.
ESL 233: Swim Classes Begin Soon


ESL 233: Swim Classes Begin Soon


Download


Summer is almost here, which means it is time to sign your kids up for swim classes again at the Community Pool. Classes begin on Monday, May 1, and will continue throughout the summer. Fifteen swim classes are being offered. Each class lasts ten hours. A new class starts each week of the summer. Each class costs $20. The pool is big enough for six students per class.

Classes will increase in difficulty each week. The first week is for children up to six years old. The last week is for advanced swimmers who want to improve their race and endurance skills.

Students can sign up for as many classes as they like, but they must pass the skills level test. For example, students who sign up for Level 4 (Stroke Readiness) must show their certificate for completing Level 3 or must demonstrate the front crawl and backstroke. Children cannot sign up for a level they are not ready for. Children who have never attended Community Pool classes must show up April 29 or 30 for a swim skills evaluation. Instructors will rate the students and assign them to a particular skill level.

Swim classes are fun for all. Children learn new skills and make new friends. Parents get to meet other parents in the community. Swimming, like bicycling, is a healthy and valuable skill that, once learned, is never forgotten.

"It's a joy to teach young children," said Ginger, the lead instructor for swimming programs. "More than half of them are terrified when we put them into the water the first time. Two months later, they're begging their parents to go to the pool every day."

421009 top -


*Vocabulary:

• assign:
• backstroke:
• bicycle:
• certificate:
• crawl:
• demonstrate:
• endurance:
• evaluation:
• increase:
• particular:
• readiness:
• stroke:
• terrify:
• allege:
• attendance:
• choir:
• complaint:
• court:
• defamation:
• discriminate:
• financial:
• lawyer:
• principal:
• puffy:
• scout:
• straight:
• sue:

=====================

*Yes/No Questions:

• Is summer almost over?

• Is it time to sign your kids up for swim classes?

• Is the community pool offering swim classes?

• Do classes begin on Monday, May 15?

• Are ten classes being offered?

• Does a new swim class start every day?

• Do classes cost $20 each?

• Is the maximum number of students six per class?

• Do classes get harder every week?

• Is the first week for six-year-old children?

=======================

*Fill in blanks:

Summer is almost here, which means it is _____ to sign your kids up for swim classes_____ at the Community Pool. Classes begin on Monday, _____ 1, and will continue throughout the summer. Fifteen _____ classes are being offered. Each class lasts ten _____ . A new class starts each week of the _____ . Each class costs $20. The pool is big _____ for six students per class.

Classes will increase _____ difficulty each week. The first week is for _____ up to six years old. The last week _____ for advanced swimmers who want to improve their _____ and endurance skills.

Students can sign up for _____ many classes as they like, but they must _____ the skills level test. For example, students who _____ up for Level 4 (Stroke Readiness) must show _____ certificate for completing Level 3 or must demonstrate _____ front crawl and backstroke. Children cannot sign up _____ a level they are not ready for. Children _____ have never attended Community Pool classes must show _____ April 29 or 30 for a swim skills _____ . Instructors will rate the students and assign them _____ a particular skill level.

Swim classes are fun_____ all. Children learn new skills and make new_____ _____ . Parents get to meet other parents in the _____ . Swimming, like bicycling, is a healthy and valuable _____ that, once learned, is never forgotten.
“It's a _____ to teach young children,” said Ginger, the lead _____ for swimming programs. “More than half of them _____ terrified when we put them into the water _____ first time. Two months later, they're begging their_____ to go to the pool every day.”

====================

*Translate into Vietnamese:

............

421011 top -

ESL 233: Swim Classes Begin Soon

*Vocabulary:


• assign: phân công
• backstroke: bơi sấp
• bicycle: xe đạp
• certificate: giấy chứng nhận
• crawl: bò
• demonstrate: mô tả
• endurance: rèn luyện, củng cố
• evaluation: đánh giá
• increase: tăng
• particular: đặc biệt
• readiness: sẳn sàng
• stroke: đột quỵ, ném
• terrify: kinh sợ
• allege:
• attendance: tham dự
• choir:
• complaint: than phiền
• court: toà án
• defamation:
• discriminate: vô tội
• financial: tài chính
• lawyer: luật sư
• principal: hiệu trưởng
• puffy:
• scout:
• straight: thẳng
• sue: kiện

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Is summer almost over? No

• Is it time to sign your kids up for swim classes? Yes

• Is the community pool offering swim classes? Yes

• Do classes begin on Monday, May 15? No

• Are ten classes being offered? No

• Does a new swim class start every day? No

• Do classes cost $20 each? Yes

• Is the maximum number of students six per class? Yes

• Do classes get harder every week? Yes

• Is the first week for six-year-old children? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Summer is almost here, which means it is __time___ to sign your kids up for swim classes__again___ at the Community Pool. Classes begin on Monday, __May___ 1, and will continue throughout the summer. Fifteen __swim___ classes are being offered. Each class lasts ten __hours___ . A new class starts each week of the ______summer__ . Each class costs $20. The pool is big ____enough___ for six students per class.

Classes will increase __in___ difficulty each week. The first week is for ______children__ up to six years old. The last week ___is__ for advanced swimmers who want to improve their __race___ and endurance skills.

Students can sign up for __as___ many classes as they like, but they must __pass___ the skills level test. For example, students who __sing___ up for Level 4 (Stroke Readiness) must show ____their___ certificate for completing Level 3 or must demonstrate __the___ front crawl and backstroke. Children cannot sign up __for___ a level they are not ready for. Children __who___ have never attended Community Pool classes must show __up___ April 29 or 30 for a swim skills __evaluation____ . Instructors will rate the students and assign them ___to__ a particular skill level.

Swim classes are fun___for__ all. Children learn new skills and make new___friends_ . Parents get to meet other parents in the __community___ . Swimming, like bicycling, is a healthy and valuable __skill___ that, once learned, is never forgotten.

“It's a __joy___ to teach young children,” said Ginger, the lead __íntructor___ for swimming programs. “More than half of them __are___ terrified when we put them into the water _the____ first time. Two months later, they're begging their__parents___ to go to the pool every day.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Lớp học bơi sẽ sớm bắt đầu

Mùa hè đến gần, có nghĩa là đến lúc đăng ký học bơi cho trẻ con tại hồ bơi cộng đồng. Lớp bắt đầu vào thứ hai, ngày 1 tháng năm, và tiếp tục suốt mùa hè. Mười lăm lớp bơi được mở. Mỗi lớp 10 giờ. Lớp mới bắt đầu mỗi tuần của mùa hè. Mỗi lớp giá $20. Hồ bơi lớn đủ cho sáu học viên một lớp.

Lớp sẽ tăng độ khó lên mỗi tuần. Tuần đầu cho trẻ em đến sáu tuổi. Tuần cuối cho những người biết bơi nâng cao muốn bơi tốc độ nhanh hơn và rèn luyện kỹ năng.

Học viên có thể đăng ký bao nhiêu lớp tuỳ thích, nhưng họ phải vượt qua kỳ thi kỹ năng. Ví dụ, học viên muốn bơi cấp 4 (sẳn sàng) phải có giấy chứng nhận hoàn tất cấp 3 hay phải bơi sấp và bơi ngửa Trẻ em không được đăng ký cấp mà chúng chơi sẳn sàng. Trẻ em chưa bao giờ tham gia lớp bơi cộng đồng phải có mặt ngày 29 hay 30 tháng tư để bơi đánh giá. Huấn luyện viên sẽ phân cấp học viên và chỉ định họ vào từng cấp kỹ năng.

Lớp bơi vui cho tất cả mọi người. Trẻ con học kỹ năng mới và có bạn mới. Cha mẹ gặp gỡ các cha mẹ khác trong cộng đồng. Bơi, giống như đi xe đạp, là một kỹ năng tốt cho sức khoẻ và quý giá, một khi đã học được, không bao giờ quên.

"Rất vui được dạy trẻ con," Ginger, huấn luyện viên trưởng chương trình bơi nói. "Hơn nửa số chúng kinh sợ khi cho chúng vào nước lần đầu. Hai tháng sau, chúng nài nỉ cha mẹ chúng cho đi bơi mỗi ngày."

437523 top -
LESSON 233:

SWIM CLASSES BEGIN SOON -
CÁC LỚP HỌC BƠI KHAI GIẢNG SỚM.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• assign: chỉ định, ấn định.
• backstroke: bơi ngữa.
• bicycle: xe đạp.
• certificate: giấy chứng nhận.
• crawl: bò, trườn.
• demonstrate: chứng minh, giải thích.
• endurance: sự bền bỉ, tính nhẫn nại.
• evaluation: đánh giá.
• increase: tăng lên, tăng thêm.
• particular: cụ thể.
• readiness: sẵn sàng, nhanh nhẹn, linh lợi.
• stroke: đột quỵ(y học), kiểu bơi.
• terrify: khiếp sơ, kinh hãi.
• allege: quả quyết, bày tỏ, cho là.
• attendance: có mặt.
• choir: đội hợp xướng, ca đoàn(của nhà thờ).
• complaint: than phiền, phàn nàn.
• court: sân(thể thao)
• defamation: lời nói xấu, lời phỉ báng.
• discriminate: phân biệt đối xử.
• financial: thuộc vế tài chính.
• lawyer:luật sư.
• principal: giám đốc, hiệu trưởng.
• puffy: phù, phồng, sưng húp.
• scout: theo dõi, do thám.
• straight: thẳng thắn, trung thật, thật thà.
• sue: kiện ai ra toà.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Is summer almost over?
- No, it isn't. It's almost here.

• Is it time to sign your kids up for swim classes?
- Yes, it is.

• Is the community pool offering swim classes?
- Yes, it is.

• Do classes begin on Monday, May 15?
- No, thety don't. They begin on Mony, May 1.

• Are ten classes being offered?
- No, they aren't. Fifteen classes are being offered.

• Does a new swim class start every day?
- No, it doesn't. A new swim class starts every week.

• Do classes cost $20 each?
- Yes, they do.

• Is the maximum number of students six per class?
- Yes, it is.

• Do classes get harder every week?
- Yes, they do.

• Is the first week for six-year-old children?
- Yes, it is.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Summer is almost here, which means it is time to sign your kids up for swim classes again at the Community Pool. Classes begin on Monday, May1, and will continue throughout the summer. Fifteen swim classes are being offered. Each class lasts ten hours. A new class starts each week of the summer. Each class costs $20. The pool is big enough for six students per class.

Classes will increase in difficulty each week. The first week is for children up to six years old. The last week is for advanced swimmers who want to improve their race and endurance skills.

Students can sign up for as many classes as they like, but they must pass the skills level test. For example, students who sign up for Level 4 (Stroke Readiness) must show the certificate for completing Level 3 or must demonstrate the front crawl and backstroke. Children cannot sign up for a level they are not ready for. Children who have never attended Community Pool classes must show up April 29 or 30 for a swim skills evaluation. Instructors will rate the students and assign them to a particular skill level.

Swim classes are fun for all. Children learn new skills and make new friens. Parents get to meet other parents in the community. Swimming, like bicycling, is a healthy and valuable skill that, once learned, is never forgotten.


“It's a joy to teach young children,” said Ginger, the lead instructor for swimming programs. “More than half of them are terrified when we put them into the water the first time. Two months later, they're begging their parents to go to the pool every day.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Mùa hè gần đến rồi, có nghĩa là đã đến lúc đăng ký cho bọn trẻ nhà bạn vào lại lớp học bơi tại Hồ bơi Cộng đồng. Các lớp học bắt đầu vào ngày Thứ hai, Mồng 1 Tháng Năm, và sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè. Mười lăm lớp học được mở. Mỗi lớp học kéo dài trong mười tiếng đồng hồ. Mỗi tuần có một lớp mới khai giảng. Chi phí học mỗi lớp là 20 đô-la. Hồ bơi đủ rộng cho sáu học sinh trong một lớp.

Các lớp học tăng dần độ khó qua mỗi tuần. Tuần đầu tiên dành cho trẻ em sáu tuổi. Tuần cuối cùng dành cho những tay bơi giỏi muốn cải thiện thứ hạng và khả năng chịu đựng của mình.

Học sinh có thể đăng ký nhiều lớp tuỳ theo ý thích, nhưng phải vượt qua được kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng. Chẳng hạn như, các học sinh đang ký cấp độ 4 (Stroke Readiness) phải trỉnh giấy chứng nhận đã hoàn thành cấp độ 3 hoặc phải thể hiện được cách bơi sải hoặc bơi ngửa. Trẻ em không thể đăng ký học một cấp độ mà chúng chưa đủ khả năng. Trẻ em chưa hề tham dự các lớp học tại Hồ bơi Cộng đồng phải có mặt vào ngày 29 hoặc 30 Tháng Tư để được đánh giá kỹ năng bơi lội. Các huấn luyện viên sẽ xem xét và chỉ định các em vào một cấp độ kỹ năng cụ thể.

Các lớp học bơi là niềm vui cho tất cả mọi người. Trẻ con học thêm một kỹ năng mới và làm quen với nhiều bạn mới. Các bậc phụ huynh có cơ hội gặp gỡ các phụ huynh khác tại hồ bơi. Bơi lội, giống như đi xe đạp, có lợi cho sức khỏe và là một kỹ năng hữu ích, một khi đã được học, sẽ không bao giờ quên.

"Thật vui khi chỉ dạy cho các cháu, "Ginger, huấn luyện viên trưởng của chương trình dạy bơi, cho biết. "Hơn một nữa các cháu kinh hãi khi lần đầu tiên chúng tôi cho các cháu vào nước. Hai tháng sau đó, các cháu năn nỉ ba mẹ cho đi đến hồ bơi mỗi ngày."

478006 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.