.
ESL 221: City Welcomes New Store and Its Owners


ESL 221: City Welcomes New Store and Its Owners


Download


The city of Armada opened its arms to a new business on Huntington Drive at First Street. The store, called Turtle Dove, is a pet shop specializing in two kinds of animals. The owners are two brothers, Bill and Bob Pidgin. They moved here from the northern California town of Santa Rosa, where they owned an ant farm store called Antimal House. That store was such a success that after five years they sold it for a big profit.

They took it easy for a couple of years, traveling throughout the states. "We visited almost every zoo in the country, partly because we love animals and partly because we were looking for inspiration for our next business," said Bill. They finally decided on turtles and doves. "They're easy to feed and care for, and both animals live a long time," said Bob.

The store will be open from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. Wednesdays through Saturdays. "We think those are hours that our customers will find very convenient. Plus, the three days off gives us a chance to go into the woods and find more critters. We never buy our animals; we always try to collect them from the wild. That way we can pass on huge savings to our customers. And, of course, by removing these animals from their natural habitat, we protect them from being devoured by their natural enemies. So our customers are happy, our animals are happy, and we're happy. It's a win-win for all of us."

392633 top -


*Vocabulary:

• ant:
• collect:
• convenient:
• critter:
• dove:
• habitat:
• inspiration:
• pidgin:
• plus:
• profit:
• turtle:

==================

*Yes/No Questions:

• Did the city of Armada extend a welcome to a new business?

• Is the new pet shop on Huntington Avenue?

• Is the new store called Turtle Dove?

• Does the new store specialize in two kinds of birds?

• Are the owners first cousins?

• Are Bill and Bob related to each other?

• Did the owners use to live in northern California?

• Did Bill and Bob own a farm in Santa Rosa?

• Did Bill and Bob sell their ant farm?

• Was their ant farm a successful business?

==================

*Fill in blanks:

The city of Armada opened its arms to ____ new business on Huntington Drive at First Street. ____ store, called Turtle Dove, is a pet shop ____ in two kinds of animals. The owners are brothers, Bill and Bob Pidgin. They moved here ____ the northern California town of Santa Rosa, where ____ owned an ant farm store called Antimal House. ____ store was such a success that after five ____ they sold it for a big profit.

They ____ it easy for a couple of years, traveling ____ the states. “We visited almost every zoo in ____ country, partly because we love animals and partly ____ we were looking for inspiration for our next ____ ,” said Bill. They finally decided on turtles and ____ . “They’re easy to feed and care for, and ____ animals live a long time,” said Bob.

The ____ will be open from 9:00 a.m. to 9:00____ .m. Wednesdays through Saturdays. “We think those are hours ____ our customers will find very convenient. Plus, the ____ days off gives us a chance to go ____ the woods and find more critters. We never ____ our animals; we always try to collect them ____ the wild. That way we can pass on ____ savings to our customers. And, of course, by ____ these animals from their natural habitat, we protect ____ from being devoured by their natural enemies. So ____ customers are happy, our animals are happy, and ____ ’re happy. It’s a win-win for all of us.”

==================

*Translate into Vietnamese:

............

392639 top -

ESL 221: City Welcomes New Store and Ít Owners

*Vocabulary:


• ant: kiến
• collect: sưu tầm
• convenient: tiện lợi
• critter: chỉ trích
• dove: chim bồ câu, hoà bình
• habitat: môi trường sống của động vật
• inspiration: hướng tới
• pidgin: tiếng "bồi"
• plus: thêm
• profit: lợi nhuận
• turtle: con rùa

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the city of Armada extend a welcome to a new business? Yes

• Is the new pet shop on Huntington Avenue? Yes

• Is the new store called Turtle Dove? Yes

• Does the new store specialize in two kinds of birds? No

• Are the owners first cousins? No

• Are Bill and Bob related to each other? Yes

• Did the owners use to live in northern California? Yes

• Did Bill and Bob own a farm in Santa Rosa? Yes

• Did Bill and Bob sell their ant farm? Yes

• Was their ant farm a successful business? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

The city of Armada opened its arms to __a__ new business on Huntington Drive at First Street. __The__ store, called Turtle Dove, is a pet shop _specializing___ in two kinds of animals. The owners are brothers, Bill and Bob Pidgin. They moved here __from__ the northern California town of Santa Rosa, where __they__ owned an ant farm store called Antimal House. __That__ store was such a success that after five __years__ they sold it for a big profit.

They __take__ it easy for a couple of years, traveling __throughout__ the states. “We visited almost every zoo in __the__ country, partly because we love animals and partly __because__ we were looking for inspiration for our next _business___ ,” said Bill. They finally decided on turtles and _doves___ . “They’re easy to feed and care for, and _both___ animals live a long time,” said Bob.

The _store___ will be open from 9:00 a.m. to 9:00___p_ .m. Wednesdays through Saturdays. “We think those are hours __that__ our customers will find very convenient. Plus, the ____three__ days off gives us a chance to go __into__ the woods and find more critters. We never _buy___ our animals; we always try to collect them _from___ the wild. That way we can pass on __huge__ savings to our customers. And, of course, by ____removing__ these animals from their natural habitat, we protect _them___ from being devoured by their natural enemies. So __our__ customers are happy, our animals are happy, and __we__ ’re happy. It’s a win-win for all of us.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Thành phố chào đón cửa hàng mới và Chủ cửa hàng

Thành phố Armanda mở rộng vòng tay chào đón cửa hiệu mới trên Huntington Drive tại Đường thứ nhất. Cửa hiệu, tên là Rùa Bồ câu, là cửa hiệu bán thú cưng đặc biệt hai loại thú này. Chủ cửa hiệu là hai anh em, Bill và Bob Pidgin. Họ dời đến đây từ Bắc California, thị trấn Santa Rosa, nơi họ có một cửa hiệu nông trại kiến gọi là Antimal House. Cửa hiệu đó thành công đến nổi sau năm năm họ bán nó đi với một lợi nhuận lớn.

Họ đi tham quan hai năm, du lịch khắp nhiều bang. "Chúng tôi thăm hầu hết các sở thú trong nước, một phần vì chúng tôi yêu thú vật và phần vì chúng tôi muốn định hướng cho kinh doanh tiếp theo của chúng tôi", Bill nói. Cuối cùng họ quyết định bán rùa và chim bồ câu. "Chúng dễ cho ăn và nuôi, và cả hai đều sống lâu," Bob nói.

Cửa hiệu sẽ mở từ 9:00 a.m. đến 9 p.m. Từ thứ Tư đến thứ Bảy. "Chúng tôi nghĩ rằng giờ đó khách hàng chúng tôi sẽ thấy thuận tiện. Thêm nữa, ba ngày nghỉ cho chúng tôi cơ hội đi vào rừng và tìm thêm thú. Chúng tôi không bao giờ mua thú nuôi; chúng tôi luôn cố tìm chúng ở thiên nhiên. Bằng cách đó chúng tôi có thể cho khách hàng tiết kiệm. Và, dĩ nhiên, bằng cách dời những con thú này từ môi trường sống thiên nhiên, chúng tôi bảo vệ chúng khỏi nanh vuốt của kẻ thù thiên nhiên. Vậy khách hàng của chúng tôi hài lòng, các vật nuôi hài lòng, và chúng tôi hài lòng. Đó là một chiến thắng-chiến thắng cho tất cả chúng tôi."

437141 top -
LESSON 221:

CITY WELCOMES NEW STORE AND IST OWNERS-
THÀNH PHỐ CHÀO ĐÓN CHỦ NHÂN CÙNG CỬA HÀNG MỚI MỞ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• ant: kiến.
• collect: tập hợp, gom góp, góp nhặt, thu gom.
• convenient: thuận tiện, tiện lợi.
• critter: sinh vật sống.
• dove: chim bồ câu.
• habitat: mội trường sống.
• inspiration: nguồn cảm hứng, sự cảm hứng.
• pidgin: việc riêng(của ai), mối bận tâm (của ai).
• plus: thêm vào.
• profit: lọi tức, tiền lãi.
• turtle: con rùa.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Did the city of Armada extend a welcome to a new business?
- Yes, it did.

• Is the new pet shop on Huntington Avenue?
- No, it isn't. The new pet shop is on Huntington Drive.

• Is the new store called Turtle Dove?
- Yes, it is.

• Does the new store specialize in two kinds of birds?
- No, it doesn't. The new store specializes in two kinds of animals.

• Are the owners first cousins?
- No, theuy aren't. They are Brothers.

• Are Bill and Bob related to each other?
- Yes, they are.

• Did the owners use to live in northern California?
- Yes, they did.

• Did Bill and Bob own a farm in Santa Rosa?
- No, they didn't. They owned an ant farm store in Santa Rosa.

• Did Bill and Bob sell their ant farm?
- Yes, they did.

• Was their ant farm a successful business?
- Yes, it was.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The city of Armada opened its arms to a new business on Huntington Drive at First Street. The store, called Turtle Dove, is a pet shop specializing in two kinds of animals. The owners are brothers, Bill and Bob Pidgin. They moved here from the northern California town of Santa Rosa, where they owned an ant farm store called Antimal House. That store was such a success that after five years they sold it for a big profit.

They took it easy for a couple of years, traveling throughout the states. “We visited almost every zoo in the country, partly because we love animals and partly because we were looking for inspiration for our next business,” said Bill. They finally decided on turtles and doves. “They’re easy to feed and care for, and both animals live a long time,” said Bob.

The store will be open from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. Wednesdays through Saturdays. “We think those are hours that our customers will find very convenient. Plus, the three days off gives us a chance to go to the woods and find more critters. We never buy our animals; we always try to collect them from the wild. That way we can pass on huge savings to our customers. And, of course, by removing these animals from their natural habitat, we protect them from being devoured by their natural enemies. So our customers are happy, our animals are happy, and we're’re happy. It’s a win-win for all of us.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Thành phố Armada mở rộng vòng tay chào đón một doanh nghiệp mới trên Huntington Drive ở First Street. Cửa tiệm, được đặt tên Turtle Dove, là một tiệm bán thú cưng chuyên bán hai loại động vật đó. Chủ nhân là hai anh em, Bill và Bob Pidgin. Họ chuyển đến đây từ thị trấn Santa Rosa ở phía bắc California, là nơi họ làm chủ một cửa hàng trang trại chuyên về loài kiến gọi là Antimal House. Cửa hàng thành công đến nỗi sau năm năm họ bán nó và thu lợi nhuận rất lớn.

Họ nghĩ ngơi trong hai năm, chu du khắp các tiểu bang. "Chúng tôi đi tham quan hầu hết sở thú trong cả nước, một phần vì chúng tôi yêu thích động vật, một phần vì chúng tôi đang đi tìm cảm hứng cho việc kinh doanh sắp tới," Bill cho biết. Cuối cùng họ quyết định chọn rùa và chim bồ câu. "Chúng rất dễ nuôi nấng và chăm sóc, và cả hai đều sống rất lâu." Bob nói.

Cửa tiệm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối các ngày Thứ Tư và Thứ Bảy. "Chúng tôi cho rằng giờ giấc như thế sẽ khiến khách hàng của chúng tôi thấy thuận tiện. Thêm vào đó, ba ngày đóng cửa cho chúng tôi cơ hội đi vào rừng để tìm thêm những sinh vật sống. Chúng tôi không bao giờ mua thú; chúng tôi luôn luôn cố gắng thu thập chúng ở nơi hoang dã. Với cách làm như thế chúng tôi có thể chuyển một khoản tiết kiệm rất lớn cho khách hàng của mình. Và, đương nhiên, bằng cách di chuyển các con thú từ môi trường thiên nhiên, chúng tôi bảo vệ chúng không bị các kẻ thù trong thiên nhiên cắn xé. Vì thế khách hàng của chúng tôi hài lòng, các con thú của chúng tôi hài lòng, và chúng tôi hài lòng. Điều đó có lợi cho tất cả chúng tôi.

475078 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.