.
ESL 264: The Man Who Loved Women


ESL 264: The Man Who Loved Women


Download


Grady was rich, but he was 78 and on his deathbed. No amount of money-or love-could save him now.

In his youth, Grady had been a major skirt-chaser. No woman was safe from his charm. He used to juggle three or four girlfriends at a time.

He'd often accidentally call them by the wrong names. The first time that happened to a new girlfriend, she would get upset. Instead of lying, Grady would admit that he had another girlfriend—or two. "But," he would quickly add, "you are my number one. You'll always be my number one."

Somehow, this little white lie often worked. Sometimes his various girlfriends would even end up meeting each other and become fast friends.

Any attractive woman was a target for Grady. He would walk right up to her and say, "You're very attractive. Are you single and unattached?" If she said yes, he'd invite her out for a cup of coffee right then and there. If she said yes, but she didn't have time just then for coffee, he'd get her phone number and ask for a rain check. If she said no, he'd ask her if she had a twin sister who was single and unattached. This often made the woman smile or laugh. Sometimes she would change her no to a yes.

Grady was a wonderful dancer. He was just average-looking, but he carried himself with confidence and had a ready smile and a pleasant laugh. He was well-read, he knew a thousand jokes, and he had no bad habits. Perhaps most important, he made a woman feel like a woman, according to many of his girlfriends.

Even in his old age, Grady hadn't slowed down. Tending to his dying needs were Didi and Mimi, a pair of 40-year-old twins that Grady had finally "settled down" with.

441612 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• attractive:
• charm:
• chaser:
• confidence:
• end up:
• habit:
• juggle:
• lie:
• single:
• skirt:
• unattached:
• rain check:
• tend to:

-------------------

*Wh-Questions:

• How old was he?

• What was his condition?

• What could save him now?

• What had Grady been?

• How many girlfriends did he use to juggle at a time?

• What mistake would he often make with new girlfriends?

• How would a new girlfriend react?

• What would Grady admit?

• What often worked for Grady?

• What kind of friends would his various girlfriends sometimes become?

--------------------

*Fill in blanks:

Grady was rich, but he was 78 and ____ his deathbed. No amount of money-or love-could save ____ now.

In his youth, Grady had been a ____ skirt-chaser. No woman was safe from his charm. ____ used to juggle three or four girlfriends at ____ time.

He’d often accidentally call them by the____ names. The first time that happened to a ____ girlfriend, she would get upset. Instead of lying, ____ would admit that he had another girlfriend-or two. “____ ,” he would quickly add, “you are my number ____ . You’ll always be my number one.”

Somehow, this____ white lie often worked. Sometimes his various girlfriends ____ even end up meeting each other and become____ friends.

Any attractive woman was a target for ____ . He would walk right up to her and ____ , “You’re very attractive. Are you single and unattached?” ____ she said yes, he’d invite her out for ____ cup of coffee right then and there. If ____ said yes, but she didn’t have time just____ for coffee, he’d get her phone number and ____ for a rain check. If she said no, ____ ’d ask her if she had a twin sister ____ was single and unattached. This often made the smile or laugh. Sometimes she would change her ____ to a yes.

Grady was a wonderful dancer. ____ was just average-looking, but he carried himself with ____ and had a ready smile and a pleasant ____ . He was well-read, he knew a thousand jokes, ____ he had no bad habits. Perhaps most important, ____ made a woman feel like a woman, according____ many of his girlfriends.

Even in his old____ , Grady hadn’t slowed down. Tending to his dying ____ were Didi and Mimi, a pair of 40-year-old ____ that Grady had finally “settled down” with.

------------------

*Translate into Vietnamese:

......

441613 top -

ESL 264: The Man Who Loved Women

*Vocabulary:


• accidentally: tai nạn, không cố ý
• attractive: hấp dẫn
• charm: quyến rũ
• chaser: kẻ săn đuổi
• confidence: tự tin
• end up: cuối cùng
• habit: thói quen
• juggle: lường gạt, tung hứng
• lie: nói dối
• single: đơn độc
• skirt: váy
• unattached: không kèm theo
• rain check: hẹn lại khi khác
• tend to: chăm sóc

===========================================================

*Wh-Questions:

• How old was he? 78

• What was his condition? on his deathbed

• What could save him now? Nothing

• What had Grady been? a major skirt-chaser

• How many girlfriends did he use to juggle at a time? three or four

• What mistake would he often make with new girlfriends? accidentally call them by the wrong names.

• How would a new girlfriend react? get upset

• What would Grady admit? that he had another girl friend or two.

• What often worked for Grady? little white lie

• What kind of friends would his various girlfriends sometimes become? fast friends

==========================================================

*Fill in blanks:

Grady was rich, but he was 78 and __on__ his deathbed. No amount of money-or love-could save __him__ now.

In his youth, Grady had been a __major__ skirt-chaser. No woman was safe from his charm. __He__ used to juggle three or four girlfriends at __a__ time.

He’d often accidentally call them by the____wrong__ names. The first time that happened to a __new__ girlfriend, she would get upset. Instead of lying, __Grady__ would admit that he had another girlfriend-or two. “__But__ ,” he would quickly add, “you are my number __one__ . You’ll always be my number one.”

Somehow, this____little__ white lie often worked. Sometimes his various girlfriends ____would__ even end up meeting each other and become__fast__ friends.

Any attractive woman was a target for _Grady___ . He would walk right up to her and __say__ , “You’re very attractive. Are you single and unattached?” __If__ she said yes, he’d invite her out for __a__ cup of coffee right then and there. If _she___ said yes, but she didn’t have time just__then__ for coffee, he’d get her phone number and __ask__ for a rain check. If she said no, __he__ ’d ask her if she had a twin sister __who__ was single and unattached. This often made the smile or laugh. Sometimes she would change her __no__ to a yes.

Grady was a wonderful dancer. __He__ was just average-looking, but he carried himself with __confidence__ and had a ready smile and a pleasant __laugh__ . He was well-read, he knew a thousand jokes, __and__ he had no bad habits. Perhaps most important, _he___ made a woman feel like a woman, according__to__ many of his girlfriends.

Even in his old__age__ , Grady hadn’t slowed down. Tending to his dying _needs___ were Didi and Mimi, a pair of 40-year-old __twins__ that Grady had finally “settled down” with.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người đàn ông yêu phụ nữ

Grady giàu có, nhưng đã 78 tuổi và trên giường bệnh chờ chết. Không tiền bạc hay tình yêu có thể cứu sống ông ấy nữa.

Thời trai trẻ, Grady là một trùm săn váy phụ nữ. Không có phụ nữ nào an toàn trước sức quyến rũ của ông. Ông thu7o2ng tung hứng với ba hay bốn cô bồ cùng một lúc.

Ông thường gọi nhầm tên họ. Lần đầu xảy ra với cô bạn gái mới, cô thường buồn. Thay vì nói dối, Grady thừa nhận là ông có bạn gái khác-hay là hai cô khác. "Nhưng," ông nhanh nhảu thêm vào, "em là số một. Em luôn là số một của anh."

Chẳng biết sao, cái mẹo dối vặt đó thường hiệu quả. Đôi khi những cô bạn gái khác nhau của ông cuối cùng lại gặp nhau và thành những người bạn chóng vánh.

Bất cứ người phụ nữ hấp dẫn nào đều là mục tiêu của Grady. Ông có thể bước đến ngay cô ấy và nói, "Em thật hấp dẫn. Em có còn độc thân và không vướng bận?" Nếu cô nói vâng, ông sẽ mời cô đi uống cà phê ngay lúc ấy. Nếu cô ấy nói vâng, nhưng không có thời gian uống cà phê lúc ấy, ông sẽ xin số điên thoại và xin một cuộc hẹn khác. Nếu cô ấy nói không, ông sẽ hỏi xem cô ấy có chị em sinh đôi còn độc thân và không vướng bận không. Điều này thường làm phụ nữ mỉm cười hay phá lên cười. Đôi khi cô ấy có thể đổi không thành có.

Grady là một người nhảy tuyệt vời. Ông chỉ có vẻ ngoài trung bình, nhưng ông rất tự tin và luôn nở nụ cười và cười dễ chịu. Ông đọc nhiều, biết hàng ngàn chuyện đùa, và không có thói quen xấu. Có thể điều quan trọng nhất, ông làm cho phụ nữ cảm thấy họ thật sự là phụ nữ, theo nhiều bạn gái của ông nói.

Ngay cả lúc về già, Grady cũng không chậm lại. Chăm sóc ông những nhu cầu khi ông chết là Didi và Mimi, cặp song sinh 40 tuổi mà Grady cuối cùng đã "yên vị" cùng họ.

441704 top -
LESSSON 264:

THE MAN WHO LOVED WOMEN-
NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU THƯƠNG PHỤ NỮ

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------

• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên.
• attractive: thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn.
• charm: sức mê hoặc, quyến rũ, hấp dẫn.
• chaser: người đi săn, người đuổi theo/đánh đuổi.
• confidence: tự tin, tin cậy, tin tưởng.
• end up: kết luận, kết thúc.
• habit: thói quen, tập quán.
• juggle: lừa bịp, lừa gạt.
• lie: nói dối.
• single: đơn, đơn độc, độc thân.
• skirt: váy.
• unattached: chưa vợ(chồng), chưa đính hôn.
• rain check: hẹn dịp khác.
• tend to: trông nom, chăm sóc, săn sóc.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How old was he?
- He was 78 years old.

• What was his condition?
- He was on his deathbed.

• What could save him now?
- Nothing cold save him now.

• What had Grady been?
- Grady had beeen a major skirt-chaser.

• How many girlfriends did he use to juggle at a time?
- He used to juggle three or four girlds at a time.

• What mistake would he often make with new girlfriends?
- He'd often accidentally call them by the wrong names.

• How would a new girlfriend react?
- She would get upset.

• What would Grady admit?
- He would admit that he had another girlfriend—or two.

• What often worked for Grady?
-The little lie often worked for Grady.

• What kind of friends would his various girlfriends sometimes become?
- His various girlfriends sometimes wold become fast friend.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Grady was rich, but he was 78 and on his deathbed. No amount of money-or love-could save him now.

In his youth, Grady had been a major skirt-chaser. No woman was safe from his charm. He used to juggle three or four girlfriends at a time.

He’d often accidentally call them by the wrong names. The first time that happened to a new girlfriend, she would get upset. Instead of lying, Grady would admit that he had another girlfriend-or two. “But,” he would quickly add, “you are my number one. You’ll always be my number one.”

Somehow, this this white lie often worked. Sometimes his various girlfriends would even end up meeting each other and become fast friends.

Any attractive woman was a target for Grady. He would walk right up to her and said, “You’re very attractive. Are you single and unattached?” If she said yes, he’d invite her out for a cup of coffee right then and there. If she said yes, but she didn’t have time just then for coffee, he’d get her phone number and asked for a rain check. If she said no, he’d ask her if she had a twin sister who was single and unattached. This often made the smile or laugh. Sometimes she would change her no to a yes.

Grady was a wonderful dancer. He was just average-looking, but he carried himself with confidence and had a ready smile and a pleasant laugh. He was well-read, he knew a thousand jokes, and he had no bad habits. Perhaps most important, he made a woman feel like a woman, according to many of his girlfriends.

Even in his old age, Grady hadn’t slowed down. Tending to his dying needs were Didi and Mimi, a pair of 40-year-old twins that Grady had finally “settled down” with.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Grady giàu có, nhựng ông đã 78 tuổi và đang ở trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Bây giờ dù có nhiều tiền bạc hay tình yêu đến đâu cũng không cứu ông được nữa.

Thời trẻ tuổi, Grady từng là một tay tán gái lão luyện. Không người phụ nữ nào được bình yên vì sự quyến rũ của ông. Ông thường lừa gạt ba hoặc bốn cô bạn gái trong cùng một thời điểm.

Ông hay vô tình gọi sai tên của các cô. Chuyện xảy ra lần đầu tiên với một cô bạn gái mới, cô ấy sẽ buồn bực. Thay vì nói dối, Grady sẽ thừa nhận là ông có một-hoặc hai cô bạn gái khác. "Nhưng," ông sẽ bổ sung nhanh chóng, "Em là người tuyệt vời nhất đối với anh. Em luôn luôn là người tuyệt vời nhất mà"

Không hiểu vì sao, những lời nói dối vô hại nho nhỏ này lại luôn luôn đạt kết quả. Thỉnh thoảng các cô bạn gái khác nhau của ông thậm chí đến gặp gỡ nhau và trở thành những người bạn thân thiết.

Bất cứ người phụ nữ hấp dẫn nào đều là mục tiêu của Grady cả. Ông sẽ đi tới ngay chỗ cô và nói: "Em thật là dễ thương. Em vẫn độc thân và chưa hẹn hò với ai chứ?" Nếu cô ấy nói vâng, ông sẽ mời cô ấy ra ngoài dùng một tách cà phê ngay tức thì. Nếu cô ấy nói vâng, nhưng ngay lúc đó cô không có thời gian đi uống cà phê, ông sẽ xin số điện thoại của cô và xin hẹn vào một dịp khác. Nếu cô ấy khước từ, ông sẽ hỏi cô có một cô em sinh đôi nào còn độc thân và chưa hẹn hò với ai không. Điều này thường làm phụ nữ mĩm cười hoặc cười phá lên. Đôi khi cô sẽ thay đổi từ khước từ sang đồng ý.

Grady là một tay khiêu vũ tuyệt vời. Ông chỉ có ngoại hình dễ coi thôi, nhưng ông có cách cư xử tự tin và có nụ cười thường trực trên môi và có tiếng cười thân mật. Ông đọc nhiều hiểu rộng, ông biết hàng ngàn chuyện khôi hài, và ông không có thói hư tật xấu. Có lẽ điều quan trọng nhất là, ông đã làm cho một người phụ nữ cảm thấy rằng họ là một phụ nữ, theo lời những cô bạn gái của ông.

Ngay cả trong tuổi già của mình, Grady không giảm sút chút nào. Chăm sóc những nhu cầu khi sắp chết của ông là DiDi và Mimi, một cặp sinh đôi 40 tuổi mà Grady cuối cùng đã "ổn định" cùng với họ.

486741 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.