.
ESL 183: A Cleaner River (1)


ESL 183: A Cleaner River (1)


Download


The three brothers were sitting on their boat, having a few beers and talking about the good old days. As they talked, they watched the trash float by on the St. James River. Their conversation turned to the trash.

"It didn't use to be like this," said Manny. "Remember how we used to go swimming in this river? I wouldn't put my big toe in this river nowadays. There's no telling what disease you'd catch. Time was when people knew that trash went into trash cans. Nowadays, the streets, the woods, the public parks, and the lakes and rivers are just huge trash cans without lids."

"Not to mention the freeways—last night on the radio they reported a refrigerator in lane one and a washing machine in the middle of an off-ramp," said Moe. "And almost every day drivers have to dodge mattresses, ladders, and tires on the freeways. And what about all the graffiti on the freeway signs?"

They all agreed that slobs were making America ugly. Then Jack had an idea. "Look, since we're all retired and we have the time and energy, why don't we do something instead of just complaining? We can't clean up everything, but maybe we could clean up our river." They liked this idea, and talked about it for another couple of weeks. Manny suggested a name for their effort—the Green Fleet, an organization devoted to turning the St. James River blue again.

365111 top -


*Vocabulary:

• beer:
• complain:
• devote:
• dodge:
• fleet:
• float:
• graffiti:
• ladder:
• lid:
• mattress:
• off_ramp:
• organization:
• refrigerator:
• sign:
• slob:
• tire:
• toe:
• ugly:
• woods:

=====================

*Yes/No Questions:

• Were the three brothers sitting on a friend's boat?

• Were they having a few beers?

• Were they talking about their future?

• Did they watch the trash float by?

• Were they on the St. James River?

• Did they use to go swimming in the river?

• Did Manny put his big toe in the river?

• Did people use to know that trash went in trash cans?

• Did they agree that slobs were making America beautiful?

• Did Jack suggest that they complain instead of doing something?

=====================

*Fill in blanks:

The three brothers were sitting on their boat, ____ a few beers and talking about the good ____ days. As they talked, they watched the trash ____ by on the St. James River. Their conversation ____ to the trash.

“It didn’t use to be ____ this,” said Manny. “Remember how we used to ____ swimming in this river? I wouldn’t put my ____ toe in this river nowadays. There’s no telling ____ disease you’d catch. Time was when people knew ____ trash went into trash cans. Nowadays, the streets, ____ woods, the public parks, and the lakes and ____ are just huge trash cans without lids.”

“Not ____ mention the freeways—last night on the radio they ____ a refrigerator in lane one and a washing____ in the middle of an off-ramp,” said Moe. “____ almost every day drivers have to dodge mattresses, , and tires on the freeways. And what about____ the graffiti on the freeway signs?”

They all ____ that slobs were making America ugly. Then Jack ____ an idea. “Look, since we’re all retired and ____ have the time and energy, why don’t we ____ something instead of just complaining? We can't clean ____ everything, but maybe we could clean up our ____ .” They liked this idea, and talked about it ____ another couple of weeks. Manny suggested a name ____ their effort—the Green Fleet, an organization devoted to____ the St. James River blue again.

====================

*Translate into Vietnamese:

.........

365112 top -

ESL 183: A Cleaner River (1)

*Vocabulary:


• beer: bia
• complain: than phiền
• devote: hiến dâng
• dodge: lẩn tránh
• fleet: đoàn xe, hải quân
• float: nổi
• graffiti: hình vẽ trên tường
• ladder: thang
• lid: nắp, vung, mi mắt
• mattress: nệm
• off_ramp: tam cấp, nghiêng
• organization: tổ chức
• refrigerator: tủ lạnh
• sign: dấu hiệu
• slob: lười biếng, dơ dáy, mập ú
• tire: bánh xe
• toe: đầu ngón chân
• ugly: xấu xí
• woods: gỗ

=========================================================

*Yes/No Questions:

• Were the three brothers sitting on a friend's boat? No

• Were they having a few beers? Yes

• Were they talking about their future? No

• Did they watch the trash float by? Yes

• Were they on the St. James River? Yes

• Did they use to go swimming in the river? Yes

• Did Manny put his big toe in the river? No

• Did people use to know that trash went in trash cans? Yes

• Did they agree that slobs were making America beautiful? No

• Did Jack suggest that they complain instead of doing something? No

===========================================================

*Fill in blanks:

The three brothers were sitting on their boat, __having__ a few beers and talking about the good _old___ days. As they talked, they watched the trash __float__ by on the St. James River. Their conversation __turned__ to the trash.

“It didn’t use to be __like__ this,” said Manny. “Remember how we used to __go__ swimming in this river? I wouldn’t put my __big__ toe in this river nowadays. There’s no telling __what__ disease you’d catch. Time was when people knew __that__ trash went into trash cans. Nowadays, the streets, _the___ woods, the public parks, and the lakes and ____rivers__ are just huge trash cans without lids.”

“Not __to__ mention the freeways—last night on the radio they ____reported__ a refrigerator in lane one and a washing____machine__ in the middle of an off-ramp,” said Moe. “__And__ almost every day drivers have to dodge mattresses,__ladder__ , and tires on the freeways. And what about__all__ the graffiti on the freeway signs?”

They all __agreed__ that slobs were making America ugly. Then Jack ___had_ an idea. “Look, since we’re all retired and __we__ have the time and energy, why don’t we __do__ something instead of just complaining? We can't clean __up__ everything, but maybe we could clean up our __river__ .” They liked this idea, and talked about it __for__ another couple of weeks. Manny suggested a name ___for_ their effort—the Green Fleet, an organization devoted to__turning__ the St. James River blue again.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người làm sạch dòng sông (1)

Ba anh em đang ngồi trên thuyền, uống vài lon bia và nói về những ngày tháng tốt đẹp cũ. Khi họ nói, họ nhìn những rác nổi trên dòng sông St. James. Câu chuyện của họ chuyển sang rác.

"Nó không như vậy," Manny nói. "Có nhớ chúng ta đã từng bơi trong dòng sông này không? Tôi không đặt chân lên dòng sông này ngày nay. Không biết sẽ bị bệnh gì. Thời xưa người ta biết rác bỏ vào thùng. Ngày nay, đường phố, rừng, công viên công cộng, và hồ, và những con sông là những thùng rác khổng lồ không nắp."

"Không đề cập đến đường cao tốc-tối qua trên radio họ báo cáo một cái tủ lạnh trên làn đuờng và một cái máy giặt giữa bậc tam cấp cũ," Moe nói. "Và hầu hết mỗi ngày các tài xế phải tránh nệm, thang, và bánh xe trên đường cao tốc. Và các bức vẽ trên các bản chỉ dẫn trên đường cao tốc?"

Họ đều đồng ý là những đống dơ dáy đang làm nước Mỹ xấu đi. Rồi Jack có một ý tưởng. "Nhìn xem, vì chúng ta đều nghỉ hưu và chúng ta có thời gian và năng lượng, sao chúng ta không làm gì đó thay vì chỉ than phiền? Chúng ta không thể làm sạch mọi thứ, nhưng có thể chúng ta có thể làm sạch dòng sông của chúng ta." Họ thích ý tưởng này, và đã nói về nó thêm vài tuần. Manny đề nghị tên của sự cố gắng - Đội làm Xanh, một tổ chức dâng hiến để biến dòng sông St. James River trở nên xanh lần nữa.

434235 top -
LESSON 183:

A CLEANER RIVER (1)- NGƯỜI LÀM SẠCH DÒNG SÔNG.(1)

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• beer: bia.
• complain: phàn nàn, kêu ca, than phiền.
• devote: cống hiến, đóng góp.
• dodge: né tránh, lách.
• fleet: hạm đội.
• float: nổi, trôi lềnh bềnh, lơ lửng.
• graffiti: hình vẽ/chữ viết nguệch ngoạc trên tường.
• ladder: cái thang.
• lid: nắp đậy.
• mattress: nệm.
• off_ramp: đường tránh.
• organization: tổ chức, cơ quan.
• refrigerator: tủ lạnh.
• sign: biển hiệu, biển báo.
• slob: bùn.
• tire: vỏ xe.
• toe: ngón chân.
• ugly: xấu xí, xấu xa.
• woods: rừng cây.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Were the three brothers sitting on a friend's boat?
- No, they weren't. They were sitting on their boat.

• Were they having a few beers?
- Yes, they were.

• Were they talking about their future?
- No, they weren't. They were talking about the good old days.

• Did they watch the trash float by?
- Yes, they did.

• Were they on the St. James River?
- Yes, they were ,

• Did they use to go swimming in the river?
- Yes, they did.

• Did Manny put his big toe in the river?
- No, he didn't.

• Did people use to know that trash went in trash cans?
- Yes, they did.

• Did they agree that slobs were making America beautiful?
- No, they didn't. They agreed that slobs were making America ugly.

• Did Jack suggest that they complain instead of doing something?
- No, he didn't. Jack suggested that they doing something instead of just complaining.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The three brothers were sitting on their boat, having a few beers and talking about the good old days. As they talked, they watched the trash float by on the St. James River. Their conversation turned to the trash.

“It didn’t use to be like this,” said Manny. “Remember how we used to go swimming in this river? I wouldn’t put my big toe in this river nowadays. There’s no telling what disease you’d catch. Time was when people knew the trash went into trash cans. Nowadays, the streets, the woods, the public parks, and the lakes and rivers are just huge trash cans without lids.”

“Not to mention the freeways—last night on the radio they reported a refrigerator in lane one and a washing machine in the middle of an off-ramp,” said Moe. “And almost every day drivers have to dodge mattresses,ladders, and tires on the freeways. And what about all the graffiti on the freeway signs?”

They all agreed that slobs were making America ugly. Then Jack have an idea. “Look, since we’re all retired and we have the time and energy, why don’t we do something instead of just complaining? We can't clean up everything, but maybe we could clean up our river .” They liked this idea, and talked about it for another couple of weeks. Manny suggested a name for their effort—the Green Fleet, an organization devoted to turning the St. James River blue again.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Ba anh em đang ngồi trên thuyền, uống một ít bia và nói chuyện về những ngày huy hoàng trước đây. Khi đang trò chuyện, họ trông thấy rác rưởi trôi nổi trên dòng sông St. James. Cuộc nói chuyện của họ chuyển sang vấn đề rác rưởi.

"Nó không giống như trước đây," Manny nói. "Có còn nhớ chúng ta từng bơi trên con sông này không? Hiện tại, anh không thể đưa ngón chân cái của mình xuống sông. Có ai nói được mình sẽ bị mắc bệnh gì chứ. Đã có thời gian người ta hiểu rằng phải bỏ rác vào thùng rác. Ngày nay, các con đường, các khu rừng, các khu công viên, và ao hồ cùng các con sông đều chỉ là những thùng đựng rác khổng lồ không có nắp đậy."

"Đó là chưa kể đến các đường cao tốc-chương trình ra-đi-ô tối qua đưa tin có một cái tủ lạnh ở làn xe số một và một cái máy giặt ở ngay giữa đường ra khỏi cao tốc." Moe cho biết, "Và hầu như mỗi ngày các bác tài đều phải lách mấy tấm nệm, mấy cái thang, và vỏ xe ở trên đường cao tốc. Và còn những hình vẽ nguệch ngoạc trên các biển báo thì như thế nào?"

Tất cả đều đồng ý là những đống bùn đó đã làm cho nước Mỹ xấu xí hẳn đí. Rồi Jack có ý kiến. "Nhìn xem này, do tất cả chúng ta đã nghỉ hưu và chúng ta có thời gian cùng sức lực, tại sao chúng ta không làm một điều gì đó thay vì chỉ biết than phiền? Chúng ta không thể dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta có thể làm sạch con sông của mình." Mọi người đều thích ý tưởng này, và họ còn thảo luận về điều đó trong hai tuần nữa. Manny đề nghị đặt tên cho sự nỗ lực của họ -Hạm đội Xanh, một tổ chức góp phần làm cho dòng sông St. James trong xanh trở lại.

466326 top -

chị HoangThiQuynhNhu thân mến:

off-ramp = đường ra khỏi đường cao tốc.

off-ramp
[awf-ramp, of-] Show IPA
noun
an exit lane for traffic from a turnpike or freeway to a street.
http://dictionary.reference.com/browse/off-ramp


Image

Chúc chị vui khoẻ.

Thân

466876 top -
Hi, anh phamdinhphung,

Trong tự điển, từ off-ramp có nghĩa là đường tránh. Dù phải dịch như sách nhưng mình không hiểu lắm vì không biết đó là đường gì. Xem hình mình mới biết đó là đường thoát ra khỏi (hoặc đi vào lại?) đường cao tốc.

Thanks và chúc anh vui, khoẻ.

466888 top -

chị HoangThiQuynhNhu than mến:

1. on-ramp = đường dẫn vào đường cao tốc.
off-ramp= đường ra khỏi đường cao tốc.
http://dictionary.reference.com/browse/on-ramp

2.
* cleaner (adjective)= sạch hơn --> a cleaner river = một dòng sông sạch hơn.

* cleaner (noun) = người/máy làm việc quét dọn tẩy rửa.
A river cleaner = người làm sạch dòng sông/ tàu dùng nạo vét để làm sạch sông.

Cleaner: Người lau chùi, người quét tước, người rửa ráy; thợ đánh giày, thợ tẩy quần áo, thợ nạo vét (kênh, máng...)
Máy quét, máy hút bụi; máy tẩy (quần áo)
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Cleaner


Image
Image
River cleaners

Ý kiến mình là tựa bài chị dịch: A CLEANER RIVER = NGƯỜI LÀM SẠCH DÒNG SÔNG tuy sát với nội dung bài nhưng nghĩa thì không được đúng. Mình xin góp thêm một tí, và cũng mong được thêm ý kiến đóng góp của các anh chị.

Chúc chị vui khoẻ.

Thân ái.

467082 top -
Hi, anh phamdinhphung,

Hồi đầu mình tính dịch A cleaner river là:

* Sông sạch.
* Dòng sông sạch.
* Dòng sông trong xanh.
* Người làm sạch dòng sông.

Cuối cùng thì mình chọn Người làm sạch dòng sông vì nó sát với nội dung của bài, dù chưa được thơ mộng cho lắm!

Anh nghĩ mình nên dịch thế nào nhỉ?

467090 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.