.
ESL 167: A Hole in Her Ear (2)


ESL 167: A Hole in Her Ear (2)


Download


Two days later, Cassandra was still feeling uncomfortable. The whooshing sound was constant, and she still felt dizzy and nauseous occasionally. Travis had already made an appointment with Dr. Schwartz for Wednesday. On Wednesday, Dr. Schwartz walked into the examining room in his shorts and sneakers; he was semi-retired. Travis told Dr. Schwartz what had happened. Dr. Schwartz listened, and then looked in Cassandra's ears.

Yep, he said, her left eardrum was punctured. Travis felt like killing himself. "How could this happen?" he asked. "I've had lots of girlfriends. They blew in my ears, and I blew in their ears. This never happened before." Dr. Schwartz said that it was unusual, but that it did happen from time to time. What could be done, they both asked the doctor at almost the same time.

He told them that they had two choices: surgery, or waiting. The surgery would cost about $2,000. Waiting would cost nothing. He suggested that, if Cassandra could bear the discomfort—she must keep that ear dry at all times—for about two months, the eardrum should heal itself. Surgery, he said, might be advisable after two months, but he wouldn't recommend it now. He could prescribe her some medication to ease her discomfort. They agreed to wait. They thanked Dr. Schwartz, and Travis drove Cassandra to Rite-Aid to pick up the medication. He apologized to her again. She said that they must pray every night for her eardrum to heal.

358306 top -


*Vocabulary:

• advisable:
• bear:
• constant:
• discomfort:
• dizzy:
• eardrum:
• ease:
• heal:
• medication:
• nauseous:
• occasionally:
• pray:
• prescribe:
• puncture:
• recommend:
• shorts:
• sneakers:
• surgery:
• uncomfortable:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was she feeling okay two days later?

• Was she still feeling dizzy and nauseous?

• Had he already made an appointment with the doctor?

• Was the doctor wearing a business suit?

• Was her right eardrum punctured?

• Did he feel like killing himself?

• Did the doctor say that it happened all the time?

• Did they ask him what could be done?

• Did he tell them that they had two choices?

• Would both choices cost money?

====================

*Fill in blanks:

Two days later, Cassandra was still feeling uncomfortable. _____ whooshing sound was constant, and she still felt _____ and nauseous occasionally. Travis had already made an _____ with Dr. Schwartz for Wednesday. On Wednesday, Dr. _____ walked into the examining room in his shorts _____ sneakers; he was semi-retired. Travis told Dr. Schwartz _____ had happened. Dr. Schwartz listened, and then looked _____ Cassandra’s ears.

Yep, he said, her left eardrum _____ punctured. Travis felt like killing himself. “How could _____ happen?” he asked. “I’ve had lots of girlfriends. _____ blew in my ears, and I blew in _____ ears. This never happened before.” Dr. Schwartz said_____ it was unusual, but that it did happen _____ time to time. What could be done, they _____ asked the doctor at almost the same time.

_____ told them that they had two choices: surgery, _____ waiting. The surgery would cost about $2,000. Waiting _____ cost nothing. He suggested that, if Cassandra could _____ the discomfort—she must keep that ear dry at _____ times—for about two months, the eardrum should heal _____ . Surgery, he said, might be advisable after two _____ , but he wouldn’t recommend it now. He could_____ her some medication to ease her discomfort. They _____ to wait. They thanked Dr. Schwartz, and Travis _____ Cassandra to Rite-Aid to pick up the medication. _____ apologized to her again. She said that they _____ pray every night for her eardrum to heal.
_____

======================

*Translate into Vietnamese:

………………

358307 top -

ESL 167: A Hole in Her Ear (2)

*Vocabulary:


• advisable: khuyên
• bear: chịu đựng
• constant: không đổi
• discomfort: khó chịu
• dizzy: chóng mặt
• eardrum: màng nhĩ
• ease: dễ chịu
• heal: lành
• medication: thuốc
• nauseous: buồn nôn
• occasionally: thi thoảng
• pray: cầu nguyện
• prescribe: kê toa
• puncture: đâm thủng
• recommend: khuyên
• shorts: ngắn
• sneakers: giày vải đế mềm
• surgery: mổ
• uncomfortable: không thoải mái

=====================

*Yes/No Questions:

• Was she feeling okay two days later? No

• Was she still feeling dizzy and nauseous? Yes

• Had he already made an appointment with the doctor? Yes

• Was the doctor wearing a business suit? No

• Was her right eardrum punctured? No

• Did he feel like killing himself? Yes

• Did the doctor say that it happened all the time? No

• Did they ask him what could be done? Yes

• Did he tell them that they had two choices? Yes

• Would both choices cost money? No

====================

*Fill in blanks:

Two days later, Cassandra was still feeling uncomfortable. __The___ whooshing sound was constant, and she still felt ___dizzy__ and nauseous occasionally. Travis had already made an __appointment___ with Dr. Schwartz for Wednesday. On Wednesday, Dr. __Schwartz___ walked into the examining room in his shorts __and___ sneakers; he was semi-retired. Travis told Dr. Schwartz _what____ had happened. Dr. Schwartz listened, and then looked _in____ Cassandra’s ears.

Yep, he said, her left eardrum ___was__ punctured. Travis felt like killing himself. “How could __this___ happen?” he asked. “I’ve had lots of girlfriends. ______They__ blew in my ears, and I blew in __their___ ears. This never happened before.” Dr. Schwartz said__that___ it was unusual, but that it did happen __from___ time to time. What could be done, they __both___ asked the doctor at almost the same time.

__He___ told them that they had two choices: surgery, __or___ waiting. The surgery would cost about $2,000. Waiting ______would__ cost nothing. He suggested that, if Cassandra could ______bear__ the discomfort—she must keep that ear dry at ___all__ times—for about two months, the eardrum should heal ____itself___ . Surgery, he said, might be advisable after two __months____ , but he wouldn’t recommend it now. He could____prescribe___ her some medication to ease her discomfort. They ______agreed__ to wait. They thanked Dr. Schwartz, and Travis ______drove__ Cassandra to Rite-Aid to pick up the medication. ___Je__ apologized to her again. She said that they __must___ pray every night for her eardrum to heal.


======================

*Translate into Vietnamese:

Thủng lổ tai (2)

Hai ngày sau, Cassandra vẫn thấy không dễ chịu. Tiếng hú vẫn còn, và đôi khi cô vẫn chóng mặt và buồn nôn. Travis đã hẹn bác sĩ Schwartz vào thứ Tư. Thứ Tư, bác sĩ Schwartz
buớc vào phòng khám trong chiếc quần ngắn mang giầy đế mềm; ông đã bán-nghỉ hưu. Travis kể cho bác sĩ Schwartz nghe chuyện đã xảy ra. Bác sĩ Schwartz nghe, và nhìn vào tai Cassandra.

Yep, ông nói, màng nhĩ tai trái của cô đã thủng. Travis cảm thấy như tự giết mình. "Làm sao việc đó xảy ra?" Anh hỏi. "Tôi có nhiều bạn gái. Họ thổi vào tai tôi, và tôi thổi vào tai họ. Chuyện này trước kia không bao giờ xảy ra." Bác sĩ Schwartz nói điều đó bất thường, nhưng cũng đôi khi xảy ra. Bây giờ phải làm sao, họ cùng hỏi bác sĩ gần như cùng lúc.

Ông nói với họ là có hai lựa chọn: mổ, hay chờ. Mổ tốn khoảng $2,000. Chờ thì không tốn tiền. Ông đề nghị nếu Cassandra có thể chịu đựng sự khó chịu-cô phải giữ tai khô luôn luôn-khoảng 2 tháng, màng nhĩ sẽ tự lành. Mổ, ông nói, có thể làm sau hai tháng, nhưng giờ ông không khuyên như vậy. Ông có thể kê toa cho cô thấy dễ chịu hơn. Họ đồng ý chờ. Họ cảm ơn bác sĩ Schwartz, và Travis chở Cassandra đến Rite-Aid mua thuốc. Anh xin lỗi cô lần nữa. Cô nói họ phải cầu nguyện hàng đêm cho màng nhĩ cô lành.

433407 top -
LESSON 167:

A HOLE IN HER EAR (2) - THỦNG LỖ TAI.

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• advisable: nên, thích hợp, đáng theo.
• bear: chịu đựng.
• constant: liên miên, thường xuyên.
• discomfort: bực dọc, khó chịu.
• dizzy: xây xẩm, choáng váng, chóng mặt.
• eardrum: màng nhĩ.
• ease: làm dịu.
• heal: liền (xương), lành(vết thương).
• medication: thuốc chữa bệnh, dược phẩm.
• nauseous: buồn nôn, muốn mửa.
• occasionally: thường xuyên.
• pray: cầu nguyện.
• prescribe: kê đơn thuốc.
• puncture: bị đâm thủng, thủng.
• recommend: đề nghị, giới thiệu, tiến cử.
• shorts: quần sóoc.
• sneakers: giầy đế mềm.
• surgery: giải phẩu.
• uncomfortable: khó chịu, không thoải mái.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was she feeling okay two days later?
- No, she wasn't.

• Was she still feeling dizzy and nauseous?
- Yes, she was.

• Had he already made an appointment with the doctor?
- Yes, he had.

• Was the doctor wearing a business suit?
- No, he wasn't.

• Was her right eardrum punctured?
- No, it wasn't.

• Did he feel like killing himself?
- Yes, he did.

• Did the doctor say that it happened all the time?
- No, he didn't. The doctor said that it happened from time to time.

• Did they ask him what could be done?
- Yes, they did.

• Did he tell them that they had two choices?
- Yes, he did.

• Would both choices cost money?
- No, they wouldn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
Two days later, Cassandra was still feeling uncomfortable. The whooshing sound was constant, and she still felt dizzy and nauseous occasionally. Travis had already made an appointment with Dr. Schwartz for Wednesday. On Wednesday, Dr. Schwartz walked into the examining room in his shorts and sneakers; he was semi-retired. Travis told Dr. Schwartz what had happened. Dr. Schwartz listened, and then looked in Cassandra’s ears.

Yep, he said, her left eardrum was punctured. Travis felt like killing himself. “How could this happen?” he asked. “I’ve had lots of girlfriends. They blew in my ears, and I blew in their ears. This never happened before.” Dr. Schwartz said that it was unusual, but that it did happen from time to time. What could be done, they both asked the doctor at almost the same time.

He told them that they had two choices: surgery, or waiting. The surgery would cost about $2,000. Waiting would cost nothing. He suggested that, if Cassandra could bear the discomfort—she must keep that ear dry at all times—for about two months, the eardrum should heal itself . Surgery, he said, might be advisable after two months , but he wouldn’t recommend it now. He could prescribe her some medication to ease her discomfort. They agreed to wait. They thanked Dr. Schwartz, and Travis drove Cassandra to Rite-Aid to pick up the medication. He apologized to her again. She said that they must pray every night for her eardrum to heal.
_____

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau, Cassandra vẫn còn cảm thấy khó chịu. Âm thanh như tiếng gió rít vẫn không dứt, và cô vẫn cảm thấy chóng mặt và thỉnh thoảng lại buồn nôn. Travis vừa làm lịch hẹn với Bác sĩ Schwarts vào Thứ Tư. Vào ngày Thứ Tư, Bác sĩ Schwartz đi vào phòng khám với quần soóc và giày đế mềm; ông đã nghĩ hưu non. Travis kể với bác sĩ những chuyện đã xảy ra. Ông lắng nghe, rồi nhìn vào tai của Cassandra.

Được rồi, ông nói, màng nhĩ tai trái đã bị thủng. Travis cảm thấy như muốn giết mình cho rồi vậy. "Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra được?" anh hỏi. "Tôi có rất nhiều bạn gái. Các cô ấy thổi vào tai tôi, và tôi thổi vào tai các cô ấy. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. "Bác sĩ Schwarts bảo chuyện này hiếm gặp, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng xảy ra. Chúng tôi có thể làm được gì, cả hai người đều hỏi bác sĩ gần như cùng một lúc.

Ông bảo với họ rằng họ có hai khả năng để lựa chọn:giải phẩu hoặc chờ đợi. Cuộc giải phẫu sẽ tốn khoảng 2.000 đô-la. Chờ đợi thì không phải tốn hao gì. Ông đề nghị, nếu Cassandra có thể chịu đựng được sự khó chịu-cô luôn luôn phải giữ cho tai thật khô ráo-trong khoảng hai tháng, màng nhĩ sẽ tự mình lành lại. Giải phẫu, ông nói, có thể thích hợp sau hai tháng nữa, nhưng ông sẽ không đề nghị ở thời điểm này. Ông sẽ kê cho cô một đơn thuốc để làm dịu bớt sự khó chịu của cô. Họ đồng ý chờ đợi. Họ cám ơn Bác sĩ Schwarz, và Travis lái xe đưa Cassandra tới Rite-Aid để lấy thuốc. Anh xin lỗi cô lần nữa. Cô nói họ cần cầu nguyện mỗi đêm để màng nhĩ của cô liền trở lại.

463704 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.