.
ESL 218: $100 Deposit


ESL 218: $100 Deposit


Download


The well-dressed, gray-haired woman was crying her eyes out. She had just been fined $100 by the judge because a month ago her dog made a mess on the front lawn of the courthouse.

"I just got out of the cab and I leashed Poopsie to the light pole. After I paid the fare and gave the driver a dollar tip, I turned around and saw that Poopsie had made a mess. I didn't have any plastic bags, so I said, ‘Well, Poopsie, let's go home. There's nothing I can do about this now.'

"We were just starting home when I heard this voice out of nowhere: ‘Excuse me, ma'am. Is that your dog?' I turned around. It was an officer of the law. Well, of course, it was my dog. ‘That dog just made an illegal deposit on the courthouse lawn. As its owner, it's your responsibility to dispose of that deposit. See the sign over there? I'm going to have to write you a citation.'

"I asked him what sign he was talking about. He pointed all the way down to the end of the block. One little sign, a block away! How could anyone see that? I couldn't see that sign with my best opera glasses. The officer said that I could fight the ticket. He said the judge was a nice old man who owned four dogs. So I said, ‘OK, thank you, I'll fight the ticket.'

"So when I went to court, I dressed Poopsie up in his prettiest ribbons and made extra sure he did his business first. We were both so excited. I just knew the judge and Poopsie would hit it off.

"But do you know what happened when we got inside? They had a different judge, a judge who is allergic to dogs, and he immediately started sniffling, coughing, sneezing, and looking around. And then he yelled at me to get the dog out of the courtroom. He fined me $100 on the way out without even giving me a chance to talk about Poopsie's chronic dyspepsia. It was terrible! I'm still upset."

390295 top -


*Vocabulary:

• allergic:
• chronic:
• citation:
• courthouse:
• deposit:
• dyspepsia:
• fare:
• illegal:
• lawn:
• leash:
• opera:
• plastic:
• responsibility:
• ribbon:
• sneeze:
• sniffle:

====================

*Yes/No Questions:

• Was the woman well-dressed?

• Had she just been fined $200?

• Did her dog make a mess on the lawn?

• Did she give the cab driver a dollar tip?

• Did she have any plastic bags?

• Was she just starting home when she heard a voice?

• Did the officer point to the middle of the block?

• Could she see the sign?

• Did the officer say that she could fight the ticket?


• Were she and Poopsie excited?

===================

*Fill in blanks:

The well-dressed, gray-haired woman was crying her eyes ____ . She had just been fined $100 by the ____ because a month ago her dog made a ____ on the front lawn of the courthouse.

“I____ got out of the cab and I leashed ____ to the light pole. After I paid the ____ and gave the driver a dollar tip, I ____ around and saw that Poopsie had made a ____ . I didn’t have any plastic bags, so I ____ , ‘Well, Poopsie, let’s go home. There’s nothing I ____ do about this now.’

“We were just starting ____ when I heard this voice out of nowhere: ‘____ me, ma’am. Is that your dog?’ I turned ____ . It was an officer of the law. Well, ____ course, it was my dog. ‘That dog just ____ an illegal deposit on the courthouse lawn. As ____ owner, it’s your responsibility to dispose of that ____ . See the sign over there? I’m going to____ to write you a citation.’

“I asked him____ sign he was talking about. He pointed all ____ way down to the end of the block. ____ little sign, a block away! How could anyone ____ that? I couldn’t see that sign with my ____ opera glasses. The officer said that I could ____ the ticket. He said the judge was a ____ old man who owned four dogs. So I ____ , ‘OK, thank you, I’ll fight the ticket.’

“So____ I went to court, I dressed Poopsie up ____ his prettiest ribbons and made extra sure he ____ his business first. We were both so excited. ____ just knew the judge and Poopsie would hit ____ off.

“But do you know what happened when ____ got inside? They had a different judge, a ____ who is allergic to dogs, and he immediately____ sniffling, coughing, sneezing, and looking around. And then ____ yelled at me to get the dog out ____ the courtroom. He fined me $100 on the ____ out without even giving me a chance to ____ about Poopsie’s chronic dyspepsia. It was terrible! I’m ____ upset.”

===================

*Translate into Vietnamese:

............

390296 top -

ESL 218: $100 Deposit

*Vocabulary:


• allergic: dị ứng
• chronic: thói quen, kinh niên
• citation: gọi hầu toà, trích dẫn, tuyên dương
• courthouse: toà án
• deposit: đặt cọc
• dyspepsia: chứng khó tiêu
• fare: tiền vé
• illegal: không hợp pháp
• lawn: bãi cỏ
• leash: dắt
• opera: nhạc kịch
• plastic: nhựa
• responsibility: có trách nhiệm
• ribbon: dây nơ
• sneeze: hỉ mũi
• sniffle: ngửi, hít, đánh hơi

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was the woman well-dressed? Yes

• Had she just been fined $200? No

• Did her dog make a mess on the lawn? Yes

• Did she give the cab driver a dollar tip? Yes

• Did she have any plastic bags? No

• Was she just starting home when she heard a voice? Yes

• Did the officer point to the middle of the block? No

• Could she see the sign? No

• Did the officer say that she could fight the ticket? Yes


• Were she and Poopsie excited? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The well-dressed, gray-haired woman was crying her eyes __out__ . She had just been fined $100 by the __judge__ because a month ago her dog made a __mess__ on the front lawn of the courthouse.

“I__just__ got out of the cab and I leashed ____Poopsie__ to the light pole. After I paid the __fare__ and gave the driver a dollar tip, I _turned___ around and saw that Poopsie had made a ____mess__ . I didn’t have any plastic bags, so I __said__ , ‘Well, Poopsie, let’s go home. There’s nothing I __can__ do about this now.’

“We were just starting _home___ when I heard this voice out of nowhere: ‘__‘__Excuse__ me, ma’am. Is that your dog?’ I turned ____around__ . It was an officer of the law. Well, _of___ course, it was my dog. ‘That dog just __made__ an illegal deposit on the courthouse lawn. As _its__ owner, it’s your responsibility to dispose of that ____deposit__ . See the sign over there? I’m going to____write__ to write you a citation.’

“I asked him__what__ sign he was talking about. He pointed all _the___ way down to the end of the block. ___One_ little sign, a block away! How could anyone _see___ that? I couldn’t see that sign with my _best___ opera glasses. The officer said that I could ____fight__ the ticket. He said the judge was a __nice__ old man who owned four dogs. So I _said___ , ‘OK, thank you, I’ll fight the ticket.’

“So__when__ I went to court, I dressed Poopsie up __in__ his prettiest ribbons and made extra sure he __did__ his business first. We were both so excited. __I__ just knew the judge and Poopsie would hit _it___ off.

“But do you know what happened when __we__ got inside? They had a different judge, a ____judge__ who is allergic to dogs, and he immediately____started__ sniffling, coughing, sneezing, and looking around. And then __he__ yelled at me to get the dog out __of__ the courtroom. He fined me $100 on the __way__ out without even giving me a chance to __talk__ about Poopsie’s chronic dyspepsia. It was terrible! I’m ____still__ upset.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đặt cọc $100

Một người phụ nữ ăn mặc đẹp, tóc xám khóc sưng mắt. Bà vừa bị phạt $100 bởi quan toà vì một tháng trước con chó của bà làm bậy một đống trước bãi cỏ của một toà án.

"Tôi vừa ra khỏi xe taxi và dắt Poopsie đến cột đèn. Sau khi trả tiền xe và gửi anh tài xế một đô la tiền tip, tôi quay lại và thấy Poopsie đã ị ra rồi. Tôi không có bao nhựa, nên tôi nói, "Này, Poopsie, về nhà thôi. Không thể làm gì được nữa."

"Chúng tôi vừa bắt đầu đi về nhà thì nghe một tiếng nói từ đâu:"Xin lỗi bà. Có phải chó của bà?" Tôi quay lại. Đó là nhân viên của toà. À, dĩ nhiên, đó là chó của tôi. "Con chó này vừa ị ra trên bãi cỏ toà án. Là chủ nhân, bà phải có trách nhiệm với đống đó. Thấy bảng đàng kia không? Tôi sẽ viết giấy mời bà hầu toà."

"Tôi hỏi ông ấy cái bảng gì mà ông ta đang nói đến. Ông ta chỉ đến cuối dãy nhà. Một cái bảng nhỏ xíu, cách một dãy nhà! Làm sao có ai thấy được? Tôi chẳng thể thấy cái bảng đó với cặp kính xem nhạc kịch tốt nhất của tôi. Nhân viên nói rằng tôi có thể cãi lại vé phạt. Ông nói quan toà là một ông già dễ thương có bốn con chó. Nên tôi nói, "OK, cảm ơn, tôi sẽ cãi lại vé phạt."

"Nên khi tôi ra toà, tôi mặc cho Poopsie cái nơ đẹp nhất và bảo đảm chắc chắn là nó đi vệ sinh trước. Chúng tôi đều rất hào hứng. Tôi chỉ biết rằng quan toà và Poopsie sẽ cho qua vụ này.

"Nhưng anh có biết chuyện gì xảy ra khi chúng tôi vào trong không? Họ có quan toà khác, quan toà dị ứng với chó, và ngay lập tức ông bắt đầu hít, ho, xì mũi, và nhìn quanh. Và ông ta hét lên với tôi bảo đem con chó ra khỏi toà. Ông phạt tôi $100 trong lúc đi ra không cho tôi cơ hội nói về chứng khó tiêu kinh niên của Poopsie. Thật kinh khủng! Tôi vẫn còn bất ngờ."

436230 top -
LESSON 218:

$100 DEPOSIT - 100 ĐÔ-LA TIỀN KÝ QUỸ.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• allergic: dị ứng, có ác cảm, rất ghét cái gì.
• chronic: kinh niên, mãn tính.
• citation: trát đòi hầu toà.
• courthouse: trụ sở toà án.
• deposit: tiền gởi, tiền ký quỹ, đặt cọc.
• dyspepsia: chứng khó tiêu.
• fare: tiền vé, tiền xe.
• illegal: bất hợp pháp, trái luật.
• lawn: bồn cỏ, bãi cỏ.
• leash: buộc bằng dây, thắt bằng dây.
• opera: nhạc kịch.
• plastic: nhựa.
• responsibility: trách nhiệm, nhiệm vụ.
• ribbon: dãi ru-băng.
• sneeze: hắt hơi.
• sniffle: khụt khịt, sụt sịt, sổ mũi.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Was the woman well-dressed?
- Yes, she was.

• Had she just been fined $200?
- No, she hadn't. She had just been fined $100.

• Did her dog make a mess on the lawn?
- Yes, it did.

• Did she give the cab driver a dollar tip?
- Yes, she did.

• Did she have any plastic bags?
- No, she didn't.

• Was she just starting home when she heard a voice?
- Yes, she was.

• Did the officer point to the middle of the block?
- No, he didn't. The officer pointed all the way down to the end of the block.

• Could she see the sign?
- No, she couln't.

• Did the officer say that she could fight the ticket?
- Yes, he did.

• Were she and Poopsie excited?
- Yes, they were.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
The well-dressed, gray-haired woman was crying her eyes out. She had just been fined $100 by the judge because a month ago her dog made a mess on the front lawn of the courthouse.

“I just got out of the cab and I leashed Poopsie to the light pole. After I paid the fare and gave the driver a dollar tip, I turned around and saw that Poopsie had made a mess. I didn’t have any plastic bags, so I said, ‘Well, Poopsie, let’s go home. There’s nothing I can do about this now.’

“We were just starting home when I heard this voice out of nowhere: ‘Excuse me, ma’am. Is that your dog?’ I turned around. It was an officer of the law. Well, of course, it was my dog. ‘That dog just made an illegal deposit on the courthouse lawn. As its owner, it’s your responsibility to dispose of that deposit. See the sign over there? I’m going to have to write you a citation.’

“I asked him what sign he was talking about. He pointed all the way down to the end of the block. One little sign, a block away! How could anyone see that? I couldn’t see that sign with my best opera glasses. The officer said that I could fight the ticket. He said the judge was a nice old man who owned four dogs. So I said , ‘OK, thank you, I’ll fight the ticket.’

“So when I went to court, I dressed Poopsie up in his prettiest ribbons and made extra sure he did his business first. We were both so excited. Ijust knew the judge and Poopsie would hit it off.

“But do you know what happened when I got inside? They had a different judge, a judge who is allergic to dogs, and he immediately started sniffling, coughing, sneezing, and looking around. And then he yelled at me to get the dog out of the courtroom. He fined me $100 on the way out without even giving me a chance to talk about Poopsie’s chronic dyspepsia. It was terrible! I’m still upset.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Một người phụ nữ tóc đã hoa râm, ăn mặc lịch sự đang khóc sướt mướt. Bà mới vừa bị quan toà phạt 100 đô-la vì con chó của bà ị trên bãi cỏ phía trước toà án một tháng trước đây.

"Tôi mới vừa ra khỏi xe tắc-xi và buộc dây của Poopsie vào cột đèn. Sau khi trả tiền xe và cho bác tài một đô la tiền típ, tôi quay lại và trông thấy Poopsie đã ị ra rồi. Tôi không có cái túi nhựa nào cả, vì vậy tôi bảo, "Được rồi, Poopsie, chúng ta về nhà thôi. Bây giờ không thể làm gì được nữa rồi."

Chúng tôi chỉ mới bắt đầu đi về nhà lúc tôi bất ngờ nghe có giọng nói: "Xin lỗi bà. Đó là con chó của bà phải không ạ? Tôi quay lại. Đó là một nhân viên của toà án. Tốt thôi, tất nhiên rồi, đây là chó của tôi. "Con chó vừa thực hiện việc ký quỹ trái luật trên bãi cỏ của toà án. Là chủ nhân của nó, bà có trách nhiệm giải quyết việc ký quỹ đó. Bà xem biển báo đàng kia chưa? Tôi sẽ phải viết cho bà một trát hầu toà thôi."

'Tôi hỏi anh ta đang nói về biển báo gì. Anh ta chỉ suốt con đường xuôi về phía cuối dãy nhà. Một biển báo nhỏ xíu, cách cả một dãy nhà! Làm sao người ta thấy nó được chứ? Tôi không thể nhìn thấy biển báo đó với ống dòm xem nhạc kịch tốt nhất của tôi nữa cơ đấy. Người nhân viên bảo tôi có thể kiện lại vé phạt. Anh ta bảo rằng quan toà là một ông già tốt bụng sở hữu bốn con chó. Vì thế tôi nói: "Tốt quá, cám ơn anh, tôi sẽ kiện lại vé phạt."

"Vì thế lúc tôi đi tới toà án, tôi diện cho Poopsie thật bảnh bao với mấy dây ru-băng đẹp nhất và hoàn toàn chắc chắn nó đã thực hiện nhiệm vụ phải làm của nó trước rồi. Cả hai chúng tôi đều rất lo lắng. Tôi chỉ biết quan toà và Poopsie sẽ tâm đầu ý hợp với nhau thôi.

"Thế nhưng chị có biết chuyện gì xảy ra lúc chúng tôi đi vào bên trong không? Họ có một quan toà khác, một vị quan toà bị dị ứng với chó, và ngay lập tức ông ta bắt đầu khụt khịt, ho hen, hắt hơi, và dòm ngó chung quanh. Rồi ông ta quát vào mặt tôi bảo đem con chó ra khỏi phòng xử án. Trên đường đi ra ngoài ông ta phạt tôi 100 đô-la, thậm chí không cho tôi một cơ hội để nói về chứng khó tiêu mãn tính của Poopsie. Thật là khủng khiếp! Tôi vẫn còn bực mình quá chừng."

474314 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.