.
ESL 126: Smells like Chicken


ESL 126: Smells like Chicken


Download


Kentucky Fried Chicken announced that it is going to advertise its new $3 lunches through customers' nostrils. The company plans to send a fried chicken scent throughout office buildings at lunchtime. The aroma will be dispensed from the mail-cart that distributes interoffice mail throughout a building. KFC's president thinks it's an idea whose time has come.

"That's a terrible idea," exclaimed Rose, a secretary for the Department of Defense in Alexandria, Virginia. "First of all, I'm a vegetarian; the scent of cooked meat appalls me. Secondly, I belong to PETA—People for the Ethical Treatment of Animals. And we all know how terribly chickens are treated before they are butchered. The whole idea is disgusting. And what makes it even worse is that they plan to foul the air every workday with fried chicken odor. Once a month would be bad enough, but once a day?"

A KFC spokesman said that KFC's chickens are caged and butchered humanely, and that the scent would be subtle, "like a woman's perfume in a very big elevator." He said the scent would be just strong enough to notice. He also noted that KFC has a vegetarian menu that includes tofu shaped like chicken breasts and wings.

"Do they make the tofu crunchy and greasy, too?" asked Rose. "I'm going to demand equal time—if office workers have to smell fried chicken every day, then they should also have to listen to the sound of chickens' heads getting chopped off every day."

319075 top -


*Vocabulary:

• advertise:
• announce:
• appall:
• aroma:
• breast:
• butcher:
• cage:
• chop:
• crunchy:
• defense:
• discriminate:
• disgusting:
• dispense:
• distribute:
• elevator:
• equal:
• ethical:
• exclaim:
• foul:
• greasy:
• humanely:
• menu:
• nostril:
• odor:
• perfume:
• scent:
• secretary:
• subtle:
• tofu:
• vegetarian:

-----------------------

*Yes/No Questions:

• Did KFC make an announcement?

• Is it going to advertise new $4 lunches?

• Is KFC going to advertise through customers' nostrils?

• Is it planning to send a fried chicken throughout office buildings?

• Will the chicken scent be dispensed from a mail-cart?

• Does KFC's president think it's a bad idea?

• Does Rose think it's a terrible idea?

• Is she a secretary for the Apartment of Defense?

• Is she a vegetarian?

• Does the scent of cooked meat appeal to her?

• Was it a cold, cloudy day?

• Were the waves almost three yards high?

• Was there a storm in the Pacific?

• Were surfers having fun?

• Did the fun end?

• Did a surfer start yelling and swinging his arms?

• Did he go under water and come back up?

• Did the surfers on the beach think he was all right?

• Did one woman call 411?

• Could they see a shark?

---------------------

*Fill in blanks:

Kentucky Fried Chicken announced that it is going _____ advertise its new $3 lunches through customers’ nostrils. _____ company plans to send a fried chicken scent _____ office buildings at lunchtime. The aroma will be _____ from the mail-cart that distributes interoffice mail throughout _____ building. KFC’s president thinks it’s an idea whose _____ has come.

“That’s a terrible idea,” exclaimed Rose, _____ secretary for the Department of Defense in Alexandria, _____ . “First of all, I’m a vegetarian; the scent_____ cooked meat appalls me. Secondly, I belong to _____ —People for the Ethical Treatment of Animals. And we _____ know how terribly chickens are treated before they_____ butchered. The whole idea is disgusting. And what _____ it even worse is that they plan to _____ the air every workday with fried chicken odor. _____ a month would be bad enough, but once _____ day?”

A KFC spokesman said that KFC’s chickens _____ caged and butchered humanely, and that the scent _____ be subtle, “like a woman’s perfume in a _____ big elevator.” He said the scent would be _____ strong enough to notice. He also noted that _____ has a vegetarian menu that includes tofu shaped _____ chicken breasts and wings.

“Do they make the _____ crunchy and greasy, too?” asked Rose. “I’m going _____ demand equal time—if office workers have to smell _____ chicken every day, then they should also have _____ listen to the sound of chickens’ heads getting _____ off every day.”

-----------------------

*Translate into Vietnamese:

........

319079 top -

ESL 126: Smells like Chicken


Kentucky Fried Chicken announced that it is going to advertise its new $3 lunches through customers' nostrils. The company plans to send a fried chicken scent throughout office buildings at lunchtime. The aroma will be dispensed from the mail-cart that distributes interoffice mail throughout a building. KFC's president thinks it's an idea whose time has come.

"That's a terrible idea," exclaimed Rose, a secretary for the Department of Defense in Alexandria, Virginia. "First of all, I'm a vegetarian; the scent of cooked meat appalls me. Secondly, I belong to PETA—People for the Ethical Treatment of Animals. And we all know how terribly chickens are treated before they are butchered. The whole idea is disgusting. And what makes it even worse is that they plan to foul the air every workday with fried chicken odor. Once a month would be bad enough, but once a day?"

A KFC spokesman said that KFC's chickens are caged and butchered humanely, and that the scent would be subtle, "like a woman's perfume in a very big elevator." He said the scent would be just strong enough to notice. He also noted that KFC has a vegetarian menu that includes tofu shaped like chicken breasts and wings.

"Do they make the tofu crunchy and greasy, too?" asked Rose. "I'm going to demand equal time—if office workers have to smell fried chicken every day, then they should also have to listen to the sound of chickens' heads getting chopped off every day."

*Vocabulary:

• advertise: quảng cáo
• announce: tuyên bố
• appall: làm kinh hoảng, gây chấn động
• aroma: hương liệu
• breast: ngực
• butcher: nguời bán thịt, giết thịt
• cage: lồng, cũi
• chop: cắt
• crunchy: giòn
• defense: bảo vệ
• discriminate: phân biệt
• disgusting: kinh tởm
• dispense: phân phối
• distribute: phân bổ
• elevator: thang máy
• equal: bằng
• ethical: đạo lý
• exclaim: kêu lên
• foul: điên
• greasy: dầu mỡ
• humanely: nhân đạo
• menu: thực đơn
• nostril: lỗ mũi
• odor: mùi
• perfume: hương
• scent: hương vị
• secretary: thư ký
• subtle: phảng phất
• tofu: đậu hủ
• vegetarian: ăn chay

-----------------------

*Yes/No Questions:

• Did KFC make an announcement? Yes

• Is it going to advertise new $4 lunches? No

• Is KFC going to advertise through customers' nostrils? Yes

• Is it planning to send a fried chicken throughout office buildings? No

• Will the chicken scent be dispensed from a mail-cart? Yes

• Does KFC's president think it's a bad idea? No

• Does Rose think it's a terrible idea? Yes

• Is she a secretary for the Apartment of Defense? Yes

• Is she a vegetarian? Yes

• Does the scent of cooked meat appeal to her? Yes

---------------------

*Fill in blanks:

Kentucky Fried Chicken announced that it is going _to____ advertise its new $3 lunches through customers’ nostrils. _The____ company plans to send a fried chicken scent __throughout___ office buildings at lunchtime. The aroma will be __dispensed___ from the mail-cart that distributes interoffice mail throughout __a___ building. KFC’s president thinks it’s an idea whose __time___ has come.

“That’s a terrible idea,” exclaimed Rose, __a___ secretary for the Department of Defense in Alexandria, __Virginia___ . “First of all, I’m a vegetarian; the scent__of___ cooked meat appalls me. Secondly, I belong to ______PETA__ —People for the Ethical Treatment of Animals. And we __all___ know how terribly chickens are treated before they__are___ butchered. The whole idea is disgusting. And what __makes___ it even worse is that they plan to __foul___ the air every workday with fried chicken odor. __Once___ a month would be bad enough, but once __a___ day?”

A KFC spokesman said that KFC’s chickens __are___ caged and butchered humanely, and that the scent __would___ be subtle, “like a woman’s perfume in a __very___ big elevator.” He said the scent would be __just___ strong enough to notice. He also noted that _KFC____ has a vegetarian menu that includes tofu shaped __like___ chicken breasts and wings.

“Do they make the __tofu___ crunchy and greasy, too?” asked Rose. “I’m going __to___ demand equal time—if office workers have to smell ____fried___ chicken every day, then they should also have ___to__ listen to the sound of chickens’ heads getting ____chopped___ off every day.”

-----------------------

*Translate into Vietnamese:

Mùi thơm như gà rán.

Gà rán Kentucky tuyên bố sẽ quảng cáo bữa trưa $3 qua mũi của khách hàng. Công ty dự định gửi mùi gà rán qua văn phòng vào giờ ăn trưa. Mùi phân phối trên những bức thư-thiệp sẽ phân bố thư khắp toà nhà. Chủ tịch KFC nghĩ rằng đó là một ý nghĩ đã đến lúc.

"Đó là một ý nghĩ kinh khủng," Rose, thư ký của Bộ phản đối ở Alexandria, Virgina, tuyên bố. "Trước tiên, tôi là người ăn chay; mùi thịt làm tôi kinh hoảng. Thứ hai, tôi thuộc hội PETA-Hội Bảo vệ Động Vật. Và chúng ta đều biết gà bị xử tệ thế nào trước khi làm thịt. Cả ý tưởng thật kinh tởm. Và điều tệ nhất là họ dự định làm ô nhiễm không khí mỗi ngày làm việc bằng mùi gà rán. Mỗi tháng một lần là đã đủ tệ rồi, nhưng còn mỗi ngày một lần?"

Người phát ngôn KFC nói rằng gà KFC được nhốt trong lồng và làm thịt, và rằng mùi gà rán chỉ vừa đủ, "như mùi nước hoa phụ nữ trong một thang máy lớn." Anh nói mùi chỉ đủ được nhận ra thôi. Anh nói rằng KFC cũng có thực đơn chay có đậu hủ hình ức và cánh gà.

"Họ có làm tàu hủ giòn và béo không?" Rose hỏi." Tôi sẽ yêu cầu thời gian bằng nhau - nếu người văn phòng ngửi mùi gà rán mỗi ngày, vậy họ cũng phải nghe tiếng gà bị chặt hàng ngày."

429792 top -
LESSON 126:

SMELLS LIKE CHICKEN - CÓ MÙI GIỐNG THỊT GÀ

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• advertise: quảng cáo.
• announce: thông báo, loan báo, giới thiệu.
• appall: làm kinh sợ.
• aroma: mùi thơm, hương vị.
• breast: lườn(gà, vịt)
• butcher: giết(gà), mổ(lợn)
• cage: nhốt vào lồng/cũi, giam giữ.
• chop: chặt, đốn, bổ, chẻ.
• crunchy: cứng và giòn.
• defense: quốc phòng, những biện pháp quân sự để bảo vệ một nước.
• discriminate: phân biệt đối xử.
• disgusting: làm ghê tởm, làm kinh tởm.
• dispense: phân phối, phân phát.
• distribute: gởi, phát, phân phối, phân phát.
• elevator: thang máy.
• equal: bằng nhau.
• ethical: hợp với luân thường đạo lý.
• exclaim: kêu lên, la lên.
• foul: hôi hám, hôi thối.
• greasy: béo ngậy, dính mỡ.
• humanely: một cách nhân đạo.
• menu: thực đơn.
• nostril: lỗ mũi.
• odor: mùi.
• perfume: nước hoa.
• scent: mùi, mùi thơm, hương thơm.
• secretary: thư ký.
• subtle: phảng phất, tinh tế.
• tofu: đậu hủ, khuôn đậu.
• vegetarian: người ăn chay.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------

• Did KFC make an announcement?
- Yes, it did.

• Is it going to advertise new $4 lunches?
- No, it isn't. It is going to advertise new $3 lunches.

• Is KFC going to advertise through customers' nostrils?
- Yes, it is.

• Is it planning to send a fried chicken scent throughout office buildings?
- Yes, it is.

• Will the chicken scent be dispensed from a mail-cart?
- Yes, it will.

• Does KFC's president think it's a bad idea?
- No, he doesn't. KFC's president thinks it's an idea whose time has come.

• Does Rose think it's a terrible idea?
-i Yes, she does.

• Is she a secretary for the Apartment of Defense?
- Yes, she is.

• Is she a vegetarian?
- Yes, she is.

• Does the scent of cooked meat appeal to her?
- No, she doesn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------

Kentucky Fried Chicken announced that it is going to advertise its new $3 lunches through customers’ nostrils. The company plans to send a fried chicken scent throughout office buildings at lunchtime. The aroma will be dispensed from the mail-cart that distributes interoffice mail throughout the building. KFC’s president thinks it’s an idea whose time has come.

“That’s a terrible idea,” exclaimed Rose, a secretary for the Department of Defense in Alexandria, Virginia . “First of all, I’m a vegetarian; the scent of cooked meat appalls me. Secondly, I belong to PETA —People for the Ethical Treatment of Animals. And we all know how terribly chickens are treated before they are butchered. The whole idea is disgusting. And what makes it even worse is that they plan to foul the air every workday with fried chicken odor. Once a month would be bad enough, but once a day?”

A KFC spokesman said that KFC’s chickens are caged and butchered humanely, and that the scent would be subtle, “like a woman’s perfume in a very big elevator.” He said the scent would be just strong enough to notice. He also noted that KFC has a vegetarian menu that includes tofu shaped like chicken breasts and wings.

“Do they make the tofu crunchy and greasy, too?” asked Rose. “I’m going to demand equal time—if office workers have to smell fried chicken every day, then they should also have to listen to the sound of chickens’ heads getting chopped off every day.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

(Công ty)Gà rán Kentucky thông báo sẽ quảng cáo món ăn trưa mới giá 3 đô-la thông qua khứu giác của khách hàng. Công ty dự tính cho mùi thơm của gà rán toả ra khắp các văn phòng trong toà nhà vào giờ ăn trưa. Mùi thơm sẽ được phát tán từ xe phát thư giữa các phòng trong khắp toà nhà. Chủ tịch của KFC cho rằng đó là một ý tưởng đã đến lúc thực hiện.

"Đó là một ý tưởng khủng khiếp," Rose, một thư ký của Bộ Quốc phòng ở Alexandrie, Virginia, kêu lên. "Trước tiên, tôi là người ăn chay trường; mùi thơm của thịt được nấu chín làm tôi kinh sợ. Thứ hai, tôi là thành viên của PETA-Tổ chức đối xử nhân đạo với động vật. Và tất cả chúng ta đều biết rằng những con gà đã bị đối xử khủng khiếp như thế nào trước khi chúng bị làm thịt. Tất cả những ý tưởng đó thật là ghê tởm. Và những gì làm cho ý tưởng đó thậm chí tệ hại hơn nữa khi họ dự định làm ô nhiễm không khí làm việc mỗi ngày với mùi thơm gà rán. Mỗi tháng mỗi lần đã quá tệ hại, nhưng mỗi ngày một lần thì thế nào?

Người phát ngôn của KFC cho biết gà được nuôi nhốt và giết mổ một cách nhân đạo, và mùi thơm sẽ chỉ thoang thoảng thôi, "giống như phụ nữ xức dầu thơm lúc ở trong thang máy." Ông nói mùi thơm chỉ đủ đượm để nhận ra. Ông cũng lưu ý là KFC có thực đơn ăn chay bao gồm đậu hủ có hình dáng như lườn và cánh gà.

"Họ cũng làm cho đậu hủ giòn, cứng và béo ngậy luôn chứ? Rose hỏi. Tôi sẽ yêu cầu giờ giấc như nhau-nếu nhân viên văn phòng phải ngửi mùi gà rán mỗi ngày, rồi họ cũng nên lắng nghe âm thanh đầu gà bị chặt mỗi ngày."

453825 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.