.
ESL 175: The Haircut (2)


ESL 175: The Haircut (2)DownloadSonny could have grabbed the sun with his own two hands and pulled it ten million miles closer to Earth, but that would not have warmed up Natalie.

"You know how much I hate the cold, and you know how fragile I am. The last time I was here, you promised me that you would always turn on the heat before you picked me up, so that your apartment would be nice and warm by the time we walked into it."

She went on to tell him that this was just another example of how inconsiderate he was. He tried to tell her that he had simply forgotten. "You know how bad my memory is," he said. But she pointed out that his memory seemed to work very well whenever it didn't involve her. When it came to remembering what others—including total strangers—liked or disliked, Sonny had a great memory. Maybe his memory failed only when it came to Natalie's needs because he could care less about Natalie and her feelings.

Oh no, here we go again, Sonny thought. But Natalie was through. "Take me home," she demanded. But what about his haircut, he asked. "Who cares about your stupid haircut? Your hair will be around your ankles before I touch you or your hair clippers again!"

360281 top -


*Vocabulary:

• ankle:
• demand:
• fail:
• fragile:
• grab:
• inconsiderate:
• involve:
• memory:
• stranger:

======================

*Yes/No Questions:

• Did Sonny grab the sun with his own two hands?

• Did she say how much she loved the cold?

• Did she say how fragile she was?

• Did he promise that he would always turn on the heat?

• Did he promise that his apartment would be nice and warm?

• Did she tell him how considerate he was?

• Did he tell her that his memory was bad?

• Did she say that he had a great memory for others?

• Did she give him his haircut?

• Was his hair around his ankles?

====================

*Fill in blanks:

Sonny could have grabbed the sun with his ____ two hands and pulled it ten million miles ____ to Earth, but that would not have warmed ____ Natalie.
“You know how much I hate the ____ , and you know how fragile I am. The ____ time I was here, you promised me that ____ would always turn on the heat before you ____ me up, so that your apartment would be ____ and warm by the time we walked into____ .”

She went on to tell him that this ____ just another example of how inconsiderate he was. ____ tried to tell her that he had simply ____ . “You know how bad my memory is,” he____ . But she pointed out that his memory seemed ____ work very well whenever it didn’t involve her. ____ it came to remembering what others—including total strangers—liked ____ disliked, Sonny had a great memory. Maybe his ____ failed only when it came to Natalie’s needs ____ he could care less about Natalie and her ____ .

Oh no, here we go again, Sonny thought. ____ Natalie was through. “Take me home,” she demanded. ____ what about his haircut, he asked. “Who cares ____ your stupid haircut? Your hair will be around____ ankles before I touch you or your hair ____ again!”

====================

*Translate into Vietnamese:

........

360282 top -

ESL 175: The Hair Cut (2)

*Vocabulary:


• ankle: mắt cá chân
• demand: ra lệnh, đòi hỏi
• fail: hỏng
• fragile: mỏng manh, dễ vỡ
• grab: vồ lấy, chụp, quơ lấy
• inconsiderate: không quan tâm, không để ý đến
• involve: bao gồm
• memory: trí nhớ
• stranger: người lạ

======================

*Yes/No Questions:

• Did Sonny grab the sun with his own two hands? No

• Did she say how much she loved the cold? No

• Did she say how fragile she was? Yes

• Did he promise that he would always turn on the heat? Yes

• Did he promise that his apartment would be nice and warm? Yes

• Did she tell him how considerate he was? No

• Did he tell her that his memory was bad? Yes

• Did she say that he had a great memory for others? Yes

• Did she give him his haircut? No

• Was his hair around his ankles? No

====================

*Fill in blanks:

Sonny could have grabbed the sun with his __own__ two hands and pulled it ten million miles ____closer__ to Earth, but that would not have warmed ___up_ Natalie.
“You know how much I hate the _cold___ , and you know how fragile I am. The __last__ time I was here, you promised me that __you__ would always turn on the heat before you ____picked__ me up, so that your apartment would be __nice__ and warm by the time we walked into__it__ .”

She went on to tell him that this _was___ just another example of how inconsiderate he was. __He__ tried to tell her that he had simply ____forgotten__ . “You know how bad my memory is,” he__said__ . But she pointed out that his memory seemed __to__ work very well whenever it didn’t involve her. __When__ it came to remembering what others—including total strangers—liked __or__ disliked, Sonny had a great memory. Maybe his __memory___ failed only when it came to Natalie’s needs ____because__ he could care less about Natalie and her ____feelings__ .

Oh no, here we go again, Sonny thought. __But__ Natalie was through. “Take me home,” she demanded. _But___ what about his haircut, he asked. “Who cares ____about__ your stupid haircut? Your hair will be around__your__ ankles before I touch you or your hair __clippers___ again!”

====================

*Translate into Vietnamese:

Cắt tóc (2)

Sonny có thể vơ lấy mặt trời bằng hai tay và kéo gần lại mười triệu mile đến Trái Đất, nhưng cũng không thể làm ấm Natalie.

"Anh biết em ghét lạnh như thế nào, và anh biết em mỏng manh như thế nào. Lần trước khi em ở đây, anh hứa rằng anh sẽ bật lò sưởi trước khi đón em, để căn hộ có thể dễ chịu và ấm áp khi chúng ta bước vào."

Cô tiếp tục nói đó chỉ là một ví dụ nữa cho thấy anh không quan tâm. Anh cố nói với cô là anh chỉ đơn giản quên. "Em biết trí nhớ anh tệ như thế nào," anh nói. Nhưng cô chỉ ra trí nhớ anh dường như rất tốt đối với những chuyện không liên quan đến cô. Khi phải nhớ những người khác-gồm những người hoàn toàn xa lạ- thích hay không thích, Sonny nhớ rất tốt. Có thể trí nhớ của anh chỉ tệ khi liên quan đến nhu cầu của Natalie vì anh ít quan tâm đến Natalie và cảm nhận của cô.

Oh, không, chúng ta lại như vậy nữa rồi, Sonny nghĩ. Nhưng Natalie đã quyết. "Chở em về," cô yêu cầu. Nhưng còn cắt tóc thì sao, anh hỏi. "Ai quan tâm đến chuyện cắt tóc vớ vẩn của anh? Tóc anh sẽ dài chấm mắt cá chân trước khi em đụng đến anh hay đồ xén cắt tóc của anh lần nữa!"

433992 top -
LESSON 175:

THE HAIRRCUT (2) - CẮT TÓC (2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• ankle: mắt cá chân.
• demand: yêu cầu.
• fail: hỏng, quên, thiếu.
• fragile: yếu ớt, mỏng manh.
• grab: chụp lấy.
• inconsiderate: thiếu ân cần/chu đáo/quan tâm.
• involve: liên quan tới, dính dáng tới.
• memory: trí nhớ, ký ức.
• stranger: người lạ, người xa lạ.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did Sonny grab the sun with his own two hands?
- No, he didn't.

• Did she say how much she loved the cold?
- No, she didn't. She hated the cold.

• Did she say how fragile she was?
- Yes, she did.

• Did he promise that he would always turn on the heat?
- Yes, he did.

• Did he promise that his apartment would be nice and warm?
- Yes, he did.

• Did she tell him how considerate he was?
- Yes, she did.

• Did he tell her that his memory was bad?
- Yes, he did.

• Did she say that he had a great memory for others?
- Yes, she did.

• Did she give him his haircut?
- No, she didn't.

• Was his hair around his ankles?
- No, it wasn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Sonny could have grabbed the sun with his own two hands and pulled it ten million miles closer to Earth, but that would not have warmed up Natalie.

“You know how much I hate the cold, and you know how fragile I am. The last time I was here, you promised me that you would always turn on the heat before you pick me up, so that your apartment would be nice and warm by the time we walked into it .”

She went on to tell him that this was just another example of how inconsiderate he was. he tried to tell her that he had simply forgotten . “You know how bad my memory is,” he said. But she pointed out that his memory seemed to work very well whenever it didn’t involve her. When it came to remembering what others—including total strangers—liked or disliked, Sonny had a great memory. Maybe his memory failed only when it came to Natalie’s needs because he could care less about Natalie and her feelings .

Oh no, here we go again, Sonny thought. But Natalie was through. “Take me home,” she demanded. But what about his haircut, he asked. “Who cares about your stupid haircut? Your hair will be around your ankles before I touch you or your hair clipper again!”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Sonny có thể chụp lấy mặt trời với đôi tay của mình và kéo nó đi 10 triệu dặm để gần hơn với Trái đất, nhưng điều đó vẫn không thể sưởi ấm được Natalie.

"Anh biết em không thích lạnh như thế nào, và anh cũng biết em yếu ớt như thế nào mà. Lần cuối cùng lúc em ở đây, anh đã hứa với em là anh luôn luôn vặn máy sưởi lên trước khi anh đi đón em, như thế căn hộ của anh sẽ dễ chịu và ấm cúng lúc chúng ta bước vào."

Cô tiếp tục nói với anh rằng đó chỉ là một ví dụ nữa về việc anh thiếu quan tâm như thế nào. Anh cố bảo với cô là anh chỉ đơn giản quên khuấy thôi. "Em biết là anh có trí nhớ rất tệ mà," anh nói. Nhưng cô nêu ra rằng trí nhớ của anh rất tốt mỗi khi nó không dính dáng đến cô. Khi cần nhớ đến ai khác-bao gồm tất cả những người xa lạ-thích hay không thích, Sonny đều có trí nhớ tuyệt vời. Có thể trí nhớ của anh chỉ giảm sút khi nó tiếp cận với những nhu cầu của Natalie, bởi vì anh ít quan tâm đến Natalie và cảm xúc của cô.

Ôi, không, chúng ta lại bắt đầu nữa rồi, Sonny nghĩ thầm. Nhưng Natalie thì dứt khoát. "Cho tôi về nhà," cô yêu cầu. Nhưng việc cắt tóc của anh thì thế nào, anh hỏi. "Ai thèm quan tâm đến việc cắt tóc ngớ ngẩn của anh chứ? Tóc anh sẽ dài đến mắt cá chân trước khi tôi động đến anh hay cái máy xén tóc của anh lần nữa!"

464679 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.