.
ESL 187: Kill Those Flies (2)


ESL 187: Kill Those Flies (2)


Download


The flies were less active late at night, but they often woke Hazel up when they walked on her face while she was sleeping. "Do something about these flies!" she yelled at Mel one day. "When you go to sleep tonight, have a new dream! Dream that God told you to close the front door and throw out all this rotting meat!"

Mel drove back to Wal-Mart and bought two dozen cans of insect spray. When he came home, he sprayed the whole house. The house stank. Many flies died, covering the floor and carpet. The kids got sick from the fumes. But the next day, more flies moved in. "I can't take this anymore!" Hazel yelled at Mel. "You have a choice—me, or the flies."

"We'll move into the back yard," he said.

"That's your solution? We have a perfectly good house, but we're going to live outside in the back yard?"

"Not outside—inside," he told his wife. "I'll just build another house in the back yard."

"Are we going to feed the flies in that house, too?"

"Of course not—unless God tells me to. And if He does, then I'll build a third house in the back yard. We've got a big back yard, honey."

"Yes, it's big, but it's not big enough for all the flies in the world."

367601 top -


*Vocabulary:

• active:
• carpet:
• fume:
• insect:
• meat:
• rot:
• solution:
• spray:
• stink:
• wake:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did the flies go to sleep at night?

• Did flies walk on Hazel's face while she was sleeping?

• Did she tell Mel to do something about the flies?

• Did Mel have a new dream?

• Did Mel buy 24 cans of insect spray?

• Did he spray the whole house?

• Did the house smell good?

• Did many flies die?

• Did the flies get sick from the fumes?

• Did Mel say they would move into the front yard?

======================

*Fill in blanks:

The flies were less active late at night, _____ they often woke Hazel up when they walked _____ her face while she was sleeping. “Do something _____ these flies!” she yelled at Mel one day. “_____ you go to sleep tonight, have a new _____ ! Dream that God told you to close the _____ door and throw out all this rotting meat!”

_____ drove back to Wal-Mart and bought two dozen _____ of insect spray. When he came home, he _____ the whole house. The house stank. Many flies _____ , covering the floor and carpet. The kids got_____ from the fumes. But the next day, more _____ moved in. “I can’t take this anymore!” Hazel _____ at Mel. “You have a choice—me, or the _____ .”

“We’ll move into the back yard,” he said.

“_____ ’s your solution? We have a perfectly good house, _____ we’re going to live outside in the back _____ ?”

“Not outside—inside,” he told his wife. “I’ll just _____ another house in the back yard.”

“Are we_____ to feed the flies in that house, too?”

“_____ course not—unless God tells me to. And if _____ does, then I’ll build a third house in _____ back yard. We’ve got a big back yard, _____ .”

“Yes, it’s big, but it’s not big enough _____ all the flies in the world.”

===================

*Translate into Vietnamese:

........

367603 top -

ESL 187: Kill Those Flies (2)

*Vocabulary:


• active: hoạt động
• carpet: thảm
• fume: khói
• insect: côn trùng
• meat: thịt
• rot: mục nát, thối rửa, suy sụp
• solution: giải pháp
• spray: xịt
• stink: thối
• wake: náo động, không ngủ được

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the flies go to sleep at night? No

• Did flies walk on Hazel's face while she was sleeping? Yes

• Did she tell Mel to do something about the flies? No

• Did Mel have a new dream? No

• Did Mel buy 24 cans of insect spray? Yes

• Did he spray the whole house? Yes

• Did the house smell good? No

• Did many flies die? Yes

• Did the flies get sick from the fumes? No

• Did Mel say they would move into the front yard? No

===========================================================

*Fill in blanks:

The flies were less active late at night, __but___ they often woke Hazel up when they walked __on___ her face while she was sleeping. “Do something __about___ these flies!” she yelled at Mel one day. “__When___ you go to sleep tonight, have a new __dream___ ! Dream that God told you to close the __front___ door and throw out all this rotting meat!”

___Mel__ drove back to Wal-Mart and bought two dozen ___cans__ of insect spray. When he came home, he __sprayed___ the whole house. The house stank. Many flies ___died__ , covering the floor and carpet. The kids got__sick___ from the fumes. But the next day, more ____flies___ moved in. “I can’t take this anymore!” Hazel ____yelled___ at Mel. “You have a choice—me, or the ____flies___ .”

“We’ll move into the back yard,” he said.

“__That___ ’s your solution? We have a perfectly good house, ___but__ we’re going to live outside in the back __yard___ ?”

“Not outside—inside,” he told his wife. “I’ll just ____build___ another house in the back yard.”

“Are we____going___ to feed the flies in that house, too?”

“__Of___ course not—unless God tells me to. And if __He___ does, then I’ll build a third house in __the___ back yard. We’ve got a big back yard, ____honey___ .”

“Yes, it’s big, but it’s not big enough _for____ all the flies in the world.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

ESL 187: Giết những con Ruồi (2)

Những con ruồi ít hoạt động hơn vào ban đêm, nhưng chúng luôn làm Hazel thức giấc khi chúng đi trên mặt cô khi cô đang ngủ. "Hãy làm gì đó với những con ruồi!" cô hét lên với Mel một ngày nọ. "Khi anh đi ngủ tối nay, hãy có một giấc mơ mới! Mơ rằng Chúa bảo anh đóng cửa chính và vứt tất cả đống thịt thối này đi!"

Mel lái xe lại Wal-Mart và mua hai tá thùng thuốc xịt côn trùng. Khi về nhà, anh xịt cả nhà. Cả nhà thúi. Nhiều ruồi chết, phủ đầy sàn và thảm. Mấy đứa trẻ phát ốm vì hơi xịt. Nhưng ngày hôm sau, nhiều ruồi hơn bay vào. " Em không chịu đựng nổi nữa!" Hazel hét lên với Mel. "Anh lựa đi-em, hay là những con ruồi."

"Chúng ta sẽ chuyển ra sân sau," anh nói.

"Đó là cách giải quyết của anh ư? Chúng ta có ngôi nhà hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ sống ở ngoài sân sau?"

"Không phải ở ngoài-ở trong," anh bảo vợ mình. "Anh sẽ xây một ngôi nhà mới ở sân sau."

"Rồi chúng ta có cho ruồi ăn trong nhà đó không?"

"Dĩ nhiên không-trừ khi Chúa bảo anh. Và nếu Ngài bảo vậy, thì anh sẽ xây cái nhà thứ ba trong sân sau. Chúng ta có cái sân sau rộng mà, cưng."

"Đúng, nó lớn, nhưng không đủ lớn cho tất cả ruồi trên thế giới."

434270 top -
LESSON 187:

KILL THOSE FLIES (2)- GIẾT HẾT LŨ RUỒI NÀY ĐI.(2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• active: bận rộn, tích cực, năng động.
• carpet: thảm.
• fume: khói, hơi khói.
• insect: côn trùng.
• meat: thịt.
• rot: mục nát, thối rữa.
• solution: giải pháp, đáp án, cách giải quyết, lời giải.
• spray: xịt, phun, bơm.
• stink: có mùi hôi thối/mùi khó chịu, làm thối um.
• wake: đánh thức ai.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did the flies go to sleep at night?
- No, they didn't.

• Did flies walk on Hazel's face while she was sleeping?
- Yes, they did.

• Did she tell Mel to do something about the flies?
- Yes, she did.

• Did Mel have a new dream?
- No, he didn't.

• Did Mel buy 24 cans of insect spray?
- Yes, he did.

• Did he spray the whole house?
- Yes, he did.

• Did the house smell good?
- No, it didn't. It stank.

• Did many flies die?
- Yes, they did.

• Did the flies get sick from the fumes?
- No, they didn't. The kids got sick from the fumes.

• Did Mel say they would move into the front yard?
- No, he didn't. He said they would move into the back yard.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
The flies were less active late at night, but they often woke Hazel up when they walked on her face while she was sleeping. “Do something about these flies!” she yelled at Mel one day. “When you go to sleep tonight, have a new dream ! Dream that God told you to close the front door and throw out all this rotting meat!”

Mel drove back to Wal-Mart and bought two dozen cans of insect spray. When he came home, he sprayed the whole house. The house stank. Many flies died , covering the floor and carpet. The kids got sick from the fumes. But the next day, more flies moved in. “I can’t take this anymore!” Hazel yelled at Mel. “You have a choice—me, or the flies .”

“We’ll move into the back yard,” he said.

That ’s your solution? We have a perfectly good house, but we’re going to live outside in the back yard ?”

“Not outside—inside,” he told his wife. “I’ll just build another house in the back yard.”

“Are we going to feed the flies in that house, too?”

Of course not—unless God tells me to. And if He does, then I’ll build a third house in the back yard. We’ve got a big back yard, honey .”

“Yes, it’s big, but it’s not big enough for all the flies in the world.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Lũ ruồi ít hoạt động hơn vào đêm khuya, nhưng chúng thường đánh thức Hazel khi chúng đi lang thang trên mặt cô lúc cô đang ngủ. "Phải làm thứ gì với lũ ruồi này đi chứ!" Một ngày nọ cô la hét với Mel. "Tối nay khi đi ngủ, anh nhớ mơ một giấc mơ mới! Nhớ mơ Thượng đế bảo anh đóng cửa trước và vứt hết mớ thịt thối inh kia đi nhé!"

Mel lái xe quay trở lại Wal-Mart và mua hai mươi bốn bình xịt côn trùng. Khi về đến nhà, anh xịt khắp căn nhà. Căn nhà bốc mùi khó chịu. Lũ ruồi chết rất nhiều, phủ đầy sàn và thảm. Bọn trẻ con đổ bệnh vì hơi khói thuốc. Nhưng vào ngày hôm sau, lũ ruồi lại bay đến nhiều hơn. "Tôi không thể chịu đựng việc này hơn được nữa!" Hazel quát Mel. "Anh có một sự lựa chọn-tôi, hay lũ ruồi"

"Chúng ta sẽ chuyển sang sân sau," anh nói.

"Đó là cách giải quyết của anh đó à? Chúng ta có một căn nhà lý tưởng, nhưng chúng ta sẽ sống ở ngoài sân sau sao?"

"Không phải ở phía ngoài-ở phía trong chứ," anh bảo với vợ. "Anh sẽ xây ngay một căn nhà khác ở sân sau."

"Chúng ta cũng phải nuôi lũ ruồi trong căn nhà đó sao?"

"Tất nhiên không phải như thế-trừ phi Thượng đế bảo anh nuôi. Và nếu như Người bảo, rồi anh sẽ xây căn nhà thứ ba ở sân sau. Chúng ta có sân sau rộng rãi mà em."

"Phải rồi, sân sau rộng thật, nhưng nó đâu đủ lớn cho tất cả lũ ruồi trên khắp thế giới chứ."

...............

467466 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.