.
ESL 274: Police Arrest Happy Van Driver


ESL 274: Police Arrest Happy Van Driver


Download


Police in San Dimas pulled over a florist's van yesterday and arrested the driver, Karl Rover, for smoking and transporting marijuana. The police got suspicious when Karl remained stopped even after the light had turned green.

One officer asked Karl where he was headed. Grinning broadly, Karl said he was making a delivery. The officer told Karl to turn off the radio, which was blasting rock music. "Dude, this is the Grateful Dead," Karl groaned.

A moment later, Karl's cell phone rang. Karl said, "Hey, dude. What's up?" The officer grabbed the phone from Karl.

"Did you get the cash for the weed?" asked the voice on the other end.

"Yes," the officer replied, pretending that he was Karl.

"How much did you get?"

"$1,000."

"$1,000! $1,000! What is the matter with you? That's $50,000 worth of grass, you idiot! I'm going to kill you!"

The officer laughed when the other person hung up. He went around to the back of the van and opened the doors. Although there were flowers in the back, there were also many plastic bags, each about 12?square, packed tightly with marijuana.

In the cab of the van, a joint was smoldering in the ashtray. The officer took it out of the ashtray and held it up to Karl. "What do you know about this?" he asked Karl.

Grinning, Karl said, "What do I know about it? I know everything about it. I planted it, I watered it, I harvested it, and I rolled it. It's dynamite weed, dude. Try it!"

The officer brought out his handcuffs. Karl's grin disappeared. "Hey, at least let me have one more hit!"

443525 top -


*Vocabulary:

• ashtray:
• blast:
• cab:
• dude:
• dynamite:
• florist:
• grab:
• grin:
• groan:
• handcuffs:
• harvest:
• joint:
• marijuana:
• pack:
• plastic:
• smolder:
• square:
• suspicious:
• tightly:
• transport:
• van:
• weed:

---------------------

*Wh-Questions:

• Who pulled the van over?

• What kind of van was it?

• Who was driving the van?

• What did they arrest him for?

• Why were the police suspicious?

• What did one officer ask Karl?

• What did Karl say he was doing?

• What did the officer tell Karl to turn off?

• What was the name of the rock group?

• What did Karl call the officer?

-------------------

*Fill in blanks:

Police in San Dimas pulled over a florist’s ____ yesterday and arrested the driver, Karl Rover, for ____ and transporting marijuana. The police got suspicious when ____ remained stopped even after the light had turned ____ .

One officer asked Karl where he was headed. ____ broadly, Karl said he was making a delivery. ____ officer told Karl to turn off the radio, ____ was blasting rock music. “Dude, this is the ____ Dead,” Karl groaned.

A moment later, Karl’s cell ____ rang. Karl said, “Hey, dude. What’s up?” The ____ grabbed the phone from Karl.

“Did you get ____ cash for the weed?” asked the voice on ____ other end.

“Yes,” the officer replied, pretending that ____ was Karl.

“How much did you get?”

“$1,000.”

“____ ,000! $1,000! What is the matter with you? That’s ____ ,000 worth of grass, you idiot! I’m going to ____ you!”

The officer laughed when the other person ____ up. He went around to the back of ____ van and opened the doors. Although there were____ in the back, there were also many plastic ____ , each about 12” square, packed tightly with marijuana.

____ the cab of the van, a joint was ____ in the ashtray. The officer took it out ____ the ashtray and held it up to Karl. “____ do you know about this?” he asked Karl.

____ , Karl said, “What do I know about it? ____ know everything about it. I planted it, I ____ it, I harvested it, and I rolled it. ____ ’s dynamite weed, dude. Try it!”

The officer brought ____ his handcuffs. Karl’s grin disappeared. “Hey, at least ____ me have one more hit!”

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.........

443527 top -

ESL 274: Police Arrest Happy Van Driver

*Vocabulary:


• ashtray: đồ gạt tàn thuốc
• blast: chớp sáng
• cab: buồng lái
• dude: công tử
• dynamite: thuốc nổ
• florist: người bán hoa
• grab: vơ lấy
• grin: nhe răng cười
• groan: rên rĩ
• handcuffs: còng tay
• harvest: thu hoạch
• joint: kết nối
• marijuana: thuốc phiện
• pack: gói
• plastic: nhựa
• smolder:
• square: vuông
• suspicious: nghi ngờ
• tightly: chặt chẽ
• transport: vận chuyển
• van: xe tải
• weed: cần sa

===========================================================

*Wh-Questions:

• Who pulled the van over? Police in San Dimas

• What kind of van was it? florist

• Who was driving the van? Karl Rover

• What did they arrest him for? smoking and transporting marijuana.

• Why were the police suspicious? because Karl remained stopped even after the light had turned green.

• What did one officer ask Karl? where he was headed.

• What did Karl say he was doing? was making a delivery

• What did the officer tell Karl to turn off? the radio

• What was the name of the rock group? Grateful Dead

• What did Karl call the officer? Dude

==========================================================

*Fill in blanks:

Police in San Dimas pulled over a florist’s __van__ yesterday and arrested the driver, Karl Rover, for __smoking__ and transporting marijuana. The police got suspicious when __Karl__ remained stopped even after the light had turned __green__ .

One officer asked Karl where he was headed. ___Grinning_ broadly, Karl said he was making a delivery. __The__ officer told Karl to turn off the radio, __which__ was blasting rock music. “Dude, this is the __Grateful__ Dead,” Karl groaned.

A moment later, Karl’s cell _phone___ rang. Karl said, “Hey, dude. What’s up?” The __officer__ grabbed the phone from Karl.

“Did you get __the__ cash for the weed?” asked the voice on __the__ other end.

“Yes,” the officer replied, pretending that __he__ was Karl.

“How much did you get?”

“$1,000.”

“__1__ ,000! $1,000! What is the matter with you? That’s __50__ ,000 worth of grass, you idiot! I’m going to __kill__ you!”

The officer laughed when the other person __hung__ up. He went around to the back of __the__ van and opened the doors. Although there were____flowers__ in the back, there were also many plastic __bags__ , each about 12” square, packed tightly with marijuana.

__In__ the cab of the van, a joint was ____smoldering__ in the ashtray. The officer took it out __of__ the ashtray and held it up to Karl. “__“__What__ do you know about this?” he asked Karl.

__Grinning___ , Karl said, “What do I know about it? __I__ know everything about it. I planted it, I ____watered__ it, I harvested it, and I rolled it. __It__ ’s dynamite weed, dude. Try it!”

The officer brought __out__ his handcuffs. Karl’s grin disappeared. “Hey, at least __let__ me have one more hit!”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cảnh sát bắt giữ người lái xe hàng phê thuốc

Cảnh sát ở San Dimas kéo chiếc xe tải hôm qua và bắt giữ tài xế, Karl Rover, vì hút và vận chuyển thuốc phiện. Cảnh sát nghi ngờ khi Karl vẫn dừng xe dù đèn đã chuyển sang xanh.

Một cảnh sát hỏi Karl đang đi đến đâu. Nhe rộng răng cười, Karl nói đang đi giao hàng. Cảnh sát bảo Karl tắt radio, nhạc rock ầm ĩ. "Ê, đây là nhạc của Grateful Dead mà," Karl rên rĩ.

Lát sau, điện thoại Karl đổ chuông. Karl nói, "Này, công tử. Gì thế?" Cảnh sát vơ lấy điện thoại của Karl.

"Mày đã lấy được tiền cần sa chưa?" giọng nói đầu dây kia hỏi.

"Rồi," cảnh sát trả lời, giả vờ là Karl.

"Mày lấy được bao nhiêu?"

"$1,000."

"$1,000! $1,000! Mày có vấn đề gì vậy? "Cỏ" đó đáng giá $50,000, đồ ngu! Tao sẽ giết mày!"

Cảnh sát cười khi người kia gác máy. Viên cảnh sát đi vòng ra sau xe và mở cửa. Dù có hoa đàng sau, cũng có nhiều bao nhựa, mỗi cái chừng 12 inch vuông, gói chặt với cây thuốc phiện.

Trong buồng lái, một ống hút nối với gạt tàn. Cảnh sát lấy khỏi gạt tàn và đưa cho Karl. "Ông có biết gì về thứ này không?" Anh hỏi Karl.

Nhe răng cười, Karl nói, "Tôi biết gì về nó không à? Tôi biết mọi thứ về nó. Tôi trồng nó, tưới nó, thu hoạch nó, và tôi cuộn nó. Nó là cần sa, công tử. Thử đi!"

Cảnh sát rút còng ra. Karl thôi nhe răng cười. "Này, ít nhất phải cho tôi hút thêm một lần nữa!"

443900 top -


@lanhuongbm

The officer told Karl to turn off the radio, which was blasting rock music. “Dude, this is the Grateful Dead,” Karl groaned.

Cảnh sát bảo Karl tắt radio, nhạc rock ầm ĩ. "Công tử, đây là Cái chết Khoan Khoái," Karl rên rĩ.


Karl lầm bầm nói: "Ê! nhạc của Grateful Dead đó cha."

- Grateful Dead: Tên của một ban nhạc rock nên không cần dịch.

-Dude: Tiếng lóng, như tiếng đệm trong câu khi nói chuyện, tương đương với từ Guy hoặc Men.

ex: What's up, men? hoặc What's up, dude?

"$1,000! $1,000! Mày có vấn đề gì vậy? Cỏ đó đáng giá $50,000, đồ ngu! Tao sẽ giết mày!"


Từ cỏ bạn nên viết chữ nghiên hoặc để trong ngoặc kép khi dịch sang tiếng Việt để chỉ rõ nó là từ lóng của bọn drug dealer.

12" vuông = 12 inch vuông.

p/s: Ráng dịch cho nó ra ngôn ngữ đường phố, giang hồ một chút nhe bạn.

443970 top -
@Chị lanhuongbm thân mến:

Xin góp ý thêm với chị:

Police in San Dimas pulled over a florist's van yesterday and arrested the driver

Cảnh sát ở San Dimas kéo chiếc xe tải hôm qua và bắt giữ tài xế


1. pull over: cho/ra lệnh dừng xe lại bên đường để kiểm tra.

pull over
1. To bring a vehicle to a stop at a curb or at the side of a road: We pulled over to watch the sunset.
2. To instruct or force (a motorist) to bring his or her vehicle to a stop at a curb or at the side of a road: The state trooper pulled the speeding motorist over.

http://www.thefreedictionary.com/pull+over


In the cab of the van, a joint was smoldering in the ashtray.

Trong buồng lái, một ống hút nối với gạt tàn.


2. joint: điếu thuốc vấn bằng tay ( đây là điếu cần sa)

Image
3. smolder (v): cháy âm ỉ
smol•der
   [smohl-der] Show IPA
verb (used without object)
1.
to burn without flame; undergo slow or suppressed combustion.

http://dictionary.reference.com/browse/smolder


Chúc chị khoẻ, mạnh tiến, nhưng đôi khi dừng lại kiểm tra tí nghe.

443987 top -

Dạ, cám ơn anh nguoidochanh.

Chà, cái vụ dịch này càng học càng thích. Học được nhiều cái mới hay quá.

@chanhhetbiet: Cám ơn chanhhetbiet. Được hướng dẫn tỉ mỉ như vậy, chắc chắn lanhuongbm sẽ nhớ lâu những chổ dịch chưa đúng này.

443988 top -
LESSON 274:

POLICE ARREST HAPPY VAN DRIVER.
CẢNH SÁT BẮT GIỮ TÀI XẾ XE TẢI CHẾNH CHOÁNG.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• ashtray: gạt tàn thuốc.
• blast: làm nổ tung, phá bằng mìn.
• cab: ca-bin, buồng lái.
• dude: chàng trai, con trai, anh chàng.
• dynamite: thuốc nổ, chấn động, cực kỳ nguy hiểm.
• florist: người bán hoa/trồng hoa.
• grab: chộp lấy, chụp lấy.
• grin: cười toe toét.
• groan: kêu ca, phàn nàn, than phiền, lằm bằm.
• handcuffs: còng tay.
• harvest:
• joint: thu hoạch.
• marijuana: cần sa.
• pack: sắp xếp, xếp lại.
• plastic: nhựa.
• smolder-smoulder: cháy âm ỉ.
• square: vuông
• suspicious: nghi ngờ.
• tightly: chặt chẽ, sít sao.
• transport: vận chuyển.
• van: xe tải.
• weed: cần sa.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Who pulled the van over?
- Police pulled the van over.

• What kind of van was it?
-It was a florist van.

• Who was driving the van?
- Karl Rover was driving the van.

• What did they arrest him for?
- They arrested him for smoking and transporting marijuana.

• Why were the police suspicious?
- The police were suspicious when Karl remained stopped even after the light had turned green.

• What did one officer ask Karl?
-One officer asked Karl where he was headed.

• What did Karl say he was doing?
-Karl said he was making a delivery.

• What did the officer tell Karl to turn off?
- He told Karl to turn off the radio.

• What was the name of the rock group?
- It was Grateful Dead.

• What did Karl call the officer?
- He called the officer Dude.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Police in San Dimas pulled over a florist’s van yesterday and arrested the driver, Karl Rover, for smoking and transporting marijuana. The police got suspicious when Karl remained stopped even after the light had turned green.

One officer asked Karl where he was headed. Grinning broadly, Karl said he was making a delivery. The officer told Karl to turn off the radio, which was blasting rock music. “Dude, this is the Grateful Dead,” Karl groaned.

A moment later, Karl’s cell phone rang. Karl said, “Hey, dude. What’s up?” The officer grabbed the phone from Karl.

“Did you get the cash for the weed?” asked the voice on the other end.

“Yes,” the officer replied, pretending that he was Karl.

“How much did you get?”

“$1,000.”

1,000! $1,000! What is the matter with you? That’s 50,000 worth of grass, you idiot! I’m going to kill you!”

The officer laughed when the other person hung up. He went around to the back of the van and opened the doors. Although there were flowers in the back, there were also many plastic bags, each about 12” square, packed tightly with marijuana.

In the cab of the van, a joint was smoldering in the ashtray. The officer took it out of the ashtray and held it up to Karl. “What do you know about this?” he asked Karl.

Grinning, Karl said, “What do I know about it? I know everything about it. I planted it, I watered it, I harvested it, and I rolled it. It’s dynamite weed, dude. Try it!”

The officer brought out his handcuffs. Karl’s grin disappeared. “Hey, at least let me have one more hit!”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Hôm qua cảnh sát ở San Dimas đã ra lệnh cho Karl Rover, một người trồng hoa tấp chiếc xe tải vào lề đường, vì tội vận chuyển và hút cần sa. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ khi Karl vẫn ở nguyên một chỗ ngay cả khi đèn hiệu đã chuyển sang màu xanh lá cây.

Một sĩ quan hỏi Karl hắn đang đi về hướng nào. Cười toe toét, Karl nói hắn đang đi giao hàng. Viên sĩ quan bảo Karl tắt ra-đi-ô, hiện đang mở nhạc rốc ầm ĩ. "Này nhỏ, ban nhạc Grateful Dead đang hát đó," Karl lằm bằm.

Một lát sau, điện thoại di động của Karl reng lên. Karl nói, "Này, mày hả. Có chuyện gì không?" Viên sĩ quan chụp lấy chiếc điện thoại từ Karl.

"Mày đã lấy tiền mớ cần sa đó chưa? giọng hỏi ở đầu dây bên kia.

"Rồi," Viên sĩ quan trả lời, giả vờ như anh là Karl vậy.

"Mày lấy bao nhiêu tiền?"

"1.000 đô-la."

"1.000 đô-la! Sao có 1.000 đô-la thôi!" Mày bị cái giống gì hả? Mớ thuốc phiện đó trị giá 50.000 đô đó, thằng ngu! Tao sẽ giết mày nghe con!"

Viên sĩ quan cười ngất khi người kia gác máy. Anh đi vòng ra phía sau chiếc xe tải và mở cửa xe. Cho dù có nhiều hoa ở phía sau xe, cũng có rất nhiều túi nhựa, mỗi túi vuông vức khoảng 12 inches, được lèn chặt với cần sa.

Ở trong ca-bin của chiếc xe tải, một điếu cần sa vấn đang cháy âm ỉ trong cái gạt tàn. Viên sĩ quan lấy nó ra khỏi cái gạt tàn và đưa lên trước mặt Karl. "Ông biết gì về thứ này?" Anh hỏi Karl.

Cười toe toét, Karl nói, "Tôi biết gì về thứ đó không hả? Tôi biết mọi thứ về nó. Tôi trồng cây, tôi tưới tắm, tôi thu hoạch, và tôi vấn nó thành thưốc hút. Đây là loại thuốc lá tuyệt vời đó, cậu nhỏ. Cậu thử xem thế nào!.

Viên sĩ quan móc cái còng tay ra. Nụ cười toe toét của Karl biến mất. "Này, ít nhất hãy để cho tao làm thêm một hơi nữa chứ!"

488340 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.