.
ESL 269: Train Wreck "Frees" Cows


ESL 269: Train Wreck "Frees" Cows


Download


A Continental Pacific Railroad freight train derailed on Tuesday about 40 miles north of Sacramento. The exact cause is still being investigated, but authorities say it was no accident. The head engineer said everything was fine; then suddenly, everything wasn't.

Of the freight train's 86 cars, 22 went off the tracks. Fortunately, this incident did not involve any fatalities, human or otherwise. The head engineer was treated for a broken wrist at a nearby hospital. He was the only casualty.

Trains throughout California frequently carry dangerous cargoes, such as chemicals. When these trains derail, authorities immediately evacuate nearby communities because of the danger of explosions or of harmful fumes. However, this train carried only lumber, new automobiles, and cattle destined for slaughter.

After the mishap, lumber was scattered on either side of the tracks. About 20 automobiles were damaged. The biggest problem, however, was the cattle. About 300 of them were standing on or near the tracks, wandering into the nearby woods, or standing on the nearby highway. Traffic on the two-lane highway was backed up for almost a mile in each direction.

"We know who did this," said a California Highway Patrol spokesman. "The train was sabotaged by a group called Tofu for You. They left their pamphlets all over the crime scene. They 'liberate' animals that are on their way to the slaughterhouse. They think Americans should eat tofu instead of meat. They're wasting their time. All these cows are going to be burgers by tomorrow night."

443265 top -


*Vocabulary:

• automobile:
• cargo:
• casualty:
• cattle:
• chemical:
• continental:
• derail:
• destined:
• engineer:
• evacuate:
• explosion:
• fatality:
• freight:
• fume:
• involve:
• liberate:
• lumber:
• mishap:
• pamphlet:
• sabotage:
• scatter:
• slaughter:
• wreck:
• wrist:

---------------------

*Wh-Questions:

• What happened to the train?

• What kind of train was it?

• Where did it derail?

• How far was the train from Sacramento?

• What did authorities say?

• Who said everything was fine?

• How many cars went off the track?

• How many deaths were there?

• What was the head engineer treated for?

• What was the matter with the head engineer's wrist?

---------------------

*Fill in blanks:

A Continental Pacific Railroad freight train derailed on ____ about 40 miles north of Sacramento. The exact ____ is still being investigated, but authorities say it ____ no accident. The head engineer said everything was ____ ; then suddenly, everything wasn't.

Of the freight train's____ cars, 22 went off the tracks. Fortunately, this ____ did not involve any fatalities, human or otherwise. ____ head engineer was treated for a broken wrist ____ a nearby hospital. He was the only casualty.

____ throughout California frequently carry dangerous cargoes, such as ____ . When these trains derail, authorities immediately evacuate nearby ____ because of the danger of explosions or of ____ fumes. However, this train carried only lumber, new ____ , and cattle destined for slaughter.

After the mishap, ____ was scattered on either side of the tracks. ____ 20 automobiles were damaged. The biggest problem, however, ____ the cattle. About 300 of them were standing ____ or near the tracks, wandering into the nearby ____ , or standing on the nearby highway. Traffic on ____ two-lane highway was backed up for almost a ____ in each direction.

“We know who did this,” ____ a California Highway Patrol spokesman. “The train was ____ by a group called Tofu for You. They____ their pamphlets all over the crime scene. They '____ ' animals that are on their way to the ____ . They think Americans should eat tofu instead of ____ . They’re wasting their time. All these cows are ____ to be burgers by tomorrow night.”

--------------------

*Translate into Vietnamese:

.......

443273 top -

ESL 269: Train Wreck "Frees" Cows

*Vocabulary:


• automobile: xe hơi
• cargo: chuyến tàu
• casualty: ăn mặc thoải mái, trường hợp ngoại lệ
• cattle: súc vật, trâu bò
• chemical: hoá chất
• continental: lục địa
• derail: trật đường ray
• destined: dự định, chắc chắn sẽ
• engineer: kỹ sư
• evacuate: di tản
• explosion: bùng nổ
• fatality: chết người
• freight: khối lượng
• fume: khói
• involve: bao gồm
• liberate: tự do
• lumber: đống cồng kềnh, gỗ xẻ
• mishap: tai nạn rủi ro
• pamphlet: cuốn sách nhỏ
• sabotage: sự phá hoại ngầm
• scatter: rải rắc, phân tán
• slaughter: tàn sát, giết thịt
• wreck: chìm tàu, vật đổ nát
• wrist: khớp cổ tay

===========================================================

*Wh-Questions:

• What happened to the train? derailed

• What kind of train was it? freight train

• Where did it derail? about 40 miles north of Sacramento

• How far was the train from Sacramento? 40 miles north of Sacramento

• What did authorities say? it was no accident

• Who said everything was fine? the head engineer

• How many cars went off the track? 22

• How many deaths were there? Not any

• What was the head engineer treated for? a broken wrist

• What was the matter with the head engineer's wrist? broken

==========================================================

*Fill in blanks:

A Continental Pacific Railroad freight train derailed on __Tuesday__ about 40 miles north of Sacramento. The exact ____cause__ is still being investigated, but authorities say it __was__ no accident. The head engineer said everything was __fine__ ; then suddenly, everything wasn't.

Of the freight train's__86__ cars, 22 went off the tracks. Fortunately, this __incident__ did not involve any fatalities, human or otherwise. __The__ head engineer was treated for a broken wrist __at__ a nearby hospital. He was the only casualty.

____Trains__ throughout California frequently carry dangerous cargoes, such as ____chemicals__ . When these trains derail, authorities immediately evacuate nearby ____communities__ because of the danger of explosions or of __harmful___ fumes. However, this train carried only lumber, new ____automobiles__ , and cattle destined for slaughter.

After the mishap, ___lumber_ was scattered on either side of the tracks. __About__ 20 automobiles were damaged. The biggest problem, however, _was___ the cattle. About 300 of them were standing __on__ or near the tracks, wandering into the nearby __woods__ , or standing on the nearby highway. Traffic on _the___ two-lane highway was backed up for almost a __mile__ in each direction.

“We know who did this,” __said__ a California Highway Patrol spokesman. “The train was _sabotaged___ by a group called Tofu for You. They__left__ their pamphlets all over the crime scene. They '__liberate__ ' animals that are on their way to the __slaughterhouse__ . They think Americans should eat tofu instead of __meat__ . They’re wasting their time. All these cows are __going__ to be burgers by tomorrow night.”

===========================================================

Translate into Vietnamese:

Lật tàu "giải thoát" cho những con bò

Chuyến xe lửa chở hàng Continental Pacific bật trật dường ray vào thứ Ba cách 40 dăm phía Bắc Sacramento. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, nhưng nhà chức trách nói rằng không có tai nạn. Kỹ sư trưởng nói mọi thứ đang ổn; rồi bất ngờ, mọi thứ không như vậy nữa.

22 chiếc trong số 86 chiếc xe hơi bị rơi ra khỏi đường. May mắn là tai nạn này không gây chết người, hay những việc như vậy. Kỹ sư trưởng được chăm sóc cổ tay gãy ở bệnh viện gần đó. Ông là người bị nạn duy nhất.

Những chuyến tàu xuyên California thường chở hàng nguy hiểm, như hoá chất. Khi những chiếc tàu này bị lật, nhà chức trách thường lập tức sơ tán dân cư gần đó vì sụ nguy hiểm cháy nổ hay khói độc. Tuy nhiên, chiếc xe lửa này chỉ chở củi xẻ, xe hơi mới và trâu bò để giết mổ.

Sau tai nạn, củi xẻ văng vung vãi hai bên. Khoảng 20 chiếc xe hơi bị phá hỏng. Vấn đề lớn nhất, dù sao, lại là gia súc. Khoảng 300 con đứng gần toa xe, đi lang thang vào rừng cạnh đó, hay đứng gần đường cao tốc. Giao thông trên đường cao tốc hai làn xe bị tắc nghẽn gần một dặm mỗi hướng.

"Chúng tôi biết ai làm việc này," người phát ngôn đội tuần tra đường cao tốc California nói. "Xe lửa bị phá hoại bởi một nhóm tên gọi Đậu hủ cho BẠn. Chúng để lại những quyển sách nhỏ đầy hiện trường. Chúng "giải phóng" súc vật trên đường đến nơi giết thịt. Chúng nghĩ người Mỹ nên ăn đậu hủ thay vì thịt. Chúng đag lãng phí thời gian của chúng. Những con bò này sẽ bị làm thịt băm vào đêm mai."

443382 top -

Lật tàu/Tàu lật làm bò 'xổng'


443400 top -
LESSON 269:

TRAIN WRECK "FREES" COWS -

TÀU LẬT LÀM BÒ XỔNG.-

===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• automobile: xe ô-tô.
• cargo: hàng hoá.
• casualty: nạn nhân, thương vong.
• cattle: gia súc.
• chemical: hoá chất.
• continental: lục địa, đại lục.
• derail: trật đường ray.
• destined: đi đến.
• engineer: kỹ sư.
• evacuate: di tản, sơ tán.
• explosion: tiếng nổ.
• fatality: chết người.
• freight: hàng hoá chuyên chở, hàng hoá ở trên tàu.
• fume: khói, hơi khói.
• involve: gồm, bao hàm, liên hệ đến, mắc mứu.
• liberate: giải thoát, giải phòng.
• lumber: gỗ.
• mishap: tai nạn, việc rủi ro, chuyện không hay.
• pamphlet: sách mỏng có bìa mềm, tờ rơi.
• sabotage: phá hoại, làm hỏng.
• scatter: rải rác.
• slaughter: giết thịt, mổ thịt.
• wreck: phá hoại, tan vỡ, hỏng.
• wrist: cổ tay.

===========================================================

*Wh-Questions:
-------------------------------------------------------------------
• What happened to the train?
- The train derailed.

• What kind of train was it?
- It's was a freight train.

• Where did it derail?
- It derailed at north of Sacramento.

• How far was the train from Sacramento?
- It was about 40 miles.

• What did authorities say?
- They said it was no accident.

• Who said everything was fine?
- The head engineer said everything was fine.

• How many cars went off the track?
- There are 22 cars went off the track.

• How many deaths were there?
- There were no any deaths there.

• What was the head engineer treated for?
- He was treated for a broken wrist.

• What was the matter with the head engineer's wrist?
- It's broken.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A Continental Pacific Railroad freight train derailed on Tuesy about 40 miles north of Sacramento. The exact cause is still being investigated, but authorities say it was no accident. The head engineer said everything was fine; then suddenly, everything wasn't.

Of the freight train's 86 cars, 22 went off the tracks. Fortunately, this incident did not involve any fatalities, human or otherwise. The head engineer was treated for a broken wrist at a nearby hospital. He was the only casualty.

Trains throughout California frequently carry dangerous cargoes, such as chemicals. When these trains derail, authorities immediately evacuate nearby communities because of the danger of explosions or of harmful fumes. However, this train carried only lumber, new automobile, and cattle destined for slaughter.

After the mishap, lumber was scattered on either side of the tracks. About 20 automobiles were damaged. The biggest problem, however, was the cattle. About 300 of them were standing on or near the tracks, wandering into the nearby woods, or standing on the nearby highway. Traffic on the two-lane highway was backed up for almost a mile in each direction.

“We know who did this,” said a California Highway Patrol spokesman. “The train was sabotaged by a group called Tofu for You. They left their pamphlets all over the crime scene. They 'liberate' animals that are on their way to the slaughter-house. They think Americans should eat tofu instead of meat. They’re wasting their time. All these cows are going to be burgers by tomorrow night.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Hôm thứ Ba, một con tàu chở hàng của công ty đường sắt Continental Pacific đã bị trật đường ray khoảng 40 dặm về phía Bắc Sacramento. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, nhưng nhà chức trách cho biết đây không phải là một vụ tai nạn. Kỹ sư trưởng nói rằng mọi chuyện đang tốt đẹp; rồi bất thình lình, mọi thứ không còn như thế nữa.

Tàu chở hàng có 82 chiếc xe hơi, 22 chiếc bị rơi xuống đường ray. May mắn thay, sự việc không may này không kéo theo bất kỳ thương vong nào, con người hay những chuyện khác nữa. Kỹ sư trưởng đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó vì cổ tay bị gãy. Ông ấy là nạn nhân duy nhất.

Tàu lửa trong khắp tiểu bang California thường xuyên chuyên chở hàng hoá nguy hiểm, thí dụ như hoá chất. Khi những con tàu này bị trật đường ray, nhà chức trách phải sơ tán khẩn cấp toàn thể dân cư ở vùng lân cận do sự nguy hiểm của các vụ nổ hoặc những luồng khói có hại. Tuy nhiên, chuyến tàu này chỉ vận chuyển gỗ, xe hơi mới, và gia súc đến lò mổ.

Sau tai nạn, gỗ văng tung toé hai bên đường ray. Khoảng 20 chiếc xe hơi bị hư hỏng. Tuy thế, vấn đề quan trọng nhất, lại là gia súc. Có khoảng 300 con trong chúng đang đứng trên hay gần đường ray, tha thẩn đi vào các khu rừng lân cận, hoặc đứng trên xa lộ gần đó. Xe cộ trên xa lộ hai làn xe đã bị kẹt cứng gần cả dặm ở mỗi chiều.

"Chúng tôi biết kẻ nào đã thực hiện vụ này," Người phát ngôn của Đội Tuần Tra xa lộ California cho biết. "Xe lửa đã bị phá hoại bởi một nhóm có tên là Đậu hủ cho bạn. Họ thả các tờ rơi trên khắp hiện trường vụ tai nạn. Họ "giải phóng" cho động vật đang trên đường đến lò mổ. Họ nghĩ rằng người Mỹ nên ăn đậu hủ thay vì ăn thịt. Họ đang lãng phí thời gian. Tất cả những con bò này sẽ trở thành món thịt bò băm viên vào tối mai thôi."

487516 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.