.
Giấy tờ nộp kèm I-130
Giấy tờ nộp kèm đơn bảo lãnh I-130


Người có quốc tịch Mỹ: Bảo lãnh
. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.
. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-5: Cha hoặc mẹ.
. F-1: Con độc thân trên 21 tuổi.
. F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình.
. F-4: Anh, chị, em

Thường trú nhân: Bảo lãnh
. F2A: Hôn phối hoặc con độc thân dưới 21 tuổi.
. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi.

349888 top -
CR-2: Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.

1. Diện này không cho phép ngươì đi theo nên phải điền riêng I-130 cho từng người con ghẻ (con riêng của người phối ngẫu).

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:

- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ ngày 20 tháng 04 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)

Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chính thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chính, họ sẽ liên lạc với bạn.

- Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chính.

Giấy tờ chứng minh người bảo lãnh là US citizen:

. Copy Giấy Khai Sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy Bằng Quốc Tịch; hoặc
. Copy US Passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

. Copy giấy kết hôn hiện của bạn với cha/mẹ của đứa trẻ để chứng minh rằng cuộc hôn nhân trước khi đứa trẻ 18 tuổi.

. Copy giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử mà bạn hoặc người hôn phối hiện tại của bạn để chứng minh cuộc hôn nhân trước đã chấm dứt hợp pháp. Giấy khai sinh của đứa trẻ.

. Copy giấy khai sanh của người được bảo lãnh.

*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


*Xem thêm: US citizen bảo lãnh vợ và con riêng của vợ

Last updated: Jan/2018

349889 top -
IR-2: Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.

1. Diện này không cho phép ngươì đi theo nên phải điền riêng I-130 cho từng người con.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:

- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ ngày 20 tháng 04 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

- Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:

. Copy Giấy Khai Sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy Bằng Quốc Tịch; hoặc
. Copy US Passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ và tên đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con ngoài giá thú: Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...

*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

349890 top -
IR-3: Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.

1. Diện này không cho phép người đi theo nên phải điền riêng I-130 cho từng người con nuôi.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ: ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.


Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Copy giấy chứng nhận con nuôi để chứng minh việc nhận con nuôi trước khi đứa trẻ 16 tuổi.

- Copy giấy khai sanh được làm lại sau khi nhận con nuôi (nếu có).

- Các bằng chứng bạn và đứa trẻ đã sống chung nhà ít nhất 2 năm; và các bằng chứng bạn đã nuôi dưỡng đứa trẻ.

Chú ý: Bạn cần có các giấy tờ chứng minh con nuôi giữa người được bảo lãnh và đứa con nuôi. Để được xác định là con thì người con nuôi phải hội đủ 3 điều kiện:

1. Người con nuôi phải được nhận làm con nuôi trước khi trở thành 16 tuổi và sự nhận nuôi phải hợp pháp dưới luật pháp của nơi con nuôi được nhận.

2. Người con nuôi phải ở chung nhà với cha hoặc mẹ nuôi đủ 2 năm và sự ở chung nhà có thể xảy ra trước khi hoặc sau khi được nhận làm con nuôi.

3. Người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha hoặc mẹ nuôi đủ 2 năm.

*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

349891 top -
IR-5: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha, mẹ.

1. Diện này không cho phép ngươì đi theo nên phải điền riêng một I-130 cho cha, một I-130 cho mẹ.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006).
- Phải nộp riêng I-130 cho mỗi người.


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là con bảo lãnh mẹ: Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên mẹ của bạn.

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha: Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha mẹ của bạn. Và copy giấy kết hôn của cha mẹ bạn để chứng minh cha mẹ bạn đã kết hôn trước khi bạn được sanh ra.

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha (con ngoài giá thú): Nộp copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha mẹ của bạn (nếu có). Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...

- Nếu bạn là con bảo lãnh cha/mẹ kế: Nộp

. Copy giấy khai sanh của bạn trong đó có tên bạn và tên cha/mẹ của bạn; và

. Copy giấy kết hôn của cha/mẹ bạn với cha/mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước khi bạn 18 tuổi.

. Copy giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của cha/mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước của cha/mẹ kế đã chấm dứt hợp pháp trước khi kết hôn với cha/mẹ ruột của bạn.


*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

349893 top -
F-1: Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con ruột, độc thân trên 21 tuổi.

1. Diện này cho phép con độc thân dưới 21 tuổi được đi cùng người được bảo lãnh chính, do đó người bảo lãnh chỉ điền một đơn I-130 cho người được bảo lãnh chính, các con đi theo sẽ được điền ở Phần 4 của đơn I-130 này.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, bạn nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ ngày 20 tháng 04 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.


Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ và tên đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con ngoài giá thú: Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...


Lưu ý:
+ Vì đây là trường hợp cha/mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi và người này có con nhưng không kết hôn thì người con này có thể đi theo nếu độc thân và dưới 21 tuổi.

Trường hợp này cần thêm: Copy giấy khai sanh của con người được bảo lãnh chính.

+ Lúc phỏng vấn nếu người con dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận của cha/mẹ đứa trẻ (người cha/mẹ đã ly dị) cho phép con đi theo.

+ Trường hợp người được bảo lãnh có gia đình nhưng người hôn phối đã mất (chết) thì nộp thêm giấy kết hôn và giấy chứng tử.


*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

350090 top -
F-3: Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình

1. Diện này cho phép vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi được đi cùng người được bảo lãnh chính, do đó người bảo lãnh chỉ điền một đơn I-130 cho ngươì được bảo lãnh chính, người hôn phối và các con đi theo sẽ được điền ở Phần 4 của đơn I-130 này.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ: ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.


Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ và tên đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.


+ Vì đây là diện cha/mẹ có quốc tịch bảo lãnh con có gia đình nên cần thêm:
- Copy giấy kết hôn của người được bảo lãnh chính.

- Copy giấy khai sinh của vợ/chồng người được bảo lãnh chính.

- Copy giấy khai sanh của con người được bảo lãnh chính.


*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

350091 top -
F-4: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh anh, chị, em

1. Diện này cho phép vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi được đi cùng người được bảo lãnh chính, do đó người bảo lãnh chỉ điền một đơn I-130 cho ngươì được bảo lãnh chính, người hôn phối và các con đi theo sẽ được điền ở Phần 4 của đơn I-130 này.

2. Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ: ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)

Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.


Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Copy giấy khai sanh của người bảo lãnh và copy giấy khai sanh của người được bảo lãnh để chứng minh 2 người có cùng cha mẹ hoặc ít nhất cùng cha hoặc cùng mẹ.


Nếu cùng cha khác mẹ cần nộp thêm:
. Copy giấy kết hôn của cha bạn với từng ngươì mẹ (mẹ ruột và mẹ kế); và
. Copy giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của cuộc hôn nhân trước của cha bạn để chứng minh cuộc hôn nhân trước đã chấm dứt hợp pháp.


Nếu anh chị em nuôi bảo lãnh cần nộp thêm:
. Copy giâý chứng nhận con nuôi của ngươì bảo lãnh và copy giấy chứng nhận con nuôi của ngươì được bảo lãnh để chứng minh ngươì bảo lãnh và người được bảo lãnh có cùng tên, tuổi cha/mẹ nuôi.


Chú ý:

1. Nếu người được bảo lãnh đã có gia đình thì cần thêm:
. Copy giấy kết hôn của người được bảo lãnh chính.
. Copy giấy khai sinh của vợ/chồng người được bảo lãnh chính.
. Copy giấy khai sanh của con người được bảo lãnh chính.

2. Trong trường hợp cha mẹ ly dị: khi phỏng vấn nếu người con dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận của cha/mẹ đứa trẻ cho phép con đi theo.

*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

350093 top -
F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi.
Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ: ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

. Copy 2 mặt Thẻ Xanh của người bảo lãnh.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ và tên đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con ngoài giá thú: Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...

- Cha/mẹ bảo lãnh con nuôi:
* Copy giấy chứng nhận con nuôi để chứng minh việc nhận con nuôi trước khi đứa trẻ 16 tuổi.

* Copy giấy khai sanh được làm lại sau khi nhận con nuôi (nếu có)

* Các bằng chứng bạn và đứa trẻ đã sống chung nhà ít nhất 2 năm; và các bằng chứng bạn đã nuôi dưỡng đứa trẻ.


*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

350095 top -
F2B: Thường trú nhân (Thẻ Xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi.

Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, cần nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi "Not Applicable" hay "NA".
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. (Ví dụ: ngày 20 tháng 4 năm 2006 thì phải ghi là 04/20/2006)


Những giấy tờ phụ gửi kèm theo mẫu I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

. Copy 2 mặt Thẻ Xanh của người bảo lãnh.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ và tên đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.

- Nếu bạn là cha bảo lãnh con ngoài giá thú: Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hoá (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...


+ Vì đây là trường hợp cha/mẹ là Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi và người này có con nhưng không kết hôn thì người con này có thể đi theo nếu độc thân và dưới 21 tuổi. Trường hợp này cần thêm:

. Copy giấy khai sanh của con người được bảo lãnh chính.

. Nếu người được bảo lãnh chính trước đây đã có kết hôn nhưng cuộc hôn nhân đó đã kết thúc thì phải nộp giấy chứng minh cuộc hôn nhân đã chấm dứt (giấy ly hôn, giấy chứng tử).

. I-130 sẽ không còn hiệu lực (bị huỷ nếu như người được bảo lãnh kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, do đó người được bảo lãnh chính phải giữ tình trạng độc thân cho đến khi nhập cảnh HK, hoặc chỉ lập gia đình sau khi ngươì bảo lãnh có quốc tịch Hoa Kỳ.

+ Sau khi nhập cảnh HK, được đóng dấu thẻ xanh tạm trong VN passport là cha/mẹ có thể nộp đơn bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi.


*Vì các thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên bạn phải đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền và gửi đơn bảo lãnh. Lưu ý địa chỉ nộp đơn.

Lệ phí: xem bảng lệ phí đơn Our Fees tại website của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative.

Download Form I-130
Download Instructions for Form I-130
Cách điền đơn I-130


Last updated: Jan/2018

350097 top -
Gia đình một bác sĩ bị trục xuất dù đã sống trên 20 năm

F2B: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi.

- Nếu bạn ký giấy kết hôn trước ngày ba/mẹ bạn, người bảo lãnh chính, chưa có QT thì I-130 bị hủy ngay ngày ký giấy kết hôn. Dù bây giờ bạn có làm giấy ly hôn chăng nữa vẫn không khôi phục lại đơn bảo lãnh.

- Nếu bạn cố tình che giấu để có visa và bị phát hiện, dù bạn đã có:
* Quốc tịch: Thì bạn sẽ bị thu hồi QT và bị trục xuất
* Thẻ xanh: Thì bạn sẽ bị thu hồi thẻ xanh và bị trục xuất

Bởi vì ngay từ đầu bạn đã không được hưởng cái visa đó.

- Nếu bạn cố tình che giấu để có visa và bị phát hiện bạn có thể vĩnh viễn không được nhập cảnh Mỹ.

- Nếu đó là nhầm lẫn của sở di trú (USCIS, NVC hay LSQ) và bạn không biết luật thì bạn vẫn bị thu hồi thẻ xanh hoặc bằng quốc tịch Mỹ thì có thể bạn sẽ không bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Chủ nhật, 02 Tháng mười hai 2007, 23:25 GMT+7
Man khai khi đi định cư tại Mỹ, gia đình một bác sĩ bị trục xuất dù đã sống trên 20 năm. Một vụ án đang làm xôn xao dư luận nước Mỹ, đặc biệt đối với những cộng đồng dân nhập cư:

Ngay sau Lễ Tạ ơn (Thanksgiving), hai vợ chồng bác sĩ Pedro Servano đã nhận được giấy mời phải trình diện cơ quan di trú Mỹ những ngày cuối tháng 11.2007 để tiến hành thủ tục trục xuất do những khai báo về tình trạng hôn nhân cách nay hơn 20 năm khi họ làm thủ tục xin nhập cảnh Mỹ. Điều đáng nói là gia đình của bác sĩ Pedro, 54 tuổi, được đánh giá là một gia đình kiểu mẫu của những người định cư khi ông từ Philippines đến Mỹ những năm thập niên 80: Chồng là bác sĩ, vợ quản lý một cửa hàng thực phẩm, có 4 con thì 2 người đã tốt nghiệp đại học và 2 đang học trung học.

Mọi việc bắt đầu từ năm 1978 khi Pedro và cô Salvacion đều còn ở Philippines. Cả hai đều còn độc thân và được mẹ của mỗi người bảo lãnh đi định cư ở Mỹ. Năm 1979, Pedro tốt nghiệp bác sĩ, đi phục vụ tại những vùng quê xa xôi và thỉnh thoảng có cô y tá Salvacion đi cùng. Tình yêu nảy nở rồi họ tổ chức đám cưới vào năm 1980. Hai năm sau, Salvacion nhận được visa nhập cư Mỹ. Đến năm 1984 thì Pedro tiếp bước đi Mỹ khi visa được Chính phủ Mỹ chấp thuận. Hai người về sinh sống ở thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Pedro hành nghề y và Salvacion cũng tiếp tục làm y tá. Họ lại tổ chức lễ cưới chính thức năm 1987 rồi chuyển về San Diego ở miền Nam California sinh sống cho gần với gia đình của Salvacion.

Năm 1990, Pedro và Salvacion làm đơn xin nhập tịch Mỹ, nhưng khi tiến hành phỏng vấn, nhân viên di trú phát hiện tình trạng độc thân trong đơn xin visa của họ là sai sự thật. Hai người được mẹ bảo lãnh khi còn độc thân, sau đó kết hôn mà không điều chỉnh tình trạng hôn nhân của mình trước khi đi Mỹ. Sở dĩ có tình trạng này vì theo tiêu chuẩn nhập cư, những người con độc thân của công dân Mỹ được đi định cư nhanh hơn là những người đã có gia đình, nên cả Pedro và Salvacion đều không khai báo và thế là cả hai bị buộc tội man khai. Cơ quan di trú Mỹ tiến hành thủ tục trục xuất.

Hai người kháng án và tiếp tục sinh sống bình thường ở Mỹ. Năm 1992, họ trở về Philadelphia rồi 3 năm sau dời về sinh sống ở Selinsgrove, đều thuộc tiểu bang Pennsylvania. Nơi đó, Pedro hành nghề y thành công với hơn 2.000 thân chủ. Hai trong 4 người con của họ tốt nghiệp Temple University, trong đó có một con trai hoàn thành chương trình sĩ quan dự bị. Người con thứ 3 học cấp III và người con út học cấp II. Họ đã tạo dựng hai cơ ngơi ở thành phố Sunbury và mới đây, Salvacion đã mở một cửa hàng bách hóa ở đó, bán thực phẩm châu Á và các loại bánh kẹo.

Điều đáng nói là thủ tục kháng án của họ kéo dài nhưng thất bại. Cả 4 người con đều sinh trưởng ở Mỹ nên đương nhiên là công dân Mỹ. Vì thế việc trục xuất chỉ thực hiện với hai vợ chồng Pedro và Salvacion. Thế nhưng điều này lại đụng chạm tới vấn đề nhân đạo khi Pedro viện dẫn là các con của họ chưa hề sống ở Philippines và hai vợ chồng rất lo ngại một khi họ bị trục xuất thì các con có nguy cơ trở thành đối tượng bị bắt cóc tống tiền vì các băng đảng nghĩ rằng gia đình bác sĩ nổi tiếng này có nhiều tiền.

Đối phó với thủ tục trục xuất đột xuất, gia đình Pedro đã nhờ đến tổ hợp của luật sư Cotler để tiến hành thủ tục kháng án khẩn cấp ở tòa án đồng thời xin Bộ Tư pháp Mỹ cứu xét. Họ cũng nhờ đến sự can thiệp của các chính khách, dân biểu, thượng nghị sĩ quen biết. Thư từ khắp nơi đổ về xin can thiệp, nhất là bệnh nhân của Pedro, kể cả những nhân viên của Bộ An ninh nội địa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cả Pedro và Salvacion sẽ bị buộc rời khỏi nước Mỹ trong vòng 60 ngày nếu như không có "phép lạ" vào giờ chót. Cái "phép lạ" đó - theo luật sư Cotler - thậm chí có thể là việc vận động Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua một luật đặc biệt cho phép hai người được ở lại.

Tuyết Linh (từ California)
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)

http://vietbao.vn/The-gioi/Vu-truc-xuat ... 63655/159/


512285 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!