.
ESL 300: Get Me a Caffe Latte or Go to Jail


ESL 300: Get Me a Caffe Latte or Go to Jail


Download


On Friday afternoon a judge sentenced lawyer Mickey Mantle to 24 hours in jail for contempt. Mantle had just won a lawsuit against a man who had struck Mantle's client. The client had accidentally spilled a diet soda onto the defendant's new sneakers, so he broke the client's jaw. The judge sentenced the defendant to two years in jail for assault and battery. But after handcuffing the defendant, the sheriff's deputy also handcuffed Mantle. "What the heck do you think you're doing?" Mantle shouted.

"Sorry. Judge's orders," replied the deputy, as he escorted Mantle and the defendant out of the courtroom. "She said to throw you in jail overnight for contempt of court." Because the judge had already left the courtroom, Mantle had no one to protest to.

Mantle and the convicted man were put in the back of the same van and driven five miles to the city jail. When they were taken out of the van, Mantle had a black eye and a bloody nose. He told the deputy that the defendant had head-butted him. The defendant called Mantle a liar. He told the deputy that Mantle had gone flying when the van made a sharp turn and banged his face on the defendant's knee.

The deputy took Mantle to the jail emergency room. Mantle couldn't believe what was going on. He was a respected lawyer about to spend the night in jail with violent criminals, some of whom he'd helped to convict. He'd be lucky to get out alive. And all because of a stupid cup of coffee.

Mantle was in jail because he had displeased Judge Brown. Brown had asked Mantle to bring her a caffe latte from Moonbucks on Mantle's way back from lunch. Mantle had had previous run-ins with Brown. He didn't like Brown, and refused to be her errand boy. When Mantle returned from lunch, she asked him where her coffee was. Mantle said, "They ran out. They said to come back tomorrow."

446819 top -


*Vocabulary:


..................

*Wh-Questions:

• Who sentenced him?

• How long was his sentence?

• Where would he spend the 24 hours?

• What had the client spilled?

• Where had he spilled the soda?

• What did the defendant do?

• How many years did the defendant get?

• What was the defendant sentenced for?

• How many people did the sheriff's deputy handcuff?

• Why did the deputy handcuff Mantle?

--------------------

*Fill in blanks:

On Friday afternoon a judge sentenced lawyer Mickey ____ to 24 hours in jail for contempt. Mantle ____ just won a lawsuit against a man who ____ struck Mantle’s client. The client had accidentally spilled ____ diet soda onto the defendant’s new sneakers, so ____ broke the client’s jaw. The judge sentenced the ____ to two years in jail for assault and ____ . But after handcuffing the defendant, the sheriff’s deputy ____ handcuffed Mantle. “What the heck do you think ____ ’re doing?” Mantle shouted.

“Sorry. Judge’s orders,” replied the ____ , as he escorted Mantle and the defendant out ____ the courtroom. “She said to throw you in ____ overnight for contempt of court.” Because the judge ____ already left the courtroom, Mantle had no one protest to.

Mantle and the convicted man were____ in the back of the same van and ____ five miles to the city jail. When they taken out of the van, Mantle had a ____ eye and a bloody nose. He told the ____ that the defendant had head-butted him. The defendant ____ Mantle a liar. He told the deputy that ____ had gone flying when the van made a ____ turn and banged his face on the defendant’s ____ .

The deputy took Mantle to the jail emergency ____ . Mantle couldn’t believe what was going on. He ____ a respected lawyer about to spend the night ____ jail with violent criminals, some of whom he’d ____ to convict. He’d be lucky to get out ____ . And all because of a stupid cup of ____ .

Mantle was in jail because he had displeased ____ Brown. Brown had asked Mantle to bring her ____ caffe latte from Moonbucks on Mantle’s way back ____ lunch. Mantle had had previous run-ins with Brown. ____ didn’t like Brown, and refused to be her ____ boy. When Mantle returned from lunch, she asked ____ where her coffee was. Mantle said, “They ran ____ . They said to come back tomorrow.”

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.............

446824 top -

ESL 300: Get Me a Cafee Latte or Go to Jail

*Vocabulary:..................

*Wh-Questions:

• Who sentenced him? a judge

• How long was his sentence? 24 hours in jail

• Where would he spend the 24 hours? in jail

• What had the client spilled? a diet soda

• Where had he spilled the soda? onto the defendant's new sneakers

• What did the defendant do? broke the clients jaw

• How many years did the defendant get? two years

• What was the defendant sentenced for? asssault and battery

• How many people did the sheriff's deputy handcuff? two

• Why did the deputy handcuff Mantle? for contempt of court

===========================================================

*Fill in blanks:

On Friday afternoon a judge sentenced lawyer Mickey __Mantle__ to 24 hours in jail for contempt. Mantle __had__ just won a lawsuit against a man who __had__ struck Mantle’s client. The client had accidentally spilled __a__ diet soda onto the defendant’s new sneakers, so _he___ broke the client’s jaw. The judge sentenced the __defendant__ to two years in jail for assault and ____battery__ . But after handcuffing the defendant, the sheriff’s deputy __also__ handcuffed Mantle. “What the heck do you think __you__ ’re doing?” Mantle shouted.

“Sorry. Judge’s orders,” replied the ____deputy__ , as he escorted Mantle and the defendant out __of__ the courtroom. “She said to throw you in ___jail_ overnight for contempt of court.” Because the judge __had__ already left the courtroom, Mantle had no one protest to.

Mantle and the convicted man were__put__ in the back of the same van and ____driven__ five miles to the city jail. When they taken out of the van, Mantle had a _black___ eye and a bloody nose. He told the ____deputy__ that the defendant had head-butted him. The defendant ______called_ Mantle a liar. He told the deputy that ____Mantle__ had gone flying when the van made a ____sharp__ turn and banged his face on the defendant’s _knee___ .

The deputy took Mantle to the jail emergency __room__ . Mantle couldn’t believe what was going on. He _was___ a respected lawyer about to spend the night __in__ jail with violent criminals, some of whom he’d __helped___ to convict. He’d be lucky to get out _alive___ . And all because of a stupid cup of ____coffee__ .

Mantle was in jail because he had displeased ____Judge__ Brown. Brown had asked Mantle to bring her _a___ caffe latte from Moonbucks on Mantle’s way back __from__ lunch. Mantle had had previous run-ins with Brown. __He__ didn’t like Brown, and refused to be her __errand___ boy. When Mantle returned from lunch, she asked __him__ where her coffee was. Mantle said, “They ran __out__ . They said to come back tomorrow.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Lấy cho tôi ly cà phê sữa hay là đi tù

Chiều Thứ Sáu thẩm phán tuyên án luật sư Mickey Mantle 24 tiếng trong tù vì khinh thường. Mantle vừa thắng kiện một người đàn ông đã tấn công khách hàng của Mantle. Khách hàng vô ý làm rơi soda kiêng lên giày mới một bị đơn, nên hắn đấm gãy hàm khách hàng. Thẩm phán tuyên bố bị đơn hai năm tù vì tấn công và bạo hành. Nhưng sau khi còng bị đơn, phó cảnh sát cũng còng Mantle. "Anh đang làm cái quái gì thế?" Mantle hét to.

"Xin lỗi. Lệnh của thẩm phán," phó cảnh sát trả lời, khi anh áp giải Mantle và bị đơn ra khỏi toà án. "Bà ta bảo ném anh vào tù một đêm vì coi thường toà." Vì thẩm phán đã rời toà, Mantle không có ai để phản đối.

Mantle và người bị buộc tội bị nhốt trên cùng chiếc xe chở đến nhà tù thành phố cách năm dặm. Khi họ được đưa ra ngoài xe, Mantle bị bầm mắt và chảy máu mũi. Anh bảo cảnh sát là bị đơn đã húc đầu vào anh. Bị đơn gọi Mantle là tên nói dối. Hắn bảo cảnh sát là Mantle bị hất tung khi xe quẹ gấp và đập mặt vào đầu gối của bị đơn.

Cảnh sát dẫn Mantle đến phòng cấp cứu của nhà tù. Mantle không thể tin được việc đang xảy ra. Anh là một luật sự được tôn trọng sắp sửa bị nhốt vào tù một đêm với tội phạm hung dữ, một vài người trong số họ có thể anh đã buộc tội. Anh phải may mắn lắm mới ra ngoài sống sót. Và tất cả chỉ vì một cốc cà phê ngu ngốc.

Mantle ở tù vì anh làm thẩm phán Brown không hài lòng. Brown đã nhờ Mantle đem cà phê sữa từ Moonbucks khi Mantle đi ăn trưa về. Mantle đã có bất đồng với Brown trước đây. Anh không thích Brown, và từ chối làm người sai vặt cho bà ta. Khi Mantle đi ăn trưa về, bà hỏi anh cà phê của bà đâu. Mantle nói, "Họ hết rồi. Họ nói quay lại hôm sau."

446848 top -
@ chị lanhuongbm thân mến:

Chị chịu khó xem lại nghe:

The client had accidentally spilled a diet soda onto the defendant's new sneakers, so he broke the client's jaw.
Khách hàng vô ý nhổ soda kiêng lên một bị đơn là một tên ăn cắp mới, nên hắn đấm gãy hàm khách hàng.


1. spill = làm đổ (nước, chất lỏng.)
Nghĩa của từ Spill - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - soha.vn
tratu.soha.vn/dict/en_vn/Spill
'''spil'''/ , Làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước...), Làm ngã ngựa, làm rớt xuống, (thông tục) tiết lộ (tin tức..), ( + over) tràn ra, chảy ra, đổ ra (nước...), Sự làm tràn, sự ...


2. sneakers = giày thể thao
Image


Mantle had had previous run-ins with Brown.
Mantle đã có ganh đua với Brown trước đây.


3.run-ins = cãi lộn, bất đồng:
( + with ) (thông tục) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cuộc cãi lộn; sự bất đồng (với ai)
have a run-in with somebody
có một cuộc cãi nhau với ai
http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/t ... un-in.html

Thân ái.

447221 top -

Cảm ơn chanhhetbiet.

447309 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.