.
ESL 268: Let's Go Fishing


ESL 268: Let's Go Fishing


Download


Dave needed to pack for Saturday's fishing trip. He went into his hall closet, where he had more than 20 rods and reels. Nowadays he went fishing twice a year at Big Bear, a huge lake in southern California about 7,000 feet up in the mountains.

California tries to boost the fishing industry by sponsoring a Free Fishing Day twice a year, once in June and once in September. That sufficed for Dave. He went mostly because it was a social event with a few friends, not so much to catch fish. Even by itself, the scenic drive up a twisty two-lane road was worth the trip. Not to mention the big, beautiful houses and trees that lined the shore of the lake.

Packing was a project in itself. Dave had even created a computer file named Fishing Trip. It was a checklist of 45 things to take to Big Bear. He took two rods, because on Free Fishing Day you were allowed to fish with two rods instead of the usual one rod. He took a hooded sweatshirt, jeans, two pair of socks, a heavy hooded denim jacket, winter gloves, and a scarf. He also took flip-flops, shorts, a T-shirt, #30 sun block, sunglasses, a big hat, and a lightweight raincoat. If you go to Big Bear in June, you'd better be prepared for hot or cold, rain or shine.

He packed a couple of magazines to read just in case the fish weren't biting. He and his friends joked that the fish were always biting - in the spot you just left or the spot you were headed to.

After about an hour and a half, Dave had gathered all the items on his list into a neat pile next to his door. He went to bed knowing that tomorrow's weather and fishing were unpredictable, but the good time with his friends was a given.

442209 top -


*Vocabulary:

• boost:
• denim:
• flip-flops:
• gloves:
• hall:
• hood:
• lightweight:
• mention:
• pack:
• pile:
• reel:
• rod:
• scarf:
• scenic:
• shore:
• shorts:
• sock:
• sponsor:
• suffice:
• sweatshirt:
• twisty:
• in case:

---------------------

*Wh-Questions:

• Who needed to pack?

• What did he need to do?

• What did he need to pack for?

• Where were his rods and reels?

• How many rods and reels did he have?

• How often did he go fishing nowadays?

• Where did he go fishing?

• What part of California is Big Bear in?

• How high up is Big Bear?

• Who/What sponsors Free Fishing Day?

-------------------

*Fill in blanks:

Dave needed to pack for Saturday’s fishing trip. ____ went into his hall closet, where he had ____ than 20 rods and reels. Nowadays he went ____ twice a year at Big Bear, a huge ____ in southern California about 7,000 feet up in ____ mountains.

California tries to boost the fishing industry ____ sponsoring a Free Fishing Day twice a year, ____ in June and once in September. That sufficed Dave. He went mostly because it was a____ event with a few friends, not so much ____ catch fish. Even by itself, the scenic drive ____ a twisty two-lane road was worth the trip. ____ to mention the big, beautiful houses and trees ____ lined the shore of the lake.

Packing was ____ project in itself. Dave had even created a ____ file named Fishing Trip. It was a checklist ____ 45 things to take to Big Bear. He ____ two rods, because on Free Fishing Day you ____ allowed to fish with two rods instead of ____ usual one rod. He took a hooded sweatshirt, ____ , two pair of socks, a heavy hooded denim ____ , winter gloves, and a scarf. He also took ____ -flops, shorts, a T-shirt, #30 sun block, sunglasses, a ____ hat, and a lightweight raincoat. If you go ____ Big Bear in June, you’d better be prepared ____ hot or cold, rain or shine.

He packed____ couple of magazines to read just in case____ fish weren’t biting. He and his friends joked ____ the fish were always biting - in the ____ you just left or the spot you were ____ to.

After about an hour and a half, ____ had gathered all the items on his list ____ a neat pile next to his door. He ____ to bed knowing that tomorrow’s weather and fishing ____ unpredictable, but the good time with his friends____ a given.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

442211 top -

ESL 268: Let 's Go Fishing

*Vocabulary:


• boost: nâng
• denim:
• flip-flops: dép tông
• gloves: găng tay
• hall: sảnh
• hood: mũ trùm
• lightweight: nhẹ
• mention: đề cập
• pack: gói
• pile: đống
• reel: dây câu
• rod: cần câu
• scarf: khăn quàng
• scenic: cảnh
• shore: bờ
• shorts: quần ngắn
• sock: vớ
• sponsor:tài trợ
• suffice: thoả đáng, đáp ứng yêu cầu
• sweatshirt: áo len
• twisty: uốn khúc
• in case: trong trường hợp

==========================================================

*Wh-Questions:

• Who needed to pack? Dave

• What did he need to do? pack

• What did he need to pack for?Saturday's fishing trip

• Where were his rods and reels? hall closet

• How many rods and reels did he have? 20

• How often did he go fishing nowadays? twice a year

• Where did he go fishing? Big Bear, a huge lake in southern California

• What part of California is Big Bear in? southern

• How high up is Big Bear? 7,000 feet up in the mountains

• Who/What sponsors Free Fishing Day? California

==========================================================

*Fill in blanks:

Dave needed to pack for Saturday’s fishing trip. __He__ went into his hall closet, where he had __more__ than 20 rods and reels. Nowadays he went ____fishing__ twice a year at Big Bear, a huge __lake__ in southern California about 7,000 feet up in __the__ mountains.

California tries to boost the fishing industry __by__ sponsoring a Free Fishing Day twice a year, _once___ in June and once in September. That sufficed Dave. He went mostly because it was a____social__ event with a few friends, not so much __to__ catch fish. Even by itself, the scenic drive __up__ a twisty two-lane road was worth the trip. _Not___ to mention the big, beautiful houses and trees _that___ lined the shore of the lake.

Packing was __a__ project in itself. Dave had even created a ____computer__ file named Fishing Trip. It was a checklist __of__ 45 things to take to Big Bear. He ____took__ two rods, because on Free Fishing Day you __were__ allowed to fish with two rods instead of __the__ usual one rod. He took a hooded sweatshirt, ____jeans__ , two pair of socks, a heavy hooded denim ____jacket__ , winter gloves, and a scarf. He also took _flip___ -flops, shorts, a T-shirt, #30 sun block, sunglasses, a _big___ hat, and a lightweight raincoat. If you go __to__ Big Bear in June, you’d better be prepared __for__ hot or cold, rain or shine.

He packed__a__ couple of magazines to read just in case___the_ fish weren’t biting. He and his friends joked ___that_ the fish were always biting - in the _spot___ you just left or the spot you were __headed__ to.

After about an hour and a half, __Dave__ had gathered all the items on his list __into__ a neat pile next to his door. He __went__ to bed knowing that tomorrow’s weather and fishing __were__ unpredictable, but the good time with his friends__was__ a given.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đi câu thôi

Dave phải chuẩn bị xếp đồ mang đi câu ngày thứ Bảy. Anh đến tủ, nơi anh có hơn 20 cần câu và lưỡi câu. Ngày nay anh đi câu hai lần một năm tại hồ Big Bear, hồ lớn nam California khoảng 7,000 feet trên núi cao.

California cố gắng nâng ngành câu cá bằng cách tài trợ ngày câu cá miễn phí hai lần một năm, một lần vào tháng Sáu và một lần vào tháng Chín. Điều này đủ cho Dave. Anh đi bởi vì đó là một sự kiện xã hội với bạn bè, không phải vì câu cá. Ngay cả việc cảnh lái xe trên đường hai làn xe ngoằn ngèo cũng đáng giá chuyến đi. Không kể đến căn nhà lớn, xinh đẹp và những bóng cây dọc bên bờ hồ.

Đóng gói hành lý là một dự án. Ngay cả Dave tạo ra một hồ sơ trên máy tính tên Chuyến đi câu. Đó là danh sách 45 thứ phải mang đi Big Bear. Anh lấy cần câu hai lưỡi, vì ngày câu cá miễn phí được dùng lưỡi câu đôi thay vì lưỡi đơn thường. Anh lấy áo ấm có mũ, quần jeans, hai căp vớ, áo khoác vải jean có mũ trùm dầy, găng mùa đông, và khăn quàng cổ. Anh cũng mang dép tông, quần ngắn, áo thun, kem chống nắng #30, kiếng mát, cái nón to, và áo mưa mỏng. Nếu đi Big Bear vào tháng Sáu, anh phải chuẩn bị nóng và lạnh, mưa hay nắng.

Anh mang theo hai tờ báo để đọc trong trường hợp cá không cắn câu. Anh và bạn bè thườn đùa là cá luôn cắn -ngay lúc anh vừa rời đi hay lúc bạn đang cắm đầu vào.

Sau khoảng một giờ rưỡi, Dave đã thu thập hết các thứ trong danh sách vào chổ gần cửa. Anh lên giường biết rằng ngày mai thời tiết câu cá không dự đoán trước được, nhưng sẽ có thời gian vui vẻ với bạn bè.

442685 top -
LESSON 268:

LET'S GO FISHING-

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• boost: làm cho nổi tiếng, quảng cáo rùm beng.
• denim: vải jin.
• flip-flops: dép tông, dép xỏ ngón.
• gloves: găng tay.
• hall: lối đi, hành lang, phòng.
• hood: mũ trùm đầu.
• lightweight: hạng nhẹ, nhẹ cân.
• mention: đề cập đến.
• pack: đóng gói.
• pile: chồng, đống.
• reel: cuộn dây câu.
• rod: cần câu.
• scarf: khăn quàng.
• scenic: cảnh vật.
• shore: bờ hồ, bờ biển.
• shorts: quần soóc.
• sock: vớ.
• sponsor: bảo trợ.
• to suffice for somebody: đủ để...đáp ứng.
• sweatshirt: áo lạnh tay dài, áo len chui đầu.
• twisty: quang co, khúc khuỷu.
• in case: nếu, trong trường hợp.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• Who needed to pack?
- Dave needed to pack.

• What did he need to do?
- He needed to pack.

• What did he need to pack for?
- He needed to pack for Saturday's fishing trip.

• Where were his rods and reels?
- They're in his hall closet.

• How many rods and reels did he have?
- He had more than 20 rods and reels.

• How often did he go fishing nowadays?
- Nowadays he went fishing twice a year.

• Where did he go fishing?
- He went fishing at Big Bear Lake.

• What part of California is Big Bear in?
- Big Bear is in southern California.

• How high up is Big Bear?
- It's about 7,000 feet up in the mountains.

• Who/What sponsors Free Fishing Day?
- California sponsors Free Fishing Day.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Dave needed to pack for Saturday’s fishing trip. He went into his hall closet, where he had more than 20 rods and reels. Nowadays he went fishing twice a year at Big Bear, a huge lake in southern California about 7,000 feet up in the mountains.

California tries to boost the fishing industry by sponsoring a Free Fishing Day twice a year, once in June and once in September. That sufficed Dave. He went mostly because it was a social event with a few friends, not so much to catch fish. Even by itself, the scenic drive up a twisty two-lane road was worth the trip. Not to mention the big, beautiful houses and trees that lined the shore of the lake.

Packing was a project in itself. Dave had even created a computer file named Fishing Trip. It was a checklist of 45 things to take to Big Bear. He took two rods, because on Free Fishing Day you were allowed to fish with two rods instead of the usual one rod. He took a hooded sweatshirt, jeans, two pair of socks, a heavy hooded denim jacket, winter gloves, and a scarf. He also took flip -flops, shorts, a T-shirt, #30 sun block, sunglasses, a big hat, and a lightweight raincoat. If you go to Big Bear in June, you’d better be prepared for hot or cold, rain or shine.

He packed a couple of magazines to read just in case of fish weren’t biting. He and his friends joked that the fish were always biting - in the spot you just left or the spot you were headed to.

After about an hour and a half, Dave had gathered all the items on his list into a neat pile next to his door. He went to bed knowing that tomorrow’s weather and fishing were unpredictable, but the good time with his friends a a given.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Dave cần chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu vào ngày Thứ Bảy. Anh đi vào phòng kho, là nơi anh có hơn 20 cần câu và cuộn dây câu. Hiện nay, anh đi câu hai lần trong năm ở Big Bear, một hồ lớn ở độ cao khoảng chừng 7.000 feet trên miền núi phía Nam California.

California cố gắng thúc đẩy ngành kinh doanh câu cá trở nên nổi tiếng hơn bằng cách tài trợ cho Ngày Câu Cá Miễn phí được tổ chức hai lần trong năm, một lần vào tháng Sáu và một lần vào tháng Chín. Như thế đã quá đủ cho Dave. Anh thường tham gia cùng với một ít bạn bè vì đây là một sự kiện xã hội, không phải chỉ vì câu được cá nhiều hay không. Thậm chí chính tự thân nó, cảnh vật với con đường hai làn xe quanh co khúc khuỷu chạy lên cao cũng đáng giá cho chuyến đi rồi. Đó là chưa kể đến những ngôi nhà to, xinh xắn và những hàng cây đứng xếp hàng bên bờ hồ.

Việc sắp xếp đồ đạc tự nó đã là một dự án. Dave thậm chí còn lập một hồ sơ trên máy tính với tên là Chuyến đi câu. Đó là một danh sách với 45 thứ mang tới Big Bear. Anh mang theo hai cần câu, vì trong Ngày Câu Cá Miễn phí bạn được phép câu cá với hai cần câu thay vì một cần như thường lệ. Anh mang theo một cái áo lạnh dài tay có mũ trùm đầu, quần jeans, hai đôi vớ, một cái áo khoác jean có mũ trùm đầu dày cộp, găng tay mùa đông, và một cái khăn quàng cổ. Anh cũng mang theo dép xỏ ngón, quần short, một áo thun không cổ, kem chống nắng có chỉ số chống nắng 30, kính mát, nón rộng vành và một cái áo mưa mỏng. Nếu bạn tới Big Bear vào tháng Sáu, bạn nên chuẩn bị cho chuyện nóng hay lạnh, mưa hay nắng chói chang.

Anh xếp hai tờ tạp chí để đọc chỉ trong trường hợp cá không cắn câu. Anh và bạn bè (hay) nói đùa là cá luôn luôn cắn câu tại nơi bạn vừa rời khỏi hoặc ở nơi bạn đang hướng tới.

Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, Dave đã gom tất cả các mặt hàng trong danh sách thành một chồng gọn gàng để cạnh bên cửa ra vào. Anh đi ngủ khi biết rằng thời tiết và việc câu cá ngày mai là chuyện không đoán trước được, nhưng thời gian vui vẻ với bạn bè là một sự kiện rồi.

487264 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.