.
ESL 246: Man Shoots Up Post Office


ESL 246: Man Shoots Up Post Office


Download


A 36-year-old man stormed into the Ramona post office yelling at everyone to get out of his way. Carrying a shotgun, he climbed up onto the countertop and told everyone to lie on the floor. Then he pulled the trigger and fired a round into the ceiling. Plaster splattered onto the floor and the customers.

The man ordered all the customers and employees to sit up and look at him. He said, "Repeat after me: I hate the post office!" Everyone repeated the words. He fired another round, but this one he aimed at the front plate glass window. Shattered glass went everywhere.

Three minutes later, five police cars pulled up in front of the post office, lights flashing and sirens wailing. Using a bullhorn, a police officer told the man to walk out backwards with his hands up. The man fired another blast out the shattered window. The police officer and his bullhorn were uninjured. However, one police car had three little pit marks in it.

The man yelled, "I'm not coming out until the post office pays me for pain and suffering. A postal truck ran into my car two years ago. My back is killing me. I can't work anymore. My wife left me. I can't take it anymore."

After a while, the man calmed down. He released all the people inside. At 7:00 p.m., the man walked out backwards with his hands up. The police handcuffed him, put him in the back seat of the car, and drove him to the police station.

A post office official said that they had tried to settle with the man out of court, but he refused anything less than a million dollars. "So the whole thing went to court," he said. "I guess he got tired of waiting for the trial to begin. He'll probably go to jail for a few years because of this stunt."

430326 top -


*Vocabulary:

• bullhorn:
• ceiling:
• countertop:
• court:
• flash:
• handcuff:
• pit:
• plaster:
• refuse:
• release:
• settle:
• shatter:
• siren:
• storm:
• stunt:
• trigger:
• uninjured:
• wail:
• yell_at:

=====================

*Wh-Questions:

• How old was the man?

• Which post office did he storm into?

• Whom was he yelling at?

• What was he carrying?

• What did he climb onto?

• What did he tell everyone to do?

• What fell from the ceiling?

• Where did the glass go?

• When did the police pull up?

• What did the police officer tell the man to do?

====================

*Fill in blanks:

A 36-year-old man stormed into the Ramona post ____ yelling at everyone to get out of his ____ . Carrying a shotgun, he climbed up onto the ____ and told everyone to lie on the floor. ____ he pulled the trigger and fired a round ____ the ceiling. Plaster splattered onto the floor and____ customers.

The man ordered all the customers and ____ to sit up and look at him. He ____ , "Repeat after me: I hate the post office!" ____ repeated the words. He fired another round, but ____ one he aimed at the front plate glass ____ . Shattered glass went everywhere.

Three minutes later, five____ cars pulled up in front of the post ____ , lights flashing and sirens wailing. Using a bullhorn, ____ police officer told the man to walk out ____ with his hands up. The man fired another ____ out the shattered window. The police officer and ____ bullhorn were uninjured. However, one police car had ____ little pit marks in it.

The man yelled, "____ 'm not coming out until the post office pays ____ for pain and suffering. A postal truck ran____ my car two years ago. My back is ____ me. I can't work anymore. My wife left ____ . I can't take it anymore."

After a while, ____ man calmed down. He released all the people ____ . At 7:00 p.m., the man walked out backwards ____ his hands up. The police handcuffed him, put ____ in the back seat of the car, and ____ him to the police station.

A post office ____ said that they had tried to settle with ____ man out of court, but he refused anything____ than a million dollars. "So the whole thing ____ to court," he said. "I guess he got ____ of waiting for the trial to begin. He'll____ go to jail for a few years because____ this stunt."

===================

*Translate into Vietnamese:

...........

430328 top -

ESL 246: Man Shoots Up Post Office

*Vocabulary:


• bullhorn: sừng bò
• ceiling: trần nhà
• countertop: quầy
• court: toà án
• flash: ánh đèn
• handcuff: còng tay
• pit: hố
• plaster: vữa xây nhà
• refuse: từ chối
• release: phóng thích
• settle: giải quyết
• shatter: đập tan tành, làm vỡ
• siren: còi hụ
• storm: bão
• stunt: làm chậm phát triển
• trigger: cò súng, khai màn
• uninjured:không bị thương
• wail: than van, rền rĩ
• yell_at: la

==========================================================

*Wh-Questions:

• How old was the man? 36 years old

• Which post office did he storm into? Ramona post offfice

• Whom was he yelling at? everyone

• What was he carrying? a shotgun

• What did he climb onto? the countertop

• What did he tell everyone to do? to lie on the floor

• What fell from the ceiling? plaster fell from the ceiling

• Where did the glass go? Glass went everywhere

• When did the police pull up? Three minute later

• What did the police officer tell the man to do? to walk out backwards with his hands up.

===========================================================

*Fill in blanks:

A 36-year-old man stormed into the Ramona post ____office__ yelling at everyone to get out of his __way__ . Carrying a shotgun, he climbed up onto the ____countertop__ and told everyone to lie on the floor. __Then__ he pulled the trigger and fired a round __into__ the ceiling. Plaster splattered onto the floor and__the__ customers.

The man ordered all the customers and ____employees__ to sit up and look at him. He __said__ , "Repeat after me: I hate the post office!" ____Everyone__ repeated the words. He fired another round, but __this__ one he aimed at the front plate glass ____window__ . Shattered glass went everywhere.

Three minutes later, five____police__ cars pulled up in front of the post ____office__ , lights flashing and sirens wailing. Using a bullhorn, _a___ police officer told the man to walk out ____backwards__ with his hands up. The man fired another __blast__ out the shattered window. The police officer and _his___ bullhorn were uninjured. However, one police car had ____three__ little pit marks in it.

The man yelled, "__I__ 'm not coming out until the post office pays __me__ for pain and suffering. A postal truck ran__into__ my car two years ago. My back is ____killing__ me. I can't work anymore. My wife left __me__ . I can't take it anymore."

After a while, __the__ man calmed down. He released all the people ____inside__ . At 7:00 p.m., the man walked out backwards __with__ his hands up. The police handcuffed him, put __him__ in the back seat of the car, and ____drove__ him to the police station.

A post office __official___ said that they had tried to settle with __the__ man out of court, but he refused anything____less__ than a million dollars. "So the whole thing __went__ to court," he said. "I guess he got ____tired__ of waiting for the trial to begin. He'll____probably__ go to jail for a few years because__of__ this stunt."

=========================================================

Translate into Vietnamese:

Người đàn ông bắn súng ở Bưu điện

Một người đàn ông 36 tuổi lao như vũ bão vào bưu điện Ramona la hét với tất cả mọi người tránh đường. Mang một khẩu súng, hắn leo lên quầy và bảo mọi người nằm xuống sàn. Rồi hắn kéo cò và bắn một vòng lên trần nhà. Vữa vỡ vụn trên sàn và khách hàng.

Người đàn ông ra lệnh cho các khách hàng và nhân viên ngồi dậy và nhìn hắn. Hắn nói, "lặp lại theo tôi: Tôi ghét bưu điện !" Mọi người lặp lại. Hắn bắn một lần nữa, nhưng lần này nhắm vào cửa sổ bằng kính đàng trước. Kính vỡ vụn văng khắp nơi.

Ba phút sau, năm xe cảnh sát kéo đến trước bưu điện, đèn nhấp nháy và còi hụ inh ỏi. Dùng loa, cảnh sát bảo người đàn ông đi lùi ra giơ hai tay lên cao. Người đàn ông bắn thêm một loạt cửa sổ vỡ vụn nữa. Cảnh sát và người gọi loa không bị thương. Tuy nhiên, một chiếc xe cảnh sát có ba lỗ đạn trên đó.

Người đàn ông hét, "Tôi không ra cho đến khi bưu điện trả tiền cho nỗi đau đớn và khổ sở của tôi. Một chiếc xe tải của bưu điện đã đâm vào xe tôi hai năm trước đây. Cái lưng đang giết tôi. Tôi không thể làm việc được. Vợ tôi bỏ tôi. Tôi không chịu đựng được nữa."

Sau một lúc, người đàn ông dịu lại. Hắn phóng thích tất cả mọi người trong bưu điện. Lúc 7:00 p.m., người đàn ông lùi ra khỏi bưu điện, tay giơ cao. Cảnh sát còng tay hắn, nhốt hắn vào ghế sau của xe, và chở hắn đến trạm cảnh sát.

Nhân viên bưu điện nói là đã cố giải quyết với người đàn ông ngoài toà án, nhưng hắn từ chối mọi thứ dưới một triệu đô la. "Vậy mọi việc sẽ ra toà," hắn nói. "Tôi đoán hắn đã mệt mỏi chờ khi ra toà. Hắn sẽ có thể vào tù vài năm vì việc làm chậm trễ này."

438635 top -
LESSON 246:

MAN SHOOTS UP POST OFFICE
- KẺ KHỦNG BỐ BƯU ĐIỆN
===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• bullhorn: micrô cầm tay.
• ceiling: trần nhà.
• countertop: trên mặt quầy.
• court: toà án.
• flash: đèn nháy, ánh sáng loá lên.
• handcuff: còng tay.
• pit: hố, gầm, vết lõm, hốc.
• plaster: vữa.
• refuse: khước tư, từ chối.
• release: tha, thả, phóng thích.
• settle: hoà giải, dàn xếp, giải quyết.
• shatter: đập vỡ, vỡ tan.
• siren: còi tầm, còi báo động.
• storm: lao vào, xông vào, xông ra.
• stunt: trò nguy hiểm.
• trigger: cò súng.
• uninjured: không bị thương, vô sự.
• wail: rền rĩ, kêu gào.
• yell_at: la hét, la mắng.

===========================================================

Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How old was the man?
- He was 36 years old.

• Which post office did he storm into?
- It was Ramona Post office.

• Whom was he yelling at?
- He was yelling at everyone in the post office.

• What was he carrying?
- He was carrying a shotgun.

• What did he climb onto?
- He climbed onto the countertop.

• What did he tell everyone to do?
- He told everyone to lie on the floor.

• What fell from the ceiling?
- Plaster fell from the ceiling.

• Where did the glass go?
- The glass went everywhere.

• When did the police pull up?
- The police pulled up three minutes later.

• What did the police officer tell the man to do?
- The police officer told the man to walk out backwards with his hands up.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A 36-year-old man stormed into the Ramona post office yelling at everyone to get out of his way. Carrying a shotgun, he climbed up onto the countertop and told everyone to lie on the floor. Then he pulled the trigger and fired a round into the ceiling. Plaster splattered onto the floor and the customers.

The man ordered all the customers and employees to sit up and look at him. He said, "Repeat after me: I hate the post office!" everyone repeated the words. He fired another round, but this one he aimed at the front plate glass window. Shattered glass went everywhere.

Three minutes later, five police cars pulled up in front of the post office, lights flashing and sirens wailing. Using a bullhorn, a police officer told the man to walk out backward with his hands up. The man fired another blast out the shattered window. The police officer and his bullhorn were uninjured. However, one police car had three little pit marks in it.

The man yelled, "I'm not coming out until the post office pays me for pain and suffering. A postal truck ran into my car two years ago. My back is killing me. I can't work anymore. My wife left me. I can't take it anymore."

After a while, a man calmed down. He released all the people inside. At 7:00 p.m., the man walked out backwards with his hands up. The police handcuffed him, put him in the back seat of the car, and drove him to the police station.

A post office official said that they had tried to settle with the man out of court, but he refused anything less than a million dollars. "So the whole thing went to court," he said. "I guess he got tired of waiting for the trial to begin. He'll probably go to jail for a few years because of this stunt."

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Một người đàn ông 36-tuổi xông vào bưu điện Ramona quát lên bảo mọi người tránh đường cho hắn. Mang theo một khẩu súng săn, hắn trèo lên phía trên mặt quầy và bảo mọi người nằm xuống sàn nhà. Rồi hắn bóp cò và bắn một vòng lên trần nhà. Vôi vữa rơi lộp độp trên sàn nhà và khách hàng.

Người đàn ông ra lệnh cho tất cả khách hàng cùng nhân viên ngồi dậy và nhìn vào hắn. Hắn nói, "Tất cả lặp lại: Tôi căm thù bưu điện!" Mọi người lặp lại lời nói đó. Hắn bắn một vòng nữa, nhưng lần này hắn nhắm vào tấm kính cửa sổ phía trước. Vụn kính vỡ văng đi khắp nơi.

Ba phút sau, năm chiếc xe cảnh sát dừng phía trước bưu điện, đèn xe nhấp nháy và còi báo động rền rĩ. Dùng một chiếc loa cầm tay, một viên sĩ quan cảnh sát ra lệnh cho người đàn ông đi giật lùi ra ngoài với hai tay đưa lên trên trời. Người đàn ông bắn một phát ra ngoài cánh cửa sổ đã bị vỡ toang. Viên sĩ quan cảnh sát với cái loa cầm tay bình an vô sự. Tuy nhiên, một chiếc xe cảnh sát có ba dấu lõm nhỏ trên xe.

Người đàn ông gào lên, "Tôi không ra ngoài cho đến khi nào bưu điện đền bù được sự đau đớn và khổ sở của tôi. Hai năm trước một chiếc xe bưu chính đã tông vào xe của tôi. Cái lưng của tôi đang đau muốn chết đây. Tôi không thể làm việc được nữa. Vợ tôi đã bỏ tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa đâu."

Sau một lúc, người đàn ông bình tĩnh trở lại. Hắn thả tất cả mọi người ở bên trong. Vào lúc 7 giờ tối, người đàn ông đi giật lùi ra ngoài với hai tay đưa lên trời. Viên cảnh sát còng tay hắn lại, đưa hắn vào băng ghế sau, và lái xe đưa hắn về đồn cảnh sát.

Một nhân viên bưu điện cho biết họ đã cố gắng thương lượng với hắn bên ngoài tòa án, nhưng hắn khước từ mọi thứ ít hơn một triệu đô-la. "Như thế, mọi thứ phải ra toà thôi," hắn nói. "Tôi đoán là hắn quá mệt mỏi với việc chờ đợi phiên toà bắt đầu lại. Chắc chắn hắn sẽ ngồi tù một vài năm vì trò nguy hiểm này rồi."

482079 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.