.
ESL 282: English Is Confusing


ESL 282: English Is Confusing


Download


"Good evening, everybody!" said the teacher, Donna. "Where is everybody?" That was sort of a daily joke by Donna. Usually the class started with only two or three students present, and then filled up as the minutes went by. It was summertime. Summer school was only eight weeks long. Class attendance was always smaller than during fall and spring semesters.

"I don't know, teacher. Maybe they late or no come," said one student. "Maybe watching TV football tonight."

"Is there a soccer game tonight? It seems like there's a soccer game every night. Oh, well. Let's get started, okay? We're on page 36 in the workbook. Tonight we're studying participles as adjectives. Students are always confused when they learn about the present and past participles, so we will practice this a lot. Tonight, we're just going to practice the present participle.

"The present participle tells us what emotion or feeling the subject is causing. For example, ‘Grammar is boring?means that the subject—grammar—causes an emotion of boredom. If we say, ‘The movie is interesting," we are saying that the movie causes a feeling of interest. If we say, ‘The roller coaster is exciting," we are saying that the roller coaster causes a feeling of excitement. Any questions so far? Am I confusing you? Is everyone confused?"

The classroom was quiet. Donna looked at blank faces. They were confused. She knew this would take a while. But eventually, the faster students would grasp it, and then they would help the slower students. By the end of the evening, most of the class would feel comfortable using the present participle.

Donna erased the board and put some new examples on it. She loved guiding her students through difficult topics like this one. She always felt a little bit thrilled when the look of understanding came to their faces.

444485 top -


*Vocabulary:

• attendance:
• blank:
• boredom:
• confuse:
• emotion:
• erase:
• eventually:
• grasp:
• participle:
• semester:
• soccer:
• thrill:
• roller coaster:
• sort of:

----------------------

*Wh-Questions:

• What did she do?

• What was her daily joke?

• How many students were usually present when class started?

• What/Which season was it?

• How long did summer school last?

• What was always smaller in the summer?

• What were some absent students doing, perhaps?

• What/Which page were they on?

• What/Which book were they using?

• What was tonight's subject?

-------------------

*Fill in blanks:

“Good evening, everybody!” said the teacher, Donna. “Where ____ everybody?” That was sort of a daily joke ____ Donna. Usually the class started with only two ____ three students present, and then filled up as ____ minutes went by. It was summertime. Summer school ____ only eight weeks long. Class attendance was always ____ than during fall and spring semesters.

“I don’t ____ , teacher. Maybe they late or no come,” said ____ student. “Maybe watching TV football tonight.”

“Is there ____ soccer game tonight? It seems like there’s a ____ game every night. Oh, well. Let’s get started, ____ ? We’re on page 36 in the workbook. Tonight ____ ’re studying participles as adjectives. Students are always confused ____ they learn about the present and past participles, ____ we will practice this a lot. Tonight, we’re____ going to practice the present participle.

“The present ____ tells us what emotion or feeling the subject____ causing. For example, ‘Grammar is boring’ means that ____ subject—grammar—causes an emotion of boredom. If we say, ‘____ movie is interesting,’ we are saying that the ____ causes a feeling of interest. If we say, ‘____ roller coaster is exciting,’ we are saying that ____ roller coaster causes a feeling of excitement. Any ____ so far? Am I confusing you? Is everyone ____ ?”

The classroom was quiet. Donna looked at blank ____ . They were confused. She knew this would take ____ while. But eventually, the faster students would grasp ____ , and then they would help the slower students. ____ the end of the evening, most of the ____ would feel comfortable using the present participle.

Donna ____ the board and put some new examples on ____ . She loved guiding her students through difficult topics ____ this one. She always felt a little bit ____ when the look of understanding came to their ____ .

--------------------

*Translate into Vietnamese:

............

444491 top -

ESL 282: English Is Confusing

*Vocabulary:


• attendance: tham dự
• blank: trống
• boredom: sự nhàm chán
• confuse: lẫn lộn, nhầm lẫn
• emotion: tình cảm
• erase: bôi xoá
• eventually: dần dần
• grasp: nắm bắt
• participle: phân từ
• semester: học kỳ
• soccer: đá banh
• thrill: rung động, vui mừng
• roller coaster:
• sort of: loại

==========================================================

*Wh-Questions:

• What did she do? Teacher

• What was her daily joke? "Where is everybody?"

• How many students were usually present when class started? two or three

• What/Which season was it? summertime

• How long did summer school last? eight weeks

• What was always smaller in the summer? class attendance

• What were some absent students doing, perhaps? watching TV football

• What/Which page were they on? 36

• What/Which book were they using? workbook

• What was tonight's subject? particples as adjectives

===========================================================

*Fill in blanks:

“Good evening, everybody!” said the teacher, Donna. “Where __is__ everybody?” That was sort of a daily joke __by__ Donna. Usually the class started with only two __or__ three students present, and then filled up as __the__ minutes went by. It was summertime. Summer school _was___ only eight weeks long. Class attendance was always __smaller___ than during fall and spring semesters.

“I don’t _know___ , teacher. Maybe they late or no come,” said __one__ student. “Maybe watching TV football tonight.”

“Is there __a__ soccer game tonight? It seems like there’s a ____soccer__ game every night. Oh, well. Let’s get started, __okay__ ? We’re on page 36 in the workbook. Tonight __we__ ’re studying participles as adjectives. Students are always confused __when__ they learn about the present and past participles, __so__ we will practice this a lot. Tonight, we’re__just__ going to practice the present participle.

“The present __participle___ tells us what emotion or feeling the subject__is__ causing. For example, ‘Grammar is boring’ means that __the__ subject—grammar—causes an emotion of boredom. If we say, ‘__The__ movie is interesting,’ we are saying that the ____movie__ causes a feeling of interest. If we say, ‘__The__ roller coaster is exciting,’ we are saying that _the___ roller coaster causes a feeling of excitement. Any ____questions__ so far? Am I confusing you? Is everyone __confused___ ?”

The classroom was quiet. Donna looked at blank ____faces__ . They were confused. She knew this would take __a__ while. But eventually, the faster students would grasp __it__ , and then they would help the slower students. __By__ the end of the evening, most of the ____class__ would feel comfortable using the present participle.

Donna ____erased__ the board and put some new examples on __it__ . She loved guiding her students through difficult topics __like__ this one. She always felt a little bit ____thrilled__ when the look of understanding came to their ____faces__ .

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Tiếng Anh rắc rối

"Chào mọi người buổi tối!" cô giáo Donna nói. "Mọi người đâu cả rồi?" Đó là loại câu nói đùa hàng ngày của Donna. Thường lớp bắt đầu với sự có mặt của chỉ hai hay ba sinh viên, rồi từ từ thêm vào mấy phút sau. Đang là mùa hè. Trường vào mùa hè chỉ kéo dài có 8 tuần. Học viên thường ít hơn so với vào mùa thu và học kỳ mùa xuân.

"Tôi không biết, thưa cô. Có lẽ họ đến trễ hay không đến," một sinh viên trả lời. "Có thể họ đang xem trận đá banh trên TV tối nay."

"Tối nay có đá banh à? Dường như tối nào cũng có đá banh. Oh, tốt thôi. Nào chúng ta bắt đầu, okay? Chúng ta xem trang 36 trong sách bài tập. Tối nay chúng ta học về phân từ và tính từ. Sinh viên luôn nhầm lẫn khi học về hiện tại và quá khứ phân từ, nên chúng ta sẽ thực tập cái này nhiều. Tối nay, chúng ta chỉ thực tập về hiện tại phân từ.

"Hiện tại phân từ nói về những cảm xúc hay cảm nhận do chủ thể gây ra. Ví dụ, "Ngữ pháp chán? có nghĩa là chủ từ-ngữ pháp-gây ra cảm xúc chán. Nếu chúng ta nói, "Phim đang hay," chúng ta đang nói là bộ phim gây ra cảm giác thích thú. Nếu chúng ta nói, "tàu lượn cao tốc gây phấn khích," chúng ta đang nói tàu lượn cao tốc gây ra cảm giác phấn khích. Có câu hỏi nào không? Tôi có làm các bạn bối rối không? Mọi người có bị rối lên không?"

Lớp học yên lặng. Donna nhìn vào những gương mặt trống rỗng. Họ bị rối. Cô biết phải mất một lúc. Nhưng dần dần, những sinh viên nhanh hơn sẽ nắm bắt được, và họ sẽ giúp những người chậm hơn. Cuối buổi tối, hầu hết lớp có thể dễ dàng dùng hiện tại phân từ.

Donna xoá bảng và viết thêm vài ví dụ trên đó. Cô thích hướng dẫn học viên của mình qua những bài khó như bài này. Cô luôn cảm thấy vui mừng một ít khi thấy gương mặt học viên tỏ ra hiểu bài.

444508 top -
@ chị lanhuongbm thân mến:

Pictures speak louder than words!

If we say, ‘The roller coaster is exciting," we are saying that the roller coaster causes a feeling of excitement.
Nếu chúng ta nói, "cơn sóng biển đang phấn khích," chúng ta đang nói cơn sóng biển gây ra cảm giác phấn khích.


Image
a roller coaster

Chúc chị vui, khoẻ.

445022 top -

Dạ đúng là không biết nhìn hình như vầy mình dịch là tàu lượn cao tốc trên không được không vậy chanhhetbiet?

445139 top -
@ chị lanhuongbm thân mến:

Mình đoán là chị dùng tự điển Anh-Việt. Nếu đúng như vậy thì những tự điển Anh Việt loại nhỏ - đây chỉ là ý kiến riêng cá nhân - không đủ dùng để giải quyết hết mọi vấn đề khi dịch tiếng Anh. Nhũng tự điển tốt là những tự điển có uy tín do nhũng nhà xuất bản kỳ cựu, ví dụ cuốn Oxford Advanced English Learner's Dictionary, Webster của Mỹ . Một cuốn tự điển tốt không những có thông tin ngữ âm, ngữ nghĩa mà còn có các ví dụ, cách dùng từ, hình ảnh minh hoạ v.v...

Nên dùng tự điển Anh -Anh, vì dùng hoài tự điển Anh - Anh cũng là một cách học thêm từ mới, gặp chữ nào không biết là cứ tra tiếp, lần hồi thêm nhiều từ mới. Với lại dùng tự điển Anh-Anh giúp người học suy nghĩ theo tiếng Anh, lâu ngày thành quen.

Trên mạng có nhiều tự điển rất hay, là nguồn tra cứu rất tốt.

Chúc chị vui, khoẻ.

Thân ái

445154 top -


@lanhuongbm,

Participles as adjectives: động tính từ (một động từ có chức năng như một tính từ).

445160 top -
LESSON 282:

ENGLISH IS CONFUSING-
TIẾNG ANH THẬT KHÓ HIỂU

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• attendance: tham dự, có mặt.
• blank: để trống, không biểu lộ tình cảm, sự hiểu biết.
• boredom: tẻ nhạt, buồn tẻ, buồn chán.
• confuse: khó hiểu, lộn xôn. rối ren, xáo trộn.
• emotion: xúc cảm, cảm động, mối xúc động.
• erase: xoá, xoá bỏ, dọn, tiêu huỷ.
• grasp: nắm được, hiểu được(vấn đề).
• participle: động tính từ.
• semester: học kỳ.
• soccer: bóng đá.
• thrill: xúc động, hồi hộp.
• roller coaster: tàu lượn siêu tốc.
• sort of: kiểu, cách, phần nào

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• What did she do?
- She's a teacher.

• What was her daily joke?
- She said "Where is everybody?"

• How many students were usually present when class started?
- There were only two or three students usually present when class started.

• What/Which season was it?
- It was summertime.

• How long did summer school last?
- Summer school lasted in eight weeks.

• What was always smaller in the summer?
- Class attendance was always smaller in the summer.

• What were some absent students doing, perhaps?
- Perhaps,they late or no come, or watching TV football tonight.

• What/Which page were they on?
- They were on page 36.

• What/Which book were they using?
- They were using in the workbook.

• What was tonight's subject?
- Tonight's subjec was studying participles as adjectives.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
“Good evening, everybody!” said the teacher, Donna. “Where is everybody?” That was sort of a daily joke by Donna. Usually the class started with only two or three students present, and then filled up as a minutes went by. It was summertime. Summer school was only eight weeks long. Class attendance was always smaller than during fall and spring semesters.

“I don’t know, teacher. Maybe they late or no come,” said one student. “Maybe watching TV football tonight.”

“Is there a soccer game tonight? It seems like there’s a soccer game every night. Oh, well. Let’s get started, OK? We’re on page 36 in the workbook. Tonight we’re studying participles as adjectives. Students are always confused when they learn about the present and past participles, so we will practice this a lot. Tonight, we’re just going to practice the present participle.

“The present participle tells us what emotion or feeling the subject is causing. For example, ‘Grammar is boring’ means that the subject—grammar—causes an emotion of boredom. If we say, ‘the movie is interesting,’ we are saying that the movie causes a feeling of interest. If we say, ‘The roller coaster is exciting,’ we are saying that the roller coaster causes a feeling of excitement. Any questions so far? Am I confusing you? Is everyone confused?”

The classroom was quiet. Donna looked at blank faces. They were confused. She knew this would take a while. But eventually, the faster students would grasp it, and then they would help the slower students. At the end of the evening, most of the class would feel comfortable using the present participle.

Donna erase the board and put some new examples on it. She loved guiding her students through difficult topics like this one. She always felt a little bit thrilled when the look of understanding came to their faces.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
"Xin chào tất cả mọi người!" cô giáo Donna nói. "Mọi người đâu cả rồi? Đó là kiểu nói đùa hàng ngày của Donna. Thường thường lớp học bắt đầu với chỉ hai hoặc ba học sinh có mặt, và sau đó một lúc lớp lại đầy đủ. Đang là mùa hè. Các lớp hè chỉ kéo dài tám tuần. Các lớp học thường ít hơn so với các học kỳ mùa thu và mùa xuân.

"Thưa cô, em không biết. Có lẽ các bạn ấy đến trễ hoặc không đến, một học sinh nói. "Có lẽ các bạn ấy xem đá banh trên ti-vi tối nay."

"Có một trận đá banh tối nay sao? Dường như tối nào cũng có một trận đá banh cả mà. Ồ, thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Chúng ta đang học đến trang 36 trong sách bài tập. Tối nay chúng ta học về động tính từ dùng như tính từ. Các học sinh luôn lúng túng khi học về hiện tại và quá khứ phân từ, vì thế chúng ta sẽ thực hành nhiều một chút. Tối nay chúng ta sẽ luyện tập về hiện tại phân từ.

"Hiện tại phân từ cho chúng ta biết chủ thể sẽ gây ra cảm xúc hay cảm giác gì. Thí dụ, 'Văn phạm thật là buồn chán' có nghĩa là chủ thể-văn phạm-gây ra cảm giác buồn chán. Nếu chúng ta nói 'phim thú vị quá,' chúng ta đang nói rằng phim gây nên cảm giác thú vị. Nếu chúng ta nói 'Tàu lượn siêu tốc thật là hứng thú,' chúng ta đang nói rằng tàu lượn siêu tốc gây ra cảm giác hứng thú. Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi đang làm cho các bạn rối trí phải không? Mọi người vẫn chưa hiểu ra hết phải không?"

Lớp học yên lặng như tờ. Donna nhìn những gương mặt không biểu lộ đã hiểu tý gì. Chúng đang rối ren trong đầu đây. Cô biết điều này sẽ cần thêm một ít thời gian. Nhưng cuối cùng thì, các học sinh nhanh nhẹn hơn sẽ hiểu được vấn đề, và các em ấy sẽ giúp các học sinh chậm chạp hơn. Vào cuối buổi tối, phần lớn cả lớp sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng hiện tại phân từ.

Donna xoá bảng và ghi lên trên đó một vài thí dụ mới. Cô ưa thích việc hướng dẫn các học trò của mình vượt qua những chủ đề gay go như chủ đề này. Cô luôn luôn cảm thấy một chút xúc động khi nhìn thấy vẻ hiểu biết hiện lên trên khuôn mặt của các học trò.

489725 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.