.
ESL 214: Water Under the Sink-Part 2


ESL 214: Water Under the Sink-Part 2


Download


Ed came home from his errands and put the groceries into the cupboard and the refrigerator. He grabbed a flathead screwdriver and a pair of pliers from his toolbox. In the kitchen, he got down on his hands and knees and turned on the flashlight. After a couple of minutes of looking, he decided what to do. He had never opened up a disposal before, but there is a first time for everything.

The cylindrical disposal was about 7 inches in diameter and had a horizontal seam dividing the top half from the bottom half. The halves were held together by three screws. Ed jiggled the bottom half of the disposal; it was loose because two of the three screws were corroded. Only one screw was still doing its duty. Ed unscrewed it.

The bottom half of the disposal was now lying on the cabinet floor. Ed thought for sure that it would be full of months-old food, but there was no food, only a hardened, torn, useless gasket. The next day Ed went to the hardware store to buy some screws and a new gasket. The employee told him that they did not carry those gaskets and suggested that he write to the manufacturer. Ed returned home. He created his own gasket by using gasket sealant that comes in a tube. He applied the sealant, screwed the two halves back together, and crossed his fingers.

The next day he turned on the water and switched on the disposal. When he saw the water pouring out of the seam, Ed knew one thing: it was time to buy a new disposal. The good thing was that new disposals started at $79. The bad thing was that it would have to be installed by a plumber. Plumber rates started at about $80 an hour. Ed decided that since the disposal used a lot of energy and the world needed to use less energy, from now on he would put his scraps into the kitchen garbage bag. He reminded himself to tell everyone at work tomorrow about how he was now helping to solve the world's energy problems.

388927 top -


*Vocabulary:

• corrode:
• cylindrical:
• diameter:
• energy:
• gasket:
• grab:
• grocery:
• horizontal:
• install:
• jiggle:
• manufacturer:
• pliers:
• plumber:
• refrigerator:
• remind:
• scraps:
• screwdriver:
• seam:

====================

*Yes/No Questions:

• Did Ed grab a flat screwdriver?

• Were the pliers in Ed’s toolbox?

• Did Ed get down on his hands?

• Was Ed looking for a couple of minutes?

• Had Ed ever opened up a disposal before?

• Is there a first time for everything?

• Does the disposal have a cylindrical shape?

• Is the disposal about seven inches across?

• Does the disposal have a vertical seam?

• Are the halves held together by three bolts?

===================

*Fill in blanks:

Ed came home from his errands and put ____ groceries into the cupboard and the refrigerator. He____ a flathead screwdriver and a pair of pliers ____ his toolbox. In the kitchen, he got down____ his hands and knees and turned on the ____ . After a couple of minutes of looking, he ____ what to do. He had never opened up ____ disposal before, but there is a first time ____ everything.

The cylindrical disposal was about 7 inches ____ diameter and had a horizontal seam dividing the ____ half from the bottom half. The halves were ____ together by three screws. Ed jiggled the bottom ____ of the disposal; it was loose because two ____ the three screws were corroded. Only one screw ____ still doing its duty. Ed unscrewed it.

The____ half of the disposal was now lying on ____ cabinet floor. Ed thought for sure that it ____ be full of months-old food, but there was ____ food, only a hardened, torn, useless gasket. The ____ day Ed went to the hardware store to ____ some screws and a new gasket. The employee ____ him that they did not carry those gaskets____ suggested that he write to the manufacturer. Ed ____ home. He created his own gasket by using ____ sealant that comes in a tube. He applied ____ sealant, screwed the two halves back together, and____ his fingers.

The next day he turned on ____ water and switched on the disposal. When he ____ the water pouring out of the seam, Ed____ one thing: it was time to buy a ____ disposal. The good thing was that new disposals____ at $79. The bad thing was that it ____ have to be installed by a plumber. Plumber ____ started at about $80 an hour. Ed decided ____ since the disposal used a lot of energy____ the world needed to use less energy, from ____ on he would put his scraps into the ____ garbage bag. He reminded himself to tell everyone ____ work tomorrow about how he was now helping ____ solve the world’s energy problems.

===================

*Translate into Vietnamese:

..........

388929 top -

ESL 214: Water Under the Sink-Part 2

*Vocabulary:


• corrode: ăn mòn
• cylindrical: hình trụ
• diameter: đường kính
• energy: năng lượng
• gasket: miếng đệm bằng cao su
• grab: quơ lấy
• grocery: hàng thịt
• horizontal: nằm ngang
• install: cài đặt
• jiggle: lắc nhẹ
• manufacturer: sản xuất
• pliers: cái kềm
• plumber: thợ máy nước, máy sưởi
• refrigerator: tủ lạnh
• remind: nhắc
• scraps: rác thải
• screwdriver: tuộc nơ vít
• seam: vết nối, nếp nhăn

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Ed grab a flat screwdriver? Yes

• Were the pliers in Ed’s toolbox? Yes

• Did Ed get down on his hands? Yes

• Was Ed looking for a couple of minutes? Yes

• Had Ed ever opened up a disposal before? No

• Is there a first time for everything? Yes

• Does the disposal have a cylindrical shape? Yes

• Is the disposal about seven inches across? No

• Does the disposal have a vertical seam? No

• Are the halves held together by three bolts? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Ed came home from his errands and put _the___ groceries into the cupboard and the refrigerator. He__grabbed__ a flathead screwdriver and a pair of pliers _from___ his toolbox. In the kitchen, he got down___on_ his hands and knees and turned on the __flashlight__ . After a couple of minutes of looking, he __decided__ what to do. He had never opened up _a___ disposal before, but there is a first time _for___ everything.

The cylindrical disposal was about 7 inches __in__ diameter and had a horizontal seam dividing the ___top_ half from the bottom half. The halves were __held__ together by three screws. Ed jiggled the bottom __half__ of the disposal; it was loose because two __of__ the three screws were corroded. Only one screw __was__ still doing its duty. Ed unscrewed it.

The___bottom__ half of the disposal was now lying on ___the_ cabinet floor. Ed thought for sure that it ____would__ be full of months-old food, but there was __no__ food, only a hardened, torn, useless gasket. The __next__ day Ed went to the hardware store to __buy__ some screws and a new gasket. The employee __told__ him that they did not carry those gaskets__and__ suggested that he write to the manufacturer. Ed ____returned__ home. He created his own gasket by using __gasket___ sealant that comes in a tube. He applied _the___ sealant, screwed the two halves back together, and______crossed_ his fingers.

The next day he turned on __the__ water and switched on the disposal. When he _saw___ the water pouring out of the seam, Ed__knew__ one thing: it was time to buy a _new___ disposal. The good thing was that new disposals____started__ at $79. The bad thing was that it ____would__ have to be installed by a plumber. Plumber __rated_ started at about $80 an hour. Ed decided __that__ since the disposal used a lot of energy__and__ the world needed to use less energy, from _now___ on he would put his scraps into the ____kitchen_ garbage bag. He reminded himself to tell everyone _at___ work tomorrow about how he was now helping __to__ solve the world’s energy problems.

===========================================================

Translate into Vietnamese:

Nước dưới bồn rửa - Phần 2

Ed về nhà sau khi làm xong các việc vặt và để đồ ăn vào tủ và tủ lạnh. Anh quơ lấy cái vít dẹp đầu và cái kềm trong thùng đồ nghề. Trong phòng bếp, anh chống tay quỳ xuống và bật đèn pin lên. Sau hai phút dòm, anh quyết định phải làm gì. Anh chưa bao giờ mở máy nghiền rác, nhưng mọi thứ đều phải có lần đầu tiên.

Máy nghiền hình trụ khoảng bảy inch đường kính và có một rãnh nằm ngang chia nửa trên và nửa dưới. Hai nữa dính với nhau bằng ba con ốc. Ed lắc nhẹ nửa dưới của máy nghiền rác; nó lỏng lẻo vì hai con ốc đã bị ăn mòn. Chỉ còn một con ốc dính. Ed mở ốc.

Nửa dưới của máy nghiền rác bây giờ nằm trên sàn tủ. Ed nghĩ rằng chắc phải cả tháng thức ăn trong đó, nhưng không có thức ăn, chỉ những miếng cao su lót cứng, không dùng được. Hôm sau Ed đi tiệm mua ốc và miếng lót cao su mới. Nhân viên bảo anh rằng họ không có những miếng lót đó và anh phải viết cho nơi sản xuất. Ed về nhà. Anh tự làm miếng lót cao su bằng miếng lót cao su từ ống. Anh gắn cái miếng lót, vặn ốc hai nửa lại với nhau và nghéo tay làm xong.

Hôm sau anh bật nước và mở máy nghiền rác. Khi anh thấy nước đổ ra rãnh, Ed biết một điều: Tới lúc phải mua cái nghiền rác mới. Điều tốt là giá cái nghiền bắt đầu $79. Điều tệ là cần phải có thợ ống nước lắp đặt. Thợ nước giá từ $ 80 một giờ. Ed quyết định là vì cái nghiền tốn nhiều năng lượng và thế giới cần tiết kiệm điện, từ giờ trở đi anh sẽ bỏ rác vào bao rác. Anh tự nhắc mình bảo mọi người ngày mai về việc anh đã giúp giải quyết vấn đề năng lượng của thế giới.

436011 top -
LESSON 214:

WATER UNDER THE SINK-PART 2.
CÓ NƯỚC Ở DƯỚI BỒN RỬA CHÉN-PHẦN 2.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• corrode: gặm mòn, ăn mòn ,
• cylindrical: hình trụ.
• diameter: đường kính.
• energy: năng lượng.
• gasket: miếng đệm.
• grab: túm lấy, chụp lấy.
• grocery: hàng tạp hoá.
• horizontal: ngang, nằm ngang.
• install: lắp đặt.
• jiggle: đẩy nhẹ, lắc lắc nhẹ.
• manufacturer: nhà sản xuất.
• pliers: cái kềm.
• plumber: thợ sửa ống nước.
• refrigerator: tủ lạnh.
• remind: nhắc nhở.
• scraps: ohe61 liệu.
• screwdriver: tuốc-nơ-vít.
• seam: mối nối, mối hàn.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Did Ed grab a flat screwdriver?
- Yes, he did.

• Were the pliers in Ed’s toolbox?
- Yes, they were.

• Did Ed get down on his hands?
-Yes, he did.

• Was Ed looking for a couple of minutes?
- Yes, he was.

• Had Ed ever opened up a disposal before?
- Yes, he had.

• Is there a first time for everything?
- Yes, there is.

• Does the disposal have a cylindrical shape?
- Yes, it does.

• Is the disposal about seven inches across?
- No, it isn't. The disposal is about seven inches in diameter.

• Does the disposal have a vertical seam?
- No, it doesn't. The disposal has a horizontal seam.

• Are the halves held together by three bolts?
- No, they aren't. The halves are held together by three screws.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Ed came home from his errands and put the groceries into the cupboard and the refrigerator. He grapped a flathead screwdriver and a pair of pliers in his toolbox. In the kitchen, he got down on his hands and knees and turned on the flashlight. After a couple of minutes of looking, he decided what to do. He had never opened up a disposal before, but there is a first time for everything.

The cylindrical disposal was about 7 inches in diameter and had a horizontal seam dividing the top half from the bottom half. The halves were held together by three screws. Ed jiggled the bottom half of the disposal; it was loose because two of the three screws were corroded. Only one screw was still doing its duty. Ed unscrewed it.

The bottom half of the disposal was now lying on the cabinet floor. Ed thought for sure that it would be full of months-old food, but there was no food, only a hardened, torn, useless gasket. The next day Ed went to the hardware store to buy some screws and a new gasket. The employee told him that they did not carry those gaskets and suggested that he write to the manufacturer. Ed returned home. He created his own gasket by using gasket sealant that comes in a tube. He applied the sealant, screwed the two halves back together, and crossed his fingers.

The next day he turned on the water and switched on the disposal. When he saw the water pouring out of the seam, Ed knew one thing: it was time to buy a new disposal. The good thing was that new disposals started at $79. The bad thing was that it would have to be installed by a plumber. Plumber rates started at about $80 an hour. Ed decided that since the disposal used a lot of energy and the world needed to use less energy, from on he would put his scraps into the kitchen garbage bag. He reminded himself to tell everyone in work tomorrow about how he was now helping to solve the world’s energy problems.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Xong các việc lặt vặt Ed trở về nhà và để các hàng tạp hoá vào tủ bếp và tủ lạnh. Anh nắm lấy cái tua-nơ-vít đầu dẹp và cái kềm ở trong thùng dụng cụ. Trong nhà bếp anh quỳ xuống và bật đèn pin lên. Sau khi quan sát một vài phút, anh quyết định phải làm gì. Từ trước đến giờ anh chưa từng tháo một cái máy nghiền rác, nhưng chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên cả.

Cái máy nghiền rác hình trụ có đường kính khoảng 7 inches và có một miếng nối nằm ngang chia ra nửa trên và nửa dưới. Các phần này được giữ chặt với nhau bởi ba con ốc. Ed đẩy nhẹ phần đáy của máy nghiền rác; phần đáy lỏng lẻo vì hai trong ba con ốc đã bị ăn mòn. Chỉ có một con ốc vẫn còn thực hiện nhiệm vụ của nó. Ed vặn con ốc ra.

Giờ đây, phần đáy của máy nghiền rác đang nằm trên sàn tủ. Ed đoan chắc nó sẽ chứa đầy thức ăn cũ của hàng tháng rồi, nhưng không có thức ăn, chỉ có một miếng vòng đệm cứng quèo, hư hỏng và không còn dùng được nữa. Ngày hôm sau Ed ra tiệm bán đồ gia dụng để mua mấy con ốc và miếng vòng đệm mới. Người bán hàng bảo với anh cửa hàng không còn tồn loại vòng đệm đó và đề nghị anh viết thư cho nhà sản xuất. Ed trở về nhà. Anh tự chế ra một vòng đệm bằng cách dùng keo dán nhựa ở một ống tuýp. Anh bôi keo dán nhựa, bắt vít hai phần lại với nhau, và cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau anh mở nước và bật công tắc máy nghiền rác lên. Khi anh trông thấy nước trào ra khỏi phần nối, Ed biết một điều: đã tới lúc mua một máy nghiền rác mới. Điều tốt là máy nghiền rác mới có giá khởi điểm 79 đô-la. Điều xấu là máy sẽ phải được người thợ ống nước lắp đặt. Giá khởi điểm của người thợ ống nước vào khoảng 80 đô-la một giờ. Vì cái máy nghiền rác sử dụng nhiều năng lượng và thế giới cần tiết kiệm năng lượng, Ed quyết định kể từ hôm nay trở đi anh sẽ bỏ rác rưởi vào túi rác nhà bếp. Anh tự nhắc nhở mình ngày mai sẽ kể cho mọi người ở sở làm về việc bây giờ anh đang giúp giải quyết vấn đề năng lượng của thế giới.

473154 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.