.
ESL 223: Gasoline Prices Hit Record High


ESL 223: Gasoline Prices Hit Record High


Download


Residents of southern California are trying to get used to skyrocketing prices for gasoline. The average price for 87 octane economy gas is $2.22, almost 30 percent higher today than it was 12 months ago. The lowest gas price in the Southland right now is $2.09 a gallon at the Seashell station in Arcadia. The station manager, Everett, said the reason his gas is cheaper than elsewhere is that he bought a lot of gas two years ago at reduced prices, so he is passing his savings on to his customers.

The lines at the Seashell station often run 10 to 20 vehicles long. The police have been here several times because cars block traffic on Horsetrail Drive. Everett said, "I tell people in line that the Barco station a block away is only $2.14, but they'd rather wait and save 5 cents. It's OK with me, of course. I don't mind making money."

A young man pumping gas said he had waited in line for 20 minutes. When asked why he didn't go a block away where there were no lines, he said, "Every penny counts. When I bought this '99 Bummer, gas was only $1 a gallon, which was pretty cheap. So, even though I only get eight miles per gallon, I wasn't paying that much to fill my tank. But today's prices are killing me. I drive to work, and I drive to the grocery store. That's it. I used to drive around the neighborhood just to show off my wheels, but I can't do that any more."

415984 top -


*Vocabulary:

• average:
• count:
• economy:
• gasoline:
• octane:
• pump:
• rocket:
• seashell:
• vehicle:
• wheel:

====================

*Yes/No Questions:

• Are gas prices getting higher?

• Does a gallon of gas in the Southland cost more than $2?

• Is 87 octane the cheapest gas?

• Is economy gas 12 percent higher than it was 30 months ago?

• Is the Seashell station in Arcadia selling gas for $2.09 a liter?

• Does "the Southland" mean southern California?

• Is "Seashell" a brand name?

• Does Everett own the Seashell station in Arcadia?

• Did Everett buy a lot of gas 12 months ago?

• Is Everett passing his savings on to his customers?

====================

*Fill in blanks:

Residents of southern California are trying to get ____ to skyrocketing prices for gasoline. The average price ____ 87 octane economy gas is $2.22, almost 30 ____ higher today than it was 12 months ago. ____ lowest gas price in the Southland right now ____ $2.09 a gallon at the Seashell station in ____ . The station manager, Everett, said the reason his ____ is cheaper than elsewhere is that he bought ____ lot of gas two years ago at reduced ____ , so he is passing his savings on to ____ customers.

The lines at the Seashell station often ____ 10 to 20 vehicles long. The police have ____ here several times because cars block traffic on ____ Drive. Everett said, “I tell people in line ____ the Barco station a block away is only ____ .14, but they’d rather wait and save 5 cents. ____ ’s OK with me, of course. I don’t mind ____ money.”

A young man pumping gas said he ____ waited in line for 20 minutes. When asked ____ he didn’t go a block away where there ____ no lines, he said, “Every penny counts. When ____ bought this ’99 Bummer, gas was only $1 ____ gallon, which was pretty cheap. So, even though ____ only get eight miles per gallon, I wasn’t ____ that much to fill my tank. But today’s ____ are killing me. I drive to work, and ____ drive to the grocery store. That’s it. I ____ to drive around the neighborhood just to show ____ my wheels, but I can’t do that any ____ .”

==================

*Translate into Vietnamese:

.......

415986 top -

ESL 223: Gasoline Prices Hit Record High

*Vocabulary:


• average: trung bình
• count: đếm
• economy: kinh tế
• gasoline: xăng
• octane: chỉ số octane
• pump: bơm
• rocket: hoả tiển
• seashell: vỏ sò
• vehicle: động cơ
• wheel: bánh xe

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Are gas prices getting higher? Yes

• Does a gallon of gas in the Southland cost more than $2? Yes

• Is 87 octane the cheapest gas? Yes

• Is economy gas 12 percent higher than it was 30 months ago? No

• Is the Seashell station in Arcadia selling gas for $2.09 a liter? No

• Does "the Southland" mean southern California? Yes

• Is "Seashell" a brand name? Yes

• Does Everett own the Seashell station in Arcadia? No

• Did Everett buy a lot of gas 12 months ago? Yes

• Is Everett passing his savings on to his customers? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Residents of southern California are trying to get _used___ to skyrocketing prices for gasoline. The average price __for__ 87 octane economy gas is $2.22, almost 30 ____percent__ higher today than it was 12 months ago. __The__ lowest gas price in the Southland right now __is__ $2.09 a gallon at the Seashell station in ____Arcadia__ . The station manager, Everett, said the reason his _gas___ is cheaper than elsewhere is that he bought _a___ lot of gas two years ago at reduced __prices___ , so he is passing his savings on to __his__ customers.

The lines at the Seashell station often _run___ 10 to 20 vehicles long. The police have __been__ here several times because cars block traffic on __Horse__ Drive. Everett said, “I tell people in line __that__ the Barco station a block away is only _2___ .14, but they’d rather wait and save 5 cents. __It__ ’s OK with me, of course. I don’t mind __making___ money.”

A young man pumping gas said he __had__ waited in line for 20 minutes. When asked __why__ he didn’t go a block away where there __were__ no lines, he said, “Every penny counts. When __I__ bought this ’99 Bummer, gas was only $1 __a__ gallon, which was pretty cheap. So, even though __I__ only get eight miles per gallon, I wasn’t ____paying__ that much to fill my tank. But today’s ____prices__ are killing me. I drive to work, and __I__ drive to the grocery store. That’s it. I _used___ to drive around the neighborhood just to show _off___ my wheels, but I can’t do that any _more___ .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Giá xăng tăng đụng trần

Cư dân nam California đang cố quen với việc giá xăng tăng như tên lửa. Giá trung bình của xăng kinh tế 87 octane là $2.22, gần 30 phần trăm cao hơn hôm nay so với 12 tháng trước. Giá xăng thấp nhất ở miền nam lúc này là $2.09 một thùng ở trạm Seashell tại Arcadia. Quản lý trạm xăng, Everett, nói lý do giá xăng chổ anh ta rẻ hơn mọi nơi khác là do anh đã mua rất nhiều xăng hai năm trước với giá giảm, nên giờ anh đang trao lại phần tiết kiệm này đến khách hàng của anh ta.

Xếp hàng tại trạm Seashell thường dài 10 đến 20 chiếc. Cảnh sát phải tới đó vài lần vì xe chặn đường Horsetrail Drive. Everett nói, "tôi nói mọi người trong hàng là trạm Barco chỉ một dãy nhà cách đây giá $2.14, nhưng họ thà chờ và tiết kiệm 5 cent. OK đối với tôi, dĩ nhiên. Tôi không phiền khi kiếm tiền."

Một người đàn ông trẻ đang bơm xăng nói anh đã đợi trong hàng 20 phút. Khi hỏi tại sao không đi dãy nhà kế để không phải xếp hàng, anh nói, "Mỗi xu tính được. Khi tôi mua chiếc '99 Bummer này, xăng chỉ có $1 một gallon, rất rẻ. Nên, ngay cả khi tôi chỉ chạy được tám dặm một gallon, tôi cũng không trả nhiều tiền đến vậy đẻ đổ đầy bình. Nhưng ngày nay giá cả đang giết tôi. Tôi lái xe đi làm, và đi cửa hàng thực phẩm. Thế thôi. Tôi thường lài xe vòng vòng hàng xóm để khoe xe, nhưng tôi không thể làm như thế nữa."

437163 top -
LESSON 223:

GASOLINE PRICES HIT RECORD HIGH -
GIÁ XĂNG TĂNG CAO KỶ LỤC

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• average: trung bình.
• count: đếm, tính.
• economy: kinh tế, tiết kiệm, rẻ hơn.
• gasoline: xăng.
• octane: ốc tan -
• pump: bơm.
• rocket: tên lửa, rốc-két
• seashell: vỏ sò.
• vehicle: xe cộ.
• wheel: bánh xe.

#Chỉ số octan là một đại lượng đặc trưng định lượng quy ước về chất lượng nhiên liệu cho động cơ đốt trong dựa trên khả năng kích nổ của nó. (Theo yahoo.com)

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Are gas prices getting higher?
- Yes they are.

• Does a gallon of gas in the Southland cost more than $2?
- Yes, it does.

• Is 87 octane the cheapest gas?
- Yes, it is.

• Is economy gas 12 percent higher than it was 30 months ago?
- No, it isn't. Economy gas is 30 percent higher than it was 12 months ago.

• Is the Seashell station in Arcadia selling gas for $2.09 a liter?
- Yes, it is.

• Does "the Southland" mean southern California?
- Yes, it does.

• Is "Seashell" a brand name?
- Yes, it is.

• Does Everett own the Seashell station in Arcadia?
- Yes, he does.

• Did Everett buy a lot of gas 12 months ago?
- No, he didn't. Everett bought a lot of gas 2 years ago.

• Is Everett passing his savings on to his customers?
- Yes, he is.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Residents of southern California are trying to get used to skyrocketing prices for gasoline. The average price for 87 octane economy gas is $2.22, almost 30 percent higher today than it was 12 months ago. The lowest gas price in the Southland right now is $2.09 a gallon at the Seashell station in Arcadia. The station manager, Everett, said the reason his gas is cheaper than elsewhere is that he bought a lot of gas two years ago at reduced prices, so he is passing his savings on to his customers.

The lines at the Seashell station often run 10 to 20 vehicles long. The police have been here several times because cars block traffic on Horsetrail Drive. Everett said, “I tell people in line that the Barco station a block away is only $2.14, but they’d rather wait and save 5 cents. It’s OK with me, of course. I don’t mind making money.”

A young man pumping gas said he had waited in line for 20 minutes. When asked why he didn’t go a block away where there were no lines, he said, “Every penny counts. When I bought this ’99 Bummer, gas was only $1 a gallon, which was pretty cheap. So, even though I only get eight miles per gallon, I wasn’t paying that much to fill my tank. But today’s prices are killing me. I drive to work, and I drive to the grocery store. That’s it. I used to drive around the neighborhood just to show off my wheels, but I can’t do that any more .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Cư dân miền nam California cố gắng chấp nhận việc giá xăng đang tăng lên vùn vụt. Giá trung bình cho loại xăng tiết kiệm có chỉ số ốc-tan 87 là 2 đô-la 22 xu, hiện nay đã cao hơn gần 30% so với 12 tháng trước. Giá xăng rẻ nhất ở miền Nam bây giờ là 2 đô-la 9 xu một ga-lông tại cây xăng Seashell ở Arcadia. Quản lý trạm xăng, Everett, cho biết lý do xăng của ông rẻ hơn nơi khác vì hai năm trước đây ông mua rất nhiều xăng với giá rẻ, vì thế ông đang chuyển khoản tiền tiết kiệm của mình cho khách hàng.

Dòng xe tại cây xăng Seashell luôn kéo dài từ 10 đến 20 chiếc xe. Cảnh sát tới đó một vài lần vì xe bị tắc nghẽn lưu thông ở Horsetrail Drive. Everett nói, "Tôi nói với mọi người đang xếp hàng là cây xăng Barco cách đây một dãy nhà chỉ có 2 đô-la 14 xu, nhưng họ thích đợi hơn và tiết kiệm được 5 xu. Tất nhiên, điều đó rất tốt đối với tôi. Tôi không phản đối khi kiếm được tiền đâu."

Một chàng trai đang bơm xăng cho biết đã xếp hàng chờ đợi được 20 phút. Khi được hỏi tại sao anh không lái xe qua thêm một dãy nhà là nơi không phải xếp hàng, anh nói, "Một xu cũng là tiền. Lúc tôi mua chiếc '99 Bummer này, xăng chỉ có 1 đô-la một ga-lông, một giá khá rẻ. Vì thế, cho dù tôi chỉ xài một ga-lông cho tám dặm đường, tôi không trả quá nhiều tiền để đổ đầy bình xăng. Nhưng hiện nay giá cả đang giết chết tôi. Tôi lái xe đi làm, và tôi lái xe đến tiệm tạp hoá. Chì có thế thôi. Trước đây tôi lái xe vòng vòng quanh nhà hàng xóm chỉ để khoe chiếc xe của mình, nhưng tôi không thể làm được điều đó nữa rồi."

475533 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.