.
ESL 92: A Dream from Beyond (1)


ESL 92: A Dream from Beyond (1)


Download


I was sound asleep. My grandfather appeared in a dream. He asked why I had never visited him and grandma at the cemetery. He said that even my mom hadn't visited since October 4 (grandma's birthday). He told me that, when I was young, I had walked out into a pond and slipped under water. He had rescued me. He said grandma was supposed to be watching me, but that she had gotten sick all of a sudden and was throwing up. It was probably the fresh blackberries they had picked and eaten earlier. Grandma had a bad stomach.

My parents were out on a boat in the pond. They did not know that grandpa had saved me until they got back to shore. I was in a towel and my clothes were drying on bushes. My brown and white Buster Brown shoes were also soaked. I was only three years old, grandpa said. My parents were angry at first, but when they saw that grandma was still feeling sick, they forgave her.

Grandpa told me that we had a picnic after that. The four of us ate some chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank lemonade. Then grandpa took me for a walk in the woods (I sat on his shoulders). I saw some daisies, and we picked them. When we returned, I presented three daisies to mom and three to grandma, who was finally feeling better. Grandpa said to bring some daisies to the gravesite. Then I woke up.

295593 top -


*Vocabulary:

• blackberry:
• bush:
• cemetery:
• daisy:
• forgive:
• gravesite:
• lemonade:
• picnic:
• pond:
• potato:
• probably:
• rescue:
• salad:
• shore:
• slip:
• soak:
• stomach:
• towel:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep?

• Did his grandmother appear in a dream?

• Did grandpa ask him a question?

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery?

• Had his mom visited the cemetery since October 4?

• Had he walked out into a pond and slipped under water?

• Had grandpa rescued him?

• Was grandma watching him?

• Had grandpa suddenly gotten sick?

• Was grandma throwing up?

=====================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in _____ dream. He asked why I had never visited _____ and grandma at the cemetery. He said that _____ my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s _____ ). He told me that, when I was young, _____ had walked out into a pond and slipped _____ water. He had rescued me. He said grandma _____ supposed to be watching me, but that she _____ gotten sick all of a sudden and was _____ up. It was probably the fresh blackberries they _____ picked and eaten earlier. Grandma had a bad _____ .

My parents were out on a boat in _____ pond. They did not know that grandpa had _____ me until they got back to shore. I _____ in a towel and my clothes were drying _____ bushes. My brown and white Buster Brown shoes _____ also soaked. I was only three years old, _____ said. My parents were angry at first, but _____ they saw that grandma was still feeling sick, _____ forgave her.

Grandpa told me that we had _____ picnic after that. The four of us ate _____ chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank _____ . Then grandpa took me for a walk in _____ woods (I sat on his shoulders). I saw _____ daisies, and we picked them. When we returned, _____ presented three daisies to mom and three to _____ , who was finally feeling better. Grandpa said to _____ some daisies to the gravesite. Then I woke up.

====================

*Translate into Vietnamese:

………….

295599 top -
Nộp bài ESL 92: A Dream from Beyond (1)
*Vocabulary:

• blackberry: Trái ngấy
• bush: Bụi cây
• cemetery: Nghĩa trang
• daisy: Giống cúc
• forgive: Tha thứ
• gravesite: Mộ
• lemonade: Nước chanh
• picnic: Cuộc đi chơi
• pond: Ao
• potato: Khoai tây
• probably: Có lẽ
• rescue: Cứu hộ
• salad: Xà lách
• shore: Bờ
• slip: Trượt
• soak: Ngâm
• stomach: Dạ dày
• towel: Khăn

=====================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep? Yes

• Did his grandmother appear in a dream? No

• Did grandpa ask him a question? Yes

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery? Yes

• Had his mom visited the cemetery since October 4? Yes

• Had he walked out into a pond and slipped under water? Yes

• Had grandpa rescued him? Yes

• Was grandma watching him? Yes

• Had grandpa suddenly gotten sick? No

• Was grandma throwing up? Yes

=====================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in _a_ dream. He asked why I had never visited _him_ and grandma at the cemetery. He said that _even_ my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s _birthday_ ). He told me that, when I was young, _I_ had walked out into a pond and slipped _under_ water. He had rescued me. He said grandma _was_ supposed to be watching me, but that she _had_ gotten sick all of a sudden and was _thowwring_ up. It was probably the fresh blackberries they _had_ picked and eaten earlier. Grandma had a bad _stomach_ .

My parents were out on a boat in _the_ pond. They did not know that grandpa had _saved_ me until they got back to shore. I _was_ in a towel and my clothes were drying _on_ bushes. My brown and white Buster Brown shoes _were_ also soaked. I was only three years old, _grandpa_ said. My parents were angry at first, but _when_ they saw that grandma was still feeling sick, _they_ forgave her.

Grandpa told me that we had _a_ picnic after that. The four of us ate _some_ chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank _lemonade_ . Then grandpa took me for a walk in _the_ woods (I sat on his shoulders). I saw _some_ daisies, and we picked them. When we returned, _I_ presented three daisies to mom and three to _grandma_ , who was finally feeling better. Grandpa said to _bring_ some daisies to the gravesite. Then I woke up.

298702 top -

Done

299321 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• blackberry(n): quả mâm xôi
• bush(n): lùm cây
• cemetery(n): nghĩa trang
• daisy(n): hoa cúc
• forgive(v): tha thứ
• gravesite(n): mộ
• lemonade(n): nước chanh
• picnic(n): dã ngoại
• pond(n): ao
• potato(n): khoai tây
• probably(adv): có lẽ
• rescue(v): giải cứu
• salad(n): xà lách
• shore(n): bờ
• slip(v): trượt
• soak(v): nhúng
• stomach(n): dạ dày
• towel(n): khăn

=====================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep?Yes

• Did his grandmother appear in a dream?No

• Did grandpa ask him a question?Yes

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery?No

• Had his mom visited the cemetery since October 4?No

• Had he walked out into a pond and slipped under water?Yes

• Had grandpa rescued him?Yes

• Was grandma watching him?No

• Had grandpa suddenly gotten sick?Yes

• Was grandma throwing up?Yes

=====================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in _a____ dream. He asked why I had never visited __him___ and grandma at the cemetery. He said that __even___ my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s _birthday____ ). He told me that, when I was young, __I___ had walked out into a pond and slipped _under____ water. He had rescued me. He said grandma __was___ supposed to be watching me, but that she __had___ gotten sick all of a sudden and was _throwing____ up. It was probably the fresh blackberries they __had___ picked and eaten earlier. Grandma had a bad __stomach___ .

My parents were out on a boat in _the____ pond. They did not know that grandpa had __saved___ me until they got back to shore. I __was___ in a towel and my clothes were drying __on___ bushes. My brown and white Buster Brown shoes __were___ also soaked. I was only three years old, __grandpa___ said. My parents were angry at first, but ___when__ they saw that grandma was still feeling sick, __they___ forgave her.

Grandpa told me that we had __a___ picnic after that. The four of us ate __some___ chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank __lemonade___ . Then grandpa took me for a walk in __the___ woods (I sat on his shoulders). I saw __some___ daisies, and we picked them. When we returned, ___I__ presented three daisies to mom and three to __grandma___ , who was finally feeling better. Grandpa said to __bring___ some daisies to the gravesite. Then I woke up.

====================

*Translate into Vietnamese:

Một giấc mơ đến từ thế giới bên kia

Tôi đang ngủ say. Ông của tôi hiện ra trong giấc mơ. Ông hỏi tôi tại sao tôi chưa bao giờ đi thăm ông và bà ở nghĩa trang. Ông nói rằng ngay cả mẹ tôi cũng không đi thăm từ ngày 4 tháng 10 (sinh nhật của bà). Ông bảo tôi rằng, khi tôi còn bé, tôi đi ra ao và trượt chân té xuống nước. Ông đã cứu tôi. Ông nói rằng bà được nhờ trông tôi, nhưng bà đột ngột bị mệt và không trông nữa. Có lẽ là do quả mâm xôi dại mà họ đã hái và ăn trước đó. Bụng dạ của bà hơi yếu.

Cha mẹ tôi đang ở trên thuyền ở giữa hồ. Họ không biết rằng ông đã cứu tôi cho tới khi họ trở lại bờ. Tôi đang ở trong khăn còn quần áo thì đang phơi trên lùm cây. Chiếc giày nâu trắng Buster Brown của tôi cũng bị nhúng vào nước. Tôi chỉ mới ba tuổi, ông nói. Đầu tiên cha mẹ của tôi rất giận dữ, nhưng sau khi họ thấy bà vẫn còn mêt, họ tha thứ cho bà.

Ông kể với tôi là chúng tôi có chuyến dã ngoại sau đó. Bốn người chúng tôi ăn gà, khoai tây chiên, và bánh quy tự làm. Chúng tôi uống nước chanh. Rồi ông dẫn tôi đi dạo quanh rừng (tôi ngồi trên vai ông). Tôi thấy vài đóa hoa cúc, và chúng tôi hái chúng. Khi chúng tôi trở về, tôi tặng ba đóa hoa cho mẹ và ba đóa hoa cho bà, cuối cùng thì bà cũng đã khoẻ lại. Ông bảo tôi mang vài đóa hoa cúc tới nghĩa trang. Rồi tôi tỉnh giấc.

304522 top -
*Vocabulary:

• blackberry:
• bush: bụi rậm
• cemetery: nghĩa địa
• daisy: hoa cúc
• forgive: tha thứ
• gravesite:
• lemonade: nước ép chanh
• picnic: buổi dã ngoại
• pond: cái ao, đầm
• potato: khoai tây
• probably: có thể
• rescue (v) cứu vãn
• salad:
• shore: bờ biển
• slip (n,v) trượt, tuột
• soak (v) ngâm, thấm, nhúng (n) tình trạng cầm đồ
• stomach: dạ dày
• towel: cái khăn

=====================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep?yes

• Did his grandmother appear in a dream?no

• Did grandpa ask him a question?yes

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery?no

• Had his mom visited the cemetery since October 4?no

• Had he walked out into a pond and slipped under water?yes

• Had grandpa rescued him?yes

• Was grandma watching him?

• Had grandpa suddenly gotten sick?

• Was grandma throwing up?

=====================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in _____his dream. He asked why I had never visited _____him and grandma at the cemetery. He said that _even____ my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s _birhday____ ). He told me that, when I was young, __i___ had walked out into a pond and slipped ___under__ water. He had rescued me. He said grandma __was___ supposed to be watching me, but that she __had___ gotten sick all of a sudden and was __throwing___ up. It was probably the fresh blackberries they __had___ picked and eaten earlier. Grandma had a bad ___stomach__ .

My parents were out on a boat in __a___ pond. They did not know that grandpa had __saved___ me until they got back to shore. I __was___ in a towel and my clothes were drying __on___ bushes. My brown and white Buster Brown shoes __were___ also soaked. I was only three years old, ___he__ said. My parents were angry at first, but ___when__ they saw that grandma was still feeling sick, __they___ forgave her.

Grandpa told me that we had _a____ picnic after that. The four of us ate ___some__ chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank ___lemonade__ . Then grandpa took me for a walk in __the___ woods (I sat on his shoulders). I saw _____some daisies, and we picked them. When we returned, _i____ presented three daisies to mom and three to __dad___ , who was finally feeling better. Grandpa said to _bring____ some daisies to the gravesite. Then I woke up.

355719 top -

Done

363566 top -

*Vocabulary:

• blackberry(n): quả mâm xôi
• bush(n): lùm cây
• cemetery(n): nghĩa trang
• daisy(n): hoa cúc
• forgive(v): tha thứ
• gravesite(n): mộ
• lemonade(n): nước chanh
• picnic(n): dã ngoại
• pond(n): ao
• potato(n): khoai tây
• probably(adv): có lẽ
• rescue(v): giải cứu
• salad(n): xà lách
• shore(n): bờ
• slip(v): trượt
• soak(v): nhúng
• stomach(n): dạ dày
• towel(n): khăn

=====================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep?Yes

• Did his grandmother appear in a dream?No

• Did grandpa ask him a question?Yes

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery?No

• Had his mom visited the cemetery since October 4?No

• Had he walked out into a pond and slipped under water?Yes

• Had grandpa rescued him?Yes

• Was grandma watching him?No

• Had grandpa suddenly gotten sick?Yes

• Was grandma throwing up?Yes

=====================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in _a____ dream. He asked why I had never visited __him___ and grandma at the cemetery. He said that __even___ my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s _birthday____ ). He told me that, when I was young, __I___ had walked out into a pond and slipped _under____ water. He had rescued me. He said grandma __was___ supposed to be watching me, but that she __had___ gotten sick all of a sudden and was _throwing____ up. It was probably the fresh blackberries they __had___ picked and eaten earlier. Grandma had a bad __stomach___ .

My parents were out on a boat in _the____ pond. They did not know that grandpa had __saved___ me until they got back to shore. I __was___ in a towel and my clothes were drying __on___ bushes. My brown and white Buster Brown shoes __were___ also soaked. I was only three years old, __grandpa___ said. My parents were angry at first, but ___when__ they saw that grandma was still feeling sick, __they___ forgave her.

Grandpa told me that we had __a___ picnic after that. The four of us ate __some___ chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank __lemonade___ . Then grandpa took me for a walk in __the___ woods (I sat on his shoulders). I saw __some___ daisies, and we picked them. When we returned, ___I__ presented three daisies to mom and three to __grandma___ , who was finally feeling better. Grandpa said to __bring___ some daisies to the gravesite. Then I woke up.

====================

*Translate into Vietnamese:

Một giấc mơ đến từ thế giới bên kia

Tôi đang ngủ say. Ông của tôi hiện ra trong giấc mơ. Ông hỏi tôi tại sao tôi chưa bao giờ đi thăm ông và bà ở nghĩa trang. Ông nói rằng ngay cả mẹ tôi cũng không đi thăm từ ngày 4 tháng 10 (sinh nhật của bà). Ông bảo tôi rằng, khi tôi còn bé, tôi đi ra ao và trượt chân té xuống nước. Ông đã cứu tôi. Ông nói rằng bà được nhờ trông tôi, nhưng bà đột ngột bị mệt và không trông nữa. Có lẽ là do quả mâm xôi dại mà họ đã hái và ăn trước đó. Bụng dạ của bà hơi yếu.

Cha mẹ tôi đang ở trên thuyền ở giữa hồ. Họ không biết rằng ông đã cứu tôi cho tới khi họ trở lại bờ. Tôi đang ở trong khăn còn quần áo thì đang phơi trên lùm cây. Chiếc giày nâu trắng Buster Brown của tôi cũng bị nhúng vào nước. Tôi chỉ mới ba tuổi, ông nói. Đầu tiên cha mẹ của tôi rất giận dữ, nhưng sau khi họ thấy bà vẫn còn mêt, họ tha thứ cho bà.

Ông kể với tôi là chúng tôi có chuyến dã ngoại sau đó. Bốn người chúng tôi ăn gà, khoai tây chiên, và bánh quy tự làm. Chúng tôi uống nước chanh. Rồi ông dẫn tôi đi dạo quanh rừng (tôi ngồi trên vai ông). Tôi thấy vài đóa hoa cúc, và chúng tôi hái chúng. Khi chúng tôi trở về, tôi tặng ba đóa hoa cho mẹ và ba đóa hoa cho bà, cuối cùng thì bà cũng đã khoẻ lại. Ông bảo tôi mang vài đóa hoa cúc tới nghĩa trang. Rồi tôi tỉnh giấc.

428370 top -
LESSON 92:

A DREAM FROM BEYOND (1)- GIẤC MƠ TỪ BÊN KIA THẾ GIỚI.(1)

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• blackberry: cây mâm xôi.
• bush: bụi cây, bụi rậm.
• cemetery: nghĩa trang.
• daisy: hoa cúc dại.
• forgive: tha thứ
• gravesite: mộ phần.
• lemonade: nước chanh.
• picnic: đi chơi và ăn ngoài trời.
• pond: ao.
• potato: khoai tây.
• probably: hầu như chắc chắn.
• rescue: giải cứu, cứu hộ, cứu nguy.
• salad: rau trộn dầu giấm.
• shore: bờ biền, bờ hồ.
• slip: trượt chân, tuột chân.
• soak: thấm nước.
• stomach: bụng, dạ dày.
• towel: khăn lông.

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was he sound asleep?
- Yes, he was.

• Did his grandmother appear in a dream?
- No, she didn't. His grandfather appeared in a dream.

• Did grandpa ask him a question?
- Yes. he did.

• Had he ever visited grandpa and grandma at the cemetery?
- No, he hadn't.

• Had his mom visited the cemetery since October 4?
- No, she hadn't.

• Had he walked out into a pond and slipped under water?
-Yes, he had.

• Had grandpa rescued him?
- Yes, he had.

• Was grandma watching him?
- yes, she was.

• Had grandpa suddenly gotten sick?
- No, he hadn't.

• Was grandma throwing up?
- Yes, she was.

===========================================================

*Fill in the blanks:

I was sound asleep. My grandfather appeared in a dream. He asked why I had never visited him and grandma at the cemetery. He said that even my mom hadn’t visited since October 4 (grandma’s birthday ). He told me that, when I was young, I had walked out into a pond and slipped under water. He had rescued me. He said grandma was supposed to be watching me, but that she had gotten sick all of a sudden and was throwing up. It was probably the fresh blackberries they had picked and eaten earlier. Grandma had a bad stomach .

My parents were out on a boat in the pond. They did not know that grandpa had saved me until they got back to shore. I was in a towel and my clothes were drying on bushes. My brown and white Buster Brown shoes were also soaked. I was only three years old, granpa said. My parents were angry at first, but when they saw that grandma was still feeling sick, they forgave her.

Grandpa told me that we had a picnic after that. The four of us ate some chicken, potato salad, and homemade cookies. We drank lemonade . Then grandpa took me for a walk in the woods (I sat on his shoulders). I saw some daisies, and we picked them. When we returned, I presented three daisies to mom and three to grandma , who was finally feeling better. Grandpa said to bring some daisies to the gravesite. Then I woke up.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Tôi đang ngủ ngon lành. Ông ngoại xuất hiện trong một giấc mơ. Ông hỏi tôi tại sao không bao giờ đến nghĩa trang thăm ông và bà ngoại. Ông nói ngay cả mẹ tôi cũng không đến viếng kể từ ngày 4 tháng 10 (sinh nhật của bà ngoại). Ông bảo với tôi rằng, khi tôi còn nhỏ, tôi đi ra ngoài ao và trượt chân chìm xuống nước. Ông đã cứu tôi. Ông nói bà ngoại được nhờ trông chừng tôi, nhưng bà bị ốm đột ngột và nôn mửa. Chắn chắn là do trái mâm xôi tươi mà ông bà đã hái và ăn từ hồi sớm. Bà ngoại đã bị đau bụng.

Ba mẹ tôi đang ở trên thuyền ở ngoài hồ. Ba mẹ không biết ông ngoại đã cứu tôi cho đến khi họ quay vào bờ. Tôi ở trong một chiếc khăn lông và quần áo của tôi đang được phơi trên các bụi cây. Đôi giày hiệu Buster Brown màu nâu và trắng bị thấm nước. Ông nói, tôi chỉ mới ba tuổi. Lúc đầu ba mẹ tôi rất giận, nhưng khi ba mẹ thấy bà ngoại trông vẫn còn ốm, ba mẹ đã bỏ qua cho bà.

Ông ngoại bảo với tôi sau đó cả nhà có một chuyến dã ngoại. Cả bốn người chúng tôi cùng ăn thịt gà, xà-lách khoai tây, và bánh quy ở nhà làm. Chúng tôi uống nước chanh. Sau đó ông ngoại bế tôi đi dạo trong khu rừng (tôi ngồi trên vai ông). Tôi trông thấy một vài bông cúc vàng và chúng tôi hái chúng. Khi chúng tôi quay trở lại, tôi tặng ba bông cúc cho mẹ và ba bông cho bà, cuối cùng trông bà đã đỡ bệnh hơn. Ông nói tôi mang một ít bông cúc đặt lên phần mộ. Rồi tôi thức giấc.

446382 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.