.
ESL 260: Woman Lies About Winning Lottery


ESL 260: Woman Lies About Winning Lottery


Download


A 39-year-old woman admitted that she had lied. She claimed that she bought the latest winning lottery ticket in Massachusetts, but then lost it. The ticket was worth $18 million after all deductions. Jean Fenn was charged with grand larceny. A conviction could put her in prison for up to seven years.

The real winner of the ticket, Kevin Hayes, 66, presented it a week ago to the liquor store where he had bought it. That store will receive one percent of the prize, or $180,000. The owner of the store, Mark Abrams, 56, was overjoyed. "Last year we had a storm that blew half of our roof off. It cost $25,000 to put a new roof on."

Hayes said he was reminded to check his numbers when he heard that a woman had lost her winning ticket. He and his wife had been camping in the mountains when the winning number was drawn.

"But I feel sorry for this woman," said Hayes. "She only did this out of desperation. In fact, I'm going to help her out financially after she gets out of prison. It's a shame that this wealthy country has so many poor people. So, I'm going to donate a lot of this money to different charities. What do I need $18 million for?"

The checks to Hayes and Abrams should arrive within two weeks, according to a lottery spokesman. The spokesman mentioned that lottery players should remember that the odds of winning the lottery are only about one in forty million. Even so, most people think that SOMEONE has to win, and it might as well be them.

439558 top -


*Vocabulary:

• admit:
• charity:
• claim:
• conviction:
• deduction:
• desperation:
• donate:
• financially:
• larceny:
• liquor:
• lottery:
• mention:
• million:
• prison:
• remind:
• roof:
• shame:

===================

*Wh-Questions:

• How old was she?

• What did she admit?

• Which state did she live in?

• How much was the ticket worth?

• What was she charged with?

• How long could she be in prison?

• Who was the real winner?

• Where had he bought his ticket?

• What percent of the prize will that store receive?

• Who owns the liquor store?

====================

*Fill in blanks:

A 39-year-old woman admitted that she had lied. ____ claimed that she bought the latest winning lottery ____ in Massachusetts, but then lost it. The ticket ____ worth $18 million after all deductions. Jean Fenn____ charged with grand larceny. A conviction could put ____ in prison for up to seven years.

The ____ winner of the ticket, Kevin Hayes, 66, presented ____ a week ago to the liquor store where ____ had bought it. That store will receive one ____ of the prize, or $180,000. The owner of ____ store, Mark Abrams, 56, was overjoyed. “Last year ____ had a storm that blew half of our ____ off. It cost $25,000 to put a new ____ on.”

Hayes said he was reminded to check ____ numbers when he heard that a woman had ____ her winning ticket. He and his wife had ____ camping in the mountains when the winning number ____ drawn.

“But I feel sorry for this woman," ____ Hayes. "She only did this out of desperation. ____ fact, I'm going to help her out financially ____ she gets out of prison. It’s a shame ____ this wealthy country has so many poor people. ____ , I’m going to donate a lot of this ____ to different charities. What do I need $18 ____ for?”

The checks to Hayes and Abrams should ____ within two weeks, according to a lottery spokesman. ____ spokesman mentioned that lottery players should remember that ____ odds of winning the lottery are only about ____ in forty million. Even so, most people think ____ SOMEONE has to win, and it might as ____ be them.

==================

*Translate into Vietnamese:

.............

439559 top -

ESL 260: Woman Lies About Winning Lottery

*Vocabulary:


• admit: thừa nhận
• charity: từ thiện
• claim: tuyên bố
• conviction: kết án
• deduction: cắt giảm
• desperation: tuyệt vọng
• donate: tặng
• financially: tài chính
• larceny: ăn cắp
• liquor: rượu
• lottery: xổ số
• mention: đề cập đến
• million: triệu
• prison: nhà tù
• remind: nhắc nhở
• roof: mái nhà
• shame: xấu hổ

===========================================================

*Wh-Questions:

• How old was she? 39

• What did she admit? she had lied

• Which state did she live in? Massachusetts

• How much was the ticket worth?$18 million

• What was she charged with? grand larceny

• How long could she be in prison? seven years

• Who was the real winner? Kevin Hayes

• Where had he bought his ticket? liquor store

• What percent of the prize will that store receive? 1 percent

• Who owns the liquor store? Marl Abrams

===========================================================

*Fill in blanks:

A 39-year-old woman admitted that she had lied. __She__ claimed that she bought the latest winning lottery __ticket__ in Massachusetts, but then lost it. The ticket __was__ worth $18 million after all deductions. Jean Fenn_was___ charged with grand larceny. A conviction could put _her___ in prison for up to seven years.

The __real__ winner of the ticket, Kevin Hayes, 66, presented __it__ a week ago to the liquor store where __he__ had bought it. That store will receive one ____percent__ of the prize, or $180,000. The owner of _the___ store, Mark Abrams, 56, was overjoyed. “Last year __we__ had a storm that blew half of our __roof__ off. It cost $25,000 to put a new __roof__ on.”

Hayes said he was reminded to check __his__ numbers when he heard that a woman had ____lost__ her winning ticket. He and his wife had __been__ camping in the mountains when the winning number __was__ drawn.

“But I feel sorry for this woman," _said___ Hayes. "She only did this out of desperation. __In__ fact, I'm going to help her out financially ____after__ she gets out of prison. It’s a shame __that__ this wealthy country has so many poor people. __So__ , I’m going to donate a lot of this ____money__ to different charities. What do I need $18 ____million__ for?”

The checks to Hayes and Abrams should ____arrive__ within two weeks, according to a lottery spokesman. __The__ spokesman mentioned that lottery players should remember that _the___ odds of winning the lottery are only about __one__ in forty million. Even so, most people think __that__ SOMEONE has to win, and it might as __well__ be them.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người đàn bà nói dối về việc trúng số

Một người đàn bà 39 tuổi đã thú nhận bà đã nói dối. B2 tuyên bố đã mua vé số trúng giải ở Massachusetts, nhưng sau đó bị mất. Vé trúng $18 triệu đô, sau khi trừ tất cả các khoản. Jean Fenn bị buộc tội ăn cắp. Kết án bà có thể bị tù đến bảy năm.

Người trúng số thật sự, Kevin Hayes, 66, đã đưa vé ra một tuần trước cho chổ bán rượu, nơi ông đã mua vé số. Cửa hàng đó được nhận một phần trăm của giải thưởng, hay $180,000. Chủ cửa hàng, Mark Abrams, 56, quá vui mừng. "Năm ngoái bão thổi nửa mái nhà. Tốn hết $25,000 để làm mái mới."

Hayes nói ông được nhắc kiểm tra số của ông khi ông nghe người đàn bà mất vé. Ông và vợ đang đi cắm trại ở núi khi số trúng được bốc.

"Nhưng tôi cảm thấy khổ cho người đàn bà này," Hayes nói. "Bà chỉ làm việc này vì tuyệt vọng. Sự thật, tôi sẽ giúp bà ta tài chính sau khi bà ta ra tù. Thật xấu hổ khi đất nước mạnh này có nhiều người nghèo. Nên tôi sẽ tặng nhiều tiền trong số này cho nhiều từ thiện khác nhau. Tôi cần đến $18 triệu để làm gì?"

Ngân phiếu gửi cho Haves và Abrams có thể đến tay họ trong vòng hai tuần, theo phát ngôn viên của nơi xổ số. Phát ngôn viên đề cập rằng những người chơi xổ số nên nhớ là việc trúng số chỉ khoảng một phần bốn mươi triệu. Ngay cả như vậy, hầu hết mọi người nghĩ rằng CÓ AI ĐÓ phải trúng số, và có thể là họ.

440216 top -
LESSON 260:

WOMAN LIES ABOUT WINNING LOTTERY -
NGƯỜI PHỤ NỮ NÓI DỐI VỀ VIỆC TRÚNG XỔ SỐ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• admit: thừa nhận.
• charity: hội từ thiện, tổ chức cứu tế.
• claim: quả quyết, tuyên bố.
• conviction: sự kết án.
• deduction: miễn giảm, khấu trừ.
• desperation: sự liều lĩnh/tuyệt vọng, mất hết hy vọng.
• donate: hiến, tặng.
• financially: về mặt tài chính.
• larceny: tội ăn cắp, tội trộm cắp.
• liquor: rượu.
• lottery: xổ số.
• mention: đề cập đến, nói đến.
• million: một triệu.
• prison: nhà tù.
• remind: nhắc nhở.
• roof: mái nhà.
• shame: xấu hổ, tủi thẹn.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How old was she?
- She was 39 years old.

• What did she admit?
- She admitted that she had lied.

• Which state did she live in?
She lived in Massachusetts.

• How much was the ticket worth?
- It was worth $18 million.

• What was she charged with?
- She was charged with grand larceny.

• How long could she be in prison?
- She could be seven years in prison.

• Who was the real winner?
- Kevin Hayes was the real winner.

• Where had he bought his ticket?
- He had bought his ticket at the liquor store.

• What percent of the prize will that store receive?
- That store will receive one percent of the prize.

• Who owns the liquor store?
- Mark Abrams owns the liquor store.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A 39-year-old woman admitted that she had lied. She claimed that she bought the latest winning lottery ticket in Massachusetts, but then lost it. The ticket was worth $18 million after all deductions. Jean Fenn was charged with grand larceny. A conviction could put her in prison for up to seven years.

The real winner of the ticket, Kevin Hayes, 66, presented it a week ago to the liquor store where he had bought it. That store will receive one percent of the prize, or $180,000. The owner of thestore, Mark Abrams, 56, was overjoyed. “Last year we had a storm that blew half of our roof off. It cost $25,000 to put a new roof on.”

Hayes said he was reminded to check his numbers when he heard that a woman had lost her winning ticket. He and his wife had been camping in the mountains when the winning number was drawn.

“But I feel sorry for this woman," said Hayes. "She only did this out of desperation. In fact, I'm going to help her out financially after she gets out of prison. It’s a shame that this wealthy country has so many poor people. So, I’m going to donate a lot of this money to different charities. What do I need $18 million for?”

The checks to Hayes and Abrams should arrive within two weeks, according to a lottery spokesman. The spokesman mentioned that lottery players should remember that the odds of winning the lottery are only about one in forty million. Even so, most people think that SOMEONE has to win, and it might as well be them.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Một phụ nữ 39-tuổi thừa nhận cô đã nói dối. Cô quả quyết cô mua tờ vé số mới nhất ở Massachusetts, nhưng sau đó đã làm mất nó. Tờ vé số trị giá 18 triệu đô-la sau khi khấu trừ các khoản. Jean Fenn bị buộc tội trộm cắp. Việc kết án có thể đưa cô vào tù đến bảy năm.

Người chiến thắng thật sự của chiếc vé là Kevin Hayes, 66 tuổi, một tuần trước đây, đã trình chiếc vé cho cửa hàng bán rượu là nơi ông đã mua nó. Cửa hiệu sẽ được nhận 1% của giải thưởng, hay là 180.000 đô-la. Ông chủ của cửa hiệu, Mark Abrams, 56 tuổi, vui mừng khôn xiết. "Năm ngoái một cơn bão đã thổi bay mất một nửa mái nhà của chúng tôi. Phải tốn 25.000 đô-la để lợp một mái nhà mới."

Hayes cho biết ông được nhắc kiểm tra lại mấy con số khi ông nghe một phụ nữ đã làm mất tờ vé số trúng thưởng. Ông và vợ đang cắm trại trên núi khi số trúng thưởng được mở.

"Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho người phụ nữ ấy," Hayes nói. "Cô ấy chỉ làm điều này vì quá tuyệt vọng. Thực ra, tôi sẽ giúp cô ấy về mặt tài chính sau khi cô ấy ra tù. Thật xấu hổ cho một đất nước giàu có như thế này lại còn quá nhiều người nghèo khổ. Vì thế, tôi sẽ tặng phần lớn số tiền cho các quỹ từ thiện khác nhau. Tôi cần 18 triệu đô-la để làm gì nữa chứ?"

Chi phiếu cho Hayes và Abrams sẽ tới trong vòng hai tuần, dẫn theo lời phát ngôn viên(công ty) xổ số. Người phát ngôn đề cập đến việc những người chơi vé số nên nhớ tỷ lệ trúng số chỉ vào khoảng một phần 40 triệu. Cho dù thế, hầu hết mọi người đều cho rằng phải có AI ĐÓ trúng số, và họ cũng có thể may mắn là nguời đó.

485851 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.