.
ESL 142: Tiger Kills Two Men (1)


ESL 142: Tiger Kills Two Men (1)Download


The Ozark city zoo's tiger exhibit featured Winnie, a female Siberian tiger. She was five years old, weighed 300 pounds, and stood three feet tall at her shoulders. Siberian tigers are endangered; only about 500 exist in the wild, and about 200 exist in captivity. They live up to 25 years.

Two brothers, 18 and 19 years old, visited the zoo just before closing. Earl and Merl had had a few drinks. They went straight to Winnie's pit. They decided it would be fun to tease her as she lay within the walled pit minding her own business. They threw pine cones and sticks at Winnie, causing her to growl. Then Earl hopped onto the wall and dangled his legs into the tiger pit area. He yelled at Winnie while Merl threw a plastic bottle full of water. The bottle struck Winnie's head.

Enraged, she sprang toward the wall. She slashed at Earl's foot, removing one of his shoes. Earl screamed, hopped off the wall, and started running. Winnie quickly measured the height of the wall, and leapt. Although the wall was 13 feet high, Winnie landed on top of it. The two brothers were running toward the zoo restaurant, figuring that there would be safety in numbers. But they never made it. Winnie quickly caught up to one, and then the other. With one bite to each of their necks, she killed them both.

329045 top -


*Vocabulary:

• captivity:
• cone:
• dangle:
• endangered:
• exhibit:
• feature:
• growl:
• hop:
• leap:
• measure:
• pine:
• pit:
• Siberian:
• slash:
• spring:
• stick:
• tease:
• tiger:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Was Winnie a female lion?

• Did Winnie live in the jungle?

• Was Winnie a tiger in a zoo?

• Was she five years old?

• Did she weigh 3,000 pounds?

• Are there thousands of Siberian tigers?

• Do Siberian tigers live longer than humans?

• Were the two brothers teenagers?

• Did they visit the zoo just before closing?

• Had they been drinking?

----------------------

*Fill in blanks:

The Ozark city zoo’s tiger exhibit featured Winnie, _____ female Siberian tiger. She was five years old, _____ 300 pounds, and stood three feet tall at _____ shoulders. Siberian tigers are endangered; only about 500 _____ in the wild, and about 200 exist in _____ . They live up to 25 years.

Two brothers, _____ and 19 years old, visited the zoo just _____ closing. Earl and Merl had had a few _____ . They went straight to Winnie's pit. They decided _____ would be fun to tease her as she _____ within the walled pit minding her own business. _____ threw pine cones and sticks at Winnie, causing _____ to growl. Then Earl hopped onto the wall _____ dangled his legs into the tiger pit area. _____ yelled at Winnie while Merl threw a plastic _____ full of water. The bottle struck Winnie's head.

_____ , she sprang toward the wall. She slashed at _____ ’s foot, removing one of his shoes. Earl screamed, _____ off the wall, and started running. Winnie quickly _____ the height of the wall, and leapt. Although _____ wall was 13 feet high, Winnie landed on _____ of it. The two brothers were running toward _____ zoo restaurant, figuring that there would be safety _____ numbers. But they never made it. Winnie quickly _____ up to one, and then the other. With _____ bite to each of their necks, she killed _____ both.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

329047 top -
Nộp bài ESL 142: Tiger Kills Two men (1)
*Vocabulary:

• captivity: Điều kiện nuôi nhốt
• cone: Hình nón
• dangle: Đeo đuổi
• endangered: Nguy cơ tuyệt chủng
• exhibit: Triển lãm
• feature: Tính năng
• growl: Gầm
• hop: Cây hu-blông
• leap: Nhảy qua
• measure: Biện pháp
• pine: Cây thông
• pit: Hố
• Siberian: Siberian
• slash: Dấu gạch chéo
• spring: Mùa xuân
• stick: Dính
• tease: Trêu chọc
• tiger: Con hổ

----------------------

*Yes/No Questions:

• Was Winnie a female lion? Yes

• Did Winnie live in the jungle? No

• Was Winnie a tiger in a zoo? Yes

• Was she five years old? Yes

• Did she weigh 3,000 pounds? No

• Are there thousands of Siberian tigers? No

• Do Siberian tigers live longer than humans? No

• Were the two brothers teenagers? Yes

• Did they visit the zoo just before closing? Yes

• Had they been drinking? No

----------------------

*Fill in blanks:

The Ozark city zoo’s tiger exhibit featured Winnie, _a_ female Siberian tiger. She was five years old, _weighed_ 300 pounds, and stood three feet tall at _her_ shoulders. Siberian tigers are endangered; only about 500 _exist_ in the wild, and about 200 exist in _captivity_ . They live up to 25 years.

Two brothers, _18_ and 19 years old, visited the zoo just _before_ closing. Earl and Merl had had a few _drinks_ . They went straight to Winnie's pit. They decided _it_ would be fun to tease her as she _lay_ within the walled pit minding her own business. _They_ threw pine cones and sticks at Winnie, causing _her_ to growl. Then Earl hopped onto the wall _and_ dangled his legs into the tiger pit area. _He_ yelled at Winnie while Merl threw a plastic _bottle_ full of water. The bottle struck Winnie's head.

_Enreged_ , she sprang toward the wall. She slashed at _Earl_ ’s foot, removing one of his shoes. Earl screamed, _hopped_ off the wall, and started running. Winnie quickly _measure_ the height of the wall, and leapt. Although _the_ wall was 13 feet high, Winnie landed on _top_ of it. The two brothers were running toward _the_ zoo restaurant, figuring that there would be safety _in_ numbers. But they never made it. Winnie quickly _caught_ up to one, and then the other. With _one_ bite to each of their necks, she killed _them_ both.

354271 top -

Done

362741 top -

ESL 142: Tiger Kills Two men (1)
*Vocabulary:


• captivity: Điều kiện nuôi nhốt
• cone: Hình nón
• dangle: Đeo đuổi
• endangered: Nguy cơ tuyệt chủng
• exhibit: Triển lãm
• feature: Tính năng
• growl: Gầm
• hop: Cây hu-blông
• leap: Nhảy qua
• measure: Biện pháp
• pine: Cây thông
• pit: Hố
• Siberian: Siberian
• slash: Dấu gạch chéo
• spring: Mùa xuân
• stick: Dính
• tease: Trêu chọc
• tiger: Con hổ

----------------------

*Yes/No Questions:

• Was Winnie a female lion? Yes

• Did Winnie live in the jungle? No

• Was Winnie a tiger in a zoo? Yes

• Was she five years old? Yes

• Did she weigh 3,000 pounds? No

• Are there thousands of Siberian tigers? No

• Do Siberian tigers live longer than humans? No

• Were the two brothers teenagers? Yes

• Did they visit the zoo just before closing? Yes

• Had they been drinking? No

----------------------

*Fill in blanks:

The Ozark city zoo’s tiger exhibit featured Winnie, _a_ female Siberian tiger. She was five years old, _weighed_ 300 pounds, and stood three feet tall at _her_ shoulders. Siberian tigers are endangered; only about 500 _exist_ in the wild, and about 200 exist in _captivity_ . They live up to 25 years.

Two brothers, _18_ and 19 years old, visited the zoo just _before_ closing. Earl and Merl had had a few _drinks_ . They went straight to Winnie's pit. They decided _it_ would be fun to tease her as she _lay_ within the walled pit minding her own business. _They_ threw pine cones and sticks at Winnie, causing _her_ to growl. Then Earl hopped onto the wall _and_ dangled his legs into the tiger pit area. _He_ yelled at Winnie while Merl threw a plastic _bottle_ full of water. The bottle struck Winnie's head.

_Enreged_ , she sprang toward the wall. She slashed at _Earl_ ’s foot, removing one of his shoes. Earl screamed, _hopped_ off the wall, and started running. Winnie quickly _measure_ the height of the wall, and leapt. Although _the_ wall was 13 feet high, Winnie landed on _top_ of it. The two brothers were running toward _the_ zoo restaurant, figuring that there would be safety _in_ numbers. But they never made it. Winnie quickly _caught_ up to one, and then the other. With _one_ bite to each of their necks, she killed _them_ both.

=========================================================
Translate into Vietnamese:

Cọp giết hai người đàn ông (1)

Sở thú cọp Ozark của thành phố triễn lãm Winnie, một con cọp cái Siberi. Con cọp năm tuổi, nặng 300 poundd, và cao ba feet đến vai. Cọp Siberi đã bị tuyệt chủng; chỉ còn chừng 500 con thú hoang, và 200 con trong lồng. Chúng sống 25 năm.

Hai anh em trai, 18 và 19 tuổi, thăm vườn thú trước khi đóng cửa. Earl và Merl đã uống chút đỉnh. Họ đến thẳng chổ hố Winnie. Họ quyết định vui vẻ chọc phá nó khi nó đang nằm giữa cái hố ngăn bận tâm với công việc của nó. Họ ném quả thông và chọt vào Winnie, làm nó gầm lên. Rồi Earl nhảy lên bức tường là đung đưa cái châm vào vùng hố của con hổ. Nó hét lên với nie trong khi Merl ném chai nhựa đầy nước vào. Cai nhưa trúng đầu Winnie.

Giận dữ, nó phóng lại tường. Nó quào chân Earl, móc lấy một chiếc giầy. Earl hét lên, phóng khỏi bức tường, và bắt đầu chạy. Winnie nhanh chóng ước lượng chiều cao của tường và nhảy qua. Dù bức tường cao 13 feet, Winnie phóng lên trên nó. Hai anh em chạy về hướng nhà hàng của sỏ thú, mong là họ có thể an toàn. Nhưng họ không bao giờ làm được. Winnie nhanh chóng vồ lấy một người, rồi người khia. Chỉ với một vết cắn mỗi người vào cổ, nó đã giết cả hai.

431848 top -
LESSON 142:

TIGER KILLS TWO MEN (1)-
MỘT CON HỔ GIẾT CHẾT HAI NGƯỜI(1)

===========================================================

*Vocabulary:

----------------------------------------------------------------
• captivity: tình trạng bị giam cầm.
• cone: hình nón, vật hình nón .
• dangle: đung đưa, đu đưa.
• endangered: trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
• exhibit: triển lãm, trưng bày.
• feature: nét đặc biệt, điểm đặc trưng.
• growl: gầm, gầm gừ.
• hop: nhảy qua.
• leap: nhảy lên, lao vào.
• measure: liệu chừng, dự liệu, đo, đo lường.
• pine: cây thông.
• pit: hố.
• Siberian: thuộc về Xi-bê-ri, sinh sống hoặc chào đời ở Xi-bê-ri.
• slash: chém, rạch, cắt, khía.
• spring: nhảy, bật mạnh.
• stick: đâm, thọc, chọc.
• tease: quấy rầy, chọc ghẹo.
• tiger: cọp, hổ.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Was Winnie a female lion?
- No, she wasn't. Winnie was a tigress.

• Did Winnie live in the jungle?
- No, she wasn't. Winnie lived in the zoo.

• Was Winnie a tiger in a zoo?
- Yes, she was.

• Was she five years old?
- Yes, she was.

• Did she weigh 3,000 pounds?
- No, she didn't. She weighed 300 pounds.

• Are there thousands of Siberian tigers?
- No, there aren't.

• Do Siberian tigers live longer than humans?
- No, they don't.

• Were the two brothers teenagers?
- Yes, they were.

• Did they visit the zoo just before closing?
- Yes, they did.

• Had they been drinking?
- Yes, they had.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------

The Ozark city zoo’s tiger exhibit featured Winnie, a female Siberian tiger. She was five years old, weighed 300 pounds, and stood three feet tall at her shoulders. Siberian tigers are endangered; only about 500 exist in the wild, and about 200 exist in captivity . They live up to 25 years.

Two brothers, 18 and 19 years old, visited the zoo just before closing. Earl and Merl had had a few drink . They went straight to Winnie's pit. They decided it would be fun to tease her as she lay within the walled pit minding her own business. They threw pine cones and sticks at Winnie, causing her to growl. Then Earl hopped onto the wall and dangled his legs into the tiger pit area. He yelled at Winnie while Merl threw a plastic bottle full of water. The bottle struck Winnie's head.

Enraged , she sprang toward the wall. She slashed at Earl’s foot, removing one of his shoes. Earl screamed, hopped off the wall, and started running. Winnie quickly measured the height of the wall, and leapt. Although the wall was 13 feet high, Winnie landed on top of it. The two brothers were running toward the zoo restaurant, figuring that there would be safety in numbers. But they never made it. Winnie quickly caught up to one, and then the other. With one bite to each of their necks, she killed them both.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Winnie, một nàng cọp Xi-bê-ri, đóng vai chính trong đợt triển lãm về loài cọp của sở thú thành phố Ozark. Nó được năm tuổi, cân nặng 300 pounds, và cao ba feet tính từ vai. Loài cọp Xi-bê-ri đang ở trong tình trạng nguy hiểm;chỉ còn khoảng 300 con còn tồn tại trong môi trường hoang dã, và khoảng 300 con còn sống trong tình trạng bị giam cầm. Chúng có thể sống tới 25 năm.

Hai anh em, 18 và 19 tuổi, đến tham quan sở thú ngay trước giờ đóng cửa. Earn và Mearl đã uống một vài ly. Hai anh em đi thẳng xuống hố nằm của Winnie. Bọn họ quyết định sẽ rất vui khi trêu chọc con cọp lúc nó ở bên trong cái hốc có tường bao quanh, đang chú tâm với công việc của riêng nó. Các cậu ném những trái thông và (lấy cây) chọc vào Winnie, khiến nó gầm gừ. Rồi Earl nhảy lên trên bức tường và đung đưa hai chân vào khu vực hố cọp. Cậu la hét Winnie trong khi Merl ném vào một chai nhựa đầy nước. Cái chai đập vào đầu Winnie.

Tức điên lên, con cọp chạy về phía bức tường, nó quấu vào chân Earl và tuốt đi một chiếc giày của cậu. Earl gào lên, nhảy ra khỏi bức tường và bắt đầu chạy. Winnie nhanh chóng ước lượng chiều cao của bức tường, và nhảy lên. Cho dù bức tường cao 13 feet, Winnie đã nhảy lên phía trên bờ tường. Hai anh em chạy về phía nhà hàng của sở thú, vì nghĩ rằng ở chỗ đông người thì không việc gì phải sợ. Bọn họ đã không bao giờ làm được điều đó. Winnie đã nhanh chóng vồ được một người, và đến người còn lại. Chỉ với một cú ngoạm vào cổ mỗi người, con hổ đã giết chết cả hai anh em.

457647 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.