.
ESL 280: Squirrel Attacks Woman in Golf Cart


ESL 280: Squirrel Attacks Woman in Golf Cart


Download


A woman golfing with her husband and her mother was taken to the local hospital yesterday afternoon. The woman was struck by a golf cart driven by her mom.

Ginger Rogers, 55, was hit by the cart about 2 p.m. at Fairway Golf Course. She was examining her 50-foot putt on the par 5 tenth hole when she heard her mother scream. Ginger turned around just in time to see her mom driving straight toward her. The force of the collision knocked her over, and the cart then ran over her foot.

Her mom, 81 years old, said that a squirrel had jumped up into the cart looking for snacks. She tried to shoo the squirrel away. Instead, it rose up on its hind feet and made a hissing sound. Startled and frightened, the old lady hit the gas pedal.

The paramedics arrived about 15 minutes later and treated Ginger for a broken left ankle. They gave a mild sedative to her mother, who kept muttering, "Vicious, simply vicious." Then they took Ginger to the hospital. Mr. Rogers promised his wife he would visit her after he finished his round.

John Dean, an attorney for the golf course, said the golf course was not responsible for the actions of its animals. He added, "If the ladies want to sue, they'll have to sue the squirrel. We're still assessing the damage to the cart and the green. It looks fairly light; I doubt that the driver will owe us more than $1,000."

444063 top -


*Vocabulary:

• ankle:
• assess:
• attorney:
• collision:
• doubt:
• examine:
• frightened:
• hind:
• hissing:
• owe:
• par:
• pedal:
• putt:
• scream:
• sedative:
• shoo:
• snack:
• squirrel:
• startle:
• straight:
• sue:
• vicious:

---------------------

*Wh-Questions:

• What were the three people doing?

• Where was the woman taken?

• When was she taken there?

• Why was she taken to the hospital?

• Who was driving the cart?

• Who/m was the cart driven by?

• What time was she hit?

• What was the name of the golf course?

• What was Ginger examining?

• How long was her putt?

--------------------

*Fill in blanks:

A woman golfing with her husband and her ____ was taken to the local hospital yesterday afternoon. ____ woman was struck by a golf cart driven ____ her mom.

Ginger Rogers, 55, was hit by ____ cart about 2 p.m. at Fairway Golf Course. ____ was examining her 50-foot putt on the par ____ tenth hole when she heard her mother scream. ____ turned around just in time to see her ____ driving straight toward her. The force of the ____ knocked her over, and the cart then ran ____ her foot.

Her mom, 81 years old, said ____ a squirrel had jumped up into the cart ____ for snacks. She tried to shoo the squirrel____ . Instead, it rose up on its hind feet ____ made a hissing sound. Startled and frightened, the ____ lady hit the gas pedal.

The paramedics arrived____ 15 minutes later and treated Ginger for a ____ left ankle. They gave a mild sedative to ____ mother, who kept muttering, “Vicious, simply vicious.” Then ____ took Ginger to the hospital. Mr. Rogers promised ____ wife he would visit her after he finished ____ round.

John Dean, an attorney for the golf ____ , said the golf course was not responsible for ____ actions of its animals. He added, “If the ____ want to sue, they’ll have to sue the____ . We’re still assessing the damage to the cart ____ the green. It looks fairly light; I doubt ____ the driver will owe us more than $1,000.”

---------------------

*Translate into Vietnamese:

..........

444065 top -

ESL 280: Squirrel Attacks Woman in Golf Cart

*Vocabulary:


• ankle: mắt cá chân
• assess: đánh giá
• attorney: luật sư
• collision: va chạm
• doubt: nghi ngờ
• examine: xem xét, kiểm tra
• frightened: sợ hãi
• hind: thô kịch
• hissing: huýt gió
• owe: nợ
• par: bằng nhau
• pedal: bàn đạp
• putt:
• scream: la hét
• sedative: thuốc an thần
• shoo: đuổi đi chổ khác
• snack: thức ăn vặt
• squirrel: sóc
• startle: làm sợ hãi
• straight: thẳng
• sue: kiện
• vicious: lẩn quẩn

===========================================================

*Wh-Questions:

• What were the three people doing? golfing

• Where was the woman taken? to the local hosspital

• When was she taken there? yesterday afternoon

• Why was she taken to the hospital? because she was struck by a golf cảt driven by her mom

• Who was driving the cart? Her mom

• Who/m was the cart driven by? Her mom, 81 years old

• What time was she hit? 2 p m

• What was the name of the golf course? Fairway

• What was Ginger examining? 50-foot putt on the par 5 tenth hole

• How long was her putt? 50-foot

==========================================================

*Fill in blanks:

A woman golfing with her husband and her __mother__ was taken to the local hospital yesterday afternoon. _The___ woman was struck by a golf cart driven __by__ her mom.

Ginger Rogers, 55, was hit by _the___ cart about 2 p.m. at Fairway Golf Course. ___She_ was examining her 50-foot putt on the par __5__ tenth hole when she heard her mother scream. __Ginger__ turned around just in time to see her __mom__ driving straight toward her. The force of the __collision__ knocked her over, and the cart then ran __over__ her foot.

Her mom, 81 years old, said __that__ a squirrel had jumped up into the cart ___looking_ for snacks. She tried to shoo the squirrel__away__ . Instead, it rose up on its hind feet __and__ made a hissing sound. Startled and frightened, the _old___ lady hit the gas pedal.

The paramedics arrived______about_ 15 minutes later and treated Ginger for a ____broken__ left ankle. They gave a mild sedative to __her__ mother, who kept muttering, “Vicious, simply vicious.” Then __they__ took Ginger to the hospital. Mr. Rogers promised __his__ wife he would visit her after he finished __his__ round.

John Dean, an attorney for the golf ____course__ , said the golf course was not responsible for __the__ actions of its animals. He added, “If the __ladies___ want to sue, they’ll have to sue the____squirrel__ . We’re still assessing the damage to the cart _and___ the green. It looks fairly light; I doubt __that__ the driver will owe us more than $1,000.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Sóc tấn công đàn bà trên xe gôn

Một phụ nữ đang đánh gôn với chồng và mẹ đã được đưa đến bệnh viện địa phương chiều hôm qua. Người phụ nữ bị chiếc xe gôn do mẹ lái tông trúng.

Ginger Rogers, 55 tuổi, bị tông bởi chiếc xe gôn khoảng 2 pm. tại sân gôn Fairway. Bà đang xem chổ đánh 50 foot lỗ 50 thì nghe tiếng la của mẹ. Ginger quay lại chỉ kịp thấy mẹ đang lái thẳng chiếc xe gôn hướng về bà. Cú va chạm hất bà đi, và chiếc xe gôn cán qua chân bà.

Mẹ bà, 81 tuổi, nói một con sóc nhảy vào xe tìm thức ăn. Bà cố đuổi sóc đi. Thay vì đi, nó giơ chân thô kệch lên và huýt sáo. Hoảng sợ, cụ già nhấn chân ga.

Nhân viên cứu hộ đến khoảng 15 phút sau và chăm sóc mắt cá chân bị gẫy của Ginger. Họ cho thuốc an thần nhẹ cho người mẹ, vẫn luôn lẩm bẩm, "lẩn quẩn, chỉ lẩn quẩn." Rồi họ mang Ginger đến bệnh viện. Ông Rogers hứa với vợ sẽ đến thăm sau khi đánh xong vòng.

John Dean, luật sư của sân gôn, nói sân gôn không chịu trách nhiệm về hành động của thú vật. Ông thêm, "Nếu các bà muốn kiện, phải đi kiện con sóc. Chúng tôi vẫn đang đánh giá hỏng hóc của chiếc xe và môi trường. Trông khá nhẹ; tôi nghi là người lái xe sẽ nợ chúng tôi hơn $1,000."

444209 top -
@chị lanhuongbm:

Chỗ này xin được cám ơn chi lanhuongbm vì đã xung phong đi trước trong việc dịch một bài có rất nhiều từ hóc búa về môn golf.

Việc mình góp ý hôm nay chỉ là một phần tìm tòi của mình, nếu có không được chính xác, xin các anh chị góp ý thêm.

She was examining her 50-foot putt on the par 5 tenth hole when she heard her mother scream
Bà đang xem chổ đánh 50 foot lỗ 10 thì nghe tiếng la của mẹ.


1. putt: cú gạt bóng vào lỗ. 50-foot putt: cú gạt bóng vào lỗ cách xa 50 bộ (khoảng 15m)

2. par: số gậy hay cú đánh gọi là Par. Thông thường có Par3, Par4, Par5 không có Par1, Par2 và Par 6 trở lên. Vì vậy số gậy càng cao thì khoảng cách lỗ golf càng dài và ngược lại;

"on the par 5 tenth hole": tại lỗ thứ 10-nơi qui định tối đa 5 gậy (để đưa bóng vào lỗ).

Par 5 (Par-5 Hole)
Definition: A par 5, or par-5 hole, is a hole that an expert golfer is expected to need five strokes to complete. On most golf courses, a par 5 is the longest hole (par-6 holes exist, but are rare).
http://golf.about.com/od/golfterms/g/par-5-hole.htmCú đánh vào lỗ cách 100 bộ-100 foot putt
Instead, it rose up on its hind feet and made a hissing sound
Thay vì đi, nó giơ chân thô kệch lên và huýt sáo.

3.hind feet: chân sau: --> Thay vì đi, nó chồm lên trên hai chân sau và kêu xì xì.

Vicious, simply vicious
"lẩn quẩn, chỉ lẩn quẩn

4.vicious: a : dangerously aggressive : savage <a vicious dog>
dữ (chó dữ, thú vật dữ)

We're still assessing the damage to the cart and the green
Chúng tôi vẫn đang đánh giá hỏng hóc của chiếc xe và môi trường

5.Green: vị trí cuối tính từ Tee(điểm phát bóng), Fairway (đường dẫn bóng), nơi này cỏ mịn nhất và là nơi các Golfer gạt bóng vào lỗ sau khi đã phát bóng và đánh từ Tee và Fairway tới;

Các anh chị có thể tham khảo thêm ở đây:

THUẬT NGỮ VỀ GOLF
http://royalgolf.com.vn/index.php?optio ... 35&lang=vi

Chúc chị lanhuongbm và các anh chị vui khoẻ.

444269 top -

Cám ơn chanhhetbiet nhiều nhe. lanhuong học được thêm một ít kiến thức nữa.

444425 top -
LESSON 280:

SQUIRREL ATTACKS WOMAN IN GOLF CART-
SÓC TẤN CÔNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CHIẾC XE GÔN.

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• ankle: mắt cá chân.
• assess: ước định, giả định, định giá.
• attorney: người đại diện.
• collision: đụng, va.
• doubt: hồ nghi, e rằng, ngại rằng.
• examine: kiểm tra, xem xét.
• frightened: làm sợ, làm hoảng sợ.
• hind: sau, phía sau.
• hissing: rít lên, tiếng xụyt.
• owe: nợ, mắc nợ.
• par: tỷ số thắng(gôn)
• pedal: bàn đạp, đòn bẩy.
• putt: gạt/đẩy(bóng)
• scream: gào thét.
• sedative: an thần, giảm đau.
• shoo: xua, đuổi, sụyt.
• snack: đồ ăn vặt.
• squirrel: con sóc.
• startle: giật mình.
• straight: thẳng, không cong.
• sue: kiện ai ra toà.
• vicious: hoang dã và nguy hiểm (thú vật), thú dữ.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• What were the three people doing?
--They were playing golf.

• Where was the woman taken?
- She was taken to the local hospital.

• When was she taken there?
- She was taken there in the yesterday afternoon.

• Why was she taken to the hospital?
- Because she was struck by a golf cart.

• Who was driving the cart?
- Her mother was driving the cart.

• Who/m was the cart driven by?
- Her mother was driving the cart by.

• What time was she hit?
- She was hit at 2 p.m.

• What was the name of the golf course?
- Its name was Fairway.

• What was Ginger examining?
- She was examining her 50-foot putt on the par 5 tenth hole.

• How long was her putt?
- It was 50-foot.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A woman golfing with her husband and her mother was taken to the local hospital yesterday afternoon. The woman was struck by a golf cart driven by her mom.

Ginger Rogers, 55, was hit by a cart about 2 p.m. at Fairway Golf Course. She was examining her 50-foot putt on the par 5 tenth hole when she heard her mother scream. She turned around just in time to see her mom driving straight toward her. The force of the collision knocked her over, and the cart then ran over her foot.

Her mom, 81 years old, said that a squirrel had jumped up into the cart looking for snacks. She tried to shoo the squirrel away. Instead, it rose up on its hind feet and made a hissing sound. Startled and frightened, the old lady hit the gas pedal.

The paramedics arrived about 15 minutes later and treated Ginger for a broken left ankle. They gave a mild sedative to her mother, who kept muttering, “Vicious, simply vicious.” Then they took Ginger to the hospital. Mr. Rogers promised his wife he would visit her after he finished his round.

John Dean, an attorney for the golf course, said the golf course was not responsible for the actions of its animals. He added, “If the ladies want to sue, they’ll have to sue the squirrel. We’re still assessing the damage to the cart and the green. It looks fairly light; I doubt that the driver will owe us more than $1,000.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Chiếu hôm qua, một phụ nữ chơi gôn cùng với chồng và mẹ đã được chuyển vào bệnh viện trong khu vực. Người phụ nữ bị tông phải bởi chiếc xe gôn do mẹ mình lái.

Ginger Rogers, 55 tuổi, đã bị chiếc xe gôn tông phải vào lúc 2 giờ chiều tại sân gôn Fairway. Bà đang kiểm tra cú đẩy bóng 50 foot tại lỗ thứ 10-nơi qui định tối đa 5 gậy khi bà nghe tiếng mẹ mình gào thét. Ginger quay lại vừa kịp lúc trông thấy mẹ bà đang lái xe trực chỉ về phía bà. Tác động của vụ va đụng đã hất bà ngã xuống, và chiếc xe gôn cán qua chân bà.

Mẹ của bà, 81 tuổi, cho biết một con sóc đã nhảy vào trong chiếc xe gôn để kiếm đồ ăn vặt. Bà cố đuổi con sóc đi. Thay vì thế, nó đứng bật dậy trên hai chân sau và tạo ra một âm thanh như tiếng rít. Giật mình và sợ hãi, bà cụ đã nhấn vào chân ga.

Khoảng 15 phút sau, các nhân viên cấp cứu đến và điều trị cho cái mắt cá bên trái bị vỡ của Ginger. Họ đưa một liều thuốc an thần nhẹ cho người mẹ, là người vẫn đang nói lẩm bẩm, "Thú dữ, đơn giản là thú dữ thôi mà." Sau đó họ đưa Ginger vào bệnh viện. Ông Roger hứa với vợ là ông sẽ vào thăm bà sau khi ông đánh xong vòng của mình.

John Dean, luật sư của sân gôn, cho biết sân gôn không chịu trách nhiệm về hành động của các loài thú. Ông nói thêm, "Nếu các bà ấy muốn kiện ra toà, họ sẽ phải kiện con sóc. Chúng tôi vẫn đang định giá sự thiệt hại của chiếc xe gôn và phần trồng cỏ đặc biệt. Trông có vẻ khá nhẹ đấy; Tôi e rằng người lái xe sẽ nợ chúng tôi hơn 1.000 đô-la."

489292 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.