.
Thư: Hỏi case number/Invoice ID number *
*Mẫu thư hỏi Case Number

. Bạn scan giấy chấp thuận I-797 của I-130 gởi kèm thư này cho NVC.
. Địa chỉ email của National Visa Center là: [email protected]
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.


*Subject: USCIS - (Receipt Number)

Dear Sir/Madame,

Ref: Receipt number

Preference Category: (ghi diện bảo lãnh F1, F4, K1, vv...)

Petitioner's name: (ghi họ tên người bảo lãnh)
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, ví dụ: 01 JAN 1960)

Principal applicant: (ghi họ tên đương đơn chính)
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, ví dụ: 30 DEC 1963)

As a principal applicant, I would be grateful to you for providing me with my case number if my case is already asssigned a number.

*Copy I-797 approval Notice enclosed.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,
(Tên họ người được bảo lãnh)*Mẫu thư hỏi Invoice I.D. Number

Khi HS đang chờ đến lượt được mở, Người Bảo Lãnh/Người Được Bảo Lãnh (NBL/NĐBL) nên chủ động liên lạc NVC để hỏi thông tin về Invoice ID Number (ID#) của hồ sơ (nếu chưa có) để chủ động xử lý HS khi HS được mở.

*Nếu gửi từ email của đương đơn:

. Email to: [email protected]
. Subject: Case number HCM...- Request for Invoice ID number

(Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám)

Dear Madam or Sir,

I am the principal beneficiary of this petition:

. Case Number: (Ghi case number HCM...)
. Petitioner's name: (TÊN NGƯỜI BẢO LÃNH) (VD: NGUYEN, A VAN)
. Date of Birth: (NGÀY THÁNG NĂM SINH) (VD: 09 SEP 1960)
. Principal Applicant’s name: (TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH CHÍNH)
. Date of Birth: (NGÀY THÁNG NĂM SINH) (VD: 09 SEP 1960)
. Preference Category: (DIỆN F1, F4,...)
. Priority Date: (NGÀY ƯU TIÊN) (VD: 09 SEP 1960)

I would be grateful to you for giving me my case's Invoice I.D. number.

Your prompt reply would be much appreciated. Thank you very much.

Best regards,
(TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH CHÍNH)
Email: (ghi địa chỉ email đương đơn)*Nếu dùng form Ask NVC:

. Trong form chọn câu hỏi Invoice ID or Beneficiary ID.
. Trong text box của form, dùng mẫu thư hỏi Invoice ID Number như sau: (không ghi quá 500 chữ)


Dear Sir/Madam,

My case's priority date is (Ghi ngày ưu tiên). Preference Category: (Ghi diện HS. Ví dụ: F4).

I would be grateful to you for giving me my case's Invoice I.D. number.

Your prompt reply would be much appreciated. Thank you very much.

Best regards,
(Tên của đương đơn)Last updated Oct/2017

2629 top -

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image