.
ESL 263: Honk if You're in a Hurry


ESL 263: Honk if You're in a Hurry


Download


Mark was cursing the driver in front of him because she was creeping along. He was running late for a golf game with his friend Barney. He was on a two-lane road that led to the golf course. The road was straight uphill. It went for six blocks through a busy residential neighborhood. There was a four-way stop sign at the end of each block.

Every time the woman ahead arrived at a stop sign, she looked left and right. Then she looked left and right again. Then she proceeded slowly forward.

Mark was pulling his hair out. Never be in a hurry in LA, he muttered to himself. Mark didn't pass her because there was too much oncoming traffic. At the very last stop sign, she turned right.

At last, no one was in front of him. Mark put the pedal to the metal to make up for lost time. However, as soon as he rounded the first curve, he had to immediately brake for a cement truck crawling up the hill at about 5 mph. Mark couldn't believe it. His tee time was 11:45 and it was 11:39. Mark ignored the solid yellow line and passed the truck. It was 11:40 when he got to the parking lot. He walked quickly to the clubhouse to tell Mel, the assistant pro, that he had arrived.

Mel said, "We're running about 10 minutes behind, so you're okay. But Barney just called. He said there was a fatal accident on the freeway. The highway patrol closed his side of the freeway. He said to go on without him; he's going back home."

441607 top -


*Vocabulary:

• brake:
• cement:
• crawl:
• creep:
• curse:
• curve:
• honk:
• mutter:
• pedal:
• proceed:
• residential:
• truck:
• lead to:

--------------------

*Wh-Questions:

• What was Mark doing as he drove?

• Why was he cursing her?

• What was he late for?

• Who/m was he playing with?

• Where did the two-lane road lead?

• What kind of neighborhood did the road go through?

• What was at the end of each block?

• Where were the stop signs?

• Which way did she look?

• How did she proceed?

-------------------

*Fill in blanks:

Mark was cursing the driver in front of ____ because she was creeping along. He was running ____ for a golf game with his friend Barney. ____ was on a two-lane road that led to ____ golf course. The road was straight uphill. It ____ for six blocks through a busy residential neighborhood. ____ was a four-way stop sign at the end ____ each block.

Every time the woman ahead arrived ____ a stop sign, she looked left and right. ____ she looked left and right again. Then she ____ slowly forward.
Mark was pulling his hair out. ____ be in a hurry in LA, he muttered ____ himself. Mark didn't pass her because there was ____ much oncoming traffic. At the very last stop ____ , she turned right.

At last, no one was ____ front of him. Mark put the pedal to ____ metal to make up for lost time. However, ____ soon as he rounded the first curve, he ____ to immediately brake for a cement truck crawling ____ the hill at about 5 mph. Mark couldn't____ it. His tee time was 11:45 and it ____ 11:39. Mark ignored the solid yellow line and ____ the truck. It was 11:40 when he got ____ the parking lot. He walked quickly to the ____ to tell Mel, the assistant pro, that he____ arrived.

Mel said, “We’re running about 10 minutes____ , so you’re okay. But Barney just called. He ____ there was a fatal accident on the freeway. ____ highway patrol closed his side of the freeway. ____ said to go on without him; he’s going ____ home.”

-----------------

*Translate into Vietnamese:

......

441611 top -

ESL 263: Honk if You're in a Hurry

*Vocabulary:


• brake: thắng
• cement: xi măng
• crawl: bò
• creep: bò
• curse: xỉ vả
• curve: đường cong
• honk: nhấn kèn
• mutter: lầm bầm
• pedal: bàn đạp
• proceed: tiến hành
• residential: dân cư
• truck: xe tải
• lead to: dẫn đến

==========================================================

*Wh-Questions:

• What was Mark doing as he drove? cursing the driver in front of him.

• Why was he cursing her? because she was creeping along.

• What was he late for? a golf game.

• Who/m was he playing with? His friend Barney.

• Where did the two-lane road lead? to the golf course.

• What kind of neighborhood did the road go through? busy residential neighborhood.

• What was at the end of each block? four way stop sign.

• Where were the stop signs? end of each block.

• Which way did she look? left and right.

• How did she proceed? slowly forward.

===========================================================

*Fill in blanks:

Mark was cursing the driver in front of __him__ because she was creeping along. He was running __late__ for a golf game with his friend Barney. __He__ was on a two-lane road that led to __the__ golf course. The road was straight uphill. It _went___ for six blocks through a busy residential neighborhood. __There__ was a four-way stop sign at the end __of__ each block.

Every time the woman ahead arrived __at__ a stop sign, she looked left and right. _Then___ she looked left and right again. Then she ____proceed__ slowly forward.

Mark was pulling his hair out. __Never__ be in a hurry in LA, he muttered __to__ himself. Mark didn't pass her because there was __too__ much oncoming traffic. At the very last stop __sign__ , she turned right.

At last, no one was __in__ front of him. Mark put the pedal to __the__ metal to make up for lost time. However, __as__ soon as he rounded the first curve, he __had__ to immediately brake for a cement truck crawling __up__ the hill at about 5 mph. Mark couldn't____believe__ it. His tee time was 11:45 and it __was__ 11:39. Mark ignored the solid yellow line and ____passed__ the truck. It was 11:40 when he got __to__ the parking lot. He walked quickly to the ____clubhouse__ to tell Mel, the assistant pro, that he__had__ arrived.

Mel said, “We’re running about 10 minutes____behind__ , so you’re okay. But Barney just called. He _said___ there was a fatal accident on the freeway. __The__ highway patrol closed his side of the freeway. __He__ said to go on without him; he’s going __back__ home.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Bấm còi nếu anh đang vội

Mark nguyền rủa người lái xe phía trước vì cô ấy đang lái chậm chạp. Anh đang trễ giờ chơi gôn với bạn anh Barney. Anh đang đi trên đường hai làn xe dẫn đến chổ chơi gôn. Đường đi thẳng lên đồi. Nó đi qua sáu dãy nhà khu đồng dân cư. Cuối mỗi dãy nhà, có báo hiệu dừng bốn hướng.

Mỗi lần người phụ nữ đến bảng dừng, cô ấy lại nhìn trái và phải. Rồi cô lại nhìn trái và phải lần nữa. Sau đó cô mới từ từ tiến tới.

Mark bứt tóc. Chưa bao giờ bị vội ở LA, anh tự lầm bầm. Mark không vượt cô vì có quá nhiều xe đang đến. Tại bảng dừng gần cuối, cô quẹo phải.

Cuối cùng, không có ai trước mặt anh. Mark nhấn bàn đạp để bù thời gian bị mất. Tuy nhiên, khi anh vừa vòng qua đường cong thứ nhất, anh phải thắng đột ngột vì có một chiếc xe tải xi măng đang bò lên đồi với vận tốc chừng 5 dặm một giờ. Mark không thể tin được. Giờ chơi của anh là 11:45 và bây giờ là 11:39. Mark lờ đi đường vàng và qua mặt xe tải. Lúc 11:40, anh vào chổ đậu xe. Anh đi nhanh đến câu lạc bộ để báo với Mel, người trợ lý, là anh đã đến.

Mel nói, "Chúng tôi đang chơi trễ khoảng 10 phút, nên anh okay. Nhưng Barney vừa gọi. Anh nói có một tai nạn chết người trên đường cao tốc. Đường cao tốc bị chặn hướng của anh ấy. Anh ấy nói cứ chơi mà không có anh ấy; anh ấy sẽ quay về nhà."

441687 top -


@lanhuongbm

1. Straight uphill: Việt Nam mình gọi là con đường thẳng dốc (dốc như muốn dựng đứng). Để giảm bớt độ dốc của đường thì người ta phải làm đường quanh co (curve) như ở Đà Lạt chẳng hạn. Curve cũng được dùng để chỉ những con đường nhánh để merge vào hoặc exit khỏi highway.

2. Solid yellow line: Ở Mỹ, những con đường chạy trong vùng đông dân cư thường bị hạn chế ở tốc độ khoảng 35mph, thậm chí là 25mph. Những con đường này thướng chỉ có hai lane mỗi chiều. Phân cách đường giữa chiều lên và chiều xuống là dãy phân cách xi măng và trồng cây ở đó hoặc là Double yellow line như ở Việt Nam (hai đường kẻ sơn vàng liên tục song song). Để phân biệt hai lane cùng một chiều thì người ta kẻ đường sơn Broken yellow line (vạch sơn phân tuyến đứt khúc như ở Việt Nam) và bạn có thể chuyển lane khi đang lưu thông. Tuy nhiên ở những đoạn đường gần ngã tư hay đường cong quá, người ta sẽ kẻ đường sơn solid yellow line (vạch sơn vàng phân tuyến liên tục). Khi lưu thông ở khúc đường này, bạn không được phép chuyển lane cho đến khi gặp broken yellow line trở lại.

Giúp bạn tìm hiểu một chút đường xá giao thông ở Mỹ :)

441814 top -

Cảm ơn anh nguoidochanh, anh giải thích thật hay và rõ ràng.

441906 top -
LESSSON 263:

HONK IF YOU'RE IN A HURRY-
HÃY NHẤN CÒI NẾU BẠN ĐANG VỘI.

===========================================================

Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
-brake: cái phanh, cái thắng.
-cement: xi-măng.
-crawl: bò, trườn.
-creep: bò, trườn, lén
-curse:nguyền rủa, chửi rủa.
-curve: đường cong, đường vòng.
-Honk: bóp còi.
-Residential: khu dân cư.
-Truck: xe tải.
-Lead to: dẫn đến.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• What was Mark doing as he drove?
- He was cursing as he drove.

• Why was he cursing her?
-He was cursing her because she was creeping along.

• What was he late for?
- He was late for a golf game.

• Who/m was he playing with?
-he was playing with his friend Barney.

• Where did the two-lane road lead?
-The two-lane road led to the golf course.

• What kind of neighborhood did the road go through?
- The road went through a busy residential neighborhood.

• What was at the end of each block?
-There was a four-way stop sign.

• Where were the stop signs?
-At the end of each block.

• Which way did she look?
-She looked left and right.

• How did she proceed?
-she proceeded slowly forward.


===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Mark was cursing the driver in front of him because she was creeping along. He was running late for a golf game with his friend Barney. He was on a two-lane road that led to the golf course. The road was straight uphill. It went for six blocks through a busy residential neighborhood. There was a four-way stop sign at the end of each block.

Every time the woman ahead arrived at a stop sign, she looked left and right. Then she looked left and right again. Then she proceeded slowly forward.

Mark was pulling his hair out. Never be in a hurry in LA, he muttered to himself. Mark didn't pass her because there was []btoo[/b] much oncoming traffic. At the very last stop sign, she turned right.

At last, no one was in front of him. Mark put the pedal to the metal to make up for lost time. However, as soon as he rounded the first curve, he had to immediately brake for a cement truck crawling up the hill at about 5 mph. Mark couldn't believe it. His tee time was 11:45 and it was 11:39. Mark ignored the solid yellow line and passed the truck. It was 11:40 when he got to the parking lot. He walked quickly to the club to tell Mel, the assistant pro, that he had arrived.

Mel said, “We’re running about 10 minutes behind, so you’re okay. But Barney just called. He said there was a fatal accident on the freeway. The highway patrol closed his side of the freeway. He said to go on without him; he’s going back home.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Mark nguyền rủa người lái xe trước mặt vì cô ấy đang bò về phía trước. Anh đang trễ giờ chơi gôn với ông bạn Barney. Anh ở trên con đường hai làn xe dẫn đến sân gôn. Con đường chạy thẳng lên đồi. Nó chạy qua sáu khối nhà đi qua một khu dân cư đông đúc. Có biển báo dừng ở ngã tư cuối mỗi khối nhà.

Mỗi lần người phụ nữ đến trước biển báo dừng, cô nhìn sang trái và phải. Rồi cô lại nhìn sang trái và phải. Sau đó cô bắt đầu tiến chầm chậm về phía trước.

Mark vò đầu bức tóc. Không bao giờ được vội vã ở LA, anh lẩm bẩm một mình. Mark không vượt qua cô ấy được vì có quá nhiều xe cộ đang đến gần. Đèn báo dừng lần cuối cùng, cô quẹo phải.

Cuối cùng, không còn ai ở phía trước, Mark nhấn bàn đạp ga đến mức tối đa để bù lại khoảng thời gian đã mất. Tuy nhiên, ngay khi anh quẹo vòng lần đầu tiên, anh phải thắng gấp vì một chiếc xe tải chở xi-măng đang bò lên dốc với tốc độ khoảng 5 dặm/giờ. Mark không thể hiểu nổi. Giờ thuê sân của anh là 11 giờ45 và bây giờ là 11 giờ 39. Mark phớt lờ vạch vàng cấm vượt trái và chạy vượt qua chiếc xe tải. Khi anh vào chỗ đậu xe thì đã 11 giờ 40. Anh vội vã đến tòa nhà câu lạc bộ để gọi cho Mel, người trợ lý chuyên nghiệp, nói rằng anh đã đến.

Mel nói, “Chúng tôi vẫn còn đang chạy 10 phút ở phía sau, vì thế anh an tâm. Nhưng Barney vừa gọi tới. Anh ấy nói có một tai nạn chết người trên đường cao tốc. Đội tuần tra trên đường cao tốc đã cấm đường xa lộ về hướng của anh ấy. Anh ấy nói chúng ta cứ tiếp tục chơi mà không có ảnh, ảnh đang về nhà.”

-----------------------------------------------------------------

486628 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.