.
ESL 72: Betting Big in Vegas
1, 2 - bottom


ESL 72: Betting Big in Vegas


Download


Jasper's parents were going to Las Vegas for a week. The last time they were there was 10 years ago. The city had changed greatly in those 10 years. For one thing, the all you can eat buffets were $15, instead of $3. And traffic was much worse, of course. But now Las Vegas had a monorail that stopped at all the major hotels. No more walking in the hot sun (or the bitterly cold wind, if you visited Las Vegas in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "Even at $15, he'll still eat $20 or $30 worth," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what games he was going to play. Blackjack, he replied, if he could find a $2 table. Jasper told him that he might have to go downtown to a real old casino. Most casinos, he said, require a $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. After he lost a hundred dollars, he was finished anyway, he said. He was never one to throw good money after bad.

Jasper's mom had no use for anything except slot machines. She loved the slots, as long as she could find nickel machines and dime machines. "Are any of those left?" she asked Jasper. He said he wasn't sure, but there had to be some, somewhere. She said she was going to play differently on this visit: she would wait till someone used a machine for at least 15 minutes. Then she would play that machine when that person got up and left. Maybe, she hoped, the jackpot would hit on the first nickel that she put in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, it's the same trick that everyone who plays the slot machines does. And almost everyone goes home broke.

266013 top -


*Vocabulary:

• bet:
• bitterly:
• blackjack:
• broke:
• buffet:
• casino:
• jackpot:
• minimum:
• monorail:
• nowadays:
• slot:
• surprise:
• unfortunately:

================

*Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas?

2.Were they going to Las Vegas for two weeks?

3.Were they in Las Vegas 10 years ago?

4.Had the city changed a lot in those 10 years?

5.Are the buffets 10 times as expensive now?

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago?

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants?

8.Did his dad love the buffets?

9.Did he ask his dad what games he was going to play?

10.Was his dad going to play the slot machines?

================

*Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for _____ week. The last time they were there was 10 _____ ago. The city had changed greatly in _____ 10 years. For one thing, the all you _____ eat buffets were $15, instead of $3. And _____ was much worse, of course. But now Las _____ had a monorail that stopped at all the _____ hotels. No more walking in the hot sun (_____ the bitterly cold wind, if you visited Las _____ in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "_____ at $15, he'll still eat $20 or $30 _____ ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what _____ he was going to play. Blackjack, he replied, _____ he could find a $2 table. Jasper told _____ that he might have to go downtown to _____ real old casino. Most casinos, he said, require _____ $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. _____ he lost a hundred dollars, he was finished _____ , he said. He was never one to throw _____ money after bad.

Jasper's mom had no use _____ anything except slot machines. She loved the slots, _____ long as she could find nickel machines and _____ machines. "Are any of those left?" she asked _____ . He said he wasn't sure, but there had _____ be some, somewhere. She said she was going _____ play differently on this visit: she would wait _____ someone used a machine for at least 15 _____ . Then she would play that machine when that _____ got up and left. Maybe, she hoped, the _____ would hit on the first nickel that she _____ in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, _____ 's the same trick that everyone who plays the _____ machines does. And almost everyone goes home broke.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

266014 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bet(v): đặt cược
• bitterly(adv): cay đắng, chua chat
• blackjack(n): bài xì-lát
• broke(a): túng quẫn
• buffet(n): tiệc đứng
• casino(n): sòng bài
• jackpot(n): số tiền đặt cược
• minimum(a): tối thiểu
• monorail(n): đường một ray
• nowadays(n): thời buổi nay, ngày nay
• slot(n): xèng
• surprise(v): làm ngạc nhiên
• unfortunately(adv): một cách đáng tiếc, không may mắn

================

*Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas?Yes

2.Were they going to Las Vegas for two weeks?No

3.Were they in Las Vegas 10 years ago?Yes

4.Had the city changed a lot in those 10 years?Yes

5.Are the buffets 10 times as expensive now?Yes

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago?No

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants?No

8.Did his dad love the buffets?Yes

9.Did he ask his dad what games he was going to play?Yes

10.Was his dad going to play the slot machines?No

================

*Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for _a___ week. The last time they were there was 10 __years___ ago. The city had changed greatly in __those___ 10 years. For one thing, the all you __can___ eat buffets were $15, instead of $3. And _traffic____ was much worse, of course. But now Las _Vegas____ had a monorail that stopped at all the _mảo____ hotels. No more walking in the hot sun (__or___ the bitterly cold wind, if you visited Las __Vegas___ in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "___Even__ at $15, he'll still eat $20 or $30 __worth___ ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what __game___ he was going to play. Blackjack, he replied, ___if__ he could find a $2 table. Jasper told ___him__ that he might have to go downtown to __a___ real old casino. Most casinos, he said, require ___a__ $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. __After___ he lost a hundred dollars, he was finished _anyway____ , he said. He was never one to throw __good___ money after bad.

Jasper's mom had no use __for___ anything except slot machines. She loved the slots, __as___ long as she could find nickel machines and __dime___ machines. "Are any of those left?" she asked ___Jasper__ . He said he wasn't sure, but there had __to___ be some, somewhere. She said she was going ___to__ play differently on this visit: she would wait __till___ someone used a machine for at least 15 __minutes___ . Then she would play that machine when that __person___ got up and left. Maybe, she hoped, the __jackpot___ would hit on the first nickel that she __first___ in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, __I___ 's the same trick that everyone who plays the __slot___ machines does. And almost everyone goes home broke.

===================

*Translate into Vietnamese:

Đặt cược lớn ở Las Vegas

Cha mẹ của Jasper sẽ đi tới Las Vegas chừng một tuần. Lần cuối cùng họ đi tới đó đã là 10 năm trước rồi. Thành phố đã thay đổi rất nhiều khoảng thời gian 10 năm đó. Như điều này, tất cả những bữa tiệc đứng bạn có thể ăn là 15$, thay vì 3$. Và giao thông thì rất tồi tệ, dĩ nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì Las Vegas có một đường xe lửa một ray dẫn tới tất cả những khách sạn chính. Không còn cảnh đi dạo dưới cái nắng nóng (hoặc cái gió lạnh đắng chát, nếu bạn tới Las Vegas vào mùa đông). Cha của Jasper yêu những bữa tiệc đứng. "Thậm chí là 15$, anh ta sẽ ăn 20$ hoặc 30$ hoặc hơn nữa cơ," mẹ của Jasper nói.

Jasper hỏi cha anh ta sẽ choi trò gì. Blackjack, ông ta trả lời, nếu ông ta có thể tìm một cái bàn 2$. Jasper bảo cha rằng có thể ông ta phải đi vào khu trung tâm thành phố để tìm một cái sòng bài thiệt cổ. Hầu hết các sòng bài, anh ta nói, ngày nay đều yêu cầu ít nhất 5$. Điều đó không làm ngạc nhiên cha anh ta. Sau khi ông ta thua 100$, dù như thế nào ông ta cũng sẽ dừng lại, ông ta trả lời. Anh ta không phải là một kẻ lãng phí tiền vào việc này.

Mẹ Jasper thì không biết chơi trò gì ngoài quay xèng. Bà ta yêu những cái máy, miễn là bà ấy có thể tim một cái máy quay xèng và máy quay hào. "Còn cái nào ở đó nữa không?" bà ta hỏi Jasper. Anh ta nói rằng anh ta không chắc chắn, nhưng phải có vài cái, ở đâu đó. Bà ta nói rằng bà ta sẽ chơi hơi khác trong chuyến này; bà ta sẽ chờ cho tới khi ai đó sử dụng một cái máy ít nhất 15 phút. Rồi bà sẽ chơi cái máy đó khi người đó đứng dậy và rời đi. Có lẽ, bà ta hi vọng, số tiền cược sẽ trúng vào ngay cái xèng đầu tiên bà đặt vào. Đó là một ý kiến hay, Jasper nghĩ. Không may thay, đó là cái mẹo tương tự mà mọi người chơi quay xèng làm. Và hầu như mọi người trở về nhà trắng tay.

275573 top -

Done

276868 top -
Nộp bài ESL 72: Betting Big in Vegas
*Vocabulary:

• bet: Đặt cược
• bitterly: Cay đắng
• blackjack: Bài xì-lát
• broke: Túng quẫn
• buffet: Tiệc đứng
• casino: Sòng bài
• jackpot: Số tiền đặt cược
• minimum: Tối thiểu
• monorail: Đường một ray
• nowadays: Ngày nay
• slot: Xèng
• surprise: Làm ngạc nhiên
• unfortunately: Không may mắn

================

*Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas? Yes

2.Were they going to Las Vegas for two weeks? No

3.Were they in Las Vegas 10 years ago? Yes

4.Had the city changed a lot in those 10 years? Yes

5.Are the buffets 10 times as expensive now? Yes

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago? No

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants? No

8.Did his dad love the buffets? Yes

9.Did he ask his dad what games he was going to play? Yes

10.Was his dad going to play the slot machines? No

================

*Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for _a_ week. The last time they were there was 10_years_ ago. The city had changed greatly in _those_ 10 years. For one thing, the all you _can_ eat buffets were $15, instead of $3. And _traffic_ was much worse, of course. But now Las _Vegas_ had a monorail that stopped at all the _major_ hotels. No more walking in the hot sun (_or_ the bitterly cold wind, if you visited Las _Vegas_ in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "_Even_ at $15, he'll still eat $20 or $30 _worth_ ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what _game_ he was going to play. Blackjack, he replied, _if_ he could find a $2 table. Jasper told _him_ that he might have to go downtown to _a_ real old casino. Most casinos, he said, require _a_ $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. _After_ he lost a hundred dollars, he was finished _anyway_ , he said. He was never one to throw _good_ money after bad.

Jasper's mom had no use _for_ anything except slot machines. She loved the slots, _as_ long as she could find nickel machines and _dime_ machines. "Are any of those left?" she asked _Jasper_ . He said he wasn't sure, but there had _to_ be some, somewhere. She said she was going _to_ play differently on this visit: she would wait _till_ someone used a machine for at least 15 _minutes_ . Then she would play that machine when that _person_ got up and left. Maybe, she hoped, the _jackpot_ would hit on the first nickel that she _first_ in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, _I_'s the same trick that everyone who plays the _slot_ machines does. And almost everyone goes home broke.

287733 top -

Done

290458 top -
*Vocabulary:

• bet (v) cược
• bitterly (adv) đắng
• blackjack:
• broke:
• buffet: tiệc đứng
• casino: sòng bạc
• jackpot: giải xổ số, món lời cao nhất
• minimum (adj) tối thiểu
• monorail: đường 1 ray (xe lửa)
• nowadays: ngày nay
• slot: khe, rãnh
• surprise (n,v) làm ngạc nhiên
• unfortunately (adv) ko may

================

*Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas?yes

2.Were they going to Las Vegas for two weeks?no

3.Were they in Las Vegas 10 years ago?yes

4.Had the city changed a lot in those 10 years?yes

5.Are the buffets 10 times as expensive now?no

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago?no

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants?no

8.Did his dad love the buffets?yes

9.Did he ask his dad what games he was going to play?yes

10.Was his dad going to play the slot machines?no

================

*Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for __a___ week. The last time they were there was 10 ____years___ ago. The city had changed greatly in __those___ 10 years. For one thing, the all you ___can__ eat buffets were $15, instead of $3. And ____traffic___ was much worse, of course. But now Las ____Vegas___ had a monorail that stopped at all the ___major__ hotels. No more walking in the hot sun (___or__ the bitterly cold wind, if you visited Las _Vegas____ in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "___"___Even__ at $15, he'll still eat $20 or $30 ______worth__ ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what __game___ he was going to play. Blackjack, he replied, __if___ he could find a $2 table. Jasper told __him___ that he might have to go downtown to ___a__ real old casino. Most casinos, he said, require ___a__ $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. ____After___ he lost a hundred dollars, he was finished ______anyway__ , he said. He was never one to throw ______good__ money after bad.

Jasper's mom had no use ___for__ anything except slot machines. She loved the slots, ___as__ long as she could find nickel machines and __dime___ machines. "Are any of those left?" she asked __Jasper___ . He said he wasn't sure, but there had __to___ be some, somewhere. She said she was going __to___ play differently on this visit: she would wait ___for__ someone used a machine for at least 15 ______minutes__ . Then she would play that machine when that ______person__ got up and left. Maybe, she hoped, the ____jackpot___ would hit on the first nickel that she __put___ in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, __it___ 's the same trick that everyone who plays the __spot___ machines does. And almost everyone goes home broke.

338267 top -

Done

339291 top -

*Vocabulary:

• bet(v): đặt cược
• bitterly(adv): cay đắng, chua chat
• blackjack(n): bài xì-lát
• broke(a): túng quẫn
• buffet(n): tiệc đứng
• casino(n): sòng bài
• jackpot(n): số tiền đặt cược
• minimum(a): tối thiểu
• monorail(n): đường một ray
• nowadays(n): thời buổi nay, ngày nay
• slot(n): xèng
• surprise(v): làm ngạc nhiên
• unfortunately(adv): một cách đáng tiếc, không may mắn

================

*Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas?Yes

2.Were they going to Las Vegas for two weeks?No

3.Were they in Las Vegas 10 years ago?Yes

4.Had the city changed a lot in those 10 years?Yes

5.Are the buffets 10 times as expensive now?Yes

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago?No

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants?No

8.Did his dad love the buffets?Yes

9.Did he ask his dad what games he was going to play?Yes

10.Was his dad going to play the slot machines?No

================

*Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for _a___ week. The last time they were there was 10 __years___ ago. The city had changed greatly in __those___ 10 years. For one thing, the all you __can___ eat buffets were $15, instead of $3. And _traffic____ was much worse, of course. But now Las _Vegas____ had a monorail that stopped at all the _mảo____ hotels. No more walking in the hot sun (__or___ the bitterly cold wind, if you visited Las __Vegas___ in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "___Even__ at $15, he'll still eat $20 or $30 __worth___ ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what __game___ he was going to play. Blackjack, he replied, ___if__ he could find a $2 table. Jasper told ___him__ that he might have to go downtown to __a___ real old casino. Most casinos, he said, require ___a__ $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. __After___ he lost a hundred dollars, he was finished _anyway____ , he said. He was never one to throw __good___ money after bad.

Jasper's mom had no use __for___ anything except slot machines. She loved the slots, __as___ long as she could find nickel machines and __dime___ machines. "Are any of those left?" she asked ___Jasper__ . He said he wasn't sure, but there had __to___ be some, somewhere. She said she was going ___to__ play differently on this visit: she would wait __till___ someone used a machine for at least 15 __minutes___ . Then she would play that machine when that __person___ got up and left. Maybe, she hoped, the __jackpot___ would hit on the first nickel that she __first___ in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, __I___ 's the same trick that everyone who plays the __slot___ machines does. And almost everyone goes home broke.

===================

*Translate into Vietnamese:

Đặt cược lớn ở Las Vegas

Cha mẹ của Jasper sẽ đi tới Las Vegas chừng một tuần. Lần cuối cùng họ đi tới đó đã là 10 năm trước rồi. Thành phố đã thay đổi rất nhiều khoảng thời gian 10 năm đó. Như điều này, tất cả những bữa tiệc đứng bạn có thể ăn là 15$, thay vì 3$. Và giao thông thì rất tồi tệ, dĩ nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì Las Vegas có một đường xe lửa một ray dẫn tới tất cả những khách sạn chính. Không còn cảnh đi dạo dưới cái nắng nóng (hoặc cái gió lạnh đắng chát, nếu bạn tới Las Vegas vào mùa đông). Cha của Jasper yêu những bữa tiệc đứng. "Thậm chí là 15$, anh ta sẽ ăn 20$ hoặc 30$ hoặc hơn nữa cơ," mẹ của Jasper nói.

Jasper hỏi cha anh ta sẽ choi trò gì. Blackjack, ông ta trả lời, nếu ông ta có thể tìm một cái bàn 2$. Jasper bảo cha rằng có thể ông ta phải đi vào khu trung tâm thành phố để tìm một cái sòng bài thiệt cổ. Hầu hết các sòng bài, anh ta nói, ngày nay đều yêu cầu ít nhất 5$. Điều đó không làm ngạc nhiên cha anh ta. Sau khi ông ta thua 100$, dù như thế nào ông ta cũng sẽ dừng lại, ông ta trả lời. Anh ta không phải là một kẻ lãng phí tiền vào việc này.

Mẹ Jasper thì không biết chơi trò gì ngoài quay xèng. Bà ta yêu những cái máy, miễn là bà ấy có thể tim một cái máy quay xèng và máy quay hào. "Còn cái nào ở đó nữa không?" bà ta hỏi Jasper. Anh ta nói rằng anh ta không chắc chắn, nhưng phải có vài cái, ở đâu đó. Bà ta nói rằng bà ta sẽ chơi hơi khác trong chuyến này; bà ta sẽ chờ cho tới khi ai đó sử dụng một cái máy ít nhất 15 phút. Rồi bà sẽ chơi cái máy đó khi người đó đứng dậy và rời đi. Có lẽ, bà ta hi vọng, số tiền cược sẽ trúng vào ngay cái xèng đầu tiên bà đặt vào. Đó là một ý kiến hay, Jasper nghĩ. Không may thay, đó là cái mẹo tương tự mà mọi người chơi quay xèng làm. Và hầu như mọi người trở về nhà trắng tay.

418008 top -
LESSON 72:

BETTING BIG IN VEGAS - ĐẶT CƯỢC LỚN Ở VEGAS

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• bet(v): đánh cuộc, đánh cá.
• bitterly: cay đắng, chua chát.
• blackjack: bài xì-dách.
• broke: khánh kiệt, túng quẫn.
• buffet: tiệc đứng.
• casino: sòng bài.
• jackpot: số tiền đặt.
• minimum: tối thiểu.
• monorail: xe lửa một đường ray.
• nowadays: ngày nay.
• slot: khe cắm, khe cắm casino.
• surprise: ngạc nhiên.
• unfortunately: Thật không may, đáng tiếc.

+Slot Machine là gì? Xem thêm ở đây:
http://12betvietnam.blogspot.com/2012/0 ... -slot.html

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Were Jasper's parents going to Las Vegas?
-Yes, they were. Jasper's parents were going to Las Vegas.

2.Were they going to Las Vegas for two weeks?
-No, they weren't. They were going to Las Vegas for a week.

3.Were they in Las Vegas 10 years ago?
- Yes, they were. They were in Las Vegas 10 years ago.

4.Had the city changed a lot in those 10 years?
-Yes, it had. The city had changed a lot in those 10 years.

5.Are the buffets 10 times as expensive now?
-No, they aren't. The buffets are 05 times as expensive now.

6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago?
- No, it didn't. Las Vegas didn't have a monorail 10 years ago.

7.Does the new monorail stop at all the major restaurants?
- No, it doesn't. The new monorail stops at all the major hotels.

8.Did his dad love the buffets?
- Yes, he did. His dad loved the buffets.

9.Did he ask his dad what games he was going to play?
- Yes, he did. He asked his dad what games he was going to play.

10.Was his dad going to play the slot machines?
- No, he wasn't. His mother was going to play the slot machines.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Jasper's parents were going to Las Vegas for a week. The last time they were there was 10 years ago. The city had changed greatly in those 10 years. For one thing, the all you can eat buffets were $15, instead of $3. And traffic was much worse, of course. But now Las Vegas had a monorail that stopped at all the major hotels. No more walking in the hot sun ( or the bitterly cold wind, if you visited Las Vegas in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "Even at $15, he'll still eat $20 or $30 worth ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what games he was going to play. Blackjack, he replied, if he could find a $2 table. Jasper told him that he might have to go downtown to a real old casino. Most casinos, he said, require a $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. After he lost a hundred dollars, he was finished anyway , he said. He was never one to throw good money after bad.

Jasper's mom had no use for anything except slot machines. She loved the slots, as long as she could find nickel machines and dime machines. "Are any of those left?" she asked Jasper . He said he wasn't sure, but there had to be some, somewhere. She said she was going to play differently on this visit: she would wait till someone used a machine for at least 15 minutes . Then she would play that machine when that person got up and left. Maybe, she hoped, the jackpot would hit on the first nickel that she put in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, It's the same trick that everyone who plays the slot machines does. And almost everyone goes home broke.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Bố mẹ của Jasper sẽ đi Las Vegas trong một tuần. Lần cuối ông bà ở đó cách đây 10 năm. Thành phố đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm đó. Trước hết, bạn có thể dùng tất cả các tiệc đứng với giá 15 đô-la, thay vì 3 đô-la. Và các phương tiện giao thông thì quá tệ, tất nhiên là thế rồi. Nhưng hiện nay Las Vegas đã có xe lửa một đường ray dừng tại các khách sạn chính. Không một ai đi dưới ánh nắng nóng rẫy(hoặc làn gió lạnh lẽo rét buốt, nếu bạn tham quan Las Vegas vào mùa đông). Bố của Jasper rất thích tiệc đứng. "Chỉ với 15 đô-la, bố con vẫn có thể ăn đến mức giá 20 đô-la hoặc 30 đô-la cơ đấy," Mẹ của Jasper nói.

Jasper hỏi bố tính chơi trò gì. Xì-dách, ông trả lời, nếu ông có thể kiếm được bàn đặt tiền 2 đô-la. Jasper bảo với bố có lẽ ông phải xuống khu phố mua bán, tới các sòng bài cổ. Hiện nay, hầu hết các sòng bài, anh nói, đều quy định mức tối thiểu là 5 đô-la. Điều đó không làm bố anh ngạc nhiên. Sau khi thua 100 đô-la, dù muốn dù không, ông buộc phải ngừng lại, ông nói. Ông không bao giờ là người ném tiền qua cửa sổ như thế.

Mẹ của Jasper thì không cần thứ gì ngoại trừ mấy cái máy đánh bạc slot machine. Bà thích các khe trúng thưởng, miễn sao bà có thể kiếm được mấy cái máy đánh bạc 5 xu và máy đánh bạc 1 hào. "Không còn cái nào nữa sao?" Bà hỏi Jasper. Anh nói anh không chắc lắm, nhưng phải có một vài cái, ở đâu đó. Bà bảo bà sẽ chơi một cách khác hẳn trong lần tham quan này: Bà sẽ đợi cho đến khi có người đã dùng cái máy ít nhất 15 phút. Sau đó bà sẽ chơi chiếc máy này khi người đó đứng dậy và bỏ đi. Có lẽ, bà hy vọng, bà sẽ trúng giải độc đắc khi bỏ vào máy đồng 5 hào đầu tiên. Đó là một ý tưởng hay ho đấy chứ, Jasper nghĩ thế. Thật là đáng tiếc, đây là một mánh lới mà mỗi người chơi máy đánh bạc slot machine đều làm. Và hầu hết mọi người đều cháy túi khi về đến nhà.

440254 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 72: Betting Big in Vegas
: Cá cược lớn tại Vegas


Vocabulary:

• bet: cá cược
• bitterly: cay đắng
• blackjack: cây ba trắc, dùi cui của cảnh sát
• broke: phá vỡ, túng quẩn, bần cùng
• buffet: tiệc đứng, thức ăn tự chọn
• casino: sòng bạc
• jackpot: số tiền cá cược
• minimum: tối thiểu
• monorail: đường xe lửa
• nowadays: ngày nay, thời nay, thời buổi này
• slot: khe cắm, khe
• surprise: sự ngạc nhiên
• unfortunately: không may, một cách đáng tiếc

Translate into Vietnamese:

Jasper's parents were going to Las Vegas for a week. The last time they were there was 10 years ago. The city had changed greatly in those 10 years. For one thing, the all you can eat buffets were $15, instead of $3. And traffic was much worse, of course. But now Las Vegas had a monorail that stopped at all the major hotels. No more walking in the hot sun (or the bitterly cold wind, if you visited Las Vegas in the winter). Jasper's dad loved the buffets. "Even at $15, he'll still eat $20 or $30 worth," Jasper's mom said.

Cha mẹ của Jasper’s thường đến Las Vegas trong một tuần . Lần cuối cùng họ đến cách đây 10 năm. Thành phố có nhiều thay đổi trong 10 năm qua. Bởi một điều là các bạn có thể dùng thức ăn tự chọn tốn $15, thay vì trước đây chỉ $3. Và giao thông thì tệ hơn rất nhiều, tất nhiên thôi. Nhưng bây giờ Las Vegas có đường tàu hỏa một đường ray dừng ngay trước các khách sạn. Không còn phải đi bộ trong nắng nóng ( hoặc trời rét lạnh nếu bạn ghé thăm Las Vegas vào mùa đông). Cha của Jasper’s rất thích các món ăn tự chọn. “ Giá chỉ $15, ông có thể ăn $20 hay $30, “ Mẹ Jasper’s nói .

Jasper asked his dad what games he was going to play. Blackjack, he replied, if he could find a $2 table. Jasper told him that he might have to go downtown to a real old casino. Most casinos, he said, require a $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. After he lost a hundred dollars, he was finished anyway, he said. He was never one to throw good money after bad.

Jasper hỏi cha của mình ông chơi những trò gì. Blackjack, ông trả lời nếu ông có thể tìm thấy bàn đặt cược $2. Jasper nói với ông là ông có thể đến trung tâm thành phố nơi có những sòng bạc cổ. Hầu hết các sòng bạc, anh nói, bây giờ ít nhất cũng phải đặt cược $5. Điều đó không làm cha của Jasper ngạc nhiên . Sau khi thua $100, thì ông sẽ kết thúc cuộc chơi, ông nói. Ông chẳng dại gì ném tiền thêm khi vận may quá đen.

Jasper's mom had no use for anything except slot machines. She loved the slots, as long as she could find nickel machines and dime machines. "Are any of those left?" she asked Jasper. He said he wasn't sure, but there had to be some, somewhere. She said she was going to play differently on this visit: she would wait till someone used a machine for at least 15 minutes. Then she would play that machine when that person got up and left. Maybe, she hoped, the jackpot would hit on the first nickel that she put in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, it's the same trick that everyone who plays the slot machines does. And almost everyone goes home broke.

Mẹ Jasper không chơi bất cứ trò nào ngoại trừ máy đánh bạc slot machine. Bà thích chơi các loại máy có khe trúng thưởng, miễn sao Bà có thể tìm thấy máy máy đánh bạc 5 xu, và máy 10 xu. “ Còn máy nào nữa không ? Bà hỏi Jasper. Cậu nói chưa biết được, nhưng vẫn còn vài cái ở đâu đó. Bà nói lần tham quan này bà sẽ chơi trò khác. Bà sẽ chờ những người đang chơi máy ít nhất 15 phút nữa. Sau đó bà sẽ chơi máy này khi người đó đứng lên rời khỏi máy. Có thể, bà hy vọng trúng thưởng với số tiền đặt cược vào máy nickel. Đấy là ý tưởng cũng tốt đấy chứ, Jasper nghĩ thế. Thật không may, máy đánh bạc đã đánh lừa mọi người khi chơi. Và tất cả mọi người đều thua cược khi ra về.

Yes/No Questions:

1.Were Jasper's parents going to Las Vegas? Yes
2.Were they going to Las Vegas for two weeks? No
3.Were they in Las Vegas 10 years ago? No
4.Had the city changed a lot in those 10 years? Yes
5.Are the buffets 10 times as expensive now? No
6.Did Las Vegas have a monorail 10 years ago? No
7.Does the new monorail stop at all the major restaurants? No
8.Did his dad love the buffets? Yes
9.Did he ask his dad what games he was going to play? Yes
10.Was his dad going to play the slot machines? No

Fill in the blanks:

Jasper's parents were going to Las Vegas for a week. The last time they were there was 10 years ago. The city had changed greatly in those 10 years. For one thing, the all you can eat buffets were $15, instead of $3. And traffic was much worse, of course. But now Las Vegas had a monorail that stopped at all the major hotels. No more walking in the hot sun ( or the bitterly cold wind, if you visited Las Vegas in the winter). Jasper's dad loved the buffets. " Even at $15, he'll still eat $20 or $30 worth ," Jasper's mom said.

Jasper asked his dad what games he was going to play. Blackjack, he replied, if he could find a $2 table. Jasper told him that he might have to go downtown to a real old casino. Most casinos, he said, require a $5 minimum nowadays. That didn't surprise his dad. After he lost a hundred dollars, he was finished anyway, he said. He was never one to throw good money after bad.

Jasper's mom had no use for anything except slot machines. She loved the slots, as long as she could find nickel machines and dime machines. "Are any of those left?" she asked Jasper. He said he wasn't sure, but there had to be some, somewhere. She said she was going to play differently on this visit: she would wait till someone used a machine for at least 15 minutes. Then she would play that machine when that person got up and left. Maybe, she hoped, the jackpot would hit on the first nickel that she put in. That's a good idea, Jasper thought. Unfortunately, it's 's the same trick that everyone who plays the slot machines does. And almost everyone goes home broke.


602348 top -


@doanchin
Ở chỗ tôi, người ta xây dựng một khu casino như 1 thành phố nhỏ trên ngọn núi cao. Đường đi lên đó phong cảnh núi rừng hùng vĩ cũng đẹp lắm nhưng thật tinh mình cũng chỉ đến đó vì phong cảnh chứ chưa bao giờ "đóng tiền điện" cho mấy chỗ đó :)

Nickel là đồng 5 cent, dime là đồng 10 cent. Nickel machine hay dime machine là máy đánh bạc có slot cho đồng 5 hay 10 cent. Ở đoạn cuối, mẹ Jasper nói bà hy vọng sẽ thắng khi canh được cái máy ai rời đi sau khi chơi ít nhất 15 phút. Cái vụ này thì mình có nghe nói, ý là người chơi trước đó sau khi thua 1 đống tiền ở cái máy nào đó, mình nhảy vào chơi thế chân người đó sẽ có khả năng thắng. Đại loại mình chỉ biết vậy. Chị HoangThiQuynhNhu dịch sát ý đó anh.

602362 top -

@ nguoidonghanh.

Thanks, thật sự doanchin không hiểu nghĩa của 2 từ Nickel and dime, chỉ dịch theo ngữ cảnh của bài hiểu tới đâu mần tới đó, dịch xong xem lại cũng chưa được ưng ý cho lắm, nhưng quả thật là hết ý rồi, nhờ anh chỉ giáo thêm,

Thật sự doanchin tự học cho mình là chính, hiểu sao dịch vậy không dám liếc bài người khác sợ thành thói quen...nên có những bài dịch không giống ai và cũng chẳng ai giống mình là vây...

Thank you very much.

602380 top -

@doanchin: Ủa bữa nay thầy nguoidochanh biến thành nguoidonghanh rồi.

:)
Dzọt. Hi hi.

602406 top -


Ờ, có khi cũng đúng đó lanhuongbm. Dẫu sao, anh cũng đồng hành với anh doanchin hai, ba năm nay rồi. Học tiếng Anh tới lúc nào không vô nữa thì dừng lại để bộ óc "tiêu hóa" khối lượng kiến thức đã tiếp thu. Chuyện bình thường mà, anh cũng có hơn gì lanhuong đâu :)

@doanchin
Tôi chỉ nói anh tham khảo bài phía trên sau khi chỉ ra điểm sai của anh thôi, chứ anh làm vậy là đúng lắm đó. Copy bài người khác tiếng Anh gọi là plagiarism khi đi học là nặng tội lắm, nhẹ thì bị điểm D, nặng thì teacher cho fail lớp luôn => hết xin tiền đi học được luôn. Chuẩn bị dụng cụ cày bừa chưa anh? :)

602410 top -
ESL 72: Betting Big in Vegas
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.