.
ESL 227: Pulling Out Nine Tons of Trash


ESL 227: Pulling Out Nine Tons of Trash


Download


A work crew consisting of 150 volunteers worked for eight hours in a light drizzle on Saturday to clean Carson Creek of almost nine tons of debris. "A job well done," smiled Alan Specter, the director of the event. "We're scheduled to come back here one more time, three years from now. Of course, we hope that there won't be nine tons of garbage next time."

The garbage came in all shapes, sizes, and colors: cans, bottles, bicycles, car tires, auto batteries, sofas, furniture, clothing, shopping carts, bowling balls, plastic bags, dolls, baby carriages, TV antennas, and portable radios. There was even a golf bag with a full set of golf clubs.

Much of the backbreaking work was done by two community groups—the Cub Scouts and Boy Scouts, and two environmental groups—Save the Bay and Watch the Whales. Concerned retirees and volunteers from police and fire departments assisted. Everyone was issued boots, gloves, and rain gear. The work occurred along a two-mile stretch of streambed. The debris was hauled roadside, where trucks lined up to take the trash to the landfill. More than 500 big yellow trash bags were filled.

No one found anything of great value, although a five-year-old boy found an earring that he thought might be worth a million dollars because it was so shiny. He said he would sell it. Then he would donate half of the proceeds to Watch the Whales, and use the other half to buy a triple-scoop ice cream cone every day for the rest of his life.

417348 top -


*Vocabulary:

• antenna:
• carriage:
• creek:
• crew:
• debris:
• donate:
• drizzle:
• garbage:
• haul:
• landfill:
• plastic:
• portable:
• proceeds:
• scoop:
• streambed:
• triple:
• whale:
• consist of:
• golf club:
• rain gear:

=======================

*Yes/No Questions:

• Did the work crew get paid?

• Were there more than 149 people in the work crew?

• Was it raining on Saturday?

• Was it a light rain?

• Did the volunteers work all day?

• Did the volunteers remove 18,000 pounds of garbage?

• Will the work crew come back next year?

• Is the work crew scheduled to come back three more times?

• Does the event director want to see nine tons of debris again?

• Did they find couches in the creek?

=====================

*Fill in blanks:

A work crew consisting of 150 volunteers worked ____ eight hours in a light drizzle on Saturday ____ clean Carson Creek of almost nine tons of ____ . “A job well done,” smiled Alan Specter, the ____ of the event. “We’re scheduled to come back ____ one more time, three years from now. Of____ , we hope that there won’t be nine tons ____ garbage next time.”

The garbage came in all ____ , sizes, and colors: cans, bottles, bicycles, car tires, ____ batteries, sofas, furniture, clothing, shopping carts, bowling balls, ____ bags, dolls, baby carriages, TV antennas, and portable ____ . There was even a golf bag with a ____ set of golf clubs.

Much of the backbreaking ____ was done by two community groups—the Cub Scouts ____ Boy Scouts, and two environmental groups—Save the Bay ____ Watch the Whales. Concerned retirees and volunteers from ____ and fire departments assisted. Everyone was issued boots, ____ , and rain gear. The work occurred along a ____ -mile stretch of streambed. The debris was hauled roadside, ____ trucks lined up to take the trash to ____ landfill. More than 500 big yellow trash bags ____ filled.

No one found anything of great value, ____ a five-year-old boy found an earring that he____ might be worth a million dollars because it ____ so shiny. He said he would sell it. ____ he would donate half of the proceeds to ____ the Whales, and use the other half to ____ a triple-scoop ice cream cone every day for ____ rest of his life.

=====================

*Translate into Vietnamese:

...........

417352 top -

ESL 227: Pulling Out Nine Tons of Trash

*Vocabulary:


• antenna: ăng ten
• carriage: xe đẩy
• creek: nhánh sông
• crew: đội
• debris: mảnh vụn
• donate: cung cấp
• drizzle: mưa phùn
• garbage: rác
• haul: kéo mạnh
• landfill: xử lý rác bằng máy
• plastic: nhựa
• portable: vận chuyển bằng tay
• proceeds: tiến hành
• scoop: một muỗng
• streambed: dòng suối
• triple: gấp ba
• whale: cá voi
• consist of: có chứa
• golf club: câu lạc bô đánh gôn
• rain gear: áo mưa

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the work crew get paid? No

• Were there more than 149 people in the work crew? Yes

• Was it raining on Saturday? Yes

• Was it a light rain? Yes

• Did the volunteers work all day? Yes

• Did the volunteers remove 18,000 pounds of garbage? Yes

• Will the work crew come back next year? No

• Is the work crew scheduled to come back three more times? No

• Does the event director want to see nine tons of debris again? No

• Did they find couches in the creek? No

===========================================================

*Fill in blanks:

A work crew consisting of 150 volunteers worked __for__ eight hours in a light drizzle on Saturday __to__ clean Carson Creek of almost nine tons of _debris___ . “A job well done,” smiled Alan Specter, the __director__ of the event. “We’re scheduled to come back ____here__ one more time, three years from now. Of____course__ , we hope that there won’t be nine tons __of__ garbage next time.”

The garbage came in all ____shapes__ , sizes, and colors: cans, bottles, bicycles, car tires, _auto___ batteries, sofas, furniture, clothing, shopping carts, bowling balls, ____plastic__ bags, dolls, baby carriages, TV antennas, and portable ____radios__ . There was even a golf bag with a __full__ set of golf clubs.

Much of the backbreaking __work__ was done by two community groups—the Cub Scouts __and__ Boy Scouts, and two environmental groups—Save the Bay _and___ Watch the Whales. Concerned retirees and volunteers from ____policw__ and fire departments assisted. Everyone was issued boots, ____gloves__ , and rain gear. The work occurred along a __two__ -mile stretch of streambed. The debris was hauled roadside, __where__ trucks lined up to take the trash to __the__ landfill. More than 500 big yellow trash bags __were__ filled.

No one found anything of great value, __although__ a five-year-old boy found an earring that he__thought__ might be worth a million dollars because it __was__ so shiny. He said he would sell it. __Then__ he would donate half of the proceeds to __Watch__ the Whales, and use the other half to _buy___ a triple-scoop ice cream cone every day for __the__ rest of his life.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Kéo ra chín tấn rác

Một đội có 150 người tình nguyện đã làm việc tám tiếng đồng hồ vào một ngày mưa phùn thứ Bảy để làm sạch nhánh sông Carson khỏi gần chín tấn rác. "Làm tốt lắm," Alan Specter, giám đốc sự kiện cười vui. "Chúng tôi lên kế hoạch sẽ quay lại đây lần nữa, ba năm sau. Dĩ nhiên, chúng tôi không hy vọng sẽ có chín tấn rác lần tới."

Rác đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc: lon, chai, xe đạp, bánh xe, bao nhựa, búp bê, xe đẩy em bé, ăng ten TV, và radio xách tay. Có cả một túi chơi gôn đủ bộ câu lạc bộ chơi gôn.

Hầu hết việc xử lý được làm bởi hai nhóm Cub Scouts và Boy Scouts, và hai nhóm môi trường - Bảo vệ Vinh và Trông chừng cá voi. Gồm những người nghỉ hưu và tình nguyện từ cảnh sát và đội cứu hoả giúp. Ai cũng có giầy bốt, găng và áo mưa. Công việc trên dòng suối hai dặm. Rác được kéo lên đường, nơi có xe tải xếp hàng để xử lý rác bằng máy. Hơn 500 bao rác vàng đầy.

Không ai tìm thấy thứ gì đáng giá, dù một cậu bé năm tuổi tìm thấy một bông tai mà cậu nghĩ giá triệu đô vì nó sáng lấp lánh. Câu nói cậu muốn bán nó. Rồi sẽ tặng cho hội trông chừng cá voi một nữa, một nữa thì cậu sẽ mua mỗi ngày cây kem ba muỗng cho đến cuối đời.

437311 top -
LESSON 227:

PULLING OUT NINE TONE OF TRASH -
KÉO RA CHÍN TẤN RÁC RƯỞI

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• antenna: ăng-ten.
• carriage: xe đẩy.
• creek: sông con, nhánh sông.
• crew: nhóm, đội, đoàn.
• debris: vôi gạch đổ nát, mẩng vỡ, mảnh vụn.
• donate: tặng, hiến, dâng.
• drizzle: mưa phùn, mưa bụi.
• garbage: rác.
• haul: kéo mạnh, lôi mạnh.
• landfill: hố chôn rác.
• plastic: nhựa.
• portable: có thể xách tay được.
• proceeds: tiến hành.
• scoop: cái muỗng.
• streambed: lòng suối, lòng sông(đã cạn nước).
• triple: có ba cái, gồm ba phần.
• whale: cá voi.
• consist of: gồm có.
• golf club: gậy đánh gôn.
• rain gear: áo mưa

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did the work crew get paid?
- No, they didn't. They were volunteers.

• Were there more than 149 people in the work crew?
- Yes, there were.

• Was it raining on Saturday?
- Yes, it was.

• Was it a light rain?
- Yes, it was. It was a light drizzle.

• Did the volunteers work all day?
- Yes, they did.

• Did the volunteers remove 18,000 pounds of garbage?
- Yes, they did.

• Will the work crew come back next year?
- No, they won't.

• Is the work crew scheduled to come back three more times?
- No, they isn't. The work crew is scheduled to come back one more times.

• Does the event director want to see nine tons of debris again?
- No, he doesn't.

• Did they find couches in the creek?
- No, they don't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A work crew consisting of 150 volunteers worked for eight hours in a light drizzle on Saturday to clean Carson Creek of almost nine tons of debris. “A job well done,” smiled Alan Specter, the director of the event. “We’re scheduled to come back here one more time, three years from now. Of course, we hope that there won’t be nine tons of garbage next time.”

The garbage came in all shapes, sizes, and colors: cans, bottles, bicycles, car tires, auto batteries, sofas, furniture, clothing, shopping carts, bowling balls, plastic bags, dolls, baby carriages, TV antennas, and portable radios. There was even a golf bag with a full set of golf clubs.

Much of the backbreaking work was done by two community groups—the Cub Scouts and Boy Scouts, and two environmental groups—Save the Bay and Watch the Whales. Concerned retirees and volunteers from police and fire departments assisted. Everyone was issued boots, gloves, and rain gear. The work occurred along a two -mile stretch of streambed. The debris was hauled roadside, where trucks lined up to take the trash to the landfill. More than 500 big yellow trash bags were filled.

No one found anything of great value, although a five-year-old boy found an earring that he thought might be worth a million dollars because it was so shiny. He said he would sell it. then he would donate half of the proceeds to Watch the Whales, and use the other half to buy a triple-scoop ice cream cone every day for the rest of his life.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Vào sáng Thứ Bảy một nhóm công nhân gồm có 150 người tình nguyện đã làm việc tám tiếng đồng hồ trong một cơn mưa phùn nhẹ để dọn dẹp gần chín tấn mảnh vụn ở nhánh sông Carson. "Công việc tiến hành thuận lợi," Alan Specter, giám đốc của sự kiện, mỉm cười. "Chúng tôi lên kế hoạch trở lại đây một lần nữa, ba năm kể từ bây giờ. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ không có chín tấn rác vào lần tới."

Rác được gom có đủ hình dạng, kích cỡ, và màu sắc: lon hủ, chai lọ, xe đạp, vỏ xe, bình điện, ghế xô-pha, đồ gỗ, áo quần, xe đẩy hàng, banh bô-ling, túi nhựa, búp bê, xe đẩy em bé, ăng-ten ti-vi, và ra-đi-ô xách tay. Thậm chí có cả túi đựng bóng gôn với đầy đủ một bộ gậy đánh gôn.

Phần lớn công việc khó nhọc này được hai nhóm cộng đồng thực hiện-nhóm Sói con và nam Hướng đạo sinh, cùng hai nhóm hoạt động về môi trường-Bảo vệ Vịnh và Quan sát cá Voi. Những cán bộ hưu trí có mối quan tâm và các tình nguyện viên từ cảnh sát và sở cứu hoả cũng hổ trợ. Mọi người được trang bị bốt cao cổ, găng tay, và áo mưa. Công việc tiến hành trãi dài dọc theo hai dặm của lòng sông. Các mảnh vụn được kéo lên lề đường, nơi các xe tải xếp hàng để chở rác đến hầm rác. Hơn 500 chiếc túi lớn màu vàng đã đựng đầy rác.

Không ai tìm thấy thứ gì có giá trị lớn, mặc dù một cậu-bé-năm-tuổi tìm thấy một bông tai mà cậu cho rằng có thể nó trị giá một triệu đô-la bởi vì nó sáng chói. Cậu nói cậu sẽ bán nó. Rồi cậu sẽ tặng một nửa số tiền thu được cho nhóm Quan sát cá voi, và dùng một nửa để mua một cây kem nón có ba viên kem mỗi ngày trong suốt cuộc đời còn lại của cậu.

476575 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.