.
ESL 240: City and Crime


ESL 240: City and Crime


Download


Crime in the city of Clio hit a 30-year low last year. "This is absolutely wonderful for our citizens, our businesses, and our visitors," said Police Chief Louis Gates. Clio has a population of 28,000, but it has at least 30 gangs. The gangs make most of their money from dealing drugs and offering "protection." They also commit violent crimes, such as murder, battery, and rape.

There were 1,486 thefts last year. Most of the thefts involved cars. Thieves also robbed the people at gunpoint or pickpocketed them. They broke into houses and businesses at the alarming rate of two a day two years ago, but that rate was down to only one a day last year. "That's a 50-percent decrease in one year," beamed Gates. "I think the officers deserve a big pat on the back. Even better, maybe they'll get that 10-percent raise that they are all hoping for next fiscal year."

Citing an example of how the police force has helped reduce crime, Gates talked about bicycle thefts. "For years and years, kids were locking up their bikes at bike stands in front of schools, libraries, and malls. About 10 percent of the time, the kids would come out of the school or wherever and discover that their bike was no longer there. Someone had cut the lock and stolen their bike. We wracked our brains trying to find a solution to this problem. Finally, at the beginning of last year, we hit upon it. We simply removed most of the bike stands. Then the bicycle theft rate came down quickly."

Most cities in the state have similar problems. They all involve too many people, too much crime, too few police, and too little funding. These problems are part and parcel of civilization everywhere. They might diminish, but they will probably never disappear. All people can do is hope for the best and prepare for the worst.

423347 top -


*Vocabulary:

• absolutely:
• battery:
• beam:
• cite:
• civilization:
• commit:
• decrease:
• deserve:
• diminish:
• fiscal:
• involve:
• pat:
• pickpocket:
• population:
• rape:
• reduce:
• theft:
• thief:
• violent:
• wrack:
• part_and_parcel:

======================

*Yes/No Questions:

• Was last year a record year for Clio? [Note: "Clio" rhymes with "Ohio"]

• Is Mr. Gates the chief of police in Clio?

• Do 28,000 people live in Clio?

• Are there more than 30 gangs in Clio?

• Do the gangs protect people from drug dealers?

• Do the gangs spend most of their time jaywalking and littering?

• Were there almost 2,000 thefts last year?

• Did police get a 10-percent raise last year?

• Do police hope for a 10-percent raise next calendar year?

• Do most cities in the state have too many people and too few police?

======================

*Fill in blanks:

Crime in the city of Clio hit a ____ -year low last year. "This is absolutely wonderful for ____ citizens, our businesses, and our visitors," said Police ____ Louis Gates. Clio has a population of 28,000, ____ it has at least 30 gangs. The gangs ____ most of their money from dealing drugs and ____ “protection.” They also commit violent crimes, such as ____ , battery, and rape.

There were 1,486 thefts last ____ . Most of the thefts involved cars. Thieves also ____ the people at gunpoint or pickpocketed them. They ____ into houses and businesses at the alarming rate____ two a day two years ago, but that ____ was down to only one a day last ____ . "That's a 50-percent decrease in one year," beamed ____ . "I think the officers deserve a big pat ____ the back. Even better, maybe they’ll get that ____ -percent raise that they are all hoping for next____ year."

Citing an example of how the police ____ has helped reduce crime, Gates talked about bicycle ____ . "For years and years, kids were locking up ____ bikes at bike stands in front of schools, ____ , and malls. About 10 percent of the time, ____ kids would come out of the school or ____ and discover that their bike was no longer ____ . Someone had cut the lock and stolen their ____ . We wracked our brains trying to find a ____ to this problem. Finally, at the beginning of ____ year, we hit upon it. We simply removed ____ of the bike stands. Then the bicycle theft ____ came down quickly.”

Most cities in the state ____ similar problems. They all involve too many people, ____ much crime, too few police, and too little____ . These problems are part and parcel of civilization ____ . They might diminish, but they will probably never ____ . All people can do is hope for the ____ and prepare for the worst.

======================

*Translate into Vietnamese:

.............

423349 top -

ESL 240: City and Crime

*Vocabulary:


• absolutely: chắc chắn
• battery: đánh đập
• beam: rạng rỡ, tươi cười
• cite: đọc trích dẫn, dẫn chứng
• civilization: nền văn minh
• commit: phạm phải, cam kết
• decrease: giảm
• deserve: xứng đáng
• diminish: loại trừ
• fiscal: công khố, năm tài chính
• involve: bao gồm
• pat: vỗ vai khen thưởng
• pickpocket: móc túi
• population: dân số
• rape: hãm hiếp
• reduce: giảm
• theft: vụ trộm
• thief: trộm
• violent: dữ tợn
• wrack: tàn phá
• part_and_parcel: bộ phận khăng khít

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was last year a record year for Clio? [Note: "Clio" rhymes with "Ohio"]Yes

• Is Mr. Gates the chief of police in Clio? Yes

• Do 28,000 people live in Clio? Yes

• Are there more than 30 gangs in Clio? Yes

• Do the gangs protect people from drug dealers? No

• Do the gangs spend most of their time jaywalking and littering? No

• Were there almost 2,000 thefts last year? No

• Did police get a 10-percent raise last year? No

• Do police hope for a 10-percent raise next calendar year? Yes

• Do most cities in the state have too many people and too few police? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Crime in the city of Clio hit a __30__ -year low last year. "This is absolutely wonderful for __our__ citizens, our businesses, and our visitors," said Police __Chief__ Louis Gates. Clio has a population of 28,000, __but__ it has at least 30 gangs. The gangs __make__ most of their money from dealing drugs and ____offering__ “protection.” They also commit violent crimes, such as ____murder__ , battery, and rape.

There were 1,486 thefts last __year__ . Most of the thefts involved cars. Thieves also ____robbed__ the people at gunpoint or pickpocketed them. They ____broke__ into houses and businesses at the alarming rate__of__ two a day two years ago, but that __rate__ was down to only one a day last __year__ . "That's a 50-percent decrease in one year," beamed ____Gates__ . "I think the officers deserve a big pat __on__ the back. Even better, maybe they’ll get that _10___ -percent raise that they are all hoping for next____fiscal__ year."

Citing an example of how the police ____force__ has helped reduce crime, Gates talked about bicycle ____thefts__ . "For years and years, kids were locking up ____their__ bikes at bike stands in front of schools, ____libraries__ , and malls. About 10 percent of the time, ___the_ kids would come out of the school or ____wherever__ and discover that their bike was no longer __there__ . Someone had cut the lock and stolen their __bike__ . We wracked our brains trying to find a ____solution__ to this problem. Finally, at the beginning of __last__ year, we hit upon it. We simply removed __most__ of the bike stands. Then the bicycle theft __rate__ came down quickly.”

Most cities in the state __have__ similar problems. They all involve too many people, _too___ much crime, too few police, and too little____funding__ . These problems are part and parcel of civilization ____everywhere__ . They might diminish, but they will probably never __disappear___ . All people can do is hope for the __best__ and prepare for the worst.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Thành phố và tội ác

Tội ác trong thành phố Clio đạt kỷ lục tội phạm thấp nhất trong vòng 30 năm vào năm ngoái. "Đây là điều tuyệt vời chắc chắn cho công dân, kinh doanh và du khách của chúng ta," cảnh sát trưởng Louis Gates nói. Clio có dân số 28,000 người, nhưng nó có ít nhất 30 băng nhóm. Những băng đảng này kiếm tiền bằng các buôn lậu thuốc phiện và "bảo kê". Chúng cũng dính líu đến những tội ác như giết người, đánh đập, và hãm hiếp.

Có 1,486 vụ trộm năm ngoái. Hầu hết là trộm xe hơi. Những tên trộm cướp của người ta bằng cách chỉa súng hoặc móc túi họ. Chúng bẻ khoá nhà và làm ăn với tỷ lệ báo động hai vụ một ngày vào hai năm trước, nhưng tỷ lệ giảm xuống chỉ còn một vụ một ngày vào năm ngoái. "Đó là giảm 50 phần trăm trong một năm," Gates hào hứng. "Tôi nghĩ các nhân viên xứng đáng được vỗ vai khen ngợi. Tốt hơn, có thể họ sẽ được tăng lương 10% mà họ đều mong vào năm tài chính."

Dẫn chứng ví dụ cảnh sát đã cố gắng giảm tội ác như thế nào, Gates nói về trộm xe đạp. "Nhiều năm, trẻ con khoá xe ở các nơi dừng xe trước trường, thư viện và cửa hàn. Khoảng 10 phần trăm trẻ em ra khỏi trường hay ở đâu đó và thấy xe đạp không còn ở đó nữa. Có người đã cắt khoá và ăn cắp xe. Chúng tôi nghĩ nát óc cố tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng, đầu năm ngoái, chúng tôi đã phá kỷ lục đó. Chúng tôi chỉ gỡ bỏ hầu hết các nơi dựng xe. Rồi tỷ lệ trộm xe giảm nhanh chóng."


Hầu hết các thành phố trong tiểu bang có vấn đề tương tự. Họ quá đông người, nhiều tội ác, quá ít cảnh sát, và quá ít ngân quỹ. Những vấn đề này khăng khít với nền văn minh khắp nơi. Họ có thể trừ khử, nhưng có thể không bao giờ biến mất. Tất cả mọi người có thể làm là hy vọng cho điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều xấu nhất.

437843 top -
LESSON 240:

CITY AND CRIME - CHỐN ĐÔ THÀNH VÀ TỘI PHẠM.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• absolutely: tuyệt đối, hoàn toàn.
• battery: hành hung, bạo hành.
• beam: tươi cười.
• cite: trích dẫn, viện dẫn.
• civilization: nền văn minh.
• commit: phạm tội.
• decrease: giảm xuống.
• deserve: đáng, xứng đáng.
• diminish: bớt, giảm.
• fiscal: thuộc về tài chính.
• involve: liên quan, dính dáng đến, dính líu tới.
• pat: cái vỗ nhẹ(để khen ngợi).
• pickpocket: móc túi.
• population: dân số.
• rape: cưỡng hiếp.
• reduce: giảm bớt, hạ, hạn chế.
• theft: sự ăn cắp.
• thief: kẻ cắp, kẻ trộm.
• violent: bạo lực, hung bạo, hung tợn, hung dữ.
• wrack(v): trả thù, trừng phạt, trãi qua sự thất bại.
• part_and_parcel: phần thiết yếu, quan trọng của cái gì.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was last year a record year for Clio? [Note: "Clio" rhymes with "Ohio"]
- Yes, it was.

• Is Mr. Gates the chief of police in Clio?
- Yes, he is.

• Do 28,000 people live in Clio?
- Yes, they do.

• Are there more than 30 gangs in Clio?
- No, there aren't. There are at least 30 gangs in Clio.

• Do the gangs protect people from drug dealers?
- Yes, they do.

• Do the gangs spend most of their time jaywalking and littering?
- No, they don't.

• Were there almost 2,000 thefts last year?
- No, there weren't. There were almost 1.486 thefts last year.

• Did police get a 10-percent raise last year?
- No, they didn't.

• Do police hope for a 10-percent raise next calendar year?
- Yes, they do.

• Do most cities in the state have too many people and too few police?
- Yes, they do.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Crime in the city of Clio hit a 30 -year low last year. "This is absolutely wonderful for our citizens, our businesses, and our visitors," said Police Chief Louis Gates. Clio has a population of 28,000, but it has at least 30 gangs. The gangs make most of their money from dealing drugs and offering “protection.” They also commit violent crimes, such as murder, battery, and rape.

There were 1,486 thefts last year. Most of the thefts involved cars. Thieves also robbed the people at gunpoint or pickpocketed them. They broken into houses and businesses at the alarming rate of two a day two years ago, but that rate was down to only one a day last year. "That's a 50-percent decrease in one year," beamed Gates. "I think the officers deserve a big pat on the back. Even better, maybe they’ll get that 10 -percent raise that they are all hoping for next fiscal year."

Citing an example of how the police force has helped reduce crime, Gates talked about bicycle thefts. "For years and years, kids were locking up their bikes at bike stands in front of schools, libraries, and malls. About 10 percent of the time, the kids would come out of the school or wherever and discover that their bike was no longer there. Someone had cut the lock and stolen their bike. We wracked our brains trying to find a solution to this problem. Finally, at the beginning of last year, we hit upon it. We simply removed most of the bike stands. Then the bicycle theft rate came down quickly.”

Most cities in the state have similar problems. They all involve too many people, too much crime, too few police, and too little funding. These problems are part and parcel of civilization everywhere. They might diminish, but they will probably never disappear . All people can do is hope for the best and prepare for the worst.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Năm ngoái tội phạm tại thành phố Clio đạt mức thấp trong vòng 30 năm. "Đây là điều quá tuyệt vời cho các công dân, doanh nghiệp, và du khách của chúng tôi," Cảnh sát trưởng Louis Gates cho biết. Clio có dân số 28.000 người, nhưng có ít nhất 30 băng đảng. Các băng đảng kiếm tiền từ việc buôn bán các loại ma tuý, và "bảo kê". Bọn chúng cũng phạm tội sử dụng bạo lực, như giết người, hành hung và cưỡng hiếp.

Có 1.486 vụ cướp bóc trong năm vừa qua. Hầu hết các vụ cướp đều liên quan đến xe cộ. Bọn kẻ cắp cướp đoạt người ta bằng cách chĩa súng hoặc móc túi họ. Chúng đột nhập vào nhà và các cơ sở kinh doanh ở một tỷ lệ báo động với hai vụ một ngày cách đây hai năm, nhưng tỷ lệ đó đã giảm xuống với chỉ một vụ mỗi ngày trong năm rồi. "Như thế đã giảm 50% trong một năm," Gates tươi cười "Tôi cho rằng các sĩ quan xứng đáng được tuyên dương. Thậm chí còn phấn khởi hơn nữa, có thể họ sẽ được tăng 10% lương, đó là điều họ đang hy vọng trong năm tài chính tiếp theo.

Trích dẫn một ví dụ về cách thức đã giúp lực lượng cảnh sát giảm bớt tội phạm, Gates kể về các vụ ăn cắp xe đạp. Trong nhiều năm, bọn trẻ khoá xe của chúng vào giá dựng xe đạp ở phía trước trường học, thư viện, và trung tâm thương mại. Khoảng 10% thời gian, bọn trẻ sẽ ra khỏi trường hoặc bất cứ nơi nào và phát hiện xe đạp của chúng không còn ở đó nữa. Ai đó đã cắt khoá và ăn cắp chiếc xe của chúng. Chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Cuối cùng, vào đầu năm rồi, chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết. Chúng tôi chỉ đơn giản dời đi phần lớn các giá dựng xe đạp. Sau đó tỷ lệ ăn cắp xe đạp giảm xuống nhanh chóng.

Hầu hết các thành phố trong tiểu bang đều có các vấn đề giống nhau. Tất cả đều liên quan đến việc có quá nhiều người, quá nhiều tội phạm, quá ít cảnh sát, và quá ít quỹ tài trợ. Những vấn đề này là một phần thiết yếu của nền văn minh ở khắp mọi nơi. Nó có thể giảm xuống, nhưng chắc chắn chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tất cả mọi người có thể làm là hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho những chuyện tệ hại nhất.

480911 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.