.
ESL 93: A Dream from Beyond (2)


ESL 93: A Dream from Beyond (2)


Download


The next day, I called my mom. "Do you remember me walking into the pond and grandpa rescuing me?"

"My God! Who told you about that?"

"You mean, it really happened?"

"Yes, but your father and I never told you about it because grandma swore us to silence. Even though it wasn't her fault, she felt that she had failed in her responsibility, and never wanted you to know about it. My goodness, that was so long ago. Who told you this?"

"Mom, did I go for a walk with grandpa and return with daisies for you and grandma?"

"Okay, I get it. You and your dad are playing some kind of prank. Okay, it's very funny. Now, quit it."

"This is no prank, mom. Grandpa told me this in a dream last night."

"It still sounds like a prank."

"No, I'm serious. He told me that grandma had a reaction to blackberries. He said I was wearing brown and white Buster Brown shoes. He said I gave you and grandma daisies."

"Oh, my God. Your father would never remember all this. It must be Daddy! Did he say anything about visiting his gravesite?"

"Yes, that was his problem. He wanted me to visit them. He also said you had not visited since?

"—Since mom's birthday six years ago?"
"Well, not?

"I've got to get over there right now!"

"Wait for me! I'm coming with you, and I've got to bring those daisies. Maybe we'd better start going every year, huh, mom?"

"Yes. There's no telling what grandpa might tell you next time."

295610 top -


*Vocabulary:

• fault:
• goodness:
• prank:
• reaction:
• responsibility:
• silence:
• swear:

======================

*Yes/No Questions:


• Did he call his mom?

• Did he call his mom the next day?

• Did she say that it really happened?

• Did grandma say it was okay to talk about it?

• Was it grandma's fault?

• Did grandma feel that she had failed?

• Did she want him to know about it?

• Was it a long time ago?

• Did he go for a car ride with grandpa?

• Did he return with roses for mom and grandma?

======================

*Fill in the blanks:

The next day, I called my mom. “Do _____ remember me walking into the pond and grandpa _____ me?”

“My God! Who told you about that?”

“_____ mean, it really happened?”

“Yes, but your father _____ I never told you about it because grandma _____ us to silence. Even though it wasn’t her _____ , she felt that she had failed in her _____ , and never wanted you to know about it. _____ goodness, that was so long ago. Who told _____ this?”

“Mom, did I go for a walk _____ grandpa and return with daisies for you and _____ ?”

“Okay, I get it. You and your dad _____ playing some kind of prank. Okay, it’s very _____ . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. _____ told me this in a dream last night.”

“_____ still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. _____ told me that grandma had a reaction to _____ . He said I was wearing brown and white _____ Brown shoes. He said I gave you and _____ daisies.”

“Oh, my God. Your father would never _____ all this. It must be Daddy! Did he _____ anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was _____ problem. He wanted me to visit them. He _____ said you had not visited since—”

“—Since mom’s _____ six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to _____ over there right now!”

“Wait for me! I’m _____ with you, and I’ve got to bring those _____ . Maybe we’d better start going every year, huh, _____ ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell _____ next time.”

====================

*Translate into Vietnamese:

………….

295613 top -
Nộp bài ESL 93: A Dream from Beyond (2)
*Vocabulary:

• fault: Lỗi
• goodness: Sự tốt lành
• prank: Trang điểm
• reaction: Phản ứng
• responsibility: Trách nhiệm
• silence: Im lặng
• swear: Thề

======================

*Yes/No Questions:


• Did he call his mom? Yes

• Did he call his mom the next day? Yes

• Did she say that it really happened? Yes

• Did grandma say it was okay to talk about it? No

• Was it grandma's fault? No

• Did grandma feel that she had failed? Yes

• Did she want him to know about it? No

• Was it a long time ago? Yes

• Did he go for a car ride with grandpa? No

• Did he return with roses for mom and grandma? No

======================

*Fill in the blanks:

The next day, I called my mom. “Do _you_ remember me walking into the pond and grandpa _resscuing_ me?”

“My God! Who told you about that?”

“_You_ mean, it really happened?”

“Yes, but your father _and_ I never told you about it because grandma _swore_ us to silence. Even though it wasn’t her _fault_ , she felt that she had failed in her _responsibility_ , and never wanted you to know about it. _My_ goodness, that was so long ago. Who told _you_ this?”

“Mom, did I go for a walk _with_ grandpa and return with daisies for you and _grandma_ ?”

“Okay, I get it. You and your dad _are_ playing some kind of prank. Okay, it’s very _funny_ . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. _Grandpa_ told me this in a dream last night.”

“_It_ still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. _He_ told me that grandma had a reaction to _blackberries_ . He said I was wearing brown and white _Buster_ Brown shoes. He said I gave you and _grandma_ daisies.”

“Oh, my God. Your father would never _remember_ all this. It must be Daddy! Did he _say_ anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was _his_ problem. He wanted me to visit them. He _also_ said you had not visited since—”

“—Since mom’s _birthday_ six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to _get_ over there right now!”

“Wait for me! I’m _coming_ with you, and I’ve got to bring those _daisies_ . Maybe we’d better start going every year, huh, _mom_ ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell _you_ next time.”

299280 top -

Done

299319 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• fault(n): lỗi
• goodness(n): chúa trời
• prank(n): trò phá phách
• reaction(n): sự phản ứng lại,
• responsibility(n): trách nhiệm
• silence(n): sự im lặng
• swear(v): thề

======================

*Yes/No Questions:


• Did he call his mom?yes

• Did he call his mom the next day?yes

• Did she say that it really happened?yes

• Did grandma say it was okay to talk about it?no

• Was it grandma's fault?no

• Did grandma feel that she had failed?yes

• Did she want him to know about it?no

• Was it a long time ago?yes

• Did he go for a car ride with grandpa?no

• Did he return with roses for mom and grandma?no

======================

*Fill in the blanks:

The next day, I called my mom. “Do _you____ remember me walking into the pond and grandpa __rescuing___ me?”

“My God! Who told you about that?”

“_You____ mean, it really happened?”

“Yes, but your father __and___ I never told you about it because grandma ___swore__ us to silence. Even though it wasn’t her _fault____ , she felt that she had failed in her _responsibility____ , and never wanted you to know about it. __My___ goodness, that was so long ago. Who told _you____ this?”

“Mom, did I go for a walk __with___ grandpa and return with daisies for you and __grandma___ ?”

“Okay, I get it. You and your dad ___are__ playing some kind of prank. Okay, it’s very _funny____ . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. __Grandpa___ told me this in a dream last night.”

“___It's__ still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. __He___ told me that grandma had a reaction to __blackberries___ . He said I was wearing brown and white __Buster___ Brown shoes. He said I gave you and __grandma___ daisies.”

“Oh, my God. Your father would never __remember___ all this. It must be Daddy! Did he _say____ anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was __a___ problem. He wanted me to visit them. He __also___ said you had not visited since—”

“—Since mom’s __birthday___ six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to __get___ over there right now!”

“Wait for me! I’m __coming___ with you, and I’ve got to bring those _daisies____ . Maybe we’d better start going every year, huh, ___mom__ ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell __you___ next time.”

====================

*Translate into Vietnamese:

Một giấc mơ từ thế giới bên kia (2)

Ngày hôm sau, tôi gọi cho mẹ. "Mẹ có nhớ chuyện con rớt xuống ao và ông đã cứu con không?"

"Chúa ơi! Ai nói cho con nghe vậy?"

"Mẹ chắc chứ, chuyện đó xảy ra thật à?"

"Đúng, nhưng ba và mẹ không bao giờ kể cho con nghe vì bà đã bắt hai người thề phải giữ im lặng. Mặc dù đó không phải là lỗi của bà, bà cảm thấy bà không làm tròn trách nhiệm, và không bao giờ bà muốn con biết về chuyện đó. Chúa ơi, chuyện đó đã lâu lắm rồi. Ai nói cho con nghe vậy?"

"Mẹ, có phải con đi dạo với ông rồi trở về tặng hoa cúc cho mẹ và bà không?"

"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con và ba đang bày trò. Được rồi, rất vui đó. Bây giờ, nghỉ chơi đi."

"Không phải trò đùa đâu mẹ. Ông nói con nghe trong giấc mơ tối qua."

"Nghe vẫn giống một trò đùa."

"Không con nghiêm túc mà. Ông bảo con rằng bà bị dị ứng với quả mâm xôi. Ông nói rằng con mặc giày Buster trắng nâu. Ông nói con tặng mẹ và bà hoa cúc."

"Chúa ơi. Ba của con không thể nhớ những chuyện này được. Chỉ có thể là ông thôi! Ông có nói gì về việc đi thăm mộ ông không con?"

"Có ạ, đó là chuyện của ông. Ông muốn con đi thăm ông bà. Ông cũng nói mẹ không đi thăm ông bà từ khi?"

"Từ bữa sinh nhật bà sáu năm trước?"
"Phải không?"

"Mẹ phải đi tới đó ngay!"

"Đợi con với mẹ! Con sẽ đi với mẹ, và chúng ta sẽ mang theo hoa cúc. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu đi thăm họ hàng năm ha mẹ."

"Tất nhiên. Sẽ không có chuyện ông kể con nghe lần nữa đâu."

305774 top -
*Vocabulary:

• fault: lỗi
• goodness: ôi trời, lòng tốt
• prank: trò đùa khăm
• reaction: phản ứng
• responsibility: trách nhiệm
• silence: sự im lặng
• swear: (v)hứa

======================

*Yes/No Questions:


• Did he call his mom?his

• Did he call his mom the next day?yes

• Did she say that it really happened?yes

• Did grandma say it was okay to talk about it?no

• Was it grandma's fault?no

• Did grandma feel that she had failed?yes

• Did she want him to know about it?no

• Was it a long time ago?yes

• Did he go for a car ride with grandpa?no

• Did he return with roses for mom and grandma?no

======================

*Fill in the blanks:

The next day, I called my mom. “Do _____you remember me walking into the pond and grandpa __rescuing___ me?”

“My God! Who told you about that?”

“___I__ mean, it really happened?”

“Yes, but your father _said____ I never told you about it because grandma __swore___ us to silence. Even though it wasn’t her __fault___ , she felt that she had failed in her __responsibility___ , and never wanted you to know about it. __Oh___ goodness, that was so long ago. Who told __you___ this?”

“Mom, did I go for a walk __with___ grandpa and return with daisies for you and __grandma___ ?”

“Okay, I get it. You and your dad __are___ playing some kind of prank. Okay, it’s very __funny___ . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. __Grandpa___ told me this in a dream last night.”

“___It__ still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. __He___ told me that grandma had a reaction to __blackberries___ . He said I was wearing brown and white __Buster___ Brown shoes. He said I gave you and ___grandma__ daisies.”

“Oh, my God. Your father would never __remember__ all this. It must be Daddy! Did he __say___ anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was __his___ problem. He wanted me to visit them. He _also____ said you had not visited since—”

“—Since mom’s ___birthday__ six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to __get___ over there right now!”

“Wait for me! I’m __coming___ with you, and I’ve got to bring those __daisies___ . Maybe we’d better start going every year, huh, __mom___ ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell __you___ next time.”

361038 top -

Done

363565 top -

*Vocabulary:

• fault(n): lỗi
• goodness(n): chúa trời
• prank(n): trò phá phách
• reaction(n): sự phản ứng lại,
• responsibility(n): trách nhiệm
• silence(n): sự im lặng
• swear(v): thề

======================

*Yes/No Questions:


• Did he call his mom?yes

• Did he call his mom the next day?yes

• Did she say that it really happened?yes

• Did grandma say it was okay to talk about it?no

• Was it grandma's fault?no

• Did grandma feel that she had failed?yes

• Did she want him to know about it?no

• Was it a long time ago?yes

• Did he go for a car ride with grandpa?no

• Did he return with roses for mom and grandma?no

======================

*Fill in the blanks:

The next day, I called my mom. “Do _you____ remember me walking into the pond and grandpa __rescuing___ me?”

“My God! Who told you about that?”

“_You____ mean, it really happened?”

“Yes, but your father __and___ I never told you about it because grandma ___swore__ us to silence. Even though it wasn’t her _fault____ , she felt that she had failed in her _responsibility____ , and never wanted you to know about it. __My___ goodness, that was so long ago. Who told _you____ this?”

“Mom, did I go for a walk __with___ grandpa and return with daisies for you and __grandma___ ?”

“Okay, I get it. You and your dad ___are__ playing some kind of prank. Okay, it’s very _funny____ . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. __Grandpa___ told me this in a dream last night.”

“___It's__ still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. __He___ told me that grandma had a reaction to __blackberries___ . He said I was wearing brown and white __Buster___ Brown shoes. He said I gave you and __grandma___ daisies.”

“Oh, my God. Your father would never __remember___ all this. It must be Daddy! Did he _say____ anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was __a___ problem. He wanted me to visit them. He __also___ said you had not visited since—”

“—Since mom’s __birthday___ six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to __get___ over there right now!”

“Wait for me! I’m __coming___ with you, and I’ve got to bring those _daisies____ . Maybe we’d better start going every year, huh, ___mom__ ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell __you___ next time.”

====================

*Translate into Vietnamese:

Một giấc mơ từ thế giới bên kia (2)

Ngày hôm sau, tôi gọi cho mẹ. "Mẹ có nhớ chuyện con rớt xuống ao và ông đã cứu con không?"

"Chúa ơi! Ai nói cho con nghe vậy?"

"Mẹ chắc chứ, chuyện đó xảy ra thật à?"

"Đúng, nhưng ba và mẹ không bao giờ kể cho con nghe vì bà đã bắt hai người thề phải giữ im lặng. Mặc dù đó không phải là lỗi của bà, bà cảm thấy bà không làm tròn trách nhiệm, và không bao giờ bà muốn con biết về chuyện đó. Chúa ơi, chuyện đó đã lâu lắm rồi. Ai nói cho con nghe vậy?"

"Mẹ, có phải con đi dạo với ông rồi trở về tặng hoa cúc cho mẹ và bà không?"

"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con và ba đang bày trò. Được rồi, rất vui đó. Bây giờ, nghỉ chơi đi."

"Không phải trò đùa đâu mẹ. Ông nói con nghe trong giấc mơ tối qua."

"Nghe vẫn giống một trò đùa."

"Không con nghiêm túc mà. Ông bảo con rằng bà bị dị ứng với quả mâm xôi. Ông nói rằng con mặc giày Buster trắng nâu. Ông nói con tặng mẹ và bà hoa cúc."

"Chúa ơi. Ba của con không thể nhớ những chuyện này được. Chỉ có thể là ông thôi! Ông có nói gì về việc đi thăm mộ ông không con?"

"Có ạ, đó là chuyện của ông. Ông muốn con đi thăm ông bà. Ông cũng nói mẹ không đi thăm ông bà từ khi?"

"Từ bữa sinh nhật bà sáu năm trước?"
"Phải không?"

"Mẹ phải đi tới đó ngay!"

"Đợi con với mẹ! Con sẽ đi với mẹ, và chúng ta sẽ mang theo hoa cúc. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu đi thăm họ hàng năm ha mẹ."

"Đúng. Không biết được ông sẽ kể cho con nghe gì nữa lần sau."

428470 top -
LESSON 93:

A DREAM FROM BEYOND(2)- GIẤC MƠ TỪ BÊN KIA THẾ GIỚI (2).

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• fault: sai lầm, khuyết điểm, thiếu sót.
• goodness: lóng tốt, tính tốt. (thán từ): Vì Chúa!
• prank: trò đùa, trò tinh nghịch.
• reaction: dị ứng.
• responsibility: trách nhiệm.
• silence: im lặng.
• swear: làm cho ai hứa, bắt thề

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Did he call his mom?
- Yes, he did.

• Did he call his mom the next day?
- Yes, he did.

• Did she say that it really happened?
- No, she didn't.

• Did grandma say it was okay to talk about it?
- No, she didn't.

• Was it grandma's fault?
- No, it wasn't.

• Did grandma feel that she had failed?
- Yes, she did.

• Did she want him to know about it?
- No, she didn't.

• Was it a long time ago?
- Yes, it was.

• Did he go for a car ride with grandpa?
- No, he didn't. He went for a walk with grandpa.

• Did he return with roses for mom and grandma?
- No, he didn't. He returned with daisies for mom and grandma.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
The next day, I called my mom. “Do you remember me walking into the pond and grandpa rescuing me?”

“My God! Who told you about that?”

You mean, it really happened?”

“Yes, but your father and I never told you about it because grandma swore us to silence. Even though it wasn’t her fault , she felt that she had failed in her responsibility , and never wanted you to know about it. My goodness, that was so long ago. Who told you this?”

“Mom, did I go for a walk with grandpa and return with daisies for you and grandma ?”

“Okay, I get it. You and your dad are playing some kind of prank. Okay, it’s very funny . Now, quit it.”

“This is no prank, mom. Grandpa told me this in a dream last night.”

It still sounds like a prank.”

“No, I’m serious. He told me that grandma had a reaction to blackberry . He said I was wearing brown and white Buster Brown shoes. He said I gave you and granma daisies.”

“Oh, my God. Your father would never remember all this. It must be Daddy! Did he say anything about visiting his gravesite?”

“Yes, that was his problem. He wanted me to visit them. He also said you had not visited since—”

“—Since mom’s birthday six years ago?”

“Well, not—”

“I’ve got to go over there right now!”

“Wait for me! I’m coming with you, and I’ve got to bring those daisies . Maybe we’d better start going every year, huh, mom ?”

“Yes. There’s no telling what grandpa might tell you next time.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:


Ngày hôm sau, tôi gọi cho mẹ. "Mẹ còn nhớ chuyện con đi ra ao và được ông ngoại cứu không?"

"Chúa ơi! Ai nói cho con chuyện đó?"

"Ý mẹ là chuyện đó thật sự xảy ra sao ạ?"

"Ừ, có, nhưng ba và mẹ không bao giờ kể cho con chuyện đó vì bà ngoại bắt ba mẹ hứa phải im lặng. Cho dù đó không phải là lỗi của ngoại, ngoại cảm thấy thất bại với trách nhiệm của mình và không bao giờ muốn con biết về chuyện đó. Ôi, Chúa ơi, chuyện đã lâu lắm rồi. Ai kể cho con nghe thế?

"Mẹ này, Có phải con đã đi dạo với ông ngoại vả trở về với hoa cúc cho mẹ và bà ngoại không?"

"Đúng rồi, mẹ nhận nó rồi. Con và ba con đang bày trò vui đây mà. Được rồi, rất là vui. Bây giờ, ngừng được rồi đó."

"Đây không phải là trò đùa đâu mẹ. Ông ngoại đã nói với con trong giấc mơ tối qua."

"Nó vẫn nghe có vẻ giống như là trò đùa."

"Không, con nghiêm túc đó. Ông nói với con bà bị dị ứng với trái mâm xôi. Ông nói con mang đôi giày Buster Brown màu nâu và trắng. Ông nói con tặng mẹ và bà ngoại hoa cúc."

"Ôi, Chúa ơi. Ba con không bao giờ nhớ được tất cả điểu đó. Đó phải là Bố thôi. Ông có nói gì về việc thăm viếng phần mộ của ông không?"

"Dạ có, đó chính là vấn đề của ông. Ông muốn con đến viếng thăm ông bà. Ông cũng nói mẹ không viếng thăm kể từ lúc?

"Kể từ sinh nhật của mẹ cách đây sáu năm?"

"Dạ đúng, không phải sao ạ?"

"Mẹ phải đến đó ngay bây giờ"

"Đợi con với! Con sẽ đi với mẹ, và con mang theo bông cúc nữa. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu đi mỗi năm, nghe mẹ?"

"Ừ. Không thể nào biết được ông ngoại có thể nói với con điều gì trong lần tới nữa ."

446509 top -

@ chị HoangThiQuynhNhu thân mến :

Đây là Cúc vàng

Image
Yellow Daisy

Và: "There's no telling" = không thể nào biết/đoán trước được.
there's no telling also there is no telling
it is impossible to guess
There's no telling how much damage has been done to young people by these “designer drugs".

Even when we don't let them loose, there's no telling what kind of trouble the puppies will get into.

Related vocabulary: you never can tell

http://idioms.thefreedictionary.com/the ... no+telling


Chúc chị mạnh tiến, vui khoẻ.

446556 top -
Hi, anh phamdinhphung,

Hôm nay lại biết thêm một idiom nữa. There's no telling...

Mấy bông cúc vàng thật dễ thương.

Cám ơn anh rất nhiều.

446593 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.