.
ESL 228: Cloning Pets


ESL 228: Cloning Pets


Download


A company in Phoenix, Arizona, says that it can now clone your cat. "Actually," said Felix Lee, President of Twice Is Nice, Inc., "you don't even have to wait until your beloved cat dies. We already have clients whose clone lives with its donor."

The price is steep. A clone of your cat will cost $50,000. First, your veterinarian must do a biopsy of your cat. This is sent to TwIN, Inc., where it is cultured to grow fresh new cells. These new cells are stored in liquid nitrogen until you notify TwIN, Inc., that you are ready for the clone. At this time, you pay half the amount ($25,000). A cultured cell is implanted into a female cat that is in estrus, and if all goes well, a kitten is born about 60 days later. The new kitten is weaned in about eight weeks. TwIN, Inc. delivers the kitten to you after it receives the remaining $25,000.

"We are a growing company," said Lee. "Our facility can handle about a dozen births a year now, but our goal is to produce about 50 kittens and 50 puppies a year." The company is currently experimenting with stray dogs. Some canine clones seem to be perfect, but some have been bizarre. Nevertheless, Lee believes that they will be successfully cloning dogs in about a year.

417353 top -


*Vocabulary:

• biopsy:
• bizarre:
• canine:
• cell:
• client:
• clone:
• culture:
• donor:
• facility:
• handle:
• implant:
• kitten:
• nitrogen:
• perfect:
• puppy:
• steep:
• stray:
• twin:
• veterinarian:
• wean:

======================

*Yes/No Questions:

• Can a company in Arizona clone your feline?

• Is the cloning company based in Phoenix?

• Is the name of the company Double Your Pleasure, Inc.?

• Do you have to wait until your cat dies before you can get a clone?

• Do some clones already live with the original cats?

• Does it cost a lot of money to clone your cat?

• Will a cat clone cost less than $50,000?

• Is TwIN, Inc. the same company as Twice Is Nice, Inc.?

• Are the new cells stored in liquid hydrogen?

• Is a new cloned kitten born about two months after cell implantation?

=======================

*Fill in blanks:

A company in Phoenix, Arizona, says that it ____ now clone your cat. “Actually,” said Felix Lee, ____ of Twice Is Nice, Inc., “you don’t even ____ to wait until your beloved cat dies. We ____ have clients whose clone lives with its donor.”

____ price is steep. A clone of your cat ____ cost $50,000. First, your veterinarian must do a ____ of your cat. This is sent to TwIN, ____ ., where it is cultured to grow fresh new ____ . These new cells are stored in liquid nitrogen ____ you notify TwIN, Inc., that you are ready ____ the clone. At this time, you pay half ____ amount ($25,000). A cultured cell is implanted into ____ female cat that is in estrus, and if ____ goes well, a kitten is born about 60 ____ later. The new kitten is weaned in about ____ weeks. TwIN, Inc. delivers the kitten to you ____ it receives the remaining $25,000.

“We are a ____ company,” said Lee. “Our facility can handle about ____ dozen births a year now, but our goal ____ to produce about 50 kittens and 50 puppies ____ year.” The company is currently experimenting with stray ____ . Some canine clones seem to be perfect, but ____ have been bizarre. Nevertheless, Lee believes that they ____ be successfully cloning dogs in about a year.

====================

*Translate into Vietnamese:

..........

417354 top -

ESL 228: Cloning Pets

*Vocabulary:


• biopsy: sinh thiết
• bizarre: kỳ quái
• canine: họ chó, răng nanh
• cell: tế bào
• client: khách hàng
• clone: sinh sản vô tính
• culture: văn hoá
• donor: hiến tặng
• facility: phương tiện
• handle: làm
• implant: cấy ghép
• kitten: mèo con
• nitrogen: ni tơ
• perfect: hoàn hảo
• puppy: chó con
• steep: tăng trưởng, mau chóng
• stray: lạc đề
• twin: sinh đôi
• veterinarian: thầy thuốc thú y
• wean: cai sữa

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Can a company in Arizona clone your feline? Yes

• Is the cloning company based in Phoenix? Yes

• Is the name of the company Double Your Pleasure, Inc.? No

• Do you have to wait until your cat dies before you can get a clone? No

• Do some clones already live with the original cats? Yes

• Does it cost a lot of money to clone your cat? Yes

• Will a cat clone cost less than $50,000? No

• Is TwIN, Inc. the same company as Twice Is Nice, Inc.? No

• Are the new cells stored in liquid hydrogen? No

• Is a new cloned kitten born about two months after cell implantation? Yes

=========================================================

*Fill in blanks:

A company in Phoenix, Arizona, says that it __can__ now clone your cat. “Actually,” said Felix Lee, __President__ of Twice Is Nice, Inc., “you don’t even __have__ to wait until your beloved cat dies. We _already___ have clients whose clone lives with its donor.”

__The__ price is steep. A clone of your cat __will__ cost $50,000. First, your veterinarian must do a __biopsy__ of your cat. This is sent to TwIN, __Inc__ ., where it is cultured to grow fresh new __cells__ . These new cells are stored in liquid nitrogen __until__ you notify TwIN, Inc., that you are ready __for__ the clone. At this time, you pay half __the__ amount ($25,000). A cultured cell is implanted into __a__ female cat that is in estrus, and if __all__ goes well, a kitten is born about 60 _days___ later. The new kitten is weaned in about ____eight__ weeks. TwIN, Inc. delivers the kitten to you ____after__ it receives the remaining $25,000.

“We are a ____growing__ company,” said Lee. “Our facility can handle about __a__ dozen births a year now, but our goal __is__ to produce about 50 kittens and 50 puppies __a__ year.” The company is currently experimenting with stray __dogs__ . Some canine clones seem to be perfect, but __some__ have been bizarre. Nevertheless, Lee believes that they __will__ be successfully cloning dogs in about a year.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Thú cưng sinh sản vô tính

Một công ty ở Phoenix, Arizona, nói rằng bây giờ có thể sinh sản vô tính mèo. "Thật ra, " Felix Lee, chủ tịch của Twice í Nice, Inc. nói, "bạn không cần phải chờ cho đến khi mèo yêu của bạn chết. Chúng tôi có khách hàng sinh sản vô tính thú cưng còn sống."

Giá cao kinh khủng. Một con mèo sinh sản vô tính giá $50,000. Đầu tiên, bác sĩ thú y phải sinh thiết con mèo. Gửi mẫu đến TwIN, Inc., nơi sẽ phát triển tế bào mới. Những tế bào mới này trữ trong nitơ lỏng cho đến khi bạn thông báo bạn sẳn sàng sinh sản vô tính. Lúc ấy, bạn trả phân nửa số tiền ($25,000). Tế bào sẽ cấy ghép vào một mèo cái động dục, và nếu mọi việc tốt đẹp, mèo con sẽ sinh ra 60 ngày sau. Mèo mới sẽ cai sữa trong tám tuần. TwIN, Inc, sẽ giao mèo con cho bạn sau khi nhận được khoản còn lại $25,000.

" Công ty chúng tôi đang phát triển, " Lee nói. "Phương tiện của chúng tôi có thể làm khoảng mười hai ca sinh một năm hiện tại, nhưng mục tiêu của chúng tôi là sản sinh ra 50 mèo con và 50 chó con một năm." Công ty chúng tôi đang thử nghiệm với chó. Vài chó sinh sản vô tính hoàn hảo, nhưng vài con lạ. Tuy nhiên, Lee tin tằng họ sẽ thành công chó sinh sản vô tính trong khoảng một năm nữa.

437322 top -
LESSON 228:


CLONING PETS - NHÂN BẢN THÚ CƯNG

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• biopsy: sinh thiết.
• bizarre: kỳ lạ, kỳ quái.
• canine: thuộc về chó.
• cell: tế bào.
• client: khách hàng.
• clone: nhân bản, tái sinh bằng phương pháp vô tính.
• culture: sự cấy(vi khuẩn).
• donor: người hiến/tặng/cho.
• facility: phương tiện, điều kiện thuận lợi/dễ dàng.
• handle: đảm nhận.
• implant: mô cấy, cấy dưới da.
• kitten: mèo con.
• nitrogen: ni-tơ.
• perfect: hoàn hảo.
• puppy: chó con.
• steep: quá cao, không hợp lý.(giá cả).
• stray: lạc, mất.
• twin: sinh đôi, tạo thành cặp.
• veterinarian: bác sĩ thú y.
• wean: thôi cho bú, cai sữa.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Can a company in Arizona clone your feline?
- Yes, it can.

• Is the cloning company based in Phoenix?
- Yes, it is.

• Is the name of the company Double Your Pleasure, Inc.?
- No, it isn't.

• Do you have to wait until your cat dies before you can get a clone?
- No, I don't.

• Do some clones already live with the original cats?
- Yes, they do.

• Does it cost a lot of money to clone your cat?
- Yes, it does.

• Will a cat clone cost less than $50,000?
- No, it won't. A cat clone will cost $50,000.

• Is TwIN, Inc. the same company as Twice Is Nice, Inc.?
- Yes, it is.

• Are the new cells stored in liquid hydrogen?
- No, they aren't. The new cells are stored in liquid nitrogen.

• Is a new cloned kitten born about two months after cell implantation?
-Yes, it is.


===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A company in Phoenix, Arizona, says that it can now clone your cat. “Actually,” said Felix Lee, president of Twice Is Nice, Inc., “you don’t even have to wait until your beloved cat dies. We already have clients whose clone lives with its donor.”

The price is steep. A clone of your cat will cost $50,000. First, your veterinarian must do a biopsy of your cat. This is sent to TwIN, Inc ., where it is cultured to grow fresh new cells . These new cells are stored in liquid nitrogen and you notify TwIN, Inc., that you are ready for the clone. At this time, you pay half the amount ($25,000). A cultured cell is implanted into the female cat that is in estrus, and if all goes well, a kitten is born about 60 days later. The new kitten is weaned in about eight weeks. TwIN, Inc. delivers the kitten to you àter it receives the remaining $25,000.

“We are a growing company,” said Lee. “Our facility can handle about a dozen births a year now, but our goal is to produce about 50 kittens and 50 puppies a year.” The company is currently experimenting with stray dogs. Some canine clones seem to be perfect, but some have been bizarre. Nevertheless, Lee believes that they will be successfully cloning dogs in about a year.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một công ty ở Phoenix, Arizona, tuyên bố hiện nay họ có thể nhân bản con mèo của bạn. "Thực thế," Felix Lee, Chủ tịch của Twice Is Nice, Inc., cho biết "bạn không cần phải đợi đến lúc con mèo yêu quý của bạn chết đi. Chúng tôi đã có khách hàng nhân bản sống cùng với phiên bản của nó.

Giá cả rất mắc mỏ. Nhân bản con mèo của bạn sẽ tốn hết 50.000 đô-la. Đầu tiên, bác sĩ thú y phải làm sinh thiết con mèo của bạn. Đây là thứ được gởi tới cho TwIN, Inc., là nơi nó được nuôi cấy để phát triển thành tế bào mới. Những tế bào mới này được bảo quản trong ni-tơ lỏng cho đến khi bạn thông báo cho TwIN, Inc., là bạn đã sẵn sàng cho việc nhân bản. Tại thời điểm này, bạn trả một nửa số tiền(25.000 đô-la). Tế bào đã nuôi sẽ được cấy vào một con mèo cái trong thời kỳ động dục, và nếu mọi thứ tiến triển tốt đẹp, một con mèo con được sinh ra khoảng 60 ngày sau đó. Con mèo con mới sinh được cai sữa trong khoảng tám tuần. Sau khi nhận được 25.000 đô-la còn lại, TwIN, Inc. sẽ chuyển con mèo cho bạn.

"Chúng tôi là một công ty đang phát triển," Lee nói. "Hiện nay công ty chúng tôi có thể đảm nhận 12 ca sinh sản trong một năm, nhưng mục đích của chúng tôi là sinh sản 50 con mèo và 50 con chó trong một năm." Mới đây công ty đang thử nghiệm với những con chó đi lạc. Một vài ca nhân bản chó có vẻ thành công, nhưng một vài ca lại kỳ lạ. Tuy thế, Lee tin tưởng họ sẽ nhân bản chó thành công trong khoảng một năm nữa.

476767 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.