.
ESL 172: The Christmas Gift (1)


ESL 172: The Christmas Gift (1)


Download


It was Christmas day. Kayleen had invited her boyfriend Hugo over for Christmas dinner. He arrived a little after 1:00. He was carrying a big plastic bag. He put the bag on the floor inside her front door. She looked at the bag, but she didn't ask what was in it. They had already agreed not to give each other gifts; they were trying to save money for a down payment on a house after they got married. They hugged each other.

Hugo asked Kayleen to give him a kiss. "No," she said. He asked her if she knew what day it was. Of course, she replied; it was Christmas day. No, he told her, it was actually "Kissmas" day—that's why she should kiss him. She laughed, and gave him a big kiss. She went back into the kitchen to continue with her dinner preparation. He turned on the bedroom TV and hoped that there was something interesting to watch; five minutes later, his nose was in a book.

A while later, Kayleen entered the bedroom and said, "Let's go for a walk in the park." It was a beautiful day—blue sky, some white clouds, and about 66 degrees. Who needs snow when you can have this, Hugo thought.

359419 top -


*Vocabulary:

• arrive:
• bag:
• Christmas:
• cloud:
• continue:
• invite:
• kitchen:
• laugh:
• payment:
• plastic:
• preparation:

====================

*Yes/No Questions:

• Was it the day after Christmas?

• Had Kayleen invited her boyfriend over for Christmas dinner?

• Did Hugo arrive a little before 1:00?

• Was he carrying a big plastic bag?

• Did he put the bag in the closet next to her front door?

• Did she ask what was in the bag?

• Had they agreed to give each other gifts?

• Were they trying to save money?

• Did they hug each other?

• Did he ask her to give him a kiss?

==================

*Fill in blanks:

It was Christmas day. Kayleen had invited her ____ Hugo over for Christmas dinner. He arrived a ____ after 1:00. He was carrying a big plastic ____ . He put the bag on the floor inside____ front door. She looked at the bag, but ____ didn’t ask what was in it. They had____ agreed not to give each other gifts; they trying to save money for a down payment ____ a house after they got married. They hugged ____ other.

Hugo asked Kayleen to give him a ____ . "No," she said. He asked her if she ____ what day it was. Of course, she replied; ____ was Christmas day. No, he told her, it ____ actually “Kissmas” day—that’s why she should kiss him. ____ laughed, and gave him a big kiss. She ____ back into the kitchen to continue with her ____ preparation. He turned on the bedroom TV and ____ that there was something interesting to watch; five ____ later, his nose was in a book.

A____ later, Kayleen entered the bedroom and said, “Let’s ____ for a walk in the park.” It was ____ beautiful day—blue sky, some white clouds, and about ____ degrees. Who needs snow when you can have ____ , Hugo thought.

===================

*Translate into Vietnamese:

.........

359424 top -

ESL 172: The Christmas Gift (1)

*Vocabulary:


• arrive: đến
• bag: cái bao
• Christmas: Giáng Sinh
• cloud: mây
• continue: tiếp tục
• invite: mời
• kitchen: nhà bếp
• laugh: cười
• payment: thanh toán
• plastic: nhựa
• preparation: chuẩn bị

====================

*Yes/No Questions:

• Was it the day after Christmas? No

• Had Kayleen invited her boyfriend over for Christmas dinner? Yes

• Did Hugo arrive a little before 1:00? No

• Was he carrying a big plastic bag? Yes

• Did he put the bag in the closet next to her front door? No

• Did she ask what was in the bag? No

• Had they agreed to give each other gifts? Yes

• Were they trying to save money? Yes

• Did they hug each other? Yes

• Did he ask her to give him a kiss? Yes

==================

*Fill in blanks:

It was Christmas day. Kayleen had invited her __boyfriend__ Hugo over for Christmas dinner. He arrived a __little__ after 1:00. He was carrying a big plastic __bag__ . He put the bag on the floor inside__her__ front door. She looked at the bag, but __she__ didn’t ask what was in it. They had____already__ agreed not to give each other gifts; they trying to save money for a down payment __on__ a house after they got married. They hugged __each__ other.

Hugo asked Kayleen to give him a ____kiss__ . "No," she said. He asked her if she __knew__ what day it was. Of course, she replied; _it___ was Christmas day. No, he told her, it __was__ actually “Kissmas” day—that’s why she should kiss him. __She__ laughed, and gave him a big kiss. She __went__ back into the kitchen to continue with her ____dinner__ preparation. He turned on the bedroom TV and ____hoped__ that there was something interesting to watch; five ____minutes__ later, his nose was in a book.

A____while__ later, Kayleen entered the bedroom and said, “Let’s __go__ for a walk in the park.” It was __a__ beautiful day—blue sky, some white clouds, and about __66__ degrees. Who needs snow when you can have __this__ , Hugo thought.

===================

*Translate into Vietnamese:

Quà Giáng Sinh (1)


Đó là ngày Giáng Sinh. Kayleen đã mời bạn trai Hugo đến ăn tối Giáng Sinh. Anh đến đó sau 1:00 một chút. Anh mang một cái bọc nhựa to. Anh để bọc trên sàn bên trong cửa trước. Cô nhìn vào cái bọc, nhưng không hỏi có gì trong đó. Họ đã đồng ý không trao quà; họ đang tiết kiệm tiền để đặt cọc nhà sau khi cưới. Họ ôm nhau.

Hugo bảo Kayleen hôn anh. "Không," cô bảo. Anh hỏi cô có biết hôm nay là ngày gì. Dĩ nhiên, cô trả lời; đó là lễ Giáng Sinh. Không, anh bảo cô, đó là ngày "Đáng hôn" - nên cô phải hôn anh. Cô cười, và hôn anh. Rồi cô vào bếp tiếp tục chủan bị bữa tối. Anh bật TV trong phòng ngủ và hy vọng có gì hay để xem; năm phút sau, anh chúi mũi vào đọc sách.

Một lát sau, Kayleen vào phòng ngủ và nói, "Mình đi dạo trong công viên đi anh." Đó là một ngày đẹp trời-trời xanh, mây trắng, khoảng 66 độ. Ai cần tuyết khi bạn có thể có nó, Hugo nghĩ.

433474 top -
LESSON 172:

THE CHRISTMAS GIFT (1)- MÓN QUÀ GIÁNG SINH (1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• arrive: tới.
• bag: cái túi.
• Christmas: Giáng Sinh.
• cloud: mây.
• continue: tiếp tục.
• invite: mời.
• kitchen: nhà bếp.
• laugh: cười.
• payment: số tiền trả, sự bồi thường.
• plastic: nhựa.
• preparation: sự sửa soạn, sự chuẩn bị.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Was it the day after Christmas?
- No, it wasn't. It was Christmas day.

• Had Kayleen invited her boyfriend over for Christmas dinner?
- Yes, she had.

• Did Hugo arrive a little before 1:00?
- No, he didn't. He arrived a little before 1:00.

• Was he carrying a big plastic bag?
- Yes, he was.

• Did he put the bag in the closet next to her front door?
- No, he didn't. He put the bag on the floor inside the front door.

• Did she ask what was in the bag?
- No, she didn't.

• Had they agreed to give each other gifts?
- No, they hadn't. They had agreed not to give each other gifts.

• Were they trying to save money?
- Yes, they were.

• Did they hug each other?
- Yes, they did.

• Did he ask her to give him a kiss?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
It was Christmas day. Kayleen had invited her boyfriend Hugo over for Christmas dinner. He arrived a little after 1:00. He was carrying a big plastic bag. He put the bag on the floor inside her front door. She looked at the bag, but she didn’t ask what was in it. They had already agreed not to give each other gifts; they trying to save money for a down payment for a house after they got married. They hugged each other.

Hugo asked Kayleen to give him a kiss . "No," she said. He asked her if she knew what day it was. Of course, she replied; It was Christmas day. No, he told her, it was actually “Kissmas” day—that’s why she should kiss him. She laughed, and gave him a big kiss. She went back into the kitchen to continue with her dinner preparation. He turned on the bedroom TV and hoped that there was something interesting to watch; five minutes later, his nose was in a book.

A while later, Kayleen entered the bedroom and said, “Let’s go for a walk in the park.” It was a beautiful day—blue sky, some white clouds, and about 66 degrees. Who needs snow when you can have this , Hugo thought.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Đó là ngày Giáng Sinh. Kayleen đã mời Hugo bạn trai của cô đến dùng tiệc Giáng Sinh. Anh đến sau 1 giờ một chút. Anh mang theo một túi nhựa lớn. Anh đặt chiếc túi trên sàn nhà ở phía trong cửa ra vào nhà cô. Cô nhìn chiếc túi nhưng không hỏi có thứ gì trong đó. Họ vừa thống nhất là không tặng quà cho nhau; họ cố gắng tiết kiệm tiền để trả trước tiền mua nhà khi họ kết hôn. Họ ôm chầm lấy nhau.

Hugo đòi Kayleen tặng cho anh một nụ hôn. "Không được đâu," cô nói. Anh hỏi cô có biết ngày hôm nay là ngày gì không. Tất nhiên rồi, cô trả lời; Ngày Giáng Sinh chứ gì. Không phải, anh bảo cô, đây là "ngày hội hôn nhau". Đó là lý do tại sao cô phải hôn anh. Cô cười ròn rã, và tặng cho anh một nụ hôn rõ kêu. Cô trở vào nhà bếp để tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc. Anh bật chiếc ti-vi trong phòng ngủ và hy vọng có thứ gì thú vị để xem. Năm phút sau đó, anh đã chúi mũi vào một cuốn sách.

Một lát sau, Kayleen đi vào phòng ngủ và bảo, "Anh à, mình ra công viên đi dạo một lát đi." Đó là một ngày đẹp trời-với bầu trời xanh, vài cụm mây trắng, và khoảng 66 độ F. Ai cần đến tuyết khi bạn có tuyết đầy ra đấy chứ, anh nghĩ ngợi.

464299 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.