.
ESL 208: Food Fight Erupted in Prison


ESL 208: Food Fight Erupted in Prison


Download


Inmates released two correctional officers they had held for a week in the tower at the state prison complex. The inmates captured the officers a week ago after the two officers tried to quell a food fight in the main dining room. The food fight erupted when the prisoners discovered that their candy ration had been cut in half. The candy is a popular bartering item. Inmates trade it for cigarettes, cigars, magazines, stationery, legal dictionaries, and other items. Prison officials said it was necessary to cut back on this luxury item in order to provide basic items, like soap and razors and toilet paper.

The prisoners went berserk over the reduction. They threw food, plates, and silverware at the doors, windows, and guards. Then they grabbed two guards and hauled them up to the tower. Once they had the tower door secured, they sent messages to prison officials demanding big bags of candy in exchange for sparing the guards' lives. The warden complied with their demands. After a week of negotiations, the prisoners approved a deal which restored their candy ration, but in return the administration said they would have to reduce daily soap allotments by 75 percent.

387543 top -


*Vocabulary:

• administration:
• allotment:
• approve:
• barter:
• capture:
• cigar:
• cigarette:
• complex:
• comply:
• erupt:
• go berserk:
• grab:
• haul:
• inmate:
• luxury:
• negotiation:
• razor:
• ration:
• reduction:
• release:
• restore:
• secure:
• silverware:
• soap:
• spare:
• stationery:
• toilet:
• warden:

=======================

*Yes/No Questions:

• Did the inmates release two correctional officers?

• Was there a food fight in the main dining room?

• Was the candy ration cut in half?

• Do the inmates trade candy for illegal dictionaries?

• Is soap a luxury item?

• Did the reduction make the prisoners happy?

• Did the prisoners throw baseballs at the guards?

• Did the prisoners demand little bags of candy?

• Did the negotiations last a week?

• Was the soap allotment reduced by 25 percent?

=======================

*Fill in blanks:

Inmates released two correctional officers they had held ____ a week in the tower at the state ____ complex. The inmates captured the officers a week ____ after the two officers tried to quell a ____ fight in the main dining room. The food____ erupted when the prisoners discovered that their candy ____ had been cut in half. The candy is ____ popular bartering item. Inmates trade it for cigarettes, ____ , magazines, stationery, legal dictionaries, and other items. Prison ____ said it was necessary to cut back on ____ luxury item in order to provide basic items, ____ soap and razors and toilet paper.

The prisoners ____ berserk over the reduction. They threw food, plates, ____ silverware at the doors, windows, and guards. Then ____ grabbed two guards and hauled them up to ____ tower. Once they had the tower door secured, ____ sent messages to prison officials demanding big bags ____ candy in exchange for sparing the guards’ lives. ____ warden complied with their demands. After a week ____ negotiations, the prisoners approved a deal which restored____ candy ration, but in return the administration said____ would have to reduce daily soap allotments by ____ percent.

====================

*Translate into Vietnamese:

387544 top -

ESL 208: Food Fight Erupted in Prison

*Vocabulary:


• administration: hành chánh
• allotment: mảnh đất được phân để cày cấy
• approve: duyệt
• barter: mua bán bằng hàng đổi hàng
• capture: bắt
• cigar: xí gà
• cigarette: thuốc lá
• complex: phức tạp
• comply: tuân theo
• erupt: nổ ra bất thình lình
• go berserk: cuồng loạn, điên cuồng
• grab: vơ lấy
• haul:lôi mạnh, kéo mạnh
• inmate: người ở cùng nơi, cùng chổ trong bệnh viện
• luxury: sang trọng
• negotiation: thương lượng
• razor: dao cạo râu
• ration:khẩu phần
• reduction: giảm
• release: phóng thích
• restore: lưu trữ
• secure:bảo vệ
• silverware: đồ bạc
• soap: xà phòng
• spare: dư
• stationery: văn phòng phẩm
• toilet: nhà vệ sinh
• warden: nhân viên giám sát

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the inmates release two correctional officers? Yes

• Was there a food fight in the main dining room? Yes

• Was the candy ration cut in half? Yes

• Do the inmates trade candy for illegal dictionaries? No

• Is soap a luxury item? No

• Did the reduction make the prisoners happy? No

• Did the prisoners throw baseballs at the guards? No

• Did the prisoners demand little bags of candy? No

• Did the negotiations last a week? Yes

• Was the soap allotment reduced by 25 percent? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Inmates released two correctional officers they had held _for___ a week in the tower at the state __prison__ complex. The inmates captured the officers a week _ago___ after the two officers tried to quell a __food__ fight in the main dining room. The food__fight__ erupted when the prisoners discovered that their candy __ration__ had been cut in half. The candy is __a__ popular bartering item. Inmates trade it for cigarettes, _cigars___ , magazines, stationery, legal dictionaries, and other items. Prison _officials___ said it was necessary to cut back on __this__ luxury item in order to provide basic items, _like___ soap and razors and toilet paper.

The prisoners __went__ berserk over the reduction. They threw food, plates, __and__ silverware at the doors, windows, and guards. Then _they___ grabbed two guards and hauled them up to __the__ tower. Once they had the tower door secured, __they__ sent messages to prison officials demanding big bags __of__ candy in exchange for sparing the guards’ lives. __The__ warden complied with their demands. After a week __of__ negotiations, the prisoners approved a deal which restored____their__ candy ration, but in return the administration said___they_ would have to reduce daily soap allotments by __75__ percent.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cuộc đấu tranh cho thức ăn bùng nổ trong nhà tù

Các tù nhân đã thả hai nhân viên cai ngục sau khi giữ họ một tuần trong thám của nhà tù phức hợp liên bang. Các tù nhân bắt giữ nhân viên tuần trước sau khi hai nhân viên này cố gắng dẹp cuộc chiến thức ăn trong phòng ăn chính. Cuộc chiến thức ăn nổ ra khi tù nhân phát hiện ra khẩu phần kẹo của họ bị cắt giảm phân nửa. Kẹo là một món hàng trao đổi thông dụng. Các bạn tù trao đổi lấy thuốc lá, xì gà, báo chí, văn phòng phẩm, từ điển hợp pháp, và những thứ khác. Nhân viên cai ngục nói họ cần cắt giảm thứ xa xỉ để cung cấp các thứ cơ bản, như xà phòng và dao cạo râu và giấy vệ sinh.

Tù nhân khùng lên vì cắt giảm. Họ quăng thực phẩm, dĩa, và đồ bạc vào cửa, cửa sổ, và bảo vệ. Rồi họ tóm lấy hai bảo vệ và lôi họ lên tháp. Khi họ đã đóng cửa tháp, họ gửi tin nhắn đến cai ngục đòi những bọc kẹo lớn để đổi lấy sự sống của bảo vệ. Nhân viên cai ngục tuân theo yêu cầu của họ. Sau một tuần thương lượng, tù nhân đồng ý giữ nguyên khẩu phần kẹo, nhưng bộ phận hành chính nói nguợc lại họ bị giảm phần xà phòng hàng ngày xuống 75 phần trăm.

435636 top -
LESSON 208:

FOOD FIGHT ERUPTED IN PRISON -
CUỘC CHIẾN VÌ THỨC ĂN BÙNG NỔ TRONG NHÀ TÙ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• administration: quản trị, ban quản trị, chính quyền.
• allotment: định phần.
• approve: chấp thuận, tán thành, bằng lòng.
• barter: hàng hoá trao đổi.
• capture: bắt giữ.
• cigar: thuốc xì-gà.
• cigarette: thuốc lá điếu.
• complex: phức hợp, liên hợp.
• comply: tuân theo, đồng ý làm theo.
• erupt: nổ ra, bùng nổ.
• go berserk: nổi cáu, cáu kỉnh, cáu tiết.
• grab: chụp, chộp.
• haul: kéo mạnh, lôi mạnh.
• inmate: bạn trong tù/trong bệnh viện.
• luxury: xa xỉ, xa hoa, xa xỉ phẩm.
• negotiation: cuộc điều đình/đàm phán.
• razor: dao cạo râu.
• ration: khẩu phần, định lượng.
• reduction: cắn giảm, thu nhỏ.
• release: phóng thích, thả tự do.
• restore: hoàn lại, trả lại.
• secure: chắc chắn, siết chặt, buột chặt.
• silverware: đồ dùng bằng bạc.
• soap: xà phòng cục.
• spare: chia sẻ.
• stationery: văn phòng phẩm.
• toilet: nhà vệ sinh.
• warden: người quản lý nhà tù, giám ngục.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Did the inmates release two correctional officers?
- Yes, they did.

• Was there a food fight in the main dining room?
- Yes, there were.

• Was the candy ration cut in half?
- Yes, it was.

• Do the inmates trade candy for illegal dictionaries?
- Yes, they do.

• Is soap a luxury item?
- No, it isn't.

• Did the reduction make the prisoners happy?
- No, they didn't.

• Did the prisoners throw baseballs at the guards?
- No, they didn't. They threw food, plates, and silverware at the guards.

• Did the prisoners demand little bags of candy?
- No, they didn't. The prisoners demanded big bags of candy.

• Did the negotiations last a week?
- Yes, it did.

• Was the soap allotment reduced by 25 percent?
- No, it wasn't. The soap allotment was reduced by 75 percent.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Inmates released two correctional officers they had held for a week in the tower at the state prison complex. The inmates captured the officers a week ago after the two officers tried to quell a food fight in the main dining room. The food fight erupted when the prisoners discovered that their candy ration had been cut in half. The candy is the popular bartering item. Inmates trade it for cigarettes, cigars, magazines, stationery, legal dictionaries, and other items. Prison officials said it was necessary to cut back on this luxury item in order to provide basic items, like soap and razors and toilet paper.

The prisoners went berserk over the reduction. They threw food, plates, and silverware at the doors, windows, and guards. Then they grabbed two guards and hauled them up to the tower. Once they had the tower door secured, they sent messages to prison officials demanding big bags of candy in exchange for sparing the guards’ lives. The warden complied with their demands. After a week of negotiations, the prisoners approved a deal which restored their candy ration, but in return the administration said they would have to reduce daily soap allotments by 75 percent.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Các tù nhân thả hai sĩ quan quản giáo mà họ giam giữ trong một tuần ở tháp canh tại khu phức hợp của nhà tù tiểu bang. Các tù nhân bắt giữ các viên sĩ quan một tuần trước đây sau khi hai viên sĩ quan này cố dẹp yên một cuộc đấu tranh vì thức ăn ở phòng ăn chính. Cuộc đấu tranh vì thức ăn nổ ra khi các tù nhân phát hiện khẩu phầu kẹo của họ đã bị cắt đi một nửa. Kẹo là một mặt hàng trao đổi phổ biến. Các tù nhân trao đổi kẹo để lấy thuốc lá, xì-gà, tạp chí, văn phòng phẩm, từ điển pháp lý, và những mặt hàng khác. Các quan chức nhà tù cho biết cần phải cắt giảm các mặt hàng xa xỉ nhằm mục đích cung cấp các mặt hàng cơ bản, như xà phòng, dao cạo râu, và giấy vệ sinh.

Các tù nhân đã cáu tiết lên trước sự cắt giảm đó. Họ ném thức ăn, dĩa, và đồ dùng bằng bạc vào cửa đi, cửa sổ, và những người lính bảo vệ nhà tù. Rồi họ túm lấy hai người lính gác và kéo họ lên tháp canh. Ngay khi khoá chắc cửa vào toà tháp, họ gởi thông báo cho các quan chức nhà tù đòi hỏi phải có các bịch kẹo lớn để đổi lấy cuộc sống của những người lính gác. Người phụ trách nhà tù đồng ý làm theo yêu sách của họ. Sau một tuần thương lượng, các tù nhân đã đạt được thoả thuận về việc phục hồi khẩu phần kẹo của mình, nhưng để đáp lại, Ban quản trị nhà tù cho biết họ sẽ phải giảm đến 75% kinh phí dành cho xà-phòng dùng hàng ngày.

471709 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.