.
ESL 74: The Handyman Comes


ESL 74: The Handyman Comes


Download


The sinks were leaking. David looked in the local paper and saw an ad for Toby the handyman. David left a message on the answering machine. Two days later, he called again. He told Toby that he had left a message two days ago. Toby apologized. He said he hadn't checked his messages in a couple of days.

David felt like hanging up. Why was it so hard to find a worker who was responsible? Responsible and clean—many workers were slobs who left messes for the homeowner to clean up. Toby doesn't check his machine, David mused. David told Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room faucets were leaking. Toby said he could come over on Friday; each faucet would cost $20. If he had to buy any parts, that would be extra.

David was pleased. Sixty dollars was a great price. Of course, if Toby fixed faucets like he checked his messages, maybe the deal wouldn't be so good. Then again, it was only a $60 risk. David asked Toby if a check was okay. Toby said no; he only accepted cash. David said that was okay, as long as he got an invoice. Toby said he would be over Friday at 1:00 p.m.

At 3:00 p.m., David left a message on Toby's machine, asking where he was. At 3:30, Toby showed up. David asked if he had brought an invoice. "Oh, jeez, I forgot. I'm sorry," Toby said. David shook his head in disbelief. But, since Toby was there, he decided to let him in. Before Toby walked into David's house, he wiped his feet very carefully on the mat. David noticed that. Maybe Toby will work out just fine, he thought.

273502 top -


*Vocabulary:

• ad:
• apologize:
• disbelief:
• extra:
• faucet:
• handyman:
• invoice:
• laundry:
• leak:
• local:
• mat:
• muse:
• responsible:
• shake:
• sink:
• slob:
• wipe:

====================

*Yes/No Questions:

•Were the sinks leaking?

•Did David look online for a handyman?

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman?

•Did David leave a message on the answering machine?

•Did David call again two weeks later?

•Had David left a message two days ago?

•Had Toby checked his messages in a couple of days?

•Did David feel like hanging up?

•Was it easy to find a worker who was responsible?

•Do many workers clean up their own messes?

======================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the _____ paper and saw an ad for Toby the _____ . David left a message on the answering machine. _____ days later, he called again. He told Toby _____ he had left a message two days ago. _____ apologized. He said he hadn’t checked his messages _____ a couple of days.

David felt like hanging _____ . Why was it so hard to find a _____ who was responsible? Responsible and clean—many workers were _____ who left messes for the homeowner to clean _____ . Toby doesn’t check his machine, David mused. David _____ Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room _____ were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he _____ to buy any parts, that would be extra.

_____ was pleased. Sixty dollars was a great price. _____ course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. _____ again, it was only a $60 risk. David _____ Toby if a check was okay. Toby said _____ ; he only accepted cash. David said that was _____ , as long as he got an invoice. Toby _____ he would be over Friday at 1:00 p.m.

_____ 3:00 p.m., David left a message on Toby’s _____ , asking where he was. At 3:30, Toby showed _____ . David asked if he had brought an invoice. “_____ , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David _____ his head in disbelief. But, since Toby was _____ , he decided to let him in. Before Toby _____ into David's house, he wiped his feet very _____ on the mat. David noticed that. Maybe Toby _____ work out just fine, he thought.

====================

*Translate into Vietnamese:

………….

273503 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• ad(n): tờ quảng cáo
• apologize(v): xin lỗi
• disbelief(n): sự hoài nghi
• extra(a): thêm
• faucet(n): vòi nước
• handyman(n): người làm công việc lặt vặt
• invoice(n): hóa đơn
• laundry(n): giặt ủi
• leak(v): rò rỉ
• local(a): thuộc địa phương
• mat(n): thảm chùi chân
• muse(v): đăm chiêu
• responsible(a): có trách nhiệm
• shake(v): lắc
• sink(n): bồn
• slob(n): kẻ lười biếng
• wipe(v): chà

====================

*Yes/No Questions:

•Were the sinks leaking?Yes

•Did David look online for a handyman?No

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman?Yes

•Did David leave a message on the answering machine?Yes

•Did David call again two weeks later?No

•Had David left a message two days ago?Yes

•Had Toby checked his messages in a couple of days?No

•Did David feel like hanging up?Yes

•Was it easy to find a worker who was responsible?No

•Do many workers clean up their own messes?No

======================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the _local____ paper and saw an ad for Toby the _handyman____ . David left a message on the answering machine. __Two___ days later, he called again. He told Toby __that___ he had left a message two days ago. __Toby___ apologized. He said he hadn’t checked his messages __for___ a couple of days.

David felt like hanging ___up__ . Why was it so hard to find a _worker____ who was responsible? Responsible and clean—many workers were __slobs___ who left messes for the homeowner to clean __up___ . Toby doesn’t check his machine, David mused. David __thought___ Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room _faucets____ were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he ___had__ to buy any parts, that would be extra.

__David___ was pleased. Sixty dollars was a great price. __Of___ course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. __Then___ again, it was only a $60 risk. David __asked___ Toby if a check was okay. Toby said __no___ ; he only accepted cash. David said that was __okay___ , as long as he got an invoice. Toby __said__ he would be over Friday at 1:00 p.m.

__Ad___ 3:00 p.m., David left a message on Toby’s _machine____ , asking where he was. At 3:30, Toby showed ___up__ . David asked if he had brought an invoice. “__Oh___ , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David __shook___ his head in disbelief. But, since Toby was __there___ , he decided to let him in. Before Toby __walked___ into David's house, he wiped his feet very __carefully___ on the mat. David noticed that. Maybe Toby __will___ work out just fine, he thought.

====================

*Translate into Vietnamese

Người sửa đồ tới

Cái bồn đang rỉ nước. David nhìn vào trong tờ báo địa phương và nhìn thấy một quảng cáo Toby- người sửa đồ. David đề lại lời nhắn cho máy trả lời. Hai ngày sau, anh ta gọi lại. Anh ta nói với Toby là anh ta đã để lại lời nhắn hai ngày trước. Toby xin lỗi. Anh ta nói rằng anh ta không kiểm tra tin nhắn trong vài ngày rồi.

David cảm thấy khó chịu. Tại sao việc tìm một người làm thuê có trách nhiệm là rất khó khăn? Có trách nhiệm và lau dọn - nhiều người làm thuê là những người lười biếng khi để lại hàng đống lộn xộn cho người chủ nhà dọn dẹp. Toby không kiểm tra máy móc của anh ta, David suy nghĩ. David nói với Toby rằng vòi nước của nhà bếp, phòng tắm và phòng giặt đang bị rỉ. Toby nói là anh ta có thể tới vào thứ sáu; mỗi vòi nước là 20$. Nếu anh ta phải mua thêm bất cứ phần nào, đó sẽ là phần tính thêm vào.

David rất hài lòng. Sáu mươi đô là một cái giá tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi, nếu Toby sửa những cái vòi nước như cái cách mà anh ta kiểm tra tin nhắn, thì có lẽ kết quả sẽ khơng tốt lắm. Nhưng rồi, mạo hiểm với 60$ đi. David hỏi Toby thẻ tín dụng được ko. Toby nói không, anh ta chỉ chấp nhận tiền mặt. David nói được rồi, miễn là anh ta có hóa đơn. Toby nói anh ta có thể đến vào thứ sáu lúc 1 giờ chiều.

Vào lúc 3 giờ chiều thứ 6, David gửi một tin nhắn vào máy của Toby, hỏi anh ta đang ở đâu. Vào lúc 3 giờ rưỡi, Toby xuất hiện. David hỏi anh ta có mang hóa đơn không. "Ồ, tôi quên. Tôi xin lỗi," Toby nói. David lắc đầu trong sự hoài nghi. Nhưng vì Toby đã ở đó, anh ta quyết định để hắn ta vào. Trước khi Toby bước vào trong nhà David, anh ta chà chân trên tấm thảm rất kĩ càng. David đề ý điều đó. Có lẽ Toby sẽ làm việc tốt, anh ta nghĩ.

288493 top -
Nộp bài ESL 74: The Handyman Comes
*Vocabulary:

• ad: Tờ quảng cáo
• apologize: Xin lỗi
• disbelief: Sự hoài nghi
• extra: Thêm
• faucet: Vòi nước
• handyman: Người làm công việc lặt vặt
• invoice: Hóa đơn
• laundry: Giặt ủi
• leak: Rò rỉ
• local: Thuộc địa phương
• mat: Thảm chùi chân
• muse: Đăm chiêu
• responsible: Có trách nhiệm
• shake: Lắc
• sink: Bồn
• slob: Kẻ lười biếng
• wipe: Chà

====================

*Yes/No Questions:

•Were the sinks leaking? Yes

•Did David look online for a handyman? No

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman? Yes

•Did David leave a message on the answering machine? Yes

•Did David call again two weeks later? No

•Had David left a message two days ago? Yes

•Had Toby checked his messages in a couple of days? No

•Did David feel like hanging up? Yes

•Was it easy to find a worker who was responsible? No

•Do many workers clean up their own messes? No

======================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the _local_ paper and saw an ad for Toby the _handyman_ . David left a message on the answering machine. _Two_ days later, he called again. He told Toby _that_ he had left a message two days ago. _Toby_ apologized. He said he hadn’t checked his messages _for_ a couple of days.

David felt like hanging _up_ . Why was it so hard to find a _worker_ who was responsible? Responsible and clean—many workers were _slobs_ who left messes for the homeowner to clean _up_ . Toby doesn’t check his machine, David mused. David _thought_ Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room _faucets_ were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he _had_ to buy any parts, that would be extra.

_David_ was pleased. Sixty dollars was a great price. _Of_ course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. _Then_ again, it was only a $60 risk. David _asked_ Toby if a check was okay. Toby said _no_ ; he only accepted cash. David said that was _okay_ , as long as he got an invoice. Toby _said_ he would be over Friday at 1:00 p.m.

_Ad_ 3:00 p.m., David left a message on Toby’s _machine_ , asking where he was. At 3:30, Toby showed _up_ . David asked if he had brought an invoice. “_Oh_ , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David _shook_ his head in disbelief. But, since Toby was _there_ , he decided to let him in. Before Toby _walked_ into David's house, he wiped his feet very _carefully_ on the mat. David noticed that. Maybe Toby _will_ work out just fine, he thought.

288882 top -

Done

290463 top -
*Vocabulary:

• ad: quảng cáo
• apologize: xin lỗi
• disbelief: sự hoài nghi
• extra: (adj) thêm
• faucet: cái vòi nước
• handyman: người khéo tay, thạo việc nhà
• invoice: lập danh sách đơn hàng hóa
• laundry: phòng giặt ủi
• leak: cái lỗ rỉ
• local(adj) địa bàn
• mat: chiếu,tấm đan
• muse(v) trầm tư
• responsible: Có trách nhiệm
• shake: lắc
• sink: bồn rửa
• slob: nước bẩn, tràn ra (over), người nhếch nhát
• wipe: (v) chùi, xóa, bôi đi

====================

*Yes/No Questions:

•Were the sinks leaking?Yes

•Did David look online for a handyman?no

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman?yes
•Did David leave a message on the answering machine?yes

•Did David call again two weeks later?no

•Had David left a message two days ago?yes

•Had Toby checked his messages in a couple of days?no

•Did David feel like hanging up?yes

•Was it easy to find a worker who was responsible?no

•Do many workers clean up their own messes?no

======================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the __local___ paper and saw an ad for Toby the __handyman___ . David left a message on the answering machine. ___two__ days later, he called again. He told Toby __that___ he had left a message two days ago. __He___ apologized. He said he hadn’t checked his messages __for___ a couple of days.

David felt like hanging __up___ . Why was it so hard to find a __worker___ who was responsible? Responsible and clean—many workers were __slops who left messes for the homeowner to clean __up___ . Toby doesn’t check his machine, David mused. David __that___ Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room __Faucets___ were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he _had____ to buy any parts, that would be extra.

_david____ was pleased. Sixty dollars was a great price. __Of___ course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. _Then____ again, it was only a $60 risk. David ___asked__ Toby if a check was okay. Toby said __no___ ; he only accepted cash. David said that was __Ok___ , as long as he got an invoice. Toby __said___ he would be over Friday at 1:00 p.m.

___At__ 3:00 p.m., David left a message on Toby’s __machine___ , asking where he was. At 3:30, Toby showed __up___ . David asked if he had brought an invoice. “__oh___ , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David __shook___ his head in disbelief. But, since Toby was ___there__ , he decided to let him in. Before Toby __walked___ into David's house, he wiped his feet very __carefully___ on the mat. David noticed that. Maybe Toby ___will work out just fine, he thought.

339965 top -

Done

349379 top -

*Vocabulary:

• ad(n): tờ quảng cáo
• apologize(v): xin lỗi
• disbelief(n): sự hoài nghi
• extra(a): thêm
• faucet(n): vòi nước
• handyman(n): người làm công việc lặt vặt
• invoice(n): hóa đơn
• laundry(n): giặt ủi
• leak(v): rò rỉ
• local(a): thuộc địa phương
• mat(n): thảm chùi chân
• muse(v): đăm chiêu
• responsible(a): có trách nhiệm
• shake(v): lắc
• sink(n): bồn
• slob(n): kẻ lười biếng
• wipe(v): chà

====================

*Yes/No Questions:

•Were the sinks leaking?Yes

•Did David look online for a handyman?No

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman?Yes

•Did David leave a message on the answering machine?Yes

•Did David call again two weeks later?No

•Had David left a message two days ago?Yes

•Had Toby checked his messages in a couple of days?No

•Did David feel like hanging up?Yes

•Was it easy to find a worker who was responsible?No

•Do many workers clean up their own messes?No

======================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the _local____ paper and saw an ad for Toby the _handyman____ . David left a message on the answering machine. __Two___ days later, he called again. He told Toby __that___ he had left a message two days ago. __Toby___ apologized. He said he hadn’t checked his messages __for___ a couple of days.

David felt like hanging ___up__ . Why was it so hard to find a _worker____ who was responsible? Responsible and clean—many workers were __slobs___ who left messes for the homeowner to clean __up___ . Toby doesn’t check his machine, David mused. David __thought___ Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room _faucets____ were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he ___had__ to buy any parts, that would be extra.

__David___ was pleased. Sixty dollars was a great price. __Of___ course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. __Then___ again, it was only a $60 risk. David __asked___ Toby if a check was okay. Toby said __no___ ; he only accepted cash. David said that was __okay___ , as long as he got an invoice. Toby __said__ he would be over Friday at 1:00 p.m.

__Ad___ 3:00 p.m., David left a message on Toby’s _machine____ , asking where he was. At 3:30, Toby showed ___up__ . David asked if he had brought an invoice. “__Oh___ , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David __shook___ his head in disbelief. But, since Toby was __there___ , he decided to let him in. Before Toby __walked___ into David's house, he wiped his feet very __carefully___ on the mat. David noticed that. Maybe Toby __will___ work out just fine, he thought.

====================

*Translate into Vietnamese

Người sửa lặt vặt tới

Cái bồn đang rỉ nước. David nhìn vào trong tờ báo địa phương và nhìn thấy một quảng cáo Toby- người sửa lặt vặt. David đề lại lời nhắn cho máy trả lời. Hai ngày sau, anh gọi lại. Anh nói với Toby là anh đã để lại lời nhắn hai ngày trước. Toby xin lỗi. Anh ta nói rằng anh ta không kiểm tra tin nhắn trong vài ngày rồi.

David cảm thấy khó chịu. Tại sao việc tìm một người làm thuê có trách nhiệm là rất khó khăn? Có trách nhiệm và lau dọn - nhiều người làm thuê là những người lười biếng khi để lại hàng đống lộn xộn cho người chủ nhà dọn dẹp. Toby không kiểm tra máy móc của anh ta, David suy nghĩ. David nói với Toby rằng vòi nước của nhà bếp, phòng tắm và phòng giặt đang bị rỉ. Toby nói là anh ta có thể tới vào thứ sáu; mỗi vòi nước là 20$. Nếu anh ta phải mua thêm bất cứ phần nào, đó sẽ là phần tính thêm vào.

David rất hài lòng. Sáu mươi đô là một cái giá tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi, nếu Toby sửa những cái vòi nước như cái cách mà anh ta kiểm tra tin nhắn, thì có lẽ kết quả sẽ không tốt lắm. Nhưng rồi, mạo hiểm với 60$ đi. David hỏi Toby thẻ tín dụng được không. Toby nói không, anh ta chỉ chấp nhận tiền mặt. David nói được rồi, miễn là anh ta có hóa đơn. Toby nói anh ta có thể đến vào thứ sáu lúc 1 giờ chiều.

Vào lúc 3 giờ chiều thứ 6, David gửi một tin nhắn vào máy của Toby, hỏi anh ta đang ở đâu. Vào lúc 3 giờ rưỡi, Toby xuất hiện. David hỏi anh ta có mang hóa đơn không. "Ồ, tôi quên. Tôi xin lỗi," Toby nói. David lắc đầu trong sự hoài nghi. Nhưng vì Toby đã ở đó, anh ta quyết định để hắn ta vào. Trước khi Toby bước vào trong nhà David, anh ta chà chân trên tấm thảm rất kĩ càng. David đề ý điều đó. Có lẽ Toby sẽ làm việc tốt, anh ta nghĩ.

418352 top -
LESSON 74:

THE HANDY COMES - THỢ SỬA CHỮA TỚI RỒI.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• ad: quảng cáo
• apologize: xin lỗi.
• disbelief: hoài nghi, không tin.
• extra: cái thêm vào, khoản phải trả thêm.
• faucet: vòi nước.
• handyman: người làm những công việc lặt vặt.
• invoice: hoá đơn.
• laundry: giặt ủi.
• leak: lỗ thủng, lỗ rò, dột.
• local: địa phương.
• mat: thảm chùi chân.
• muse: suy ngẫm, suy tư, trầm tư mặc tưởng.
• responsible: có trách nhiệm, đáng tin cậy.
• shake: rung, lắc, giũ.
• sink: bồn rửa bát, la-va-bô.
• slob: nhếch nhác, người thô lỗ/bất lịch sự.
• wipe: lau chùi, làm khô, làm sạch.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
•Were the sinks leaking?
- Yes, they were. The sinks were leaking.

•Did David look online for a handyman?
-No, he didn't. David didn't look online for a handyman.

•Did he see a newspaper ad for Toby the handyman?
- Yes he did. He saw a newspaper ad for Toby the handyman.

•Did David leave a message on the answering machine?
-Yes, he did. David left a message on the answering machine.

•Did David call again two weeks later?
- No, he didn't. David called again two days later.

•Had David left a message two days ago?
- Yes, he had. David had left a message two days ago.

•Had Toby checked his messages in a couple of days?
- No, he hadn't. Toby hadn't checked his messages in a couple of days.

•Did David feel like hanging up?
- Yes, he did. He felt like hanging up.

•Was it easy to find a worker who was responsible?
-No, it wasn't. It wasn't easy to find a worker who was responsible.

•Do many workers clean up their own messes?
- No, they don't. Many workers don't clean up their own messes.

===========================================================

*Fill in the blanks:

The sinks were leaking. David looked in the local paper and saw an ad for Toby the handyman . David left a message on the answering machine. Two days later, he called again. He told Toby that he had left a message two days ago. He apologized. He said he hadn’t checked his messages in a couple of days.

David felt like hanging up . Why was it so hard to find a worker who was responsible? Responsible and clean—many workers were slobs who left messes for the homeowner to clean up . Toby doesn’t check his machine, David mused. David told Toby that the kitchen, bathroom, and laundry room faucets were leaking. Toby said he could come over Friday; each faucet would cost $20. If he had to buy any parts, that would be extra.

David was pleased. Sixty dollars was a great price. Of course, if Toby fixed faucets like he checked messages, maybe the deal wouldn’t be so good. Then again, it was only a $60 risk. David asked Toby if a check was okay. Toby said no ; he only accepted cash. David said that was okay , as long as he got an invoice. Toby said he would be over Friday at 1:00 p.m.

At 3:00 p.m., David left a message on Toby’s machine , asking where he was. At 3:30, Toby showed up . David asked if he had brought an invoice. “Oh , jeez, I forgot. I’m sorry,” Toby said. David shook his head in disbelief. But, since Toby was there , he decided to let him in. Before Toby walked into David's house, he wiped his feet very carefully on the mat. David noticed that. Maybe Toby will work out just fine, he thought.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Mấy cái bồn rửa đang bị rỉ nước. David nhìn qua mấy tờ báo địa phương và trông thấy một mẫu quảng cáo của Toby, người thợ sửa chữa. David để lại một tin nhắn trên máy ghi âm trả lời ở điện thoại. Hai ngày sau, anh gọi lại lần nữa. Anh bảo với Toby rằng anh đã để lại một tin nhắn hai ngày trước đây. Ông ta xin lỗi. Ông bảo ông đã không kiểm tra thư từ trong hai ngày rồi.

David cảm thấy giống như ức chế trong lòng vậy. Tại sao việc tìm cho được một người thợ tận tâm lại khó đến thế? Đáng tin cậy và sạch sẽ-nhiều người thợ không được gọn gàng, là những người để lại tình trạng bừa bộn cho gia chủ dọn dẹp. Toby không kiểm tra máy ghi âm trên điện thoại, David suy nghĩ. David bảo với Toby mấy cái vòi nước trong nhà bếp, nhà tắm, và phòng giặt đều bị rò rỉ. Toby bảo ông sẽ tới vào ngày thứ sáu; mỗi cái vòi nước có giá 20 đô-la. Nếu ông phải mua thêm bất kỳ phụ tùng, phần đó sẽ được tính bổ sung.

David hài lòng. Sáu mươi đô-la là một cái giá dễ chịu. Dĩ nhiên, nếu Toby lắp đặt mấy vòi nước giống như ông ta kiểm tra mấy tin nhắn, có lẽ việc thoả thuận không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao, chỉ liều lĩnh có 60 đô-la thôi mà. David hỏi Toby nhận tiền séc có được hay không. Toby bảo không; ông ta chỉ nhận tiền mặt. David bảo tốt thôi, miễn sao anh có được hoá đơn là được rồi. Toby bảo ông sẽ tới vào lúc một giờ chiều ngày thứ sáu.

Vào lúc 3 giờ chiều, David để lại một tin nhắn trên máy của Toby, để xem ông ta đang ở đâu. Vào lúc 3 giờ 30 phút, Toby xuất hiện. David hỏi ông ta có mang theo hoá đơn không. "Ồ, chết rồi, tôi quên mất, tôi xin lổi. Toby nói. David lắc đầu có vẻ hoài nghi. Thế nhưng, khi Toby đã tới đó, anh quyết định để cho ông ta vào. Trước khi Toby đi vào nhà David, ông chùi chân thật kỹ lưỡng trên tấm thảm dậm chân. David để ý điều đó. Có lẽ Toby sẽ thật sự làm việc tốt lắm đây, anh nghĩ thế.

441050 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.