.
ESL 259: The Mysterious Carport Stain


ESL 259: The Mysterious Carport Stain


Download


Oh, no! Denzel thought. Where'd THAT come from? He was looking at a big red dry stain that was on the carport where he always parked his car.

There was only one thing to do: check his power steering fluid and his transmission fluid, both of which were red. The power steering fluid was at the proper level, so that left the transmission fluid. A small leak could result in a damaged transmission, which could cost $1,000 to $2,000 to repair or replace. Denzel did not have $1,000 or $2,000.

Denzel was not sure about how to check his transmission fluid level. But he found the instructions in his car manual. They were not complicated.

He ran his engine for about 15 minutes to get it up to normal operating temperature. Next, he shifted the transmission through all the gears, and then let the car idle for three minutes in Park. Then he pulled out the dipstick. The fluid was at the correct level. Denzel breathed a sigh of relief.

As he drove off in his car, he wondered if he would ever find out the cause of that stain. Or would it be one of those mysteries of life, like the mystery of why his last girlfriend had left him.

"Why did you break up with me?" he had asked her on the phone a while ago. "I thought everything was going well between us. Then, wham, out of nowhere, you told me we were through. You needed more space, you said. What does THAT mean?"

"It's a long story," she replied.

"Go ahead," he said. "I've got plenty of time."

"I've got to go," she said.

"Women!" Denzel muttered as the phone went dead.

439556 top -


*Vocabulary:

• breathe:
• carport:
• complicate:
• dipstick:
• fluid:
• gear:
• idle:
• instruction:
• leak:
• manual:
• mutter:
• normal:
• relief:
• sigh:
• stain:
• steering:
• transmission:

====================

*Wh-Questions:

• What was he looking at?

• What did he need to check?

• Where were the instructions?

• How long did he run his engine?

• Which gears did he shift the transmission through?

• How long did he let the car idle?

• What level was the transmission fluid at?

• How did he feel when he saw the fluid was at the correct level?

• What did his last girlfriend need more of?

• How much time did he have?

====================

*Fill in blanks:

Oh, no! Denzel thought. Where’d THAT come from? ____ was looking at a big red dry stain____ was on the carport where he always parked ____ car.

There was only one thing to do: ____ his power steering fluid and his transmission fluid, ____ of which were red. The power steering fluid ____ at the proper level, so that left the ____ fluid. A small leak could result in a ____ transmission, which could cost $1,000 to $2,000 to ____ or replace. Denzel did not have $1,000 or ____ ,000.

Denzel was not sure about how to check ____ transmission fluid level. But he found the instructions ____ his car manual. They were not complicated.

He ____ his engine for about 15 minutes to get ____ up to normal operating temperature. Next, he shifted ____ transmission through all the gears, and then let ____ car idle for three minutes in Park. Then ____ pulled out the dipstick. The fluid was at ____ correct level. Denzel breathed a sigh of relief.

____ he drove off in his car, he wondered ____ he would ever find out the cause of ____ stain. Or would it be one of those ____ of life, like the mystery of why his ____ girlfriend had left him.

“Why did you break ____ with me?” he had asked her on the ____ a while ago. “I thought everything was going ____ between us. Then, wham, out of nowhere, you ____ me we were through. You needed more space, ____ said. What does THAT mean?”

“It’s a long ____ ,” she replied.

“Go ahead,” he said. “I’ve got ____ of time.”

“I’ve got to go,” she said.

“____ !” Denzel muttered as the phone went dead.

===================

*Translate into Vietnamese:

.......

439557 top -

ESL 259: The Mysterious Carport Stain

*Vocabulary:


• breathe: hơi thở
• carport: nhà để xe
• complicate: phức tạp
• dipstick: que đo nhớt
• fluid: dầu
• gear: hộp số
• idle: không chạy
• instruction: hướng dẫn
• leak: rò rỉ
• manual: bằng tay
• mutter: thì thầm
• normal: thông thường
• relief: giảm nhẹ
• sigh: thở dài
• stain: vết bẩn
• steering: tay lái
• transmission: truyền lực, truyền đạt

=========================================================

*Wh-Questions:

• What was he looking at? a big red dry stain that was on the carport

• What did he need to check? his power steering fluid and hí transmission fluid

• Where were the instructions? in his car manual

• How long did he run his engine? 15 minutes

• Which gears did he shift the transmission through? all the gears

• How long did he let the car idle? three minutes

• What level was the transmission fluid at? correct level

• How did he feel when he saw the fluid was at the correct level? He breathed a sigh of relief

• What did his last girlfriend need more of? space

• How much time did he have? plenty of time

==========================================================

*Fill in blanks:

Oh, no! Denzel thought. Where’d THAT come from? __He__ was looking at a big red dry stain___that_ was on the carport where he always parked __his__ car.

There was only one thing to do: _check___ his power steering fluid and his transmission fluid, __both__ of which were red. The power steering fluid _was___ at the proper level, so that left the ____transmission__ fluid. A small leak could result in a ____damaged__ transmission, which could cost $1,000 to $2,000 to ____repair__ or replace. Denzel did not have $1,000 or __2__ ,000.

Denzel was not sure about how to check __his__ transmission fluid level. But he found the instructions __in__ his car manual. They were not complicated.

He __ran__ his engine for about 15 minutes to get _it___ up to normal operating temperature. Next, he shifted __the__ transmission through all the gears, and then let __the__ car idle for three minutes in Park. Then __he__ pulled out the dipstick. The fluid was at __the__ correct level. Denzel breathed a sigh of relief.

_As___ he drove off in his car, he wondered _if___ he would ever find out the cause of _that___ stain. Or would it be one of those ______mysteries_ of life, like the mystery of why his __last__ girlfriend had left him.

“Why did you break __up__ with me?” he had asked her on the ____phone__ a while ago. “I thought everything was going __well__ between us. Then, wham, out of nowhere, you __told__ me we were through. You needed more space, __you__ said. What does THAT mean?”

“It’s a long _story___ ,” she replied.

“Go ahead,” he said. “I’ve got ____plenty__ of time.”

“I’ve got to go,” she said.

“__“__Women__ !” Denzel muttered as the phone went dead.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Vết bẩn bí ẩn nơi nhà đậu xe

Oh, không! Denzel nghĩ. CÁI VÊT đó từ đâu ra? Anh đang nhìn vệt bẩn lớn màu đỏ trên nhà đậu xe nơi anh luôn đậu chiếc xe của anh.

Chỉ có một việc phải làm: kiểm tra dầu tay lái và vận chuyển dầu, cả hai đều đỏ. Dầu tay lái ở mức đúng, chỉ còn chổ chuyền dầu. Chỉ rò rỉ nhỏ cũng làm phá hỏng ch63 chuyển dầu, tốn cả $1,000 đến $2,000 để sửa hay thay. Denzel không có $1,000 hay $2,000.

Denzel không chắc cách kiểm tra mức chuyển dầu. Nhưng anh thấy hướng dẫn trong sách hướng dẫn xe. Chúng không phức tạp.

Anh chay máy khoảng 15 phút để cho xe lên đến nhiệt độ chạy. Sau đó, anh gạt chuyển dầu qua tất cả các số, và để xe chạy không trong ba phút trong công viên. Rồi anh lấy que đo ra. Dầu ở mức đúng. Denzel thở phào.

Khi lái xe, anh tự hỏi anh có thể tìm ra được nguyên nhân của vết bẩn. Hay là nó lại là một bí ẩn của cuộc sống, như bí ẩn tại sao bạn gái cuối cùng của anh rời anh.

"Sao em chia tay với anh?" anh hỏi cô qua điện thoại trước đây. "Anh nghĩ mọi việc giữa chúng ta tốt đẹp. Rồi, wham, không rõ từ đâu, em bảo chúng ta chấm dứt. Em cần khoảng cách, em nói. Điều đó có nghĩa là gì?"

"Đó là một câu chuyện dài," cô trả lời.

"Cứ nói," anh bảo. "Anh có nhiều thì giờ."

"Em phải ra đi," cô nói.

"Đàn bà!" Denzel lẩm bẩm khi điện thoại cúp máy.

440204 top -
LESSON 259:

THE MYSTERIOUS CARPOT STAIN -
VẾT BẨN BÍ ẨN TRONG NHÀ ĐỂ XE

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• breathe: thở, hơi thở.
• carport: nhà để xe.
• complicate: rắc rối, phức tạp.
• dipstick: que đo lượng chất lỏng trong thùng xăng(ô tô)
• fluid: lỏng, dễ cháy.
• gear: bánh răng, số(ô tô).
• idle: chạy không.
• instruction: lời chỉ dẫn.
• leak: lỗ thủng, lỗ rò.
• manual: sổ tay chỉ dẫn, cẩm nang.
• mutter: nói lẩm bẩm, cẳn nhẳn, càu nhàu.
• normal: bình thường.
• relief: sự giảm nhẹ, sự khuây khoả.
• sigh: sự thở dài, tiếng thở dài.
• stain: vết bẩn, vết dơ, vết đen.
• steering: thiết bị lái.
• transmission: sự truyền động.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• What was he looking at?
- He was looking at a big red dry stain.

• What did he need to check?
- He needed to check his power steering fluid and his transmission fluid.

• Where were the instructions?
- The instruction were in the car manual.

• How long did he run his engine?
- He ran his engine for about 15 minutes.

• Which gears did he shift the transmission through?
-He shifted the transmission through all the gears.

• How long did he let the car idle?
- He let the car idle for three minutes.

• What level was the transmission fluid at?
- The fluid was at the proper level.

• How did he feel when he saw the fluid was at the correct level?
- He breathed a sigh of relief.

• What did his last girlfriend need more of?
-His last girlfriend need more of space.

• How much time did he have?
- He had plenty of time.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Oh, no! Denzel thought. Where’d THAT come from? He was looking at a big red dry stain that was on the carport where he always parked his car.

There was only one thing to do: check his power steering fluid and his transmission fluid, both of which were red. The power steering fluid was at the proper level, so that left the transmission fluid. A small leak could result in a damaged transmission, which could cost $1,000 to $2,000 to repair or replace. Denzel did not have $1,000 or 2,000.

Denzel was not sure about how to check his transmission fluid level. But he found the instructions in his car manual. They were not complicated.

He ran his engine for about 15 minutes to get it up to normal operating temperature. Next, he shifted the transmission through all the gears, and then let the car idle for three minutes in Park. Then he pulled out the dipstick. The fluid was at the correct level. Denzel breathed a sigh of relief.

As he drove off in his car, he wondered if he would ever find out the cause of that stain. Or would it be one of those mystery of life, like the mystery of why his last girlfriend had left him.

“Why did you break up with me?” he had asked her on the phone a while ago. “I thought everything was going well between us. Then, wham, out of nowhere, you told me we were through. You needed more space, you said. What does THAT mean?”

“It’s a long story ,” she replied.

“Go ahead,” he said. “I’ve got plenty of time.”

“I’ve got to go,” she said.

Women!” Denzel muttered as the phone went dead.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Ôi, không! Denzel nghĩ. THỨ ĐÓ ở đâu tới vậy chứ? Anh nhìn vào vết bẩn màu đỏ to tướng đã khô ở trên(nền)nhà để xe là nơi anh luôn luôn đậu chiếc xe của mình.

Chỉ có một việc phải làm: kiểm tra dầu trợ lực tay lái và dầu hộp số, cả hai thứ đều có màu đỏ. Dầu trợ lực tay lái ở mức phù hợp, như thế chỉ còn xem lại dầu hộp số. Một lỗ rò nhỏ có thể dẫn đến việc làm hư hỏng hộp truyền động, là thứ có thể có giá từ 1.000 đến 2.000 đô-la để sửa chữa hoặc thay thế. Denzel không có 1.000 đô-la hay 2.000 đô-la.

Denzel không rõ lắm về cách kiểm tra mức dầu của hộp số. Nhưng anh tìm thấy hướng dẫn trong cuốn cẩm nang xe hơi của mình. Chúng không phức tạp mấy.

Anh cho máy nổ trong khoảng 15 phút để máy lên nhiệt độ bình thường. Kế đó, anh sang các số xe qua bộ truyền động, và rồi anh để xe chạy không tải trong ba phút ở Công viên. Sau đó anh lấy que thăm dầu ra. Dầu ở mức phù hợp. Denzel thở phào nhẹ nhõm.

Khi lái xe đi, anh tự hỏi liệu anh có thể tìm ra nguyên nhân của vết bẩn hay không. Hay nó có thể là một trong những điều bí ẩn của cuộc sống, giống như sự bí ẩn về lý do tại sao chia tay của cô bạn gái cuối cùng của anh.

"Tại sao em lại chia tay anh chứ?" anh hỏi cô trên điện thoại cách đây ít lâu. "Anh nghĩ mọi thứ rất tuyệt vời giữa chúng ta mà. Rồi, bỗng nhiên, ầm một cái, em bảo chúng ta chia tay. Em cần có thêm thời gian, em bảo thế. ĐIỀU ĐÓ có nghĩa là gì?"

"Đó là một câu chuyện dài," cô trả lời.

"Em tiếp tục đi," anh nói. "Anh có nhiều thời gian lắm."

"Em phải đi rồi," cô bảo.

"Phụ nữ thật là!" Denzel lẩm bẩm khi điện thoại không hoạt động nữa.

485533 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.