.
ESL 138: Body in a Barrel (1)


ESL 138: Body in a Barrel (1)Download


George Gobel thinks that he might have helped dump his own sister's body. George told police that recently his brother-in-law Russell had asked him to help move a big metal barrel out of his house. "I'll buy you a case of Bud," Russell promised. The barrel was in the master bedroom. George remembers that when he was looking at the barrel, he happened to ask Russell, "Where's Staci?" Russell told him that she was out shopping.

Oddly, the barrel was warm to the touch. "What's in here?" George asked. Russell said it was just some old rags and engine parts. He wanted to get rid of them because he had heard that spontaneous combustion could occur. George said that he thought it might be occurring at that very moment.

The barrel was very heavy. He asked Russell if the whole engine was inside the barrel. Russell just grunted. Once they got it outside, they rolled it to the back of Russell's pickup truck. George helped Russell position a metal motorcycle ramp behind the truck, and they pushed the barrel slowly up into the bed of the pickup. When they finished, George told Russell that this was a "two case" move, meaning two cases of Budweiser. Russell told him no problem.

326457 top -


*Vocabulary:

• barrel:
• case:
• combustion:
• dump:
• engine:
• grunt:
• motorcycle:
• oddly:
• rags:
• ramp:
• spontaneous:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Does George think he might have helped dump his own brother's body?

• Is Russell George's brother-in-law?

• Did Russell ask George to help move a big wooden barrel?

• Was the big metal barrel in Russell's house?

• Did Russell promise to buy George a case of Miller?

• Was the barrel in the guest bedroom?

• Did Russell say that Staci was out shopping?

• Was the barrel warm to the touch?

• Did George ask Russell what was in the barrel?

• Did Russell say that a dead body was in the barrel?

---------------------

*Fill in blanks:

George Gobel thinks that he might have helped _____ his own sister’s body. George told police that _____ his brother-in-law Russell had asked him to help _____ a big metal barrel out of his house. “ ’ll buy you a case of Bud,” Russell promised. _____ barrel was in the master bedroom. George remembers _____ when he was looking at the barrel, he _____ to ask Russell, “Where’s Staci?” Russell told him _____ she was out shopping.

Oddly, the barrel was _____ to the touch. “What’s in here?” George asked. _____ said it was just some old rags and _____ parts. He wanted to get rid of them _____ he had heard that spontaneous combustion could occur. _____ said that he thought it might be occurring _____ that very moment.

The barrel was very heavy. _____ asked Russell if the whole engine was inside_____ barrel. Russell just grunted. Once they got it _____ , they rolled it to the back of Russell’s _____ truck. George helped Russell position a metal motorcycle _____ behind the truck, and they pushed the barrel _____ up into the bed of the pickup. When _____ finished, George told Russell that this was a “_____ case” move, meaning two cases of Budweiser. Russell _____ him no problem.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

............

326458 top -

ESL 138: Body in a Barrel (1)

George Gobel thinks that he might have helped dump his own sister's body. George told police that recently his brother-in-law Russell had asked him to help move a big metal barrel out of his house. "I'll buy you a case of Bud," Russell promised. The barrel was in the master bedroom. George remembers that when he was looking at the barrel, he happened to ask Russell, "Where's Staci?" Russell told him that she was out shopping.

Oddly, the barrel was warm to the touch. "What's in here?" George asked. Russell said it was just some old rags and engine parts. He wanted to get rid of them because he had heard that spontaneous combustion could occur. George said that he thought it might be occurring at that very moment.

The barrel was very heavy. He asked Russell if the whole engine was inside the barrel. Russell just grunted. Once they got it outside, they rolled it to the back of Russell's pickup truck. George helped Russell position a metal motorcycle ramp behind the truck, and they pushed the barrel slowly up into the bed of the pickup. When they finished, George told Russell that this was a "two case" move, meaning two cases of Budweiser. Russell told him no problem.

*Vocabulary:

• barrel: thùng
• case: một két
• combustion: đốt cháy
• dump: vứt rác
• engine: máy, động cơ
• grunt: tiếng lầm bầm
• motorcycle: xe gắn máy
• oddly: bất thường
• rags: rách nát
• ramp: tam cấp
• spontaneous: thoải mái

----------------------

*Yes/No Questions:

• Does George think he might have helped dump his own brother's body? No

• Is Russell George's brother-in-law? Yes

• Did Russell ask George to help move a big wooden barrel?
No
• Was the big metal barrel in Russell's house? Yes

• Did Russell promise to buy George a case of Miller? No

• Was the barrel in the guest bedroom? No

• Did Russell say that Staci was out shopping? Yes

• Was the barrel warm to the touch? Yes

• Did George ask Russell what was in the barrel? Yes

• Did Russell say that a dead body was in the barrel? No

---------------------

*Fill in blanks:

George Gobel thinks that he might have helped __dump___ his own sister’s body. George told police that __recently___ his brother-in-law Russell had asked him to help ___move__ a big metal barrel out of his house. “ I’ll buy you a case of Bud,” Russell promised. __The___ barrel was in the master bedroom. George remembers _that____ when he was looking at the barrel, he _happened____ to ask Russell, “Where’s Staci?” Russell told him __that___ she was out shopping.

Oddly, the barrel was __warm___ to the touch. “What’s in here?” George asked. __Russel___ said it was just some old rags and ______engine__ parts. He wanted to get rid of them ____because___ he had heard that spontaneous combustion could occur. ____George___ said that he thought it might be occurring ___at__ that very moment.

The barrel was very heavy. ___He__ asked Russell if the whole engine was inside___the__ barrel. Russell just grunted. Once they got it ______outside__ , they rolled it to the back of Russell’s ____pickup___ truck. George helped Russell position a metal motorcycle __ramp___ behind the truck, and they pushed the barrel ____slowly___ up into the bed of the pickup. When __they___ finished, George told Russell that this was a “___“___two__ case” move, meaning two cases of Budweiser. Russell __told___ him no problem.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

Thi thể trong Thùng (1)

George Gobel nghĩ rằng anh ta có thể đã giúp đem vứt thi thể của chính chị mình. George bảo cảnh sát là gần đây anh rể Russell nhờ anh giúp khiêng một cái thùng bằng kim loại lớn khỏi nhà. "Anh sẽ mua cho em một thùng Bud," Russell hứa. Cái thùng trong phòng ngủ lớn. George nhớ rằng khi anh đang nhìn cái thùng, anh chợt hỏi Russell, "Staci đâu rồi?" Russell bảo anh là cô ấy đi mua sắm rồi.

Thật khác thường, cái thùng sờ vào ấm. "Cái gì trong đó?" George hỏi. Russell nói đó chỉ là giẻ rách và những phần động cơ máy. Anh muốn bỏ chúng vì anh nghe nói hoả hoạn có thể tự phát. George nói rằng anh nghĩ ít khi xảy ra.

Thùng rất nặng. Anh hỏi Russell toàn bộ máy móc trong đó đủ chưa. Russell chỉ lầm bầm. Khi họ chuyển được ra ngoài, họ lăn vào phía sau thùng xe tải của Russell. George giúp Russsel giữ chiếc xe máy sau xe tải, và họ đẩy cái thùng chầm chậm vào thùng xe. Khi họ làm xong, George nói với russell là chuyển đến "hai bận", có nghĩa là hai thùng Budweiser. Russell bảo anh rằng không vấn đề gì.

431801 top -
LESSON 138:

BODY IN A BARREL (1) - XÁC CHẾT TRONG THÙNG PHUY.(1)

===========================================================
*Vocabulary:


-------------------------------------------------------------------
• barrel: thùng, thùng phuy, thùng tô-nô.
• case: vụ, trường hợp, hộp, hòm, thùng.
• combustion: đốt chát, cháy.
• dump: vứt bỏ, đổ rác.
• engine: máy, dộng cơ.
• grunt: làu bàu, cằn nhằn.
• motorcycle: xe mô-tô.
• oddly: kỳ quặc, kỳ cục.
• rags: quần áo rách.
• ramp: bệ, dốc.
• spontaneous: tự phát, tự ý.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------

• Does George think he might have helped dump his own brother's body?
- No, he doesn't. George thinks he might have helped dump his own sister's body.

• Is Russell George's brother-in-law?
-Yes, he is.

• Did Russell ask George to help move a big wooden barrel?
- No, he didn't. Russell asked George to help move a big metal barrel.

• Was the big metal barrel in Russell's house?
- Yes, it was.

• Did Russell promise to buy George a case of Miller?
- No, he didn't. Russell promised to buy George a case of Bud.

• Was the barrel in the guest bedroom?
- No, it wasn't. The barrel was in Russell's master bedroom.

• Did Russell say that Staci was out shopping?
- Yes, he did.

• Was the barrel warm to the touch?
- Yes, it was.

• Did George ask Russell what was in the barrel?
- Yes, he did.

• Did Russell say that a dead body was in the barrel?
- No, he didn't. He said that some old rags and engine parts were in the barrel.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
George Gobel thinks that he might have helped dump his own sister’s body. George told police that recently his brother-in-law Russell had asked him to help move a big metal barrel out of his house. “ ’ll buy you a case of Bud,” Russell promised. The barrel was in the master bedroom. George remembers that when he was looking at the barrel, he happened to ask Russell, “Where’s Staci?” Russell told him that she was out shopping.

Oddly, the barrel was warmly to the touch. “What’s in here?” George asked. He said it was just some old rags and engine parts. He wanted to get rid of them because he had heard that spontaneous combustion could occur. George said that he thought it might be occurring at that very moment.

The barrel was very heavy. George asked Russell if the whole engine was inside the barrel. Russell just grunted. Once they got it outside , they rolled it to the back of Russell’s pick up truck. George helped Russell position a metal motorcycle ramp behind the truck, and they pushed the barrel slowlyup into the bed of the pickup. When they finished, George told Russell that this was a “two case” move, meaning two cases of Budweiser. Russell told him no problem.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

George Gobel nghĩ có thể anh đã giúp vứt bỏ thi thể của chị gái mình. George kể với cảnh sát là vừa mới đây, Russel, người anh rể, đã nhờ anh chuyển giúp một cái thùng phuy bằng kim loại ra khỏi nhà. "Anh sẽ mua cho cậu một thùng bia Budweiser," Russsel hứa. Cái thùng phuy ở trong phòng ngủ chính. George nhớ khi anh trông thấy cái thùng, tự nhiên anh hỏi Russsel, "Chị Staci đâu rồi?" Russel bảo anh là chị ấy ra ngoài mua sắm.

Thật là kỳ lạ, cái thùng thật ấm khi sờ vào nó. "Thứ gì ở trong này vậy?" George hỏi. Russel bảo chỉ là một mớ quần áo cũ và các chi tiết máy. Anh ấy muốn tống khứ chúng đi vì nghe việc tự bốc cháy có thể xảy ra. George nói anh nghĩ nó có thể xảy ra là đúng vào lúc đó.

Cái thùng rất nặng. Anh hỏi Russel có phải tất cả máy móc đều ở trong thùng hay không. Russel chỉ ậm ừ. Ngay khi họ đẩy cái thùng ra ngoài, họ lăn cái thùng ra phía sau chiếc xe tải nhẹ của Russel. George giúp Russel sắp xếp chiếc mô-tô ở phía sau xe tải, và họ đẩy chầm chậm cái thùng vào thùng xe. Khi họ làm xong, George bảo với Russel là có tới "hai vụ" vận chuyển, nghĩa là hai thùng bia Budweiser. Russel bảo với anh không có vấn đề gì.

456890 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.