.
ESL 75: A Woman Has Needs


ESL 75: A Woman Has Needs


Download


Wally asked Anita how her daughter Heather was doing. Heather had always been a dutiful, loving daughter. She got married about 10 years ago, at the age of 23. It was the first marriage for her and her husband Ben. They had two kids. Everything seemed fine, even though Heather was the only one working. Ben had gotten laid off two years ago. He was still looking for work.

They were fortunate because Heather's grandma loved her to death. She had bought a house for Heather as a wedding gift, so Ben and Heather had no mortgage to pay. Not one penny. Grandma asked only that Heather call her twice a month. Recently, grandma had asked Anita what was wrong with Heather. Anita said she didn't understand—nothing was wrong. "Then why hasn't she called?" grandma asked. Anita said she would talk to Heather.

She left several messages, but Heather didn't call back. Anita drove over to the house. Ben was home, taking care of the kids.

"Where's Heather?" Anita asked.

"She went to the beach," Ben told her.

"Without you and the kids?" Ben was reluctant to talk, but he did. Heather had started smoking again. Even worse, she had found a boyfriend. She had met this guy at work, and things got out of hand. Ben didn't know what to do. If he filed for divorce, he might be out on the street with two kids to support. If he didn't get a divorce, he had to live with the humiliation of being supported by a wife who was cheating on him.

Anita was astounded at her daughter's selfish actions. She drove home and called her mom. Grandma said that hopefully it was just a phase that Heather was going through. She told Anita to make sure to remind Heather to call.

277760 top -


*Vocabulary:

• astound:
• cheat:
• divorce:
• dutiful:
• file:
• fortunate:
• humiliation:
• mortgage:
• phase:
• reluctant:
• remind:

===========================

*Yes/No Questions:

• Did Wally ask how Heather was doing?

• Had she always been a loving daughter?

• Did she get married about 23 years ago?

• Did she get married when she was 23?

• Was it her second marriage?

• Did she and her husband have two dogs?

• Had Ben gotten fired?

• Had Ben gotten laid off two years ago?

• Was he still looking for work?

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death?

=========================

*Fill in the blanks:

Wally asked Anita how her daughter Heather was ____ . Heather had always been a dutiful, loving daughter. ____ got married about 10 years ago, at the ____ of 23. It was the first marriage for ____ and her husband Ben. They had two kids. _____ seemed fine, even though Heather was the only _____ working. Ben had gotten laid off two years _____ . He was still looking for work.

They were _____ because Heather’s grandma loved her to death. She _____ bought a house for Heather as a wedding _____ , so Ben and Heather had no mortgage to _____ . Not one penny. Grandma asked only that Heather _____ her twice a month. Recently, grandma had asked _____ what was wrong with Heather. Anita said she _____ ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” _____ asked. Anita said she would talk to Heather.

_____ left several messages, but Heather didn’t call back. _____ drove over to the house. Ben was home, _____ care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

“_____ went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, _____ he did. Heather had started smoking again. Even _____ , she had found a boyfriend. She had met _____ guy at work, and things got out of _____ . Ben didn’t know what to do. If he _____ for divorce, he might be out on the _____ with two kids to support. If he didn’t _____ a divorce, he had to live with the _____ of being supported by a wife who was _____ on him.

Anita was astounded at her daughter’s _____ actions. She drove home and called her mom. _____ said that hopefully it was just a phase _____ Heather was going through. She told Anita to _____ sure to remind Heather to call.

=========================

*Translate into Vietnamese:

............

277761 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• astound(v): làm sửng sốt
• cheat(v): lừa dối
• divorce(v): li dị
• dutiful(a): có trách nhiệm
• file(v): chấp nhận
• fortunate(a): may mắn
• humiliation(n): sự nhục nhã
• mortgage(n): tiền thế chấp
• phase(n): giai đoạn
• reluctant(a): miễn cưỡng
• remind(v): nhắc

===========================

*Yes/No Questions:

• Did Wally ask how Heather was doing?Yes

• Had she always been a loving daughter?Yes

• Did she get married about 23 years ago?No

• Did she get married when she was 23?Yes

• Was it her second marriage?No

• Did she and her husband have two dogs?No

• Had Ben gotten fired?Yes

• Had Ben gotten laid off two years ago?Yes

• Was he still looking for work?Yes

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death?Yes

=========================

*Fill in the blanks:

Wally asked Anita how her daughter Heather was _doing___ . Heather had always been a dutiful, loving daughter. __She__ got married about 10 years ago, at the __age__ of 23. It was the first marriage for __her__ and her husband Ben. They had two kids. __Everything____ seemed fine, even though Heather was the only __one___ working. Ben had gotten laid off two years _ago____ . He was still looking for work.

They were ____fortunate___ because Heather’s grandma loved her to death. She __had___ bought a house for Heather as a wedding ___gift__ , so Ben and Heather had no mortgage to ___pay__ . Not one penny. Grandma asked only that Heather __call___ her twice a month. Recently, grandma had asked ____Anita___ what was wrong with Heather. Anita said she __dind___ ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” ____Grandma___ asked. Anita said she would talk to Heather.

__She___ left several messages, but Heather didn’t call back. ____Anita___ drove over to the house. Ben was home, ______taking__ care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

“__She___ went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, __but___ he did. Heather had started smoking again. Even _worse____ , she had found a boyfriend. She had met ___a__ guy at work, and things got out of ______hand__ . Ben didn’t know what to do. If he _filed____ for divorce, he might be out on the ______street__ with two kids to support. If he didn’t __ghet___ a divorce, he had to live with the ____humiliation___ of being supported by a wife who was ______cheating__ on him.

Anita was astounded at her daughter’s ____selfish___ actions. She drove home and called her mom. __Grandma____ said that hopefully it was just a phase __that___ Heather was going through. She told Anita to __make___ sure to remind Heather to call.

=========================

*Translate into Vietnamese:

Một người phụ nữ gặp khó khăn

Wally hỏi Anita con gái cô là Heather ra sao rồi. Heather luôn là một đúa cháu ngoan và có trách nhiệm. Cô kết hôn 10 năm trước ở tuổi 23. Đó là cuộc hôn nhân đầu tiên cho cô ấy và chồng của mình là Ben. Họ có hai đứa con. Mọi thứ dường như ổn thỏa, dù cho Heather là người duy nhất đi làm. Ben bị đuổi việc hai năm trước. Anh ta vẫn đang tìm việc.

Họ rất may mắn bởi vì bà ngoại Heather rất yêu cháu gái của mình. Bà ta đã mua cho Heather một căn nhà như là món quà cưới, vì vậy Ben và Heather không phải trả tiền thế chấp. Dù chỉ một xu. Bà chỉ yêu cầu Heather gọi cho bà hai lần một tháng. Gần đây, bà hỏi Anita chuyện gì xảy ra với Heather. Anita nói rằng cô không hiểu - đâu có chuyện gì xảy ra đâu. "Vậy sao nó không gọi?" bà hỏi. Anita nói cô sẽ nói chuyện với Heather.

Cô nhắn nhiều tin, nhưng Heather không gọi lại. Anita lái xe tới nhà. Ben đang ở nhà, chăm sóc lũ trẻ.

"Heather đâu?" Anita hỏi.

"Cô ấy đi biển chơi rồi," Ben trả lời.

"Không có con và lũ trẻ sao?" Ben miễn cưỡng nói. Heather đã hút thuốc trở lai. Tệ hơn nữa, cô ấ có bạn trai. Cô ấy gặp gã tại sở làm, và mọi việc vượt xa tầm với. Ben không biết phải làm gi. Nếu anh ta ly dị, anh ta có thể phải ra đường với hai đứa con cần phụ cấp. Nếu anh ta không ly dị, anh ta phải sống trong sự nhục nhã của việc ăn bám người vợ đang lừa dối anh ta.

Anita rất bất ngờ với hành động ích kỉ của con gái. Cô ấy lái xe về nhà và gọi cho mẹ của mình. Bà nói một cách hy vọng rằng đó chỉ là một giai đoạn mà Heather phải vượt qua. Bà bảo Anita chắc chắn rằng phải nhắc nhở Heather gọi.

288821 top -
*Vocabulary:

• astound:Làm sửng sốt
• cheat: Lừa gạt
• divorce: Li dị
• dutiful: Cón trách nhiệm
• file: Chấp nhận
• fortunate: May mắn
• humiliation:Sự nhục nhã
• mortgage: Tiền thế chấp
• phase: Giai đoạn
• reluctant:Miễn cưỡng
• remind: Nhắc

===========================

*Yes/No Questions:

• Did Wally ask how Heather was doing? Yes

• Had she always been a loving daughter? Yes

• Did she get married about 23 years ago? No

• Did she get married when she was 23? Yes

• Was it her second marriage? No

• Did she and her husband have two dogs? No

• Had Ben gotten fired? Yes

• Had Ben gotten laid off two years ago? Yes

• Was he still looking for work? Yes

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death? Yes

=========================

*Fill in the blanks:

Wally asked Anita how her daughter Heather was _doing_ . Heather had always been a dutiful, loving daughter. _She_ got married about 10 years ago, at the _age_ of 23. It was the first marriage for _hẻ_ and her husband Ben. They had two kids. _Everything_ seemed fine, even though Heather was the only _one_ working. Ben had gotten laid off two years _ago_ . He was still looking for work.

They were _fortunate_ because Heather’s grandma loved her to death. She _had_ bought a house for Heather as a wedding _gift_ , so Ben and Heather had no mortgage to _pay_ . Not one penny. Grandma asked only that Heather _call_ her twice a month. Recently, grandma had asked _Anita_ what was wrong with Heather. Anita said she _didn_ ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” _Grandma_ asked. Anita said she would talk to Heather.

_She_ left several messages, but Heather didn’t call back. _Anita_ drove over to the house. Ben was home, _taking_ care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

“_She_ went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, _but_ he did. Heather had started smoking again. Even _worse_ , she had found a boyfriend. She had met _a_ guy at work, and things got out of _hand_ . Ben didn’t know what to do. If he _filed_ for divorce, he might be out on the _street_ with two kids to support. If he didn’t _ghet_ a divorce, he had to live with the _humiliation_ of being supported by a wife who was _cheating_ on him.

Anita was astounded at her daughter’s _selfish_ actions. She drove home and called her mom. _Grandma_ said that hopefully it was just a phase _that_ Heather was going through. She told Anita to _make_ sure to remind Heather to call.

289382 top -

Done

290428 top -
*Vocabulary:

• astound (v) làm kinh ngạc, sửng sốt
• cheat: lừa gạt
• divorce: li dị
• dutiful(n,adj) nghe lời
• file(n,v) hồ sơ, đệ đơn, trình đơn
• fortunate: may mắn
• humiliation: Sự làm nhục
• mortgage: (v) cầm cố, thế nợ nhà
• phase: Giai đoạn, thời kỳ
• reluctant:(adj)trơ trơ, miễn cưỡng
• remind: nhắc nhở

===========================

*Yes/No Questions:

• Did Wally ask how Heather was doing?Yes

• Had she always been a loving daughter?Yes

• Did she get married about 23 years ago?yes

• Did she get married when she was 23?No

• Was it her second marriage?no

• Did she and her husband have two dogs?no

• Had Ben gotten fired?no

• Had Ben gotten laid off two years ago?yes

• Was he still looking for work?yes

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death?yes

=========================

*Fill in the blanks:

Wally asked Anita how her daughter Heather was __doing__ . Heather had always been a dutiful, loving daughter. __Heather__ got married about 10 years ago, at the __age__ of 23. It was the first marriage for ___hẻ_ and her husband Ben. They had two kids. _Everything___ seemed fine, even though Heather was the only _one____ working. Ben had gotten laid off two years _ago____ . He was still looking for work.

They were __fortunate__ because Heather’s grandma loved her to death. She __had___ bought a house for Heather as a wedding __gift___ , so Ben and Heather had no mortgage to ___pay__ . Not one penny. Grandma asked only that Heather _call____ her twice a month. Recently, grandma had asked __Anita___ what was wrong with Heather. Anita said she _____didn ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” __she___ asked. Anita said she would talk to Heather.

__Anita___ left several messages, but Heather didn’t call back. _____She drove over to the house. Ben was home, taking__ care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

“_____
She went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, __but___ he did. Heather had started smoking again. Even _worse____ , she had found a boyfriend. She had met __a___ guy at work, and things got out of _hand____ . Ben didn’t know what to do. If he __filed___ for divorce, he might be out on the _____street with two kids to support. If he didn’t _gt____ a divorce, he had to live with the humiliation_____ of being supported by a wife who was _____cheating on him.

Anita was astounded at her daughter’s ___sselfish__ actions. She drove home and called her mom. _____
She said that hopefully it was just a phase __that___ Heather was going through. She told Anita to __make___ sure to remind Heather to call.

340868 top -

Done

349378 top -

*Vocabulary:

• astound(v): làm sửng sốt
• cheat(v): lừa dối
• divorce(v): li dị
• dutiful(a): có trách nhiệm
• file(v): chấp nhận
• fortunate(a): may mắn
• humiliation(n): sự nhục nhã
• mortgage(n): tiền thế chấp
• phase(n): giai đoạn
• reluctant(a): miễn cưỡng
• remind(v): nhắc

===========================

*Yes/No Questions:

• Did Wally ask how Heather was doing?Yes

• Had she always been a loving daughter?Yes

• Did she get married about 23 years ago?No

• Did she get married when she was 23?Yes

• Was it her second marriage?No

• Did she and her husband have two dogs?No

• Had Ben gotten fired?Yes

• Had Ben gotten laid off two years ago?Yes

• Was he still looking for work?Yes

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death?Yes

=========================

*Fill in the blanks:

Wally asked Anita how her daughter Heather was _doing___ . Heather had always been a dutiful, loving daughter. __She__ got married about 10 years ago, at the __age__ of 23. It was the first marriage for __her__ and her husband Ben. They had two kids. __Everything____ seemed fine, even though Heather was the only __one___ working. Ben had gotten laid off two years _ago____ . He was still looking for work.

They were ____fortunate___ because Heather’s grandma loved her to death. She __had___ bought a house for Heather as a wedding ___gift__ , so Ben and Heather had no mortgage to ___pay__ . Not one penny. Grandma asked only that Heather __call___ her twice a month. Recently, grandma had asked ____Anita___ what was wrong with Heather. Anita said she __dind___ ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” ____Grandma___ asked. Anita said she would talk to Heather.

__She___ left several messages, but Heather didn’t call back. ____Anita___ drove over to the house. Ben was home, ______taking__ care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

“__She___ went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, __but___ he did. Heather had started smoking again. Even _worse____ , she had found a boyfriend. She had met ___a__ guy at work, and things got out of ______hand__ . Ben didn’t know what to do. If he _filed____ for divorce, he might be out on the ______street__ with two kids to support. If he didn’t __ghet___ a divorce, he had to live with the ____humiliation___ of being supported by a wife who was ______cheating__ on him.

Anita was astounded at her daughter’s ____selfish___ actions. She drove home and called her mom. __Grandma____ said that hopefully it was just a phase __that___ Heather was going through. She told Anita to __make___ sure to remind Heather to call.

=========================

*Translate into Vietnamese:

Một người phụ nữ gặp khó khăn

Wally hỏi Anita con gái cô là Heather ra sao rồi. Heather luôn là một đúa cháu ngoan và có trách nhiệm. Cô kết hôn 10 năm trước ở tuổi 23. Đó là cuộc hôn nhân đầu tiên cho cô ấy và chồng của mình là Ben. Họ có hai đứa con. Mọi thứ dường như ổn thỏa, dù cho Heather là người duy nhất đi làm. Ben bị đuổi việc hai năm trước. Anh ta vẫn đang tìm việc.

Họ rất may mắn bởi vì bà ngoại Heather rất yêu cháu gái của mình. Bà ta đã mua cho Heather một căn nhà như là món quà cưới, vì vậy Ben và Heather không phải trả tiền thế chấp. Dù chỉ một xu. Bà chỉ yêu cầu Heather gọi cho bà hai lần một tháng. Gần đây, bà hỏi Anita chuyện gì xảy ra với Heather. Anita nói rằng cô không hiểu - đâu có chuyện gì xảy ra đâu. "Vậy sao nó không gọi?" bà hỏi. Anita nói cô sẽ nói chuyện với Heather.

Cô nhắn nhiều tin, nhưng Heather không gọi lại. Anita lái xe tới nhà. Ben đang ở nhà, chăm sóc lũ trẻ.

"Heather đâu?" Anita hỏi.

"Cô ấy đi biển chơi rồi," Ben trả lời.

"Không có con và lũ trẻ sao?" Ben miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng nói. Heather đã hút thuốc trở lai. Tệ hơn nữa, cô ấy có bạn trai. Cô ấy gặp gã tại sở làm, và mọi việc vượt xa tầm với. Ben không biết phải làm gi. Nếu anh ta ly dị, anh ta có thể phải ra đường với hai đứa con cần phụ cấp. Nếu anh ta không ly dị, anh ta phải sống trong sự nhục nhã của việc ăn bám người vợ đang lừa dối anh ta.

Anita rất bất ngờ với hành động ích kỉ của con gái. Cô ấy lái xe về nhà và gọi cho mẹ của mình. Bà nói một cách hy vọng rằng đó chỉ là một giai đoạn mà Heather phải vượt qua. Bà bảo Anita chắc chắn rằng phải nhắc nhở Heather gọi.

418417 top -
LESSON 75:

A WOMAN HAS NEEDS - MỘT PHỤ NỮ CẦN GIÚP ĐỞ.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• astound: làm kinh ngạc, làm sững sờ/sửng sốt.
• cheat: lừa dối.
• divorce: ly dị.
• dutiful: biết vâng lời, dễ bảo, hiếu thảo.
• file: đệ trình, đưa đơn.
• fortunate: may mắn.
• humiliation: sự làm nhục, sự làm mặt.
• mortgage: tiền thế chấp.
• phase: giai đoạn, thời kỳ.
• reluctant: miễn cưỡng, bất đắc dĩ.
• remind: nhắc nhở.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did Wally ask how Heather was doing?
- Yes, she did. Wally asked how Heather was doing.

• Had she always been a loving daughter?
- Yes, she had. Heather always been a loving daughter.

• Did she get married about 23 years ago?
- No, she didn't. She didn't get married about 23 years ago.

• Did she get married when she was 23?
- Yes, she did. She got married when she was 23.

• Was it her second marriage?
-No, it wasn't. It wasn't her second marriage.

• Did she and her husband have two dogs?
- No, she didn't. She and her husband had two kids.

• Had Ben gotten fired?
-Yes, he had. Ben had gotten fired.

• Had Ben gotten laid off two years ago?
- Yes, he had. Ben had gotten laid off two years ago.

• Was he still looking for work?
- Yes, he was. He was still looking for work.

• Were they fortunate because her grandpa loved her to death?
- No, they weren't. They fortunate because her grandma loved her to death.
===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Wally asked Anita how her daughter Heather was doing . Heather had always been a dutiful, loving daughter. She got married about 10 years ago, at the age of 23. It was the first marriage for her and her husband Ben. They had two kids. Everything seemed fine, even though Heather was the only one working. Ben had gotten laid off two years ago . He was still looking for work.

They were fortunate because Heather’s grandma loved her to death. She had bought a house for Heather as a wedding gift , so Ben and Heather had no mortgage to pay . Not one penny. Grandma asked only that Heather call her twice a month. Recently, grandma had asked Anita what was wrong with Heather. Anita said she didn't ’t understand—nothing was wrong. “Then why hasn’t she called?” grandma asked. Anita said she would talk to Heather.

She left several messages, but Heather didn’t call back. She drove over to the house. Ben was home, take care of the kids.

“Where’s Heather?” Anita asked.

She went to the beach,” Ben told her.

“Without and the kids?” Ben was reluctant to talk, but he did. Heather had started smoking again. Even worse , she had found a boyfriend. She had met this guy at work, and things got out of hand . Ben didn’t know what to do. If he filed for divorce, he might be out on the street with two kids to support. If he didn’t get a divorce, he had to live with the humiliation of being supported by a wife who was cheating on him.

Anita was astounded at her daughter’s selfish actions. She drove home and called her mom. Grandma said that hopefully it was just a phase that Heather was going through. She told Anita to make sure to remind Heather to call.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Wally hỏi Anita cô con gái Heather của cô thế nào rồi. Heather luôn là một cô con gái hiếu thảo và đằm thắm. Cô lấy chồng khoảng 10 năm trước đây, ở tuổi 23. Đó là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô và Ben, chồng cô. Họ đã có hai đứa con. Mọi thứ trông có vẻ ổn, cho dù Heather là người duy nhất đi làm việc. Ben bị mất việc hai năm trước. Anh vẫn đang tìm việc làm.

Họ thật may mắn vì bà ngoại của Heather rất yêu quý cô. Bà đã mua cho Heather một ngôi nhà như là một món quà cưới, vì vậy Ben và Heather không phải trả tiền thế chân. Không một đồng xu. Bà ngoại chỉ yêu cầu Heather gọi cho bà mỗi tháng hai lần. Mới đây, bà ngoại hỏi Anita có chuyện gì đã xảy ra với Heather. Anita nói bà không nghe nói gì- không có chuyện gì đâu. "Vậy sao nó không gọi đến?" bà ngoại hỏi. Anita nói bà sẽ nói chuyện với Heather.

Bà để lại một vài tin nhắn, nhưng Heather không gọi lại. Anita lái xe qua nhà. Ben ở nhà chăm sóc cho mấy đứa trẻ.

"Heather đâu?" Anita hỏi.

"Cô ấy đi tắm biển rồi," Ben nói với bà.

"Không có con và tụi nhỏ sao," Ben miễn cưỡng trò chuyện, nhưng rồi anh đã nói. Heather bắt đầu hút thuốc trở lại. Còn tệ hơn nữa, cô đã có bồ. Cô gặp gã tại nơi làm việc, và mọi việc đã ra khỏi tầm kiểm soát. Ben không biết phải làm gì. Nếu anh đệ đơn ly hôn, anh có thể ra đường với hai đứa con cần được nuôi nấng. Nếu anh không ly hôn, anh phải sống với sự chu cấp đầy nhục nhã bởi một người vợ đã phản bội anh.

Anita hết sức sửng sốt trước những hành động ích kỷ của cô con gái. Bà lái xe về nhà và gọi điện thoại cho mẹ. Bà ngoại nói bà hy vọng đây chỉ là một giai đoạn mà Heather sẽ vượt qua. Bà bảo Anita phải chắc chắn nhắc cho Heather gọi điện lại.

441338 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.