.
ESL 229: Rentals at the Oceanside Community


ESL 229: Rentals at the Oceanside Community


Download


The oceanside community of Lozano Beach is debating whether to allow homeowners to rent out their homes on a weekly basis during the summer. Such rentals produce high incomes for the owners and the city, which gets part of this income through a 15-percent surcharge to the owner. "This can be a boon to our coffers," said Rick Brown, city manager. "In the summer, homeowners can bring in $2,000 a week or more."

However, these rentals can also be a can of worms. The city stopped allowing weekly rentals 10 years ago because of the problems they were generating. Two, three, or even four families would pile into a two- or three-bedroom house. Then they would park their cars on the lawn and produce huge amounts of trash. Sometimes they would toss this trash on the streets and sidewalks.

Noise would be another problem. Some people would party late and loud every night. This abuse created a lot of friction with neighbors and resulted in extra work for city maintenance crews and for police, who had to respond almost hourly to residents' complaints about noise, music, trash, and parking problems. But now, the city's budget problems are making it reconsider its ban.

City officials will hold a community meeting next week to listen to the pros and cons. One official has already suggested a proposal. He thinks that a fine might work. If the city has to respond to complaints, the homeowner will be charged $200 per response. Such a fine might cause the homeowner to be careful to rent only to people that he is sure will be considerate of the neighbors. The city would still get 15 percent of the rental fee, even if the homeowner's rent were totally offset by fines. The city would post inconsiderate renters' names on the city website so that other homeowners would know about them.

Some officials think the ban should be continued because these visitors to the community have already proven that they have no consideration for others. Their money isn't worth the headaches they cause.

418844 top -


*Vocabulary:

• abuse:
• ban:
• boon:
• budget:
• coffer:
• community:
• complaint:
• debate:
• friction:
• generate:
• lawn:
• maintenance:
• oceanside:
• offset:
• proposal:
• rental:
• surcharge:
• toss:
• trash:
• worm:
• pros_and_cons:

=====================

*Yes/No Questions:

• Is Lozano Beach near a lake?

• Is Lozano Beach the name of a city?

• Does Lozano Beach have a problem that it needs to resolve?

• Can Lozano Beach get money from summer rentals?

• Is Mr.Brown the mayor of Lozano Beach?

• Is "a can of worms" a good thing?

• Did the city allow weekly rentals nine years ago?

• Were weekly rentals causing problems years ago?

• Would some renters toss their garbage into the street?

• Does the city have fiscal problems now?

=====================

*Fill in blanks:

The oceanside community of Lozano Beach is debating ____ to allow homeowners to rent out their homes ____ a weekly basis during the summer. Such rentals ____ high incomes for the owners and the city, ____ gets part of this income through a 15-percent ____ to the owner. “This can be a boon ____ our coffers,” said Rick Brown, city manager. “In ____ summer, homeowners can bring in $2,000 a week ____ more.”

However, these rentals can also be a____ of worms. The city stopped allowing weekly rentals ____ years ago because of the problems they were ____ . Two, three, or even four families would pile ____ a two- or three-bedroom house. Then they would ____ their cars on the lawn and produce huge ____ of trash. Sometimes they would toss this trash ____ the streets and sidewalks.

Noise would be another ____ . Some people would party late and loud every ____ . This abuse created a lot of friction with ____ and resulted in extra work for city maintenance ____ and for police, who had to respond almost ____ to residents’ complaints about noise, music, trash, and ____ problems. But now, the city’s budget problems are ____ it reconsider its ban.

City officials will hold ____ community meeting next week to listen to the ____ and cons. One official has already suggested a ____ . He thinks that a fine might work. If ____ city has to respond to complaints, the homeowner ____ be charged $200 per response. Such a fine ____ cause the homeowner to be careful to rent____ to people that he is sure will be ____ of the neighbors. The city would still get ____ percent of the rental fee, even if the ____ ’s rent were totally offset by fines. The city ____ post inconsiderate renters’ names on the city website ____ that other homeowners would know about them.

Some ____ think the ban should be continued because these____ to the community have already proven that they ____ no consideration for others. Their money isn’t worth ____ headaches they cause.

=====================

*Translate into Vietnamese:

....

418846 top -

ESL 229: Rentals at the Oceanside Community

*Vocabulary:


• abuse:lạm dụng, lăng mạ
• ban: cấm
• boon: lợi ích, ân huệ
• budget: ngân sách
• coffer: két để tiền, vàng bạc
• community: cộng đồng
• complaint: than phiền
• debate: tranh luận
• friction:
• generate: sinh đẻ
• lawn: bãi cỏ
• maintenance: gìn giữ
• oceanside: cạnh biển
• offset: lo lắng
• proposal: đề nghị
• rental: thuê
• surcharge: tiền thêm
• toss: tung, ném, liệng
• trash: rác
• worm: sâu
• pros_and_cons: sự thuận hoặc chống lại một đề nghị

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Is Lozano Beach near a lake? No

• Is Lozano Beach the name of a city? Yes

• Does Lozano Beach have a problem that it needs to resolve? Yes

• Can Lozano Beach get money from summer rentals? Yes

• Is Mr.Brown the mayor of Lozano Beach? No

• Is "a can of worms" a good thing? No

• Did the city allow weekly rentals nine years ago? No

• Were weekly rentals causing problems years ago? Yes

• Would some renters toss their garbage into the street? Yes

• Does the city have fiscal problems now? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

The oceanside community of Lozano Beach is debating __whether__ to allow homeowners to rent out their homes __on__ a weekly basis during the summer. Such rentals __produce__ high incomes for the owners and the city, _which___ gets part of this income through a 15-percent __surcharge__ to the owner. “This can be a boon __to__ our coffers,” said Rick Brown, city manager. “In __the__ summer, homeowners can bring in $2,000 a week __or__ more.”

However, these rentals can also be a__can__ of worms. The city stopped allowing weekly rentals _10___ years ago because of the problems they were ____generating__ . Two, three, or even four families would pile _into___ a two- or three-bedroom house. Then they would __park__ their cars on the lawn and produce huge ____amounts__ of trash. Sometimes they would toss this trash __on__ the streets and sidewalks.

Noise would be another __problem___ . Some people would party late and loud every _night___ . This abuse created a lot of friction with __neighbors___ and resulted in extra work for city maintenance ____crews__ and for police, who had to respond almost ____hourly__ to residents’ complaints about noise, music, trash, and ____parking__ problems. But now, the city’s budget problems are ____making__ it reconsider its ban.

City officials will hold __a__ community meeting next week to listen to the __pros__ and cons. One official has already suggested a ____proposal__ . He thinks that a fine might work. If __the__ city has to respond to complaints, the homeowner __will__ be charged $200 per response. Such a fine ____might__ cause the homeowner to be careful to rent__only__ to people that he is sure will be ____considerate__ of the neighbors. The city would still get __15__ percent of the rental fee, even if the ____homeowner__ ’s rent were totally offset by fines. The city ____would__ post inconsiderate renters’ names on the city website __so__ that other homeowners would know about them.

Some ____officials__ think the ban should be continued because these____visitors__ to the community have already proven that they __have__ no consideration for others. Their money isn’t worth __the__ headaches they cause.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Thuê nhà ở cộng đồng cạnh biển

Cộng đồng cạnh biển Lozano Beach đang tranh luận có nên cho chủ nhà cho thuê nhà của họ theo tuần trong mùa hè. Thuê như vậy tạo thu nhập cao cho chủ nhà và thành phố, một phần của thu nhập 15 phần trăm thu từ chủ nhà. "Đó là lợi nhuận cho két tiền của chúng ta," Rick Brown, quản lý thành phố nói. "Trong mùa hè, chủ nhà có thể thu nhập $2,000 một tuần hay hơn."

Dù sao, những việc thuê này cũng có thể tạo ra những con sâu. Thành phố ngừng cho thuê tuần 10 năm trước vì những vấn đề phát sinh. Hai, ba hay cả bốn gia đình chen chúc trong một căn nhà hai hay ba phòng. Rồi họ đậu xe đầy trên bãi cỏ và tạo ra lượng rác khổng lồ. Đôi khi họ liệng rác trên đường và lề đường.

Tiếng ồn cũng là một vấn đề khác. Vài người tiệc tùng trễ và ồn ào hàng đêm. Việc lạm dụng này tạo ra nhiều phiền phức với hàng xóm và kết quả là công việc thêm cho đội bảo trì của thành phố và cho cảnh sát, người phải trả lời hầu như mỗi giờ cho những than phiền của cư dân về tiếng ồn, âm nhạc, rác, và đậu xe. Nhưng bây giờ, ngân sách thành phố đang có vấn đề và nó gây ra việc cân nhắc cho lệnh cấm này.

Nhân viên thành phố sẽ tổ chức một cuộc họp cộng đồng tuần tới để lắng nghe ý kiến ngược nhau. Một nhân viên đã đề nghị. Ông nghĩ rằng có thể phạt. Nếu thành phố phải đáp ứng một than phiền, chủ nhà sẽ phải trả tiền $200 cho một lần. Phạt như vậy có thể làm chủ nhà cẩn thận chỉ cho người có để ý thuê. Thành phố vẫn thu 15 phần trăm tiền thuê, dù chủ nhà có bị phạt hết số tiền cho thuê. Thành phố sẽ cho đăng những người thuê không để ý đến hàng xóm trên trang mạng của thành phố để chủ nhà có thể biết họ.

Vài nhân viên chính quyền nghĩ rằng lệnh cấm nên tiếp tục vì những vị khách đến cộng đồng đã chứng tỏ họ kông lưu tâm gì đến người khác. Tiền của họ cũng không sánh được so với những nhức đầu mà họ gây ra.

437339 top -
LESSON 229:

RENTALS AT THE OCEANSIDE COMMUNITY -

VIỆC CHO THUÊ NHÀ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GẦN BIỂN

===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• abuse: (sự) lạm dụng.
• ban: cậm cấm đoán.
• boon: yêu cầu, lời đề nghị,mối lợi, lợi ích.
• budget: ngân sách, ngân quỹ.
• coffer: két sắt, két tiền.
• community: cộng đồng.
• complaint: than phiền, phàn nàn, kêu ca.
• debate: tranh luận, tranh cãi, thảo luận.
• friction: sự bất đồng, va chạm.
• generate: sinh ra, tạo ra.
• lawn: bãi cỏ.
• maintenance: giữ gìn, duy trì, bảo dưỡng.
• oceanside: (địa danh) một thành phố ở San Diego, Cali, cạnh biển, về phía biển.
• offset: bù đắp, đền bù.
• proposal: đề nghị.
• rental: cho thuê nhà.
• surcharge: phụ thu, đòi trả tiền thêm, tính thêm.
• toss: ném, quăng.
• trash: rác rưởi.
• worm: con sâu.
• pros_and_cons: lý lẽ tán thành và phản đối, thuận và chống.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Is Lozano Beach near a lake?
- No, it isn't. Lozano Beach is near an ocean.

• Is Lozano Beach the name of a city?
- Yes, it is.

• Does Lozano Beach have a problem that it needs to resolve?
- Yes, it does.

• Can Lozano Beach get money from summer rentals?
- Yes, it can.

• Is Mr.Brown the mayor of Lozano Beach?
- No, he isn't. He is the city manager of Lozano Beach.

• Is "a can of worms" a good thing?
- No, it isn't. It's a difficult thing.

• Did the city allow weekly rentals nine years ago?
- No, it didn't. The city allowed weekly rentals ten years ago.

• Were weekly rentals causing problems years ago?
- Yes, they were.

• Would some renters toss their garbage into the street?
- Yes, they would.

• Does the city have fiscal problems now?
- Yes, it does.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
The oceanside community of Lozano Beach is debating whether to allow homeowners to rent out their homes on a weekly basis during the summer. Such rentals produce high incomes for the owners and the city, which gets part of this income through a 15-percent surcharge to the owner. “This can be a boon to our coffers,” said Rick Brown, city manager. “In the summer, homeowners can bring in $2,000 a week or more.”

However, these rentals can also be a can of worms. The city stopped allowing weekly rentals 10 years ago because of the problems they were generating . Two, three, or even four families would pile in a two- or three-bedroom house. Then they would park their cars on the lawn and produce huge amount of trash. Sometimes they would toss this trash on the streets and sidewalks.

Noise would be another problem. Some people would party late and loud every night. This abuse created a lot of friction with neighbors and resulted in extra work for city maintenance crew and for police, who had to respond almost hourly to residents’ complaints about noise, music, trash, and parking problems. But now, the city’s budget problems are making it reconsider its ban.

City officials will hold a community meeting next week to listen to the pros and cons. One official has already suggested a proposal. He thinks that a fine might work. If the city has to respond to complaints, the homeowner will be charged $200 per response. Such a fine might cause the homeowner to be careful to rent only to people that he is sure will be considerate of the neighbors. The city would still get 15 percent of the rental fee, even if the homeowner’s rent were totally offset by fines. The city will post inconsiderate renters’ names on the city website so that other homeowners would know about them.

Some official think the ban should be continued because these visitors to the community have already proven that they have no consideration for others. Their money isn’t worth the headaches they cause.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Cộng đồng dân cư của Lozano Beach đang tranh luận về việc có cho phép các chủ sở hữu cho thuê nhà của họ hàng tuần trong suốt mùa hè hay không. Việc cho thuê nhà như thế mang lại thu nhập cao cho chủ nhà và thành phố, là nơi nhận được một phần thu nhập này thông qua việc phụ thu 15% từ các chủ nhà. "Điều này có thể là niềm vui cho két tiền của chúng tôi," Rick Brown, Hội trưởng Hội đồng Thành phố nói. "Vào mùa hè, các chủ nhà có thể kiếm được 2.000 đô-la một tuần hoặc nhiều hơn thế nữa.

Tuy nhiên, các vụ cho thuê nhà này cũng có thể là một tình huống khó khăn, phức tạp. Thành phố ngừng cho phép việc thuê hàng tuần cách đây 10 năm vì các vấn đề phát sinh. Hai, ba hoặc thậm chí bốn gia đình dồn vào một căn nhà có hai-hoặc-ba phòng ngủ. Tiếp đó họ đỗ xe trên bồn cỏ và xả ra một lượng rác khổng lồ. Thỉnh thoảng họ còn ném rác trên đường phố và vỉa hè.

Tiếng ồn sẽ là một vấn đề khác nữa. Một số người tổ chức tiệc muộn và gây ồn ào mỗi đêm. Việc cư xử không hay này đã gây ra rất nhiều va chạm với hàng xóm đưa đến kết quả là thêm việc làm cho các đội bảo dưỡng của thành phố và cho cảnh sát, là những người hầu như hàng giờ phải trả lời những phàn nàn của các cư dân về tiếng ồn, tiếng nhạc, rác rưởi, và vấn đề đỗ xe. Thế nhưng hiện nay, vấn đề ngân sách của thành phố đã khiến hội đồng đang xem xét lại lệnh cấm của mình.

Tuần tới các quan chức của thành phố sẽ tổ chức một cuộc họp để lắng nghe các ý kiến tán thành và phản đối. Một quan chức vừa đề xuất một đề nghị. Ông cho rằng có thể thực hiện việc nộp tiền phạt. Nếu hội đồng thành phố đáp ứng mọi than phiền, các chủ nhà sẽ phải nộp 200 đô-la cho mỗi lần xử lý. Khoản tiền phạt như thế có thể khiến chủ nhà cẩn thận khi chỉ cho thuê người anh ta biết chắc sẽ tử tế với hàng xóm láng giềng. Thành phố vẫn thu được 15% tiền thuê nhà, ngay cả khi tổng tiền thuê của chủ nhà đã trang trãi hết cho việc nộp phạt. Hội đồng thành phố sẽ đưa tên của những người thuê nhà thiếu ý tứ lên trang mạng của thành phố để các chủ nhà khác biết thêm về họ.

Một vài quan chức cho rằng lệnh cấm nên được tiếp tục bởi vì du khách đến với cộng đồng đang chứng tỏ họ không cần quan tâm đến những người khác. Tiền bạc của họ không đáng giá với những vấn đề hóc búa mà họ gây ra.

477158 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.