.
ESL 234: Getting Older But Not Sitting Around


ESL 234: Getting Older But Not Sitting Around


Download


All seniors 55 and older are invited to a special meeting next Tuesday in the Senior Center. The meeting will begin with cookies and lemonade. The speaker will be James Carter, the director of a nonprofit organization dedicated to making the golden years fun and interesting.

"We have too many seniors who act old because they think they're old," said Carter. "Our goal is to help seniors realize that they're as young and active as they want to be. Getting older does not mean sitting around waiting to die. It means getting out and doing all the things you never had time to do while you were working and raising a family."

Carter will identify the services and activities that are available to seniors locally and statewide. Included are legal aid, tax advice, discounts for bus and taxi travel in the city, and free blood pressure testing on the first Monday of each month. Testing for diabetes and for cataracts is offered four times a year for a nominal fee. The city also provides inexpensive dinners called Meals on Wheels. Volunteers deliver these meals to seniors who are homebound because of illness or injury.

An Internet class begins this month for seniors who want to visit the World Wide Web. "Many seniors still use typewriters," said Carter. "They see no need for a computer. But after they take this course, some of them may decide to buy their own laptops."

New activities at the Senior Center include Bingo on Friday and Saturday nights, with a grand prize of $50 each night. The center is also offering Strength Training classes. "As you get older," said Carter, "you need to keep both your mind and your body active. An active mind helps prevent Alzheimer's, and an active body helps prevent osteoporosis."

421014 top -


*Vocabulary:

• cataract:
• cookie:
• dedicate:
• diabetes:
• discount:
• identify:
• injury:
• laptop:
• legal:
• lemonade:
• locally:
• nominal:
• organization:
• osteoporosis:
• pressure:
• prevent:
• senior:
• strength:
• volunteer:
• Alzheimer's:

=======================

*Yes/No Questions:

• Is there a special meeting next Thursday?

• Can you attend the meeting if you are 55?

• Are they serving cookies and lemonade at the meeting?

• Will Mr. Carter speak at the meeting?

• Will Mr. Carter’s organization make the meeting fun and interesting?

• Is Mr. Carter’s organization a for-profit organization?

• Are the golden years always golden?

• Does getting old mean waiting to die?

• Will Mr. Carter talk about services and activities for seniors?

• Is a nominal fee an expensive one?

=======================

*Fill in blanks:

All seniors 55 and older are invited to _____ special meeting next Tuesday in the Senior Center. _____ meeting will begin with cookies and lemonade. The _____ will be James Carter, the director of a _____ organization dedicated to making the golden years fun _____ interesting.

“We have too many seniors who act _____ because they think they’re old,” said Carter. “Our _____ is to help seniors realize that they’re as _____ and active as they want to be. Getting _____ does not mean sitting around waiting to die. _____ means getting out and doing all the things _____ never had time to do while you were _____ and raising a family.”

Carter will identify the _____ and activities that are available to seniors locally _____ statewide. Included are legal aid, tax advice, discounts _____ bus and taxi travel in the city, and _____ blood pressure testing on the first Monday of _____ month. Testing for diabetes and for cataracts is _____ four times a year for a nominal fee. _____ city also provides inexpensive dinners called Meals on _____ . Volunteers deliver these meals to seniors who are _____ because of illness or injury.

An Internet class _____ this month for seniors who want to visit _____ World Wide Web. “Many seniors still use typewriters,” _____ Carter. “They see no need for a computer. _____ after they take this course, some of them _____ decide to buy their own laptops.”

New activities _____ the Senior Center include Bingo on Friday and _____ nights, with a grand prize of $50 each _____ . The center is also offering Strength Training classes. “_____ you get older,” said Carter, “you need to _____ both your mind and your body active. An _____ mind helps prevent Alzheimer’s, and an active body _____ prevent osteoporosis.”

====================

*Translate into Vietnamese:

..........

421015 top -

ESL 234: Getting Older But Not Sitting Around

*Vocabulary:


• cataract: bệnh đục thuỷ tinh thể
• cookie: bánh
• dedicate: dành cho, cống hiến
• diabetes: tiểu đường
• discount: giảm giá
• identify: xác định
• injury: bị thương
• laptop: máy tính xách tay
• legal: hợp pháp
• lemonade: nước chanh
• locally: địa phương
• nominal: đặt tên
• organization: tổ chức
• osteoporosis: chứng loãng xương
• pressure: áp lực, áp suất
• prevent: chống lại
• senior: cao cấp
• strength: sức mạnh
• volunteer: tình nguyện
• Alzheimer's: bệnh Alzheimer

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Is there a special meeting next Thursday? No

• Can you attend the meeting if you are 55? Yes

• Are they serving cookies and lemonade at the meeting? Yes

• Will Mr. Carter speak at the meeting? Yes

• Will Mr. Carter’s organization make the meeting fun and interesting? Yes

• Is Mr. Carter’s organization a for-profit organization? No

• Are the golden years always golden? Yes

• Does getting old mean waiting to die? No

• Will Mr. Carter talk about services and activities for seniors? Yes

• Is a nominal fee an expensive one? No

===========================================================

*Fill in blanks:

All seniors 55 and older are invited to __a___ special meeting next Tuesday in the Senior Center. __The___ meeting will begin with cookies and lemonade. The __speaker___ will be James Carter, the director of a __nonprofit___ organization dedicated to making the golden years fun __and___ interesting.

“We have too many seniors who act __old___ because they think they’re old,” said Carter. “Our __goal___ is to help seniors realize that they’re as __young___ and active as they want to be. Getting __older___ does not mean sitting around waiting to die. __It___ means getting out and doing all the things __you___ never had time to do while you were __working___ and raising a family.”

Carter will identify the __services___ and activities that are available to seniors locally _and____ statewide. Included are legal aid, tax advice, discounts __for___ bus and taxi travel in the city, and __free___ blood pressure testing on the first Monday of __each___ month. Testing for diabetes and for cataracts is ___offered__ four times a year for a nominal fee. __The___ city also provides inexpensive dinners called Meals on ____Wheels___ . Volunteers deliver these meals to seniors who are ____homebound___ because of illness or injury.

An Internet class ____begins___ this month for seniors who want to visit __the___ World Wide Web. “Many seniors still use typewriters,” ______said__ Carter. “They see no need for a computer. __But___ after they take this course, some of them ___may__ decide to buy their own laptops.”

New activities __at___ the Senior Center include Bingo on Friday and ____Saturday___ nights, with a grand prize of $50 each __night___ . The center is also offering Strength Training classes. “___As__ you get older,” said Carter, “you need to ______keep__ both your mind and your body active. An ____active___ mind helps prevent Alzheimer’s, and an active body __helps___ prevent osteoporosis.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Già hơn nhưng không ngồi rồi

Tất cả người lớn tuổi 55 và già hơn được mời đến một cuộc họp đặc biết thứ ba tuần tới trong Trung tâm cao niên. Cuộc họp bắt đầu với bánh kẹo và nước chanh. Người phát ngôn là James Carter, giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận cống hiến cho những năm vàng son trở nên vui vẻ và hứng thú.

"Chúng ta có quá nhiều người lớn tuổi hành xử già cả vì họ nghĩ rằng họ già," Carter nói. "Mục tiêu của chúng ta là giúp đỡ người lớn tuổi nhận ra rằng họ trẻ và linh hoạt như họ mong muốn. Già hơn không có nghĩa là ngồi chờ chết. Nó có nghĩa là đi ra ngoài và làm những việc mà bạn không có thời gian để làm trong khi bạn làm việc và nâng đỡ gia đình."

Carter sẽ xác định những dịch vụ và hoạt động có sẵn cho người lớn tuổi địa phương và toàn bang. Bao gồm giúp đỡ hợp pháp, khuyến cáo về thuế, giảm giá xe buýt và taxi đi lại trong thành phố, và đo huyết áp miễn phí mỗi thứ hai đầu tháng. Xét nghiệm tiểu đường và bệnh đục thuỷ tinh thể cung cấp bốn lần một năm với giá niêm yết. Thành phố cũng cung cấp buổi tối không đắt tiền cho người lớn tuổi gọi là bữa ăn trên xe. Tình nguyện viên giao bữa ăn cho người lớn tuổi phải ở nhà vì bệnh hay bị thương.

Một lớp Internet bắt đầu tháng này cho người lớn tuổi muốn tham quan trang mạng thế giới. "Nhiều người lớn tuổi vẫn dùng máy đánh chữ. Carter nói. "Họ không thấy sự cần thiết có máy tính. Nhưng sau lớp này, vài người trong số họ sẽ quyết định mua máy tính xách tay."

Các hoạt động tại trung tâm người lớn tuổi bao gồm chơi Bingo ngày thứ sáu và thứ bảy tối, với giải thưởng $50 mỗi đêm. Trung tâm cũng có lớp rèn sức khoẻ. "Khi già hơn," Carter nói, "bạn phải giữ tinh thần và thể chất hoạt động. Một tinh thần hoạt động sẽ giúp bạn tránh bệnh Alzheimer (mất trí nhớ), và một cơ thể hoạt động sẽ giúp bạn tránh khỏi bệnh loãng xương."

437541 top -
LESSON 234:

GETTING OLDER BUT NOT SITTING AROUND -
GIÀ HƠN NHƯNG KHÔNG PHẢI ĂN KHÔNG NGỒI RỒI.

===========================================================

*Vocabulary:

----------------------------------------------------------------
• cataract: bệnh đục thuỷ tinh thể, cườm mắt.
• cookie: bánh quy, bánh bít-quy.
• dedicate: chuyên dụng, tận tuỵ, tận tâm.
• diabetes: bệnh tiểu đường.
• discount: chiết khấu.
• identify: xác định, nhận biết, nhận dạng.
• injury: thương tật, tổn thương.
• laptop: máy vi tính xách tay.
• legal: pháp lý.
• lemonade: nước chanh, li-mô-nát.
• locally: cục bộ, với tính chất địa phương.
• nominal: tồn tại trên danh nghĩa, rất nhỏ, không đáng kể.
• organization: tổ chức.
• osteoporosis: bệnh loãng xương.
• pressure: sức ép, áp suất, áp lực.
• prevent: ngăn cản, ngăn chận, ngăn ngừa.
• senior: người lớn tuổi hơn.
• strength: sức mạnh, sức lực, sức khoẻ.
• volunteer: tình nguyện viên.
• Alzheimer's: bệnh mất trí, bệnh a-zây-mơ.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------
• Is there a special meeting next Thursday?
- No, there isn't. There is a special meeting next Tuesday.

• Can you attend the meeting if you are 55?
- Yes, I can.

• Are they serving cookies and lemonade at the meeting?
- Yes, they are.

• Will Mr. Carter speak at the meeting?
- Yes, he will.

• Will Mr. Carter’s organization make the meeting fun and interesting?
- Yes, it will.

• Is Mr. Carter’s organization a for-profit organization?
- No, it isn't. Mr. Carter’s organization is a for-nonprofit organization.

• Are the golden years always golden?
- No, they aren't.

• Does getting old mean waiting to die?
- No, it doesn't.

• Will Mr. Carter talk about services and activities for seniors?
- Yes, he will.

• Is a nominal fee an expensive one?
- No, it isn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
All seniors 55 and older are invited to a special meeting next Tuesday in the Senior Center. The meeting will begin with cookies and lemonade. The speaker will be James Carter, the director of a nonprofit organization dedicated to making the golden years fun and interesting.

“We have too many seniors who act old because they think they’re old,” said Carter. “Our goal is to help seniors realize that they’re as young and active as they want to be. Getting older does not mean sitting around waiting to die. It means getting out and doing all the things you never had time to do while you were working and raising a family.”

Carter will identify the services and activities that are available to seniors locally and statewide. Included are legal aid, tax advice, discounts for bus and taxi travel in the city, and free blood pressure testing on the first Monday of each month. Testing for diabetes and for cataracts is offered[/b] four times a year for a nominal fee. The city also provides inexpensive dinners called Meals on Wheels . Volunteers deliver these meals to seniors who are homebound because of illness or injury.

An Internet class begins this month for seniors who want to visit the World Wide Web. “Many seniors still use typewriters,” said Carter. “They see no need for a computer. but after they take this course, some of them may decide to buy their own laptops.”

New activities at the Senior Center include Bingo on Friday and Saturday nights, with a grand prize of $50 each night. The center is also offering Strength Training classes. “As you get older,” said Carter, “you need to to both your mind and your body active. An active mind helps prevent Alzheimer’s, and an active body helps prevent osteoporosis.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Tất cả các cụ cao niên 55 tuổi và già hơn được mời đến tham dự một cuộc gặp gỡ đặc biệt tại Trung tâm Người cao tuổi vào Thứ Ba tới. Cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu với bánh bít-quy và nước chanh. Phát ngôn viên là James Carter, giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích làm cho những ngày tháng an nhàn trở nên vui vẻ và thú vị.

"Chúng ta có quá nhiều người cao tuổi xử sự già nua vì họ cho rằng họ không còn trẻ nữa." Carter nói. Mục đích của chúng tôi là giúp những người cao tuổi nhận thức được rằng họ vẫn còn trẻ và năng động như họ muốn trở thành như thế. Già đi không có nghĩa là ngồi không rồi chờ chết. Điều đó có nghĩa hãy đi ra ngoài và làm tất cả những gì mà bạn đã không bao giờ có thời gian để thực hiện trong lúc bạn phải đi làm để nuôi sống gia đình."

Carter sẽ xác định các dịch vụ và hoạt động có sẵn cho người cao tuổi tại địa phương và khắp cả nước. Gồm có trợ giúp về pháp lý, tư vấn về thuế, chiết khấu cho việc đi lại bằng xe buýt và xe ta-xi trong thành phố, và đo huyết áp miễn phí vào ngày Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Kiểm tra bệnh tiểu đường và bệnh đục thuỷ tinh thể được thực hiện bốn lần một năm với lệ phí tượng trưng. Thành phố cũng cung cấp các bữa ăn tối không đắt tiền được gọi là Bữa ăn trên Xe. Các tình nguyện viên sẽ mang các món ăn đến cho những người cao tuổi phải ở trong nhà vì ốm đau hoặc thương tật.

Một lớp học về in-tơ-nét bắt đầu trong tháng này dành cho những người cao tuổi muốn truy cập vào mạng toàn cầu. "Rất nhiều cụ vẫn còn dùng máy đánh chữ," Carter cho biết. "Các cụ thấy không cần đến một cái máy vi tính. Nhưng sau khi tham gia khoá học này, nhiều người trong số các cụ sẽ quyết định mua cho mình một cái máy vi tính xách tay."

Những hoạt động mới tại Trung tâm Người cao tuổi gồm có chơi lô-tô và tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy, với giải thưởng đặc biệt 50 đô-la cho mỗi đêm. Trung tâm cũng đang tổ chức các lớp Huấn luyện về thể lực. "Khi bạn già đi," Carter nói, "bạn cần giữ cho cả trí tuệ và cơ thể của bạn năng động. Một đầu óc nhanh nhẹn giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ, và một cơ thể năng động giúp ngăn ngừa bệnh loãng xương."

478201 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.