.
ESL 169: Woman Searches for Missing Husband (1)


ESL 169: Woman Searches for Missing Husband (1)


Download


Courtney had not heard from her husband in three weeks. Five weeks ago Jacob had gone to Iran to track down cigarette smugglers. He was working for a US company that was losing millions of dollars worth of cigarettes annually to criminal activity. He had communicated with Courtney at least once a day for the first two weeks. Then his calls and emails stopped coming.

Jacob was a retired FBI agent who had his own private investigation agency. He had no enemies that Courtney knew of. After the third day of not hearing from Jacob, Courtney contacted her US representative in Congress and her two US senators. They all said they would look into the matter. Three weeks later, after many calls from her, they all said they were still looking into the matter. Courtney had also made many calls to the US Embassy in Iran. The officials there told her they had no idea where her husband was, but they were "looking into it."

Desperate to find her husband, Courtney flew to Tehran. She did not speak Farsi, and she knew nothing about Iran and nobody in Iran. All she knew was that she loved her husband and she would not leave Iran until she found him. If worse came to worst, she had decided to sell their house to continue her search. They had been married for forty years, and she loved him now as much as she had on her wedding day.

359101 top -


*Vocabulary:

• agency:
• agent:
• cigarette:
• communicate:
• contact:
• criminal:
• desperate:
• embassy:
• investigation:
• private:
• representative:
• senator:
• smuggler:
• wedding:

======================

*Yes/No Questions:

• Had Courtney heard from her husband in three weeks?

• Had Jacob gone to Iran five weeks ago?

• Did he go to Iran to track down cigarette smugglers?

• Was the U.S. company losing millions of dollars?

• Had he communicated with her at least twice a day?

• Did his calls and emails continue coming?

• Was he an FBI agent?

• Did he have his own private investigation agency?

• Did he have any enemies that she knew of?

• Did she contact her U.S. representative in Congress?

======================

*Fill in blanks:

Courtney had not heard from her husband in _____ weeks. Five weeks ago Jacob had gone to _____ to track down cigarette smugglers. He was working _____ a US company that was losing millions of _____ worth of cigarettes annually to criminal activity. He _____ communicated with Courtney at least once a day _____ the first two weeks. Then his calls and _____ stopped coming.

Jacob was a retired FBI agent _____ had his own private investigation agency. He had _____ enemies that Courtney knew of. After the third _____ of not hearing from Jacob, Courtney contacted her _____ representative in Congress and her two US senators. _____ all said they would look into the matter. _____ weeks later, after many calls from her, they _____ said they were still looking into the matter. _____ had also made many calls to the US _____ in Iran. The officials there told her they _____ no idea where her husband was, but they _____ “looking into it.”

Desperate to find her husband, _____ flew to Tehran. She did not speak Farsi, _____ she knew nothing about Iran and nobody in . All she knew was that she loved her _____ and she would not leave Iran until she him. If worse came to worst, she had _____ to sell their house to continue her search. _____ had been married for forty years, and she _____ him now as much as she had on _____ wedding day.

=====================

*Translate into Vietnamese:

..........

359102 top -

ESL 169: Woman Searches for Missing Husband (1)

*Vocabulary:


• agency: đại lý
• agent: đại lý
• cigarette: thuốc lá
• communicate: giao tiếp
• contact: liên hệ
• criminal: tội ác
• desperate: liều mạng, tuyệt vọng
• embassy: Lãnh sự
• investigation: điều tra
• private: tư nhân
• representative: đại diện
• senator: thượng nghị sĩ
• smuggler: buôn lậu
• wedding: đám cưới

======================

*Yes/No Questions:

• Had Courtney heard from her husband in three weeks? No

• Had Jacob gone to Iran five weeks ago? Yes

• Did he go to Iran to track down cigarette smugglers? Yes

• Was the U.S. company losing millions of dollars? Yes

• Had he communicated with her at least twice a day? No

• Did his calls and emails continue coming? No

• Was he an FBI agent? No

• Did he have his own private investigation agency? Yes

• Did he have any enemies that she knew of? No

• Did she contact her U.S. representative in Congress? Yes

======================

*Fill in blanks:

Courtney had not heard from her husband in __three___ weeks. Five weeks ago Jacob had gone to __Iran___ to track down cigarette smugglers. He was working _for____ a US company that was losing millions of _dollars____ worth of cigarettes annually to criminal activity. He _had____ communicated with Courtney at least once a day __for___ the first two weeks. Then his calls and __emails___ stopped coming.

Jacob was a retired FBI agent __who___ had his own private investigation agency. He had __no___ enemies that Courtney knew of. After the third ___day__ of not hearing from Jacob, Courtney contacted her _US____ representative in Congress and her two US senators. _They____ all said they would look into the matter. ____Three___ weeks later, after many calls from her, they __all___ said they were still looking into the matter. ____Courtney___ had also made many calls to the US __Embassy____ in Iran. The officials there told her they __had___ no idea where her husband was, but they ___were__ “looking into it.”

Desperate to find her husband, ____Courtney___ flew to Tehran. She did not speak Farsi, _and____ she knew nothing about Iran and nobody in . All she knew was that she loved her ____husband___ and she would not leave Iran until she found him. If worse came to worst, she had __decided____ to sell their house to continue her search. __They___ had been married for forty years, and she ____loved___ him now as much as she had on __her___ wedding day.

=====================

*Translate into Vietnamese:

Phụ nữ tìm chồng mất tích (1)

Courtney không nghe tin từ chồng trong ba tuần. Năm tuần trước đây Jacob đã đi Iran để theo dấu bọn buôn thuốc lá. Anh làm việc cho một công ty Mỹ đang mất cả triệu đô hàng năm tiền thuốc lá cho hoạt động tội ác. Anh đã liên lạc với Courtney ít nhất mỗi ngày một lần trong hai tuần đầu. Rồi điện thoại và email của anh không đến nữa.

Jacob là một nhân viên FBI đã nghỉ hưu, có một đại lý điều tra riêng. Courtney không thấy Jacob có kẻ thù nào mà cô biết. Sau ngày thứ ba không nghe tin tức từ Jacob, Courtney liên hệ đại biểu quốc hội của cô và hai thượng nghị sĩ Mỹ. Họ đều nói rằng họ sẽ xem xét vấn đề. Ba tuần sau, sau nhiều cuộc gọi từ cô, họ đều nói rằng họ vẫn đang xem xét vấn đề. Courtney cũng gọi nhiều cuộc đến lãnh sự Mỹ ở Iran. Nhân viên ở đó nói với cô họ không biết chồng cô đang ở đâu, nhung họ đã "xem xét vấn đề đó".

Liều mạng đi tìm chồng, Courtney bay đến Tehran. Cô không nói tiếng Farsi, va không biết gì về Iran cũng không biết ai ở Iran. Tất cả điều cô biết là cô yêu chồng và cô không rời Iran nếu không tìm thấy anh ấy. Nếu điều tệ nhất xảy ra, cô đã quyết định bán nhà để tiếp tục tìm kiếm. Họ đã cưới nhau bốn mươi năm, và cô yêu anh ấy nhiều như ngày cô mới cưới.

433422 top -
LESSON 169:

WOMAN SEARCHES FOR MISSING HUSBAND -
NGƯỜI VỢ TÌM CHỒNG BỊ MẤT TÍCH.

===========================================================
*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• agency: cơ quan, đại lý.
• agent: nhân viên mật vụ.
• cigarette: thuốc lá.
• communicate: liên lạc.
• contact: liên hệ, gặp gỡ.
• criminal: tội phạm.
• desperate: Tuyệt vọng, không còn hy vọng.
• embassy: đại sứ.
• investigation: sự điều tra.
• private: riêng tư, cá nhân.
• representative: người đại diện.
• senator: thượng nghị sĩ.
• smuggler: người buôn lậu.
• wedding: lễ cưới.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Had Courtney heard from her husband in three weeks?
- No, she hadn't.

• Had Jacob gone to Iran five weeks ago?
- Yes, he had.

• Did he go to Iran to track down cigarette smugglers?
- Yes, he did.

• Was the U.S. company losing millions of dollars?
- Yes, it was.

• Had he communicated with her at least twice a day?
- No, he hadn't. He had communicated with her at least once a day.

• Did his calls and emails continue coming?
- No, they didn't.

• Was he an FBI agent?
- Yes, he was.

• Did he have his own private investigation agency?
- Yes, he did.

• Did he have any enemies that she knew of?
- No, he didn't.

• Did she contact her U.S. representative in Congress?
- Yes, she did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------

Courtney had not heard from her husband in three weeks. Five weeks ago Jacob had gone to Iran to track down cigarette smugglers. He was working for a US company that was losing millions of dollars worth of cigarettes annually to criminal activity. He had communicated with Courtney at least once a day for the first two weeks. Then his calls and email stopped coming.

Jacob was a retired FBI agent who had his own private investigation agency. He had no enemies that Courtney knew of. After the third days of not hearing from Jacob, Courtney contacted her US representative in Congress and her two US senators. They all said they would look into the matter. Three weeks later, after many calls from her, they all said they were still looking into the matter. She had also made many calls to the US Embassy in Iran. The officials there told her they had no idea where her husband was, but they were “looking into it.”

Desperate to find her husband, Courtneyflew to Tehran. She did not speak Farsi, and she knew nothing about Iran and nobody in Iran. All she knew was that she loved her hussband and she would not leave Iran until she foundhim. If worse came to worst, she had decided to sell their house to continue her search. They had been married for forty years, and she loved him now as much as she had on her wedding day.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Courtney không nhận được tin tức gì từ chồng mình đã ba tuần nay. Năm tuần trước đây Jacob đã đến Iran để lần theo dấu vết của bọn buôn lậu thuốc lá. Ông làm việc cho một công ty của Hoa kỳ đã bị thiệt hại hàng triệu đô-la giá trị thuốc lá hàng năm vì các hoạt động của bọn tội phạm. Ông liên lạc với Courtney ít nhất mỗi ngày một lần trong hai tuần đầu. Sau đó email và điện thoại của ông không còn đến nữa.

Jacob vốn là một nhân viên mật vụ FBI đã nghĩ hưu có một công ty điều tra của riêng mình. Ông không có kẻ thù nào mà Courtney nghe nói tới. Sau ba ngày không nghe tin gì từ Jacob, Courtney liên lạc với người đại diện Hoa Kỳ tại Quốc hội và hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bà. Tất cả họ đều nói sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Ba tuần sau, sau rất nhiều cuộc gọi của bà, tất cả họ đều nói vẫn đang xem xét kỹ vấn đề. Courtney cũng đã gọi nhiều lần cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iran. Các quan chức ở đó bảo với bà rằng họ không biết chồng bà hiện ở đâu, nhưng họ "đang xem xét kỹ vấn đề này."

Tuyệt vọng trong việc tìm kiếm chồng, Courtney bay đến Iran. Bà không nói được tiếng Farsi, và không biết gì về Iran và không biết ai ở Iran cả. Tất cả những gì bà biết là bà yêu chồng mình và bà sẽ không rời khỏi Iran cho đến khi bà tìm được ông. Trong trường hợp xấu nhất, bà quyết định bán căn nhà của họ để tiếp tục việc tìm kiếm ông. Họ cưới nhau đã được 40 năm, và bây giờ bà vẫn yêu ông nhiều như hồi mới cưới vậy.

463994 top -





. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested




. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte




. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END






Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image




ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.