.
Trách nhiệm của người bảo trợ, ngươì đồng bảo trợ tài chính
I-864, Bảo trợ tài chính có bị hết hạn không?
Form I-864 một khi đã nộp cho Sở Di Trú sẽ không bị hết hạn. Nếu qua một năm mà người bảo lãnh chưa được PV thì người bảo trợ chỉ cần nộp các giấy tờ thuế mới nhất + W2 + giấy chứng nhận việc làm, chứ không cần làm lại I-864.


Bảo trợ tài chính có giá trị thời gian bao lâu?
Bảo trợ tài chính sẽ không còn giá trị khi:

* Người thụ hưởng không nhập cảnh Mỹ (không nhận quy chế thường trú nhân). Hoặc
* Người thụ hưởng đã đủ hay có thể được công nhận đủ 40 quý (tín chỉ) làm việc đủ tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ tương đương với 10 năm. Hoặc
* Người đứng tên trong I-864 qua đời. Hoặc
* Người thụ hưởng qua đời. Hoặc
* Người thụ hưởng từ bỏ quy chế thường trú nhân (từ bỏ thẻ xanh). Hoặc
* Người thụ hưởng có QT Mỹ.Người bảo trợ tài chính (người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ) có trách nhiệm gì với người được bảo lãnh khi họ đặt chân đến Mỹ?
Người bảo trợ tài chính có trách nhiệm với người được bảo lãnh khi họ đặt chân đến Mỹ, vì người bảo trợ cam kết với chính phủ rằng họ có phương tiện hỗ trợ tài chánh đầy đủ cho người được bảo trợ để người được bảo trợ không trở thành gánh nặng xã hội. Do đó, nếu người di dân được bảo trợ trong tờ cam kết này nhận một trong những trợ cấp theo mức trung bình của liên bang, tiểu bang hay địa phương, cơ quan trợ cấp có thể yêu cầu người bảo trợ hoàn trả phí tổn của những trợ cấp này. Cơ quan đó có thể kiện người bảo trợ nếu người bảo trợ không hoàn trả phí tổn của những trợ cấp.

Không phải trợ cấp nào cũng bị xem là trợ cấp công cộng (Means Tested Public Benefits) theo mức trung bình. Dưới đây là những cái được xem (được tính) là trợ cấp công cộng:
* Food stamps
* Supplemental Security Income (SSI)
* Medicaid
* Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
* State Child Health Insurance Program (CHIP)

Xem thêm Means Tested Public Benefits.Trích I-864: Hợp đồng của người bảo trợ, lời tuyên thệ và chữ ký với Sở Di Trú Hoa Kỳ

PHẦN 8
Sponsor’s Contract (Hợp đồng của người bảo trợ)


Please note that, by signing this Form I-864, you agree to assume certain specific obligations under the Immigration and Nationality Act and other Federal laws. The following paragraphs describe those obligations. Please read the following information carefully before you sign the Form I-864. If you do not understand the obligations, you may wish to consult an attorney or accredited representative. (Xin nhớ rằng khi ký mẫu I-864 này, bạn đồng ý đảm nhận một vài trách nhiệm (bổn phận) cụ thể chiếu theo đạo luật về Di trú và Quốc tịch và chiếu theo những đạo luật liên bang khác. Những đoạn văn sau đây mô tả những trách nhiệm đó. Xin đọc kỹ những thông tin sau đây trước khi ký mẫu I-864. Nếu bạn không hiểu trách nhiệm nào, bạn có thể tham khảo luật sư hay người đại diện được công nhận).


What is the Legal Effect of My Signing a Form I-864? (Hậu quả pháp luật của việc tôi ký mẫu I-864 như thế nào?)
If you sign a Form I-864 on behalf of any person (called the: "intending immigrant") who is applying for an immigrant visa or for adjustment of status to a permanent resident, and that intending immigrant submits the Form I-864 to the U.S.Government with his or her application for an immigrant visa or adjustment of status, under section 213A of the Immigration and Nationality Act these actions create a contract between you and the U. S. Government. The intending immigrant's becoming a permanent resident is the "consideration" for the contract. [Nếu bạn ký mẫu I-864 cho bất kỳ người nào (gọi là: “người di dân tương lai”) xin visa di dân hay xin điều chỉnh tình trạng để trớ thành thường trú nhân, và người di dân tương lai đó nộp cho chính phủ Hoa Kỳ mẫu đơn I-864 cùng với đơn xin visa di dân hay xin điều chỉnh tình trạng của họ, chiếu theo điều 213A của Đạo luật về di trú và quốc tịch, những hành động đó tạo thành hợp đồng giữa bạn và chính phủ Mỹ. Việc ngườI di dân tương lai trở thành thường trú nhân là sự “tôn trọng” hợp đồng này].


Under this contract, you agree that, in deciding whether the intending immigrant can establish that he or she is not inadmissible to the United States as an alien likely to become a public charge, the U.S. Government can consider your income and assets to be available for the support of the intending immigrant. (Chiếu theo hợp đồng này, bạn bằng lòng rằng, khi quyết định xem người di dân tương lai có thể chứng minh rằng họ đủ tư cách để được nhận vào Mỹ mà không trở thành gánh nặng xã hội, chính phủ Mỹ có thể xét thu nhập và tài khoản mà bạn có để hỗ trợ người di dân tương lai)


What If I choose Not to Sign a Form I-864? (Chuyện gì xảy ra nếu tôi lựa chọn không ký mẫu I-864)
You cannot be made to sign a Form 1-864 if you do not want to do so. But if you do not sign the Form I-864, the intending immigrant may not be able to become a permanent resident in the United States. (Bạn không thể bị bắt buộc phải ký mẫu I-864 nếu bạn không muốn. Nhưng nếu bạn không ký mẫu I-864, người di dân tương lai không thể trở thành thường trú nhân ở Mỹ)


What Does Signing the Form I-864 Require Me to do? (Việc ký mẫu I-864 cần tôi phải làm gì?)
If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed, then, until your obligations under the Form I-864 terminate, you must: (Nếu người di dân tương lai trờ thành thường trú nhân ở Mỹ do mẫu I-864 mà bạn đã ký, thì cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo đơn I-864 chấm dứt, bạn phải:


Provide the intending immigrant any support necessary to maintain him or her at an income that is at least 125 percentof the Federal Poverty Guidelines for his or her household size (100 percent if you are the petitioning sponsor and are on active duty in the U.S. Armed Forces and the person is your husband, wife, unmarried child under 21 years old). [Cung cấp cho người di dân tương lai tất cả sự giúp đỡ cần thiết để duy trì họ ở mức tối thiểu 125 phần trăm của bảng tiêu chuẩn nghèo liên bang cho hộ của họ (100 phần trăm nếu bạn là người bảo trợ đứng ra bảo lãnh và bạn đang thi hành nghĩa vụ trong quân đội Mỹ và người (di dân) là chồng, vợ hay con dưới 21 tuổi của bạn].

Notify USCIS of any change in your address, within 30 days of the change, by filing Form I-865. (Báo cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ biết sự thay đổi địa chỉ của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đổi địa chỉ bằng cách điền mẫu I-865)


What Other Consequences Are There? (Có những hậu quả nào khác?)
If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed,then until your obligations under the Form I-864 terminate, your income and assets may be considered ("deemed") to be available to that person, in determining whether he or she is eligible for certain Federal means-tested public benefits and also for State or local means-tested public benefits, if the State or local government's rules provide for consideration (deeming) of your income and assets as available to the person. (Nếu người di dân trở thành thường trú nhân ở Hoa Kỳ do mẫu I-864 mà bạn đã ký, cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864 chấm dứt, thu nhập và tài khoản nhà băng của bạn có thể được xem như sẵn có để cho họ sử dụng, khi quyết định xem họ có thể hưởng môt vài Kế-kiểm-tra Phúc Lợi Quần Chúng Liên Bang và kể cả Kế-kiểm-tra Phúc Lợi Quần Chúng Tiểu Bang không, nếu chính quyền địa phương hay tiểu bang qui định xem thu nhập và tài sản của bạn như là sẵn sàng để cho ngườI di dân sử dụng).


This provision does not apply to public benefits specified in section 403(c) of the Welfare Reform Act such as, but not limited to, emergency Medicaid, short-term, non-cash emergency relief, services provided under the National School Lunch and Child Nutrition Acts; immunizations and testing and treatment for communicable diseases, and means-tested programs under the Elementary and Secondary Education Act. [Đều khoản này không áp dụng cho những phúc lợi qui định trong điều 403() của đạo luật Welfare Reform Act như, nhưng không giới hạn cho, Emergency Medicaid (viện trợ y tế khẩn cấp), cứu tế khẩn cấp ngắn hạn và không phải tiền mặt, dịch vụ cung cấp trong những chương trình National School Lunch (chương trình giúp đỡ thực phẩm bữa trưa) và Child Nutrition Acts (Đạo luật dinh dưỡng trẻ nhỏ), những chương trình phòng bệnh và khám bệnh và trị bệnh cho những loại bệnh truyền nhiễm; và những chương trình kế-kiểm-tra theo Đạo luật Elementary and Secondary Education Act (Giáo dục Tiểu học và Trung học)]

Contract continued on following page (Hợp đồng tiếp tục trên trang tiếp theo)


What If I Do Not Fulfill My Obligations? (Tôi sẽ ra sao nếu tôi không làm tròn trách nhiệm)
If you do not provide sufficient support to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, that person may sue you for this support. (Nếu bạn khỗng hỗ trợ đầy đủ cho người trở thành thường trú chiếu theo đơn I-864 mà bạn đã ký, họ có thể kiện bạn để đòi giúp đỡ)

If a Federal, State or local agency, or a private agency provides any covered means-tested public benefit to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, the agency may ask you to reimburse them for the amount of the benefits they provided. If you do not make the reimbursement, the agency may sue you for the amount that the agency believes you owe. (Nếu một cơ quan liên bang, tiểu bang hay địa phương cung cấp kế-kiểm-tra phúc lợi cho người trở thành thường trú do đơn I-864 mà bạn đã ký, họ có thể yêu cầu hoàn trả lại số tiền phúc lợi mà họ đã chi. Nếu bạn không hoàn trả, cơ quan đó sẽ kiện bạn để đòi lại số tiền mà họ nghĩ rằng bạn nợ họ).

If you are sued, and the court enters a judgment against you, the person or agency that sued you may use any legally permitted procedures for enforcing or collecting the judgment. You may also be required to pay the costs of collection,including attorney fees. (Nếu bạn bị kiện và nếu tòa ra quyết định chống lại bạn, người hay cơ quan đã kiện bạn có thể sử dụng tất cả những thủ tục cho phép bởi luật pháp để bắt bạn thi hành quyết định của Tòa. Bạn cũng có thể bị bắt buộc trả lệ phí cho sự thu tiền, kể cả lệ phí luật sư).

If you do not file a properly completed Form I-865 within 30 days of any change of address, USCIS may impose a civil fine for your failing to do so. (Nếu bạn không nộp mẫu I-865 trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi địa chỉ, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ có thể phạt dân sự).


When Will These Obligations End? (Khi nào những trách nhiệm đó chấm dứt?)
Your obligations under a Form I-864 will end if the person who becomes a permanent resident based on a Form I-864 that you signed: (Trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864 sẽ chấm dứt nếu người trở thành thường trú do mẫu đơn I-864 mà bạn đã ký:
- Becomes a U.S. citizen. (Trở thành công dân Mỹ

- Has worked, or can be credited with, 40 quarters of coverage under the Social Security Act. [Đã làm việc đủ 40 quí* hay có số tín dụng 40 quí chiếu theo luật Social Security Act (An ninh xã hội)]

- No longer has lawful permanent resident status, and has departed the United States. (Không còn là thường trú nhân và đã rời khỏi Mỹ.

- Becomes subject to removal, but applies for and obtains in removal proceedings a new grant of adjustment of status, based on a new affidavit of support, if one is required. Or (Bị đòi trục xuất, nhưng xin điều chỉnh qui chế và trong phiên xử về vấn đề trục xuất được chấp thuận cho điều chỉnh qui chế dựa trên một tờ cam kết hỗ trợ mới, nếu bị yêu cầu. Hay

- Dies. (Qua đời).


* Note that divorce does not terminate your obligations under this Form I-864. (Xin lưu ý là ly hôn không chấm dứt trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu I-864).

Your obligations under a Form I-864 also end if you die. Therefore, if you die, your Estate will not be required to take responsibility for the person's support after your death. Your Estate may, however, be responsible for any support that you owed before you died. (Trách nhiệm chiếu theo mẫu I-864 cũng chấm dứt nếu bạn chết. Do đó, nếu bạn mất thì những người hưởng di sản của bạn (Estate) sẽ không bị bắt buộc chịu trách nhiệm giúp đỡ sau khi bạn mất. Tuy nhiên, họ có thể chịu trách nhiệm về tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã nợ trước khi bạn mất).

30. I, (Print Sponsor's Name) [Tôi, (Tên người bảo trợ viết hoa)]
- Certify under penalty of perjury under the laws of the United States that: Chứng nhận, theo hình phạt tội man khai chiếu theo luật Hoa Kỳ, rằng:

a. I know the contents of this affidavit of support that I signed. (Tôi biết nội dung của tờ cam kết bảo trợ mà tôi đã ký)

b. All the factual statements in this affidavit of support are true and correct. (Tất cả những lời khai căn cứ trên sự thật đúng và chính xác)

c. I have read and I understand each of the obligations described in Part 8, and I agree, freely and without anymental reservation or purpose of evasion, to accept each of those obligations in order to make it possible for the immigrants indicated in Part 3 to become permanent residents of the United States. (Tôi đã đọc và hiễu biết từng trách nhiệm nêu ở Phẩn 8, và tôi đồng ý chấp thuận những bổn phận (hay trách nhiệm) đó để cho những người di dân nêu ở Phần 3 có thể trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, một cách tự nguyện và không bị hạn chế về tâm thần hay ý định thoái thác).

d. I agree to submit to the personal jurisdiction of any Federal or State court that has subject matter jurisdiction of a lawsuit against me to enforce my obligations under this Form I-864. (Tôi đồng ý phục tùng quyền lực pháp lý cá nhân của bất cứ tòa án liên bang hay tiểu bang nào có quyền xét xử việc kiện cáo chống tôi để buộc tôi thi hành trách nhiệm chiếu theo mẫu I-864).

e. Each of the Federal income tax returns submitted in support of this affidavit are true copies, or are unaltered taxtranscripts, of the tax returns I filed with the U.S. Internal Revenue Service. And [Mỗi tờ khai thuế lien bang nộp để hỗ trợ tờ cam kết này là những bản sao xác thật hay những bản trích lục không có sửa đổi của giấy thuế mà tôi đã nộp cho U.S. Internal Revenue Service (Sở thuế Hoa Kỳ). Và

Sign on following page (Ký tên ở tờ sau)

f. I authorize the Social Security Administration to release information about me in its records to the Department of State and U.S. Citizenship and Immigration Services. (Tôi cho phép Social Security Administration tiết lô cho Bộ Ngoại Giao và Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thông tin về tôi trong hồ sơ).

g. Any and all other evidence submitted is true and correct. (Tất cả những chứng từ nộp khác đúng và chính xác)

31. Sponsor's Signature (Chữ ký của người bảo trợ)
- Date - mm/dd/yyyy [Ngày – theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)]
PHẦN 9
Information on Preparer, if prepared by someone other than the sponsor (Thông tin về người điền đơn, nếu điền bởi người không phải là người bảo trợ)


I certify under penalty of perjury under the laws of the United States that I prepared this affidavit of support at the sponsor's request and that this affidavit of support is based on all information of which I have knowledge. (Tôi chứng nhận, theo hình phạt tội man khai chiếu theo luật Hoa Kỳ, rằng tôi đã điền mẫu cam kết bảo trợ này theo yêu cầu của người bảo trợ và tờ cam kết bảo trợ này dựa trên tất cả thông tin mà tôi biết)


Signature (Chữ ký)
- Date [Ngày theo dạng mm/dd/yyyy, nghĩa là tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)]
- Printed Name (Tên họ viết chữ in)
- Firm Name (Tên văn phòng luật sư hay dịch vụ)
- Address (Địa chỉ)
- Telephone Number (Số điện thoại)
- E-Mail Address (Địa chỉ điện thư)
- Business State ID # (if any) [Số giấy phép hành nghề của tiểu bang (nếu có)]

-----------------

* 40 quí tương đương với 10 năm làm việc.


344355 top -
- NBL (người bảo trợ) hay người đồng bảo trợ thay đổi địa chỉ thì phải điền lại I-864 mới nếu HS chưa được cấp visa.

- Trong trường hợp HS đã được cấp visa hoặc người được bảo trợ đã có thẻ xanh mà NBL (người bảo trợ) hay người đồng bảo trợ thay đổi chỗ ở (đổi địa chỉ) phải báo với USCIS bằng cách điền:
+ Form I-865 Sponsor's Notice of Change of Address

429924 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!