.
ESL 53: Maybe You’re Not a Good Principal


ESL 53: Maybe You’re Not a Good PrincipalDownload


Tina was going back to school for her third master’s degree. She was a Special Education teacher, but she couldn’t take her job anymore, so she had quit. The kids were out of control. There were too many of them in one classroom for her to manage effectively. The school administration ignored her pleas to add teacher assistants. They ignored her complaints that some of the kids were simply little monsters. They were discipline problems that other teachers had shunted off to Special Education.

The administration didn’t even respond to her complaint that one oversized young student had pushed her down one day onto the floor. Tina wanted to call the police, but the school principal talked her out of it with promises to improve things. Two weeks later, not one promise had been fulfilled.

Tina angrily visited the principal, who told her that if she didn’t have the patience to wait for things to improve, maybe she wasn’t cut out to be a teacher.

“How dare you! The issue is not whether I’m cut out to be a teacher,” she angrily replied. “I am a teacher, and a damn good one. But no teacher can get along forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with students who are dumped into her class, and with students who attack her. And especially,” she growled, “with idiots like you in charge who continually ignore the needs of Special Education students and teachers.”

240740 top -


*Vocabulary:

• administration:
• assistant:
• complaint:
• discipline:
• dump:
• effectively:
• fulfill:
• growl:
• idiot:
• ignore:
• inadequate:
• issue:
• monster:
• oversize:
• patience:
• principal:
• promise:
• shunt:
• supply:

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school?

2.Did she already have two master's degrees?

3.Was she a special teacher?

4.Had she quit her teaching job?

5.Were the kids under control?

6.Were there too few kids in one classroom?

7.Could she manage her classroom effectively?

8.Did the school administration respond to her pleas?

9.Did she complain that some of the kids were little monsters?

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _____ master’s degree. She was a Special Education teacher, _____ she couldn’t take her job anymore, so she _____ quit. The kids were out of control. There _____ too many of them in one classroom for _____ to manage effectively. The school administration ignored her _____ to add teacher assistants. They ignored her complaints _____ some of the kids were simply little monsters. _____ were discipline problems that other teachers had shunted _____ to Special Education.

The administration didn’t even respond _____ her complaint that one oversized young student had _____ her down one day onto the floor. Tina _____ to call the police, but the school principal _____ her out of it with promises to improve _____ . Two weeks later, not one promise had been _____ .

Tina angrily visited the principal, who told her _____ if she didn’t have the patience to wait _____ things to improve, maybe she wasn’t cut out _____ be a teacher.

“How dare you! The issue _____ not whether I’m cut out to be a _____ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and _____ damn good one. But no teacher can get _____ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _____ who are dumped into her class, and with _____ who attack her. And especially,” she growled, “with _____ like you in charge who continually ignore the _____ of Special Education students and teachers.”

=================

*Translate into Vietnamese:

................

240742 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• administration(n): ban điều hành
• assistant(n): phụ tá, trợ lý
• complaint(n): sự than phiền
• discipline(n): sự thi hành kỉ luật
• dump(v): đổ rác
• effectively(adv): một cách hiệu quả
• fulfill(v): thực hiện
• growl(v): rống
• idiot(n): thằng ngốc
• ignore(v): phớt lờ
• inadequate(a): không thỏa đáng
• issue(n): vấn đề
• monster(n): con quỷ
• oversize(v): quá cỡ
• patience(n): sự kiên nhẫn
• principal(n): hiệu trưởng
• promise(n): lời hứa
• shunt(v): chuyển hướng
• supply(n): sự cung cấp, cung ứng

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school?Yes

2.Did she already have two master's degrees?No

3.Was she a special teacher?No

4.Had she quit her teaching job?Yes

5.Were the kids under control?No

6.Were there too few kids in one classroom?No

7.Could she manage her classroom effectively?No

8.Did the school administration respond to her pleas?No

9.Did she complain that some of the kids were little monsters?Yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _third____ master’s degree. She was a Special Education teacher, __but___ she couldn’t take her job anymore, so she __had___ quit. The kids were out of control. There ___were__ too many of them in one classroom for ___her__ to manage effectively. The school administration ignored her _pleas____ to add teacher assistants. They ignored her complaints __that___ some of the kids were simply little monsters. ___They__ were discipline problems that other teachers had shunted __off___ to Special Education.

The administration didn’t even respond __to___ her complaint that one oversized young student had ___pushed__ her down one day onto the floor. Tina __wanted___ to call the police, but the school principal __talked___ her out of it with promises to improve __things___ . Two weeks later, not one promise had been _fulfilled____ .

Tina angrily visited the principal, who told her _about____ if she didn’t have the patience to wait _for____ things to improve, maybe she wasn’t cut out __to___ be a teacher.

“How dare you! The issue __is___ not whether I’m cut out to be a _teacher____ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and ___a__ damn good one. But no teacher can get _along____ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _students____ who are dumped into her class, and with __students___ who attack her. And especially,” she growled, “with __idiots___ like you in charge who continually ignore the _needs____ of Special Education students and teachers.”

=================

*Translate into Vietnamese:

Có lẽ anh không phải là một hiệu trưởng tốt

Tina vừa trở lại trường để học bằng thạc sĩ thứ ba của mình. Cô là một giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt, nhưng cô không thể chịu đựng công việc của mình thêm chút nào nữa, vì vậy cô thôi việc. Những đứa trẻ thì vượt khỏi tầm kiểm soát. Có quá nhiều học sinh trong một lớp học với cô để có thể quản lý hiệu quả được. Ban điều hành nhà trường phớt lờ lời kêu gọi giúp đỡ của cô là thêm phụ tá. Họ phớt lờ những lời than phiền rằng có vài đứa trẻ tuyệt đối là những con quỷ nhỏ. Chúng có những vần đề kỉ luật nên những giáo viên khác chuyển chúng đến trường Giáo Dục Đặc Biệt.

Ban điều hành thậm chí không phản hồi việc cô bị một học sinh quá cỡ đẩy nằm xuống sàn ngày nọ. Tina muốn gọi cảnh sát, nhưng hiệu trưởng nhà trường nói cô bỏ qua vời lời hứa sẽ cải thiện tình hình. Hai tuần sau, không có một lời hứa nào được thực hiện.

Tina giận dữ tới gặp hiệu trưởng, anh ta nói nếu cô không có kiên nhẫn để chờ những trục trặc được cải thiện, có lẽ cô sẽ bị đuổi việc.

"Anh dám làm! Vấn đề không phải là tôi có bị đuổi việc hay không," cô giận dữ trả lời. "Tôi là một giáo viên, một giáo viên tốt chết tiệt. Nhưng không giáo viên nào có thể kéo dài mãi với những cung ứng không tương xứng, với lớp học quá đông, với những đức trẻ xả rác bừa bãi trong lớp, và với những đứa học trò tấn công cô ta. Và đặc biệt," cô rống lên, "với những thằng ngốc chịu trách nhiệm như anh lại tiếp tục phớt lờ những nhu cầu của học sinh và giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt."

259304 top -

Done...

259739 top -
Nộp bài ESL 53: Maybe You’re Not a Good Principal
*Vocabulary:

• administration: Ban điều hành
• assistant: Trợ lí
• complaint: Sự than phiền
• discipline: Kỉ luật
• dump: Đổ rác
• effectively: Có kết quả
• fulfill: Thực hiện
• growl: Rống
• idiot: Thằng ngốc
• ignore: Phớt lờ
• inadequate: Không thỏa đáng
• issue: Vấn đề
• monster: Con quỷ
• oversize: Quá cỡ
• patience: Sự kiên nhẫn
• principal: Hiệu trưởng
• promise: Lời hứa
• shunt: Chuyển hướng
• supply: Sự cung cấp

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school? Yes

2.Did she already have two master's degrees? No

3.Was she a special teacher? No

4.Had she quit her teaching job? Yes

5.Were the kids under control? No

6.Were there too few kids in one classroom? No

7.Could she manage her classroom effectively? No

8.Did the school administration respond to her pleas? No

9.Did she complain that some of the kids were little monsters? Yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _third_ master’s degree. She was a Special Education teacher, _but_ she couldn’t take her job anymore, so she _had_ quit. The kids were out of control. There_were_ too many of them in one classroom for _her_ to manage effectively. The school administration ignored her _pleas_ to add teacher assistants. They ignored her complaints _that_ some of the kids were simply little monsters. _They_ were discipline problems that other teachers had shunted _off_ to Special Education.

The administration didn’t even respond _to_ her complaint that one oversized young student had _pushed_ her down one day onto the floor. Tina _wanted_ to call the police, but the school principal _talked_ her out of it with promises to improve _things_ . Two weeks later, not one promise had been _fulfilled_ .

Tina angrily visited the principal, who told her _about_ if she didn’t have the patience to wait _for_ things to improve, maybe she wasn’t cut out _to_ be a teacher.

“How dare you! The issue _is_ not whether I’m cut out to be a _teacher_ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and _a_ damn good one. But no teacher can get _along_ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _students_ who are dumped into her class, and with _students_ who attack her. And especially,” she growled, “with _idiots_ like you in charge who continually ignore the _needs_ of Special Education students and teachers.”

276223 top -

Done

276864 top -
*Vocabulary:

• administration: sự trông nom, cai quản
• assistant (n,adj)người phụ tá, phụ, phó
• complaint (n) lời phàn nàn
• discipline: kỷ luật, kỷ cương
• dump:
• effectively (adv) có hiệu quả
• fulfill (v) thực hiện, đáp ứng, đủ (điều kiện)
• growl (v) gầm gừ, làu bàu (at)
• idiot (adj,n) ngu, đần
• ignore (v) lờ
• inadequate (adj) ko đầy đủ, ko thỏa đáng, chưa thích nghi.
• issue (n) vấn đề
• monster:quái vật
• oversize (adj) quá cỡ
• patience (n) sự kiên nhẫn, chịu đựng
• principal: hiệu trưởng, người đứng đầu
• promise (v) hứa
• shunt (n,v) chuyển hướng
• supply: sự cung cấp

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school?yes

2.Did she already have two master's degrees?yes

3.Was she a special teacher? no, she was a special education teacher

4.Had she quit her teaching job?yes

5.Were the kids under control?no

6.Were there too few kids in one classroom?no

7.Could she manage her classroom effectively?no

8.Did the school administration respond to her pleas?no

9.Did she complain that some of the kids were little monsters?yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her ______third__ master’s degree. She was a Special Education teacher, ___but__ she couldn’t take her job anymore, so she __had___ quit. The kids were out of control. There ______were__ too many of them in one classroom for _her____ to manage effectively. The school administration ignored her ________pleas_ to add teacher assistants. They ignored her complaints __that___ some of the kids were simply little monsters. _____ were discipline problems that other teachers had shunted ______off__ to Special Education.

The administration didn’t even respond __to___ her complaint that one oversized young student had ____pushed___ her down one day onto the floor. Tina ____wanted___ to call the police, but the school principal ______talked__ her out of it with promises to improve ______things__ . Two weeks later, not one promise had been ______fulfilled__ .

Tina angrily visited the principal, who told her __that___ if she didn’t have the patience to wait __for___ things to improve, maybe she wasn’t cut out __to___ be a teacher.

“How dare you! The issue __is___ not whether I’m cut out to be a ____teacher___ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and ___a__ damn good one. But no teacher can get ____along___ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with ____students___ who are dumped into her class, and with ____students___ who attack her. And especially,” she growled, “with _____ like you in charge who continually ignore the ____needs___ of Special Education students and teachers.”

325920 top -

Done

326764 top -

*Vocabulary:

• administration: ban điều hành
• assistant: phụ tá, trợ lý
• complaint: sự than phiền
• discipline: sự thi hành kỉ luật
• dump: đổ rác
• effectively: một cách hiệu quả
• fulfill: thực hiện
• growl: rống
• idiot: thằng ngốc
• ignore: phớt lờ
• inadequate: không thỏa đáng
• issue: vấn đề
• monster: con quỷ
• oversize: quá cỡ
• patience: sự kiên nhẫn
• principal: hiệu trưởng
• promise: lời hứa
• shunt: chuyển hướng
• supply: sự cung cấp, cung ứng

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school?Yes

2.Did she already have two master's degrees?No

3.Was she a special teacher?No

4.Had she quit her teaching job?Yes

5.Were the kids under control?No

6.Were there too few kids in one classroom?No

7.Could she manage her classroom effectively?No

8.Did the school administration respond to her pleas?No

9.Did she complain that some of the kids were little monsters?Yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _third____ master’s degree. She was a Special Education teacher, __but___ she couldn’t take her job anymore, so she __had___ quit. The kids were out of control. There ___were__ too many of them in one classroom for ___her__ to manage effectively. The school administration ignored her _pleas____ to add teacher assistants. They ignored her complaints __that___ some of the kids were simply little monsters. ___They__ were discipline problems that other teachers had shunted __off___ to Special Education.

The administration didn’t even respond __to___ her complaint that one oversized young student had ___pushed__ her down one day onto the floor. Tina __wanted___ to call the police, but the school principal __talked___ her out of it with promises to improve __things___ . Two weeks later, not one promise had been _fulfilled____ .

Tina angrily visited the principal, who told her _about____ if she didn’t have the patience to wait _for____ things to improve, maybe she wasn’t cut out __to___ be a teacher.

“How dare you! The issue __is___ not whether I’m cut out to be a _teacher____ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and ___a__ damn good one. But no teacher can get _along____ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _students____ who are dumped into her class, and with __students___ who attack her. And especially,” she growled, “with __idiots___ like you in charge who continually ignore the _needs____ of Special Education students and teachers.”

=================

*Translate into Vietnamese:

Có lẽ anh không phải là một hiệu trưởng tốt

Tina vừa trở lại trường để học bằng thạc sĩ thứ ba của mình. Cô là một giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt, nhưng cô không thể chịu đựng công việc của mình thêm chút nào nữa, vì vậy cô thôi việc. Những đứa trẻ thì vượt khỏi tầm kiểm soát. Có quá nhiều học sinh trong một lớp học với cô để có thể quản lý hiệu quả được. Ban điều hành nhà trường phớt lờ lời kêu gọi giúp đỡ của cô là thêm phụ tá. Họ phớt lờ những lời than phiền rằng có vài đứa trẻ tuyệt đối là những con quỷ nhỏ. Chúng có những vần đề kỉ luật nên những giáo viên khác chuyển chúng đến trường Giáo Dục Đặc Biệt.

Ban điều hành thậm chí không phản hồi việc cô bị một học sinh quá cỡ đẩy nằm xuống sàn ngày nọ. Tina muốn gọi cảnh sát, nhưng hiệu trưởng nhà trường nói cô bỏ qua vời lời hứa sẽ cải thiện tình hình. Hai tuần sau, không có một lời hứa nào được thực hiện.

Tina giận dữ tới gặp hiệu trưởng, anh ta nói nếu cô không có kiên nhẫn để chờ những trục trặc được cải thiện, có lẽ cô sẽ bị đuổi việc.

"Anh dám làm! Vấn đề không phải là tôi có bị đuổi việc hay không," cô giận dữ trả lời. "Tôi là một giáo viên, một giáo viên tốt chết tiệt. Nhưng không giáo viên nào có thể kéo dài mãi với những cung ứng không tương xứng, với lớp học quá đông, với những đức trẻ xả rác bừa bãi trong lớp, và với những đứa học trò tấn công cô ta. Và đặc biệt," cô rống lên, "với những thằng ngốc chịu trách nhiệm như anh lại tiếp tục phớt lờ những nhu cầu của học sinh và giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt."

405969 top -
LESSON 53:

MAY BE YOU'RE NOT A GOOD PRINCIPAL -
CÓ LẼ ANH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HIỆU TRƯỞNG GIỎI.


===========================================================

*Vocabulary:
-------------------------------------------------------------------
• administration: Ban quản trị/điều hành, người quản trị/quản lý.
• assistant: phụ tá, trợ giáo.
• complaint: phàn nàn, than phiền.
• discipline: thi hành kỷ luật, kỷ luật.
• dump: xả rác.
• effectively: hiệu quả
• fulfill: thực hiện, thi hành.
• growl: gào lên, rống lên.
• idiot: thằng ngốc.
• ignore: phớt lờ, lờ đi.
• inadequate: không tương xứng, không xứng đáng.
• issue: vấn đề.
• monster: quái vật.
• oversize: quá cỡ.
• patience: sự kiên nhẫn.
• principal: hiệu trưởng.
• promise: hứa.
• shunt: chuyển.
• supply: trợ cấp, tiếp tế, cung cấp.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Was Tina going back to school?
- Yes, she was. She was going back to school.

2.Did she already have two master's degrees?
-No, she didn't. She didn't have two master's degrees.

3.Was she a special teacher?
- No, she wasn't. She wasn't a special teacher.

4.Had she quit her teaching job?
- Yes, she had. She had quit her teaching job.

5.Were the kids under control?
- No, they weren't. They weren't under control.

6.Were there too few kids in one classroom?
- No, there weren't. There weren't too few kids in one classroom.

7.Could she manage her classroom effectively?
- No, she couldn't. She couldn't manage her classroom effectively.

8.Did the school administration respond to her pleas?
- No, he didn't. He didn't respond to her pleas.

9.Did she complain that some of the kids were little monsters?
- Yes, she did. She complained that some of the kids were little monsters.

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?
- Yes, they had. Other teachers had sent kids with discipline problems to Special Education.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Tina was going back to school for her third master’s degree. She was a Special Education teacher, but she couldn’t take her job anymore, so she had quit. The kids were out of control. There were too many of them in one classroom for her to manage effectively. The school administration ignored her pleas to add teacher assistants. They ignored her complaints that some of the kids were simply little monsters. They were discipline problems that other teachers had shunted off to Special Education.

The administration didn’t even respond to her complaint that one oversized young student had pushed her down one day onto the floor. Tina wanted to call the police, but the school principal talked her out of it with promises to improve things . Two weeks later, not one promise had been fulfilled .

Tina angrily visited the principal, who told her that if she didn’t have the patience to wait for things to improve, maybe she wasn’t cut out to be a teacher.

“How dare you! The issue is not whether I’m cut out to be a teacher ,” she angrily replied. “I am a teacher, and a damn good one. But no teacher can get along forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with students who are dumped into her class, and with students who attack her. And especially,” she growled, “with idiots like you in charge who continually ignore the needsof Special Education students and teachers.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Tina sẽ trở lại trường học để lấy bằng thạc sỉ thứ ba của cô. Cô là một giáo viên giáo dục đặc biệt, nhưng cô không thể đảm nhận công việc đó được nữa, vì thế cô đã xin thôi việc. Lũ trẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có quá nhiều học trò trong một lớp học để cô có thể dạy bảo một cách hiệu quả. Ban quản lý trường học cố tình không để ý đến yêu cầu khẩn thiết của cô về việc bổ sung thêm một trợ giáo. Họ đã phớt lờ những than phiền của cô rằng một vài đứa trẻ thật sự là một lũ tiểu yêu. Chúng có những vấn đề về kỷ luật nên các giáo viên khác đã chuyển đến trường giáo dục đặc biệt.

Ban quản lý thậm chí không trả lời than phiền của cô về một học trò quá khổ đã đẩy cô ngã xuống sàn trong một ngày nọ. Tina muốn gọi cảnh sát, nhưng hiệu trưởng thuyết phục cô từ bỏ ý định đó với lời hứa sẽ cải thiện mọi thứ. Hai tuần sau đó, không một lời hứa nào được thực hiện.

Tina bực mình đến gặp hiệu trưởng, người đã nói với cô rằng nếu cô không kiên nhẫn chờ đợi mọi thứ cải tiến, có thể cô sẽ không được làm giáo viên nữa.

"Ông dám làm chuyện đó sao! Vấn đề không phải tôi có còn là một giáo viên hay không," Cô trả lời một cách giận dữ." Tôi là một giáo viên, một giáo viên giỏi chết tiệt. Nhưng không một giáo viên nào có thể xoay sở mãi với chế độ trợ cấp không thích đáng, với những lớp học đông nghẹt, với lũ học trò luôn xả rác bừa bãi trong lớp học, và với lũ học trò đã tấn công cô giáo. Và đâc biệt,"cô gào lên,"với những thằng ngốc như ông phụ trách, là người liên tục phớt lờ những nhu cầu của học sinh và giáo viên Giáo dục Đặc biệt."

435648 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 53

• administration:n = sự quản lý,ban điều hành
• assistant:n = người phụ tá
• complaint:n = lời phàn nàn
• discipline:n = kỷ luật, sự trừng phạt
• dump:v = đỗ đi, vứt đi
• effectively:adv = một cách công hiệu, hữu hiệu
• fulfill:v = làm tròn, thực hiện
• growl:v = gầm lên
• idiot:n = thằng ngu
• ignore:v = không chú ý đến ai, lờ đi
• inadequate:adj = không đủ, không thỏa đáng
• issue:n = vấn đề
• monster:n = quái vật
• oversize:v = quá cỡ
• patience:n = lòng kiên nhẫn
• principal:n = hiệu trưởng
• promise:n = lời hứa
• shunt:v = làm trệch hướng
• supply:n = sự cung cấp

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school? yes

2.Did she already have two master's degrees? yes

3.Was she a special teacher? no

4.Had she quit her teaching job? yes

5.Were the kids under control? no

6.Were there too few kids in one classroom? no

7.Could she manage her classroom effectively? no

8.Did the school administration respond to her pleas? no

9.Did she complain that some of the kids were little monsters? yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education? yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _third____ master’s degree. She was a Special Education teacher, __but___ she couldn’t take her job anymore, so she _had____ quit. The kids were out of control. There __were___ too many of them in one classroom for __her___ to manage effectively. The school administration ignored her __pleas___ to add teacher assistants. They ignored her complaints _that____ some of the kids were simply little monsters. __They___ were discipline problems that other teachers had shunted ___off__ to Special Education.

The administration didn’t even respond _to____ her complaint that one oversized young student had _pushed____ her down one day onto the floor. Tina __wanted___ to call the police, but the school principal __talked___ her out of it with promises to improve __things___ . Two weeks later, not one promise had been _____ .

Tina angrily visited the principal, who told her __about___ if she didn’t have the patience to wait _for____ things to improve, maybe she wasn’t cut out ___to__ be a teacher.

“How dare you! The issue _is____ not whether I’m cut out to be a __teacher___ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and __a___ damn good one. But no teacher can get __along___ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _students____ who are dumped into her class, and with __students___ who attack her. And especially,” she growled, “with __idiots___ like you in charge who continually ignore the _needs____ of Special Education students and teachers.”

486046 top -
Jacky xin chào bạn,xin cho mình nộp bài ESL53.

*Vocabulary:

• administration:n, sự quản lý,ban điều hành
• assistant:n, trợ giáo
• complaint:n, lời than phiền
• discipline:n, kỷ luật
• dump:v, vứt đi
• effectively:adv, 1 cách công hiệu
• fulfill:v, thực hiện
• growl:v, gầm lên
• idiot:n, thằng ngốc
• ignore:v, lờ đi
• inadequate:adj, ko thỏa đáng
• issue:v, đưa ra phát hành
• monster:n, quái vật
• oversize:n, sự quá cỡ
• patience:n, lòng kiên nhẫn
• principal:n, hiệu trưởng
• promise:n, hứa
• shunt:v, làm chệch hướng
• supply:v, cung cấp

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school? yes

2.Did she already have two master's degrees? yes

3.Was she a special teacher? no

4.Had she quit her teaching job? yes

5.Were the kids under control? no

6.Were there too few kids in one classroom? no

7.Could she manage her classroom effectively? no

8.Did the school administration respond to her pleas? no

9.Did she complain that some of the kids were little monsters? yes

10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education?yes

=================

*Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her _third____ master’s degree. She was a Special Education teacher, __but___ she couldn’t take her job anymore, so she _had____ quit. The kids were out of control. There _were____ too many of them in one classroom for __her___ to manage effectively. The school administration ignored her __pleas___ to add teacher assistants. They ignored her complaints _that____ some of the kids were simply little monsters. _They____ were discipline problems that other teachers had shunted __off___ to Special Education.

The administration didn’t even respond __to___ her complaint that one oversized young student had _pushed____ her down one day onto the floor. Tina _wanted____ to call the police, but the school principal __talked___ her out of it with promises to improve __things___ . Two weeks later, not one promise had been __fulfilled___ .

Tina angrily visited the principal, who told her _that____ if she didn’t have the patience to wait __for___ things to improve, maybe she wasn’t cut out __to___ be a teacher.

“How dare you! The issue _is____ not whether I’m cut out to be a __teacher___ ,” she angrily replied. “I am a teacher, and __a___ damn good one. But no teacher can get __along___ forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with _students____ who are dumped into her class, and with _students____ who attack her. And especially,” she growled, “with _idiots____ like you in charge who continually ignore the __needs___ of Special Education students and teachers.”

=================

498758 top -

ESL 53: Có thể bạn không phải là một thầy Hiệu trưởng tốt


- Principal: Nghĩa trong bài này là thầy Hiệu trưởng
* Nghĩa trong thương mại là một nhà cung cấp người nước ngoài
* Nghĩa khác nữa là ý chính.

Tuỳ theo ngữ cảnh để chọn dịch. Thầy nguoidochanh và các bạn có thể cho ý kiến thêm.

502816 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

ESL 53 : MAYBE YOU’RE NOT A GOOD PRINCIPAL.
: CÓ THỂ ANH CHẲNG PHẢI LÀ MỘT HIỆU TRƯỞNG TỐT.


Vocabulary:

• administration: quản lý, quản trị
• assistant: trợ lý
• complaint: khiếu nại, phàn nàn
• discipline: kỷ luật
• dump: bãi
• effectively: có kết quả, có hiệu quả
• fulfill: hoàn thành
• growl: càu nhàu, cằn nhằn
• idiot: thằng ngốc
• ignore: phớt lờ, bỏ qua
• inadequate: không đầy đủ
• issue: vần đề
• monster: quái vật, yêu quái
• oversize: quá cỡ, quá khổ
• patience: kiên nhẫn, nhẫn nại
• principal: hiệu trưởng
• promise: lời hứa, hứa hẹn
• shunt: sự di chuyển, tránh né
• supply: cung cấp
……………………………………………………………………….

Translate into Vietnamese:

Tina was going back to school for her third master’s degree. She was a Special Education teacher, but she couldn’t take her job anymore, so she had quit. The kids were out of control. There were too many of them in one classroom for her to manage effectively. The school administration ignored her pleas to add teacher assistants. They ignored her complaints that some of the kids were simply little monsters. They were discipline problems that other teachers had shunted off to Special Education.
Tina quay trở lại trường để lấy bằng thạc sĩ thứ ba của cô. Cô là một giáo viên giáo dục đặc biệt, nhưng cô không thể tiếp tục công việc của mình nữa, vì thế cô đã bỏ việc. Nhiều đứa trẻ không thể kiểm soát. Đã có quá học sinh trong một lớp học của cô để quản lý đạt hiệu quả. Quản lý nhà trường bỏ qua lời đề nghị của cô để thêm giáo viên trợ giảng. Họ bỏ qua khiếu nại của cô cho rằng một số các em đơn giản chỉ là những con quỷ nhỏ . Chúng có vấn đề kỷ luật với giáo viên khác nên đã chuyển chúng đến trường giáo dục đặc biệt.

The administration didn’t even respond to her complaint that one oversized young student had pushed her down one day onto the floor. Tina wanted to call the police, but the school principal talked her out of it with promises to improve things. Two weeks later, not one promise had been fulfilled.
Ban điều hành thậm chí không đáp ứng lời khiếu nại của cô rằng một số học sinh to lớn một ngày nọ đã đẩy cô xuống sàn.Tina muốn gọi cho cảnh sát, nhưng hiệu trưởng bảo cô hãy từ từ với lời hứa hẹn để chấn chỉnh lại điều đó. Hai tuần sau đó, không một lời hứa nào được thực hiện.

Tina angrily visited the principal, who told her that if she didn’t have the patience to wait for things to improve, maybe she wasn’t cut out to be a teacher.
Tina giận dữ lên gặp hiệu trưởng, ngài nói với cô rằng nếu cô không có tính kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện thay đổi , có thể cô sẽ không làm giáo viên nữa.

“How dare you! The issue is not whether I’m cut out to be a teacher,” she angrily replied. “I am a teacher, and a damn good one. But no teacher can get along forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with students who are dumped into her class, and with students who attack her. And especially,” she growled, “with idiots like you in charge who continually ignore the needs of Special Education students and teachers.”
“Ông dám làm sao! Vấn đề không phải là tôi có còn làm giáo viên hay không” Cô giận dữ trả lời. “ Tôi là một giáo viên một trong những người bị chê bai nhất. Nhưng không có giáo viên nào mãi mãi có thể nhận được những nguồn cung cấp không đầy đủ, với một lớp học quá đông đúc, với những học sinh quậy phá trong lớp, và với những học sinh tấn công cô giáo. Và đặc biệt “cô gào lên” với người đần độn phụ trách như ông lại liên tục bỏ qua các nhu cầu của học sinh và giáo viên giáo dục đặc biệt.”
.........................

Yes/No Questions:

1.Was Tina going back to school? Yes
2.Did she already have two master's degrees? No
3.Was she a special teacher? Yes
4.Had she quit her teaching job? Yes
5.Were the kids under control? Yes
6.Were there too few kids in one classroom? No
7.Could she manage her classroom effectively? Yes
8.Did the school administration respond to her pleas? No
9.Did she complain that some of the kids were little monsters? No
10.Had other teachers sent kids with discipline problems to Special Education? Yes
…………………………………………..

Fill in the blanks:

Tina was going back to school for her third master’s degree. She was a Special Education teacher, but she couldn’t take her job anymore, so she had quit. The kids were out of control. There were too many of them in one classroom for her to manage effectively. The school administration ignored her pleas to add teacher assistants. They ignored her complaints that some of the kids were simply little monsters. They were discipline problems that other teachers had shunted off to Special Education.

The administration didn’t even respond to her complaint that one oversized young student had pushed her down one day onto the floor. Tina wanted to call the police, but the school principal talked her out of it with promises to improve things. Two weeks later, not one promise had been fulfilled.

Tina angrily visited the principal, who told her that if she didn’t have the patience to wait for things to improve, maybe she wasn’t cut out to be a teacher.

“How dare you! The issue is not whether I’m cut out to be a teacher, ” she angrily replied. “I am a teacher, and a damn good one. But no teacher can get along forever with inadequate supplies, with overcrowded classrooms, with students who are dumped into her class, and with students who attack her. And especially,” she growled, “with idiots like you in charge who continually ignore the needs of Special Education students and teachers.”


559782 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.