon's living room, Simon ____ Brevyn an air pump he had recently purchased. “____ your new tires ever go low, you can ____ them up super-fast with this. It pumps air ____ the tire on the downstroke and the upstroke.”

____ said, “You must be kidding. I’ve never heard ____ a pump that pumps air on the upstroke.” ____ tried out the pump. “There’s no air coming ____ of here on the upstroke,” he told Simon.

“____ course there is. Read the label on the ____ .”

Brevyn read the label. “Ha! Listen to this: ‘____ volume air flow on both up and down ____ .’ The air ‘flows,’ all right, but it flows ____ on the upstroke, not out. The label writer ____ you, Mr. English Major. What have you got ____ say for yourself?”

"Let’s go outside," Simon said. "____ I can find a small nail in one ____ your new tires."

--------------------

*Translate into Vietnamese:

..............

447225 top -

ESL 303: The Careful Reader

*Vocabulary:


• brand: nhãn hiệu
• confuse: lẫn lộn
• contain: chứa đựng
• grad: tốt nghiệp
• label: nhãn
• major: chủ yếu
• nail: móng tay, đinh
• pump: bơm
• purchase:mua
• receipt: hóa đơn
• stereo: âm thanh nổi
• stroke: đánh mạnh
• tire: bánh xe
• trick: mánh khoé
• vendor: người bán
• volume: thể tích

===========================================================

*Yes/No-Questions:

• Was Simon a college graduate? Yes

• Did he always point out the errors in his brother's emails? Yes

• Did Brevyn confuse "its" with "it's"? Yes

• Was Brevyn a college graduate? No

• Did Brevyn think that Simon was very "street smart"? No

• Had Simon bought stereo speakers from a store in the mall? No

• Had a street vendor sold Simon the stereo speakers? Yes

• Did Simon get the speakers at half price? Yes

• Did the boxes contain two stereo speakers? No

• Was Simon happy to discover that the boxes contained old magazines? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Simon, a college grad, always pointed out the __errors__ in his brother Brevyn's emails. "When are you ____going__ to stop confusing 'its' with 'it's'?" he often ____asked__ . Brevyn, a high school grad, said that nobody __ever__ noticed anyway.

Brevyn knew that Simon was “book ____smart__ ,” but he didn't think Simon was very “street ____smart__ .” Years ago, Simon had bought stereo speakers from __a__ street vendor. When he arrived home, he called ____Brevyn__ over to help him set up the speakers. ____Simon__ was excited because he had gotten the speakers __at__ half price. The brand new speaker boxes said ____Panasonic__ , Model No. A-682ST, Made in Japan, etc.

But ____Simon__ was disappointed and angry when he discovered that __the__ boxes contained only old magazines. Brevyn was amused. “__Did__ you get a receipt?” Brevyn asked. “Did you __ask__ the guy about his return policy? Did he __tell__ you where his 'store' is going to be ____tomorrow__ ?”

Brevyn visited Simon to show him the new __tires__ he had just put on his Honda Accord. ____While__ they were talking in Simon's living room, Simon __showed___ Brevyn an air pump he had recently purchased. “__If__ your new tires ever go low, you can __pump__ them up super-fast with this. It pumps air __into__ the tire on the downstroke and the upstroke.”

____Brevyn__ said, “You must be kidding. I’ve never heard __of__ a pump that pumps air on the upstroke.” ____Brevyn__ tried out the pump. “There’s no air coming __out__ of here on the upstroke,” he told Simon.

“__Of__ course there is. Read the label on the __pump__ .”

Brevyn read the label. “Ha! Listen to this: ‘__‘__High__ volume air flow on both up and down ____stroke__ .’ The air ‘flows,’ all right, but it flows _in___ on the upstroke, not out. The label writer ____tricked__ you, Mr. English Major. What have you got __to__ say for yourself?”

"Let’s go outside," Simon said. "__"__Maybe__ I can find a small nail in one __of__ your new tires."

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đọc kỹ hướng dẫn

Simon, người đã tốt nghiệp đại học, thường chỉ lỗi trong email của em trai Brevyn. "Chừng nào em mới hết lẫn lộn giữa "của nó" và "nó là"?" anh thường hỏi như vậy. Brevyn, tốt nghiệp phổ thông, nói là dù sao chẳng ai để ý đến.

Brevyn biết Simon là "người thông minh sách vở," nhưng anh không nghĩ Simon là "người thông minh đường phố." Nhiều năm trước, Simon đã mua cái loa âm thanh nổi từ một người bán hàng trên đường phố. Khi về nhà, anh gọi Brevyn đến để giúp ráp cái loa. Simon rất phấn khỏi vì anh đã mua được cái loa giá phân nửa. Cái thùng loa mới đề Panasonic, Hiệu Số A-682ST, Sản xuất tại Nhật, vân vân.

Nhưng Simon thất vọng và giận dữ khi phát hiện ra cái thùng chỉ chứa tạp chí cũ. Brevyn cười. "Anh có lấy hóa đơn không?" Brevyn hỏi. "Anh có hỏi gã ấy về qui định trả hàng của hắn không? Hắn có nói với anh "cửa hàng" của hắn sẽ ở đâu ngày mai không?"

Brevyn thăm Simon để khoe anh mình cái bánh xe mới mà anh vừa thay cho chiếc Honda Accord của mình. Khi họ đang nói chuyện với nhau trong phòng khách, Simon cho Brevyn xem cái bơm hơi mà anh vừa mua. "Nếu bánh xe mới của em bị xẹp, em có thể bơm chúng lên thật nhanh bằng cái này. Nó bơm hơi vào bánh xe lúc đạp xuống và nhấc lên."

Brevyn nói, "Chắc anh đùa. Em chưa bao giờ nghe cái bơm có thể bơm hơi vào bánh khi nhấc lên. "Brevyn thử bơm. "Chẳng có chút không khí nào thổi ra khi nhấc lên," anh bảo Simon.

"Dĩ nhiên là có chớ. Đọc nhãn trên cái bơm."

Brevyn đọc nhãn. "Ha! Nghe này : Lượng lớn không khí thổi cả lúc đạp xuống và nhấc lên." Không khí thổi," đúng rồi, nhưng nó thổi vào trong khi nhấc lên, không thổi ra. Người viết nhãn lừa anh, nhà thuật ngữ tiếng Anh a. Anh có thể nói gì cho anh?"

"Nào đi ra ngoài," Simon nói. "Có thể anh tìm thấy được cái đinh nhỏ trong một trong những cái bánh xe mới của em."

447361 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.