.
Giấy phép tái nhập cảnh
Re-entry permit, Giấy phép tái nhập cảnh
Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong

Ðã có thẻ xanh, tôi đi Việt Nam, khi về Hoa Kỳ tôi có cần re-entry permit hay không? Tôi nghe nói thường trú nhân (có thẻ xanh) về Việt Nam dưới sáu tháng không cần re-entry permit. Có người nói thường trú nhân đi dưới 3 tháng không cần re-entry permit.

Khi trả lời câu hỏi trên, tôi phải hiểu rõ tình cảnh của từng người thân chủ mới có thể trả lời. Là một luật sư am tường về luật di trú cộng thêm kinh nghiệm hành nghề lâu năm, đã chứng kiến những tai hại của những trường hợp làm thủ tục không đúng vì không hiểu rõ Luật Di Trú, ý kiến tư vấn của tôi không thể nào trả lời chỉ một câu: đúng hay sai, hoặc được hay không, nhưng phải trình bày sự lợi và hại nếu trong trường hợp 1, và sự lợi và hại nếu trong trường hợp 2. Thêm vào đó là những sự lợi và hại hiện tại và những sự lợi và hại trong tương lai. Ðiển hình là tôi có thể trả lời những câu hỏi trên là: “Ðúng, thường trú nhân về Việt Nam dưới sáu tháng không cần reentry permit.” Nhưng câu trả lời đó không hoàn toàn chính xác vì có nhiều trường hợp thường trú nhân rời Hoa Kỳ dưới 6 tháng, khi trở về Hoa Kỳ vẫn bị đưa ra Tòa Di Trú để trục xuất.

Trước khi vào đề tài, tôi lưu ý quí bạn đọc là bài viết này chỉ trình bày về sự nhập cảnh Hoa Kỳ của thường trú nhân. Vấn đề giấy tờ cần thiết để nhập cảnh Việt Nam hoặc nước thứ ba là ngoài đề tài bài viết này.

Thường trú nhân (Lawful Permanent Resident gọi tắt là LPR), khi nhập cảnh Hoa Kỳ phải trình giấy tờ cần thiết mới được nhập cảnh. Những giấy tờ cần thiết thường trú nhân có thể dùng để nhập cảnh Hoa Kỳ: một là chiếu khán thường trú đặc biệt; hai là thẻ xanh; ba là re-entry permit. Chiếu khán thường trú đặc biệt cấp tại lãnh sự Hoa Kỳ bằng cách trình thẻ xanh, chứng minh sự liên hệ gia đình hoặc tài chánh ở Hoa Kỳ, và chứng minh rằng thời gian dài ở ngoài Hoa Kỳ là ngoài sự kiểm soát của mình. Chiếu khán thường trú đặc biệt này được dùng bởi những thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ một thời gian lâu muốn trở về Hoa Kỳ nhưng lo rằng Sở Di Trú không cho nhập cảnh vì đương sự đã “bỏ rơi” sự thường trú của họ.

Theo luật di trú, thường trú nhân nhập cảnh Hoa Kỳ được chia ra làm 2 loại:
1. Thường trú nhân xin nhập cảnh: Vì đương đơn đang xin nhập cảnh, Sở Di Trú được quyền áp dụng những điều luật cấm nhập cảnh.

2. Thường trú nhân trở về (returning LPR): Được coi là không cần xin phép nhập cảnh cho nên những điều luật cấm nhập cảnh không thể được áp dụng. Thường trú nhân trở về chỉ cần có giấy thẻ xanh hoặc re-entry permit. Thường trú nhân trở về sẽ bị xem là Thường trú nhân xin nhập cảnh nếu đã vi phạm một trong những trường hợp sau đây:
. Bỏ rơi sự thường trú của đương sự. Hoặc

. Ðã vắng mặt ở Hoa Kỳ liên tục hơn 180 ngày. Hoặc

. Phạm pháp trong thời gian vắng mặt ở Hoa Kỳ, tức là phạm pháp ở ngoài Hoa Kỳ. Hoặc

. Rời khỏi Hoa Kỳ trong khi đang trong quá trình xét xử để trục xuất. Hoặc

. Ðã bị án những tội nêu trong phần 212(a)(2) của Bộ Luật Di Trú như: “Crimes of Moral Turpitude” như là ăn cắp (theft), gian lận (fraud), bạo động trong gia đình (domestic violence) v.v...; bị án 2 tội trở lên và tổng cộng thời gian án tù 5 năm trở lên; bị án việc buôn lậu ma túy; bị án mãi dâm; bị án việc chuyên chở người bất hợp pháp vào Hoa Kỳ... Hoặc

. Có dự tính nhập cảnh Hoa Kỳ ngoài những cửa khẩu chính thức công nhận bởi nhân viên Sở Di Trú hoặc đã bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ.


Như quí bạn đọc thấy trong trường hợp thứ hai, thường trú nhân vắng mặt ở Hoa Kỳ liên tục hơn 180 ngày (tức 6 tháng) sẽ bị coi là “thường trú nhân xin nhập cảnh” và Sở Di Trú được quyền áp dụng những điều luật cấm nhập cảnh. Cũng có thể vì trường hợp thứ hai này mà chúng ta nghe nhiều người nói “thường trú nhân về Việt Nam dưới 6 tháng không cần re-entry permit.” Nhưng câu nói đó không hoàn toàn đúng sự thật vì thường trú nhân vắng mặt Hoa Kỳ dưới 6 tháng vẫn có thể bị Sở Di Trú không cho phép nhập cảnh. Ngoài sự chứng minh đương đơn là thường trú nhân, đương đơn phải là người không có ý định bỏ rơi sự thường trú của mình. Vấn đề chính là người thường trú nhân phải chứng minh rằng họ không bỏ rơi sự thường trú của họ và những yếu tố để chứng minh người thường trú nhân có bỏ rơi sự thường trú của họ hay không là: liên hệ gia đình ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, tài sản ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, việc làm ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà hay không, lý do rời khỏi Hoa Kỳ, và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ, v.v... Thẻ xanh hoặc re-entry permit, chỉ chứng minh rằng đương đơn là thường trú nhân. Nếu Sở Di Trú có chứng cớ là đương đơn bỏ rơi sự thường trú của họ, dù đương đơn có thẻ xanh đi dưới 6 tháng hoặc có reentry permit vẫn bị từ chối nhập cảnh.

Tôi đơn cử một vài trường hợp đã xảy ra.

.Trường hợp thứ nhất: Thường trú nhân rời Hoa Kỳ 3 tháng, trở về lại Hoa Kỳ 1 tháng, rồi lại rời Hoa Kỳ 3 tháng nữa v.v... Như vậy người thường trú nhân này ở ngoài Hoa Kỳ nhiều hơn là ở tại Hoa Kỳ, không có tài sản ở Hoa Kỳ, không có việc làm ở Hoa Kỳ, không khai thuế ở Hoa Kỳ. Khi người thường trú nhân này trở về Hoa Kỳ, Sở Di Trú có thể từ chối không cho người thường trú nhân này nhập cảnh và đưa ra tòa để trục xuất, vì người thường trú nhân này đã bỏ rơi sự thường trú của họ.

. Trường hợp thứ hai: Thường trú nhân có việc làm ở Hoa Kỳ, làm chủ một căn nhà ở Hoa Kỳ, khai thuế hàng năm ở Hoa Kỳ và có vợ và con ở Hoa Kỳ. Người thường trú nhân này đi Việt Nam 9 tháng mới trở về Hoa Kỳ. Dù là người thường trú nhân này đi quá 6 tháng và không có re-entry permit, họ vẫn được nhập cảnh Hoa Kỳ vì họ là thường trú nhân không có ý định bỏ rơi sự thường trú của họ.


Hai điển hình trên là cả hai người thường trú nhân đều rời Hoa Kỳ dưới 1 năm nhưng trường hợp thứ nhất đương sự bị đưa ra tòa trục xuất, trường hợp thứ hai đương sự không bị đưa ra tòa trục xuất như tôi đã trình bày ở trên.

Theo luật di trú hiện nay, thường trú nhân rời Hoa Kỳ trên 1 năm, Sở Di Trú cho là người thường trú nhân đó đã bỏ rơi sự thường trú của họ. Nhưng có sự khác biệt giữa thẻ xanh và re-entry permit là khi thường trú nhân có re-entry permit (mà re-entry permit thường có giá trị 2 năm), Sở Di Trú không thể dựa vào thời gian vắng mặt tại Hoa Kỳ khi re-entry permit còn giá trị để xét người thường trú nhân đó có bỏ rơi sự thường trú của họ hay không. Sở Di Trú phải có lý do chính đáng, có bằng chứng cụ thể theo những yếu tố tôi đã trình bày trên để chứng minh rằng người thường trú nhân đó đã bỏ rơi sự thường trú của họ, thì khi đó Sở Di Trú mới có quyền đưa ra tòa trục xuất.

Ðể tóm tắt lại, thường trú nhân rời Hoa Kỳ thường xuyên nên có re-entry permit và không nên đi quá 6 tháng. Thêm vào đó, nên để ý những yếu tố Sở Di Trú dùng để chứng minh thường trú nhân bỏ rơi sự thường trú của họ. (*)

Quí bạn đọc nên lưu ý, những điều tôi đã trình bày trên chỉ nói về vấn đề thời gian rời Hoa Kỳ. Nhưng thời gian chỉ là một trường hợp trong sáu trường hợp nêu trên. Nếu thường trú nhân bị án như nêu trong trường hợp thứ năm, dù rời Hoa Kỳ một ngày vẫn bị coi là “thường trú nhân xin nhập cảnh” và Sở Di Trú được quyền áp dụng những điều luật cấm nhập cảnh với người thường trú nhân đó. Hiện nay Sở Di Trú chấp hành luật di trú hết sức khắc khe. Những thường trú nhân có tiền án không nên rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian khó khăn này. Nếu vì tình cảnh bắt buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ, nên liên lạc với một luật sư am tường về luật di trú để tìm hiểu sự lợi hại khi nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ.

+ Reentry Permit phần I

+ Reentry Permit phần II

(*) Maintaining Permanent Residence

375315 top -
Ngay khi đến phi trường quốc tế đầu tiên tại Mỹ, bạn sẽ qua thủ tục hải quan. Bạn đưa hộ chiếu và hồ sơ của LSQ niêm phong giao cho bạn lúc nhận visa. Nhân viên ở đó sẽ lấy dấu tay, chụp hình. Sau khi xong thủ tục, bạn sẽ được trả lại hộ chiếu có đóng dấu hình oval, trong đó có ghi số A# và được dặn đây là thẻ xanh tạm có giá trị 1 năm. Đó là thẻ xanh tạm trong thời gian chờ thẻ xanh chính thức gởi về. Thẻ xanh chính thức sẽ được gởi về theo địa chỉ trong DS-230/DS-260.

Với VN passport đã được đóng dâú như trên, bạn có thể trở về VN ngay hôm sau. Khi nhập cảnh Mỹ lần thứ II bạn chỉ cần đưa VN passport đã có đóng dấu thẻ xanh tạm 1 năm là có thể nhập cảnh Hoa Kỳ.

Chú ý: nếu trong thơì gian bạn ở VN mà thẻ xanh được gởi về thì người nhà của bạn gởi thẻ xanh về VN cho bạn và bạn dùng thẻ xanh chính thức này để nhập cảnh Hoa Kỳ lần II. Hải quan sân bay biết bạn đã nhận thẻ xanh rồi mà bạn không dùng thẻ xanh để nhập cảnh có thể sẽ gặp rắc rôí.

Chú ý: Nếu bạn về VN trên 6 tháng thì coi chừng vẫn bị xếp vào trường hợp không duy trì tình trạng thường trú nhân. Đọc thêm ở đây

Nếu dự tính về VN lâu hơn một năm thì phải xin Re-entry Permit:
I-131 Application for Travel Document
I-131 Download

I-131 được sử dụng trong các trường hợp:
1. Re-entry permit
2. Refugee Travel Document
3. Advance parole travel documentI-131 Re-entry Permit (giâý phép tái nhập cảnh):
Thường trú nhân hoặc thường trú nhân tạm thời có thể sử dụng Re-entry Permit để nhập cảnh Hoa Kỳ. Re-entry Permit có thể sử dụng nhiều lần và mặc dù có giá trị 2 năm nhưng vẫn phụ thuộc vào thơì hạn của thẻ xanh. Ví dụ thẻ xanh chỉ còn giá trị một năm thì Re-entry Permit sẽ chỉ có giá trị một năm.


I-131 Refugee Travel Document (giấy thông hành cho người tị nạn):
Những người chưa phải là thường trú nhân Hoa kỳ nhưng đang tị nạn tại Hoa Kỳ muốn nhập cảnh lại Hoa kỳ sau khi tạm thời rời khỏi Hoa Kỳ (du lịch ngoài Hoa Kỳ).


I-131 Advance Parole Document:
Những người chưa phải là thường trú nhân Hoa kỳ nhưng đang sinh sống tại Hoa Kỳ và đang nộp đơn I-485 điều chỉnh tình trạng di trú nhưng chưa được chấp thuận của USCIS, muốn nhập cảnh lại Hoa kỳ sau khi tạm thời rời khỏi Hoa Kỳ.


Khi nào có thể nộp I-131?
- Bạn có thể nộp I-131 ngay sau khi bạn trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.

- Bạn nên nộp I-131 trước chuyến đi khoảng 3 tháng vì bạn phải có mặt tại Hoa Kỳ để làm biometric. Sau khi chụp hình, lăn tay xong bạn phải chờ thêm 1 tháng xem coi có bị kêu làm biometric lại hay không sau đó bạn có thể rời khỏi Hoa Kỳ. Tuỳ theo trong đơn I-131 bạn điền mà giấy chấp thuận hay từ chối I-131 sẽ được gởi về địa chỉ bạn muốn nhận (tại Mỹ hay quốc gia bạn đang ở làm việc, học tập).


375316 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!