.
ESL 66: “We Could Have All Died!”


ESL 66: “We Could Have All Died!”Download


Two bombing attempts in London failed last night. A Mercedes was parked in front of a popular nightclub before closing time. There were at least 500 patrons inside the club. The Mercedes contained 11 full gasoline cans and 7 containers of nails. Apparently, the car was to be exploded by a call from a cell phone, but someone, or something, goofed. The cell phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some smoke started spewing out of the car.

An ambulance happened to drive by. The driver, seeing the smoke, called the police. The police arrived quickly, and a bomb expert immediately entered the car and started disarming the vehicle. A few minutes later, the police were notified about another car, also full of explosive material, parked behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. Twice in one night, deadly explosions had failed to occur. The bad guys had lost--this time.

A new prime minister had just taken over in England. He said that God was watching over London. Scotland Yard believed that terrorists were behind the bombing attempts. When one patron at the nightclub found out how close he had been to death, he said, “I’m so happy to be alive! Last night I was dancing all night near the windows next to the street, and I would have been one of the first to die. It’s scary to think about. I won’t be coming to this club for another week or so.”

259041 top -


*Vocabulary:

• ambulance:
• apparently:
• bomb:
• container:
• deadly:
• disarm:
• expert:
• explode:
• explosive:
• gasoline:
• goof:
• minister:
• nightclub:
• notify:
• occur:
• patron:
• prime:
• scary:
• spew:
• terrorist:
• trigger:
• vehicle:

======================

*Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London?

2.Were the bombing attempts successful?

3.Were the bombing attempts last week?

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub?

5.Was it a popular nightclub?

6.Were there 5,000 people inside the club?

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails?

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes?

9.Did the cell phone call trigger the explosion?

10.Did smoke start to spew out of the car?

==================

*Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. _____ Mercedes was parked in front of a popular _____ before closing time. There were at least 500 _____ inside the club. The Mercedes contained 11 full _____ cans and 7 containers of nails. Apparently, the _____ was to be exploded by a call from _____ cell phone, but someone, or something, goofed. The _____ phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some _____ started spewing out of the car.

An ambulance _____ to drive by. The driver, seeing the smoke, _____ the police. The police arrived quickly, and a _____ expert immediately entered the car and started disarming _____ vehicle. A few minutes later, the police were _____ about another car, also full of explosive material, _____ behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. _____ in one night, deadly explosions had failed to _____ . The bad guys had lost--this time.

A new _____ minister had just taken over in England. He _____ that God was watching over London. Scotland Yard _____ that terrorists were behind the bombing attempts. When _____ patron at the nightclub found out how close _____ had been to death, he said, “I’m so _____ to be alive! Last night I was dancing _____ night near the windows next to the street, _____ I would have been one of the first _____ die. It’s scary to think about. I won’t _____ coming to this club for another week or _____ .”

=====================

*Translate into Vietnamese:

………………

259042 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• ambulance(n): xe cứu thương
• apparently(adv): hình như
• bomb(n): bom
• container(n): thùng chứa
• deadly(a): làm chết người
• disarm(v): vô hiệu hóa
• expert(n): chuyên gia
• explode(v): nổ
• explosive(a): nổ, gây nổ
• gasoline(n): xăng
• goof(v): bỏ lỡ
• minister(n): bộ trưởng
• nightclub(n): hộp đêm
• notify(v): cho biết
• occur(v): diễn ra
• patron(n): người
• prime(a): tốt, ưu tú
• scary(v): làm cho sợ
• spew(v): phun ra
• terrorist(n): khủng bố
• trigger(v): gây ra
• vehicle(n): phương tiện

======================

*Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London?Yes

2.Were the bombing attempts successful?No

3.Were the bombing attempts last week?No

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub?No

5.Was it a popular nightclub?Yes

6.Were there 5,000 people inside the club?No

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails?No

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes?Yes

9.Did the cell phone call trigger the explosion?No

10.Did smoke start to spew out of the car?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. _A____ Mercedes was parked in front of a popular __nightclub___ before closing time. There were at least 500 __patrons___ inside the club. The Mercedes contained 11 full _gasoline____ cans and 7 containers of nails. Apparently, the __car___ was to be exploded by a call from _a____ cell phone, but someone, or something, goofed. The __cell___ phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some __smoke___ started spewing out of the car.

An ambulance __happened___ to drive by. The driver, seeing the smoke, __called___ the police. The police arrived quickly, and a __bomb___ expert immediately entered the car and started disarming __the___ vehicle. A few minutes later, the police were __notified___ about another car, also full of explosive material, __parked___ behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. __Twice___ in one night, deadly explosions had failed to _occured____ . The bad guys had lost--this time.

A new __prime___ minister had just taken over in England. He __said___ that God was watching over London. Scotland Yard __believed___ that terrorists were behind the bombing attempts. When ___one__ patron at the nightclub found out how close __he___ had been to death, he said, “I’m so __happy___ to be alive! Last night I was dancing __all___ night near the windows next to the street, __and___ I would have been one of the first ___to__ die. It’s scary to think about. I won’t __be___ coming to this club for another week or __so___ .”

=====================

*Translate into Vietnamese:

Chúng ta đã có thể chết hết rồi

Hai vụ đặt bom diễn ra ở London tối qua. Một chiếc Mercedes đậu trước một hộp đêm nổi tiếng trước giờ đóng cửa. Có ít nhất 500 người ở trong đó. Chiếc Mercedes chứa 11 can xăng và 7 thùng chứa đinh. Hình như chiếc xe được kích nổ bằng một cuộc gọi từ một cái điện thoại di động, nhưng tai đó, hoặc là một cái gì đó, đã bỏ lỡ. Cuộc gọi điện thoại không gây ra vụ nổ. Thay vào đó, vài làm khói bắt đầu lan ra ngoài đường.

Một chiếc xe cứu thương xuất hiện. Người tài xe, thấy khói, gọi cho cảnh sát. Cảnh sát tới ngay tức khắc, và một chuyên gia về bom đã ngay lập tức tiến vào chiếc xe và bắt đầu vô hiệu hóa cái phương tiện. Một vài phút sau, cảnh sát được thông báo về một chiếc xe khác, cũng chứa đầy những chất gây nổ, đậu phía sau hộp đêm. Cái phương tiện đó cũng bị vô hiệu hóa. Hai lần trong đêm, những vụ nổ gây chết người đã thất bại. Những kẻ xấu đã mất dạng-vào thời điểm này.

Một bộ trưởng mới vừa nắm quyền ở Anh. Ông ta nói rằng Chúa đang dõi theo London. Sở Chi Huy cảnh sát London tin rằng những kẻ khủng bố đứng đằng sau những vụ đặt bom này. Khi một người tại hộp đêm nhận ra mình đã gần tử thần như thế nào, anh ta nói, "Tôi rất vui vì vẫn còn sống! Tối qua tôi nhảy suốt đêm gần cửa sổ kế bên đường, và tôi sẽ là một trong số những người chết trước tiên. Thật là đáng sợ khi nghĩ về nó. Tôi sẽ không tới hộp đêm này một vài tuần nữa."

267480 top -

Done

274812 top -
Nộp bài ESL 66: "We Could Have All Died!"
*Vocabulary:

• ambulance: Xe cứu thương
• apparently: Hình như
• bomb: Bom
• container: Thùng chứa
• deadly: Làm chết người
• disarm: Vô hiệu hóa
• expert: Chuyên gia
• explode: Nổ
• explosive: Gây nổ
• gasoline: Xăng
• goof: Bỏ lỡ
• minister: Bộ trưởng
• nightclub: Hộp đêm
• notify: Cho biết
• occur: Diễn ra
• patron: Người
• prime: Tốt
• scary: Làm cho sợ
• spew: Phun ra
• terrorist: Khủng bố
• trigger: Gây ra
• vehicle: Phương tiện

======================

*Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London? Yes

2.Were the bombing attempts successful? No

3.Were the bombing attempts last week? No

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub? No

5.Was it a popular nightclub? Yes

6.Were there 5,000 people inside the club? No

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails? No

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes? Yes

9.Did the cell phone call trigger the explosion? No

10.Did smoke start to spew out of the car? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. _A_Mercedes was parked in front of a popular _nightclub_ before closing time. There were at least 500 _patrons_ inside the club. The Mercedes contained 11 full _gasoline_ cans and 7 containers of nails. Apparently, the _car_ was to be exploded by a call from _a_ cell phone, but someone, or something, goofed. The _cell_ phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some _smoke_ started spewing out of the car.

An ambulance _happened_ to drive by. The driver, seeing the smoke, _called_ the police. The police arrived quickly, and a _bomb_ expert immediately entered the car and started disarming _the_ vehicle. A few minutes later, the police were _notified_ about another car, also full of explosive material, _parked_ behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. _Twice_ in one night, deadly explosions had failed to _occured_ . The bad guys had lost--this time.

A new _prime_ minister had just taken over in England. He _said_ that God was watching over London. Scotland Yard _believed_ that terrorists were behind the bombing attempts. When _one_ patron at the nightclub found out how close _he_ had been to death, he said, “I’m so _happy_ to be alive! Last night I was dancing _all_ night near the windows next to the street, _and_ I would have been one of the first _to_ die. It’s scary to think about. I won’t _be_ coming to this club for another week or _so_ .”

284606 top -

Done

290449 top -
*Vocabulary:

• ambulance: xe cứu thương
• apparently (adv) rành rành
• bomb (n,v) quả bom, oanh tạc
• container: thùng, đồ chứa
• deadly (adv) gây chết người
• disarm (v) tước vũ khí
• expert: chuyên gia (adj) thạo về...
• explode (v) nổ
• explosive (n,adj) chất nổ,dễ nổ
• gasoline (n) xăng, dầu hỏa, dầu lửa
• goof:người ngốc
• minister: bộ trưởng
• nightclub: câu lạc bộ về đêm
• notify (v) thông báo cho biết
• occur: xảy ra
• patron: người bảo trợ, ông chủ, ông bầu
• prime (adj) đầu tiên, loại ưu
• scary (adj) làm sợ hãi
• spew (n,v) nôn, mửa
• terrorist: tên khủng bố
• trigger: cò súng, nút bấm (máy ảnh) (v) kích nổ
• vehicle: xe cộ

======================

*Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London?yes

2.Were the bombing attempts successful?no

3.Were the bombing attempts last week?no

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub?no

5.Was it a popular nightclub?yes

6.Were there 5,000 people inside the club?no

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails?no

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes?yes

9.Did the cell phone call trigger the explosion?no

10.Did smoke start to spew out of the car?yes

==================

*Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. __A___ Mercedes was parked in front of a popular __nightclub___ before closing time. There were at least 500 ___patrons__ inside the club. The Mercedes contained 11 full __gasoline___ cans and 7 containers of nails. Apparently, the __car___ was to be exploded by a call from ___a__ cell phone, but someone, or something, goofed. The __cell___ phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some ______smoke__ started spewing out of the car.

An ambulance ____happened___ to drive by. The driver, seeing the smoke, ______called__ the police. The police arrived quickly, and a ______bomb__ expert immediately entered the car and started disarming ___the__ vehicle. A few minutes later, the police were ____notified___ about another car, also full of explosive material, ____parked___ behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. ______Twice__ in one night, deadly explosions had failed to ____occur___ . The bad guys had lost--this time.

A new ____prime___ minister had just taken over in England. He ______said__ that God was watching over London. Scotland Yard ____believed___ that terrorists were behind the bombing attempts. When ___one__ patron at the nightclub found out how close ___he__ had been to death, he said, “I’m so ______happy__ to be alive! Last night I was dancing ___all__ night near the windows next to the street, __and___ I would have been one of the first __to___ die. It’s scary to think about. I won’t __be___ coming to this club for another week or ___so__ .”

333745 top -

*Vocabulary:

• ambulance(n): xe cứu thương
• apparently(adv): hình như
• bomb(n): bom
• container(n): thùng chứa
• deadly(a): làm chết người
• disarm(v): vô hiệu hóa
• expert(n): chuyên gia
• explode(v): nổ
• explosive(a): nổ, gây nổ
• gasoline(n): xăng
• goof(v): bỏ lỡ
• minister(n): bộ trưởng
• nightclub(n): hộp đêm
• notify(v): cho biết
• occur(v): diễn ra
• patron(n): người
• prime(a): tốt, ưu tú
• scary(v): làm cho sợ
• spew(v): phun ra
• terrorist(n): khủng bố
• trigger(v): gây ra
• vehicle(n): phương tiện

======================

*Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London?Yes

2.Were the bombing attempts successful?No

3.Were the bombing attempts last week?No

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub?No

5.Was it a popular nightclub?Yes

6.Were there 5,000 people inside the club?No

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails?No

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes?Yes

9.Did the cell phone call trigger the explosion?No

10.Did smoke start to spew out of the car?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. _A____ Mercedes was parked in front of a popular __nightclub___ before closing time. There were at least 500 __patrons___ inside the club. The Mercedes contained 11 full _gasoline____ cans and 7 containers of nails. Apparently, the __car___ was to be exploded by a call from _a____ cell phone, but someone, or something, goofed. The __cell___ phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some __smoke___ started spewing out of the car.

An ambulance __happened___ to drive by. The driver, seeing the smoke, __called___ the police. The police arrived quickly, and a __bomb___ expert immediately entered the car and started disarming __the___ vehicle. A few minutes later, the police were __notified___ about another car, also full of explosive material, __parked___ behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. __Twice___ in one night, deadly explosions had failed to _occured____ . The bad guys had lost--this time.

A new __prime___ minister had just taken over in England. He __said___ that God was watching over London. Scotland Yard __believed___ that terrorists were behind the bombing attempts. When ___one__ patron at the nightclub found out how close __he___ had been to death, he said, “I’m so __happy___ to be alive! Last night I was dancing __all___ night near the windows next to the street, __and___ I would have been one of the first ___to__ die. It’s scary to think about. I won’t __be___ coming to this club for another week or __so___ .”

=====================

*Translate into Vietnamese:

Chúng ta đã có thể chết hết rồi

Hai vụ đặt bom diễn ra ở London tối qua. Một chiếc Mercedes đậu trước một hộp đêm nổi tiếng trước giờ đóng cửa. Có ít nhất 500 người ở trong đó. Chiếc Mercedes chứa 11 can xăng và 7 thùng chứa đinh. Hình như chiếc xe được kích nổ bằng một cuộc gọi từ một cái điện thoại di động, nhưng tai đó, hoặc là một cái gì đó, đã bỏ lỡ. Cuộc gọi điện thoại không gây ra vụ nổ. Thay vào đó, vài làm khói bắt đầu lan ra ngoài đường.

Một chiếc xe cứu thương xuất hiện. Người tài xe, thấy khói, gọi cho cảnh sát. Cảnh sát tới ngay tức khắc, và một chuyên gia về bom đã ngay lập tức tiến vào chiếc xe và bắt đầu vô hiệu hóa cái phương tiện. Một vài phút sau, cảnh sát được thông báo về một chiếc xe khác, cũng chứa đầy những chất gây nổ, đậu phía sau hộp đêm. Cái phương tiện đó cũng bị vô hiệu hóa. Hai lần trong đêm, những vụ nổ gây chết người đã thất bại. Những kẻ xấu đã mất dạng-vào thời điểm này.

Một bộ trưởng mới vừa nắm quyền ở Anh. Ông ta nói rằng Chúa đang dõi theo London. Sở Chi Huy cảnh sát London tin rằng những kẻ khủng bố đứng đằng sau những vụ đặt bom này. Khi một người tại hộp đêm nhận ra mình đã gần tử thần như thế nào, anh ta nói, "Tôi rất vui vì vẫn còn sống! Tối qua tôi nhảy suốt đêm gần cửa sổ kế bên đường, và tôi sẽ là một trong số những người chết trước tiên. Thật là đáng sợ khi nghĩ về nó. Tôi sẽ không tới hộp đêm này một vài tuần nữa."

416623 top -
LESSON 66:

"WE COULD HAVE ALL DIED"
"LẼ RA CHÚNG TA ĐÃ CHẾT HẾT RỒI."


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• ambulance: xe cấp cứu.
• apparently: hình như.
• bomb: quả bom.
• container: thùng, chai, lọ.
• deadly: gây chết người, làm chết người.
• disarm: tước hết khả năng gây tác hại, vô hiệu hoá.
• expert: nhà chuyên môn, chuyên gia, chuyên viên.
• explode: làm nổ, nổ tung.
• explosive: chất nổ, nổ, gây nổ.
• gasoline: xăng.
• goof: mắc phải sai lầm, làm hỏng, làm sai.
• minister: bộ trưởng.
• nightclub: hộp đêm.
• notify: thông báo, báo tin, cho biết.
• occur: xuất hiện, xảy ra, tìm thấy.
• patron: khách hàng quen.
• prime: xuất sắc, hoàn hảo, ưu tú.
• scary: làm cho sợ hãi.
• spew: làm phun ra.
• terrorist: kẻ khủng bố.
• trigger: nút bấm.
• vehicle: xe cộ, phương tiện.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Were there two bombing attempts in London?
- Yes, there were. There were two bombing attempts in London.

2.Were the bombing attempts successful?
- No, they weren't. The bombing attempts were failed.

3.Were the bombing attempts last week?
- No, they weren't. The bombing were attempts last night.

4.Was a Mercedes parked behind a nightclub?
- No, it wasn't. A Mercedes parked in front of a nightclub.

5.Was it a popular nightclub?
- Yes, it was. It was a popular nightclub.

6.Were there 5,000 people inside the club?
- No, there were't. There were 500 people inside the club.

7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails?
- No, it didn't. The Mercedes contained 9 containers of nails.

8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes?
- Yes, there were. There were 11 gasoline cans in the Mercedes.

9.Did the cell phone call trigger the explosion?
No, it didn't. The cell phone call didn't trigger the explosion.

10.Did smoke start to spew out of the car?
- Yes, it did. Smoke started to spew out of the car.
===========================================================

*Fill in the blanks:
----------------------------------------------------------------
Two bombing attempts in London failed last night. A Mercedes was parked in front of a popular nightclub before closing time. There were at least 500 patrons inside the club. The Mercedes contained 11 full gasoline cans and 7 containers of nails. Apparently, the car was to be exploded by a call from a cell phone, but someone, or something, goofed. The cell phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some smoke started spewing out of the car.

An ambulance happened to drive by. The driver, seeing the smoke, called the police. The police arrived quickly, and a bomb expert immediately entered the car and started disarming the vehicle. A few minutes later, the police were notified about another car, also full of explosive material, parked behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. Twice in one night, deadly explosions had failed to ocur . The bad guys had lost--this time.

A new prime minister had just taken over in England. He said that God was watching over London. Scotland Yard believed that terrorists were behind the bombing attempts. When one patron at the nightclub found out how close he had been to death, he said, “I’m so happy to be alive! Last night I was dancing all night near the windows next to the street, and I would have been one of the first to die. It’s scary to think about. I won’t be coming to this club for another week or so .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Hai mưu toan đánh bom tại Luân đôn đã bị triệt phá tối hôm qua. Một chiếc Mercedes đã được cho đậu ở phía trước một hộp đêm nổi tiếng trước giờ đóng cửa. Có ít nhất 500 khách hàng bên trong hộp đêm. Chiếc xe Mercedse chở 11 can xăng đầy và 7 thùng đinh. Hình như, chiếc xe được tính cho nổ tung bởi một cuộc điện thoại từ một điện thoại di động, nhưng có ai đó, hoặc có chuyện gì đó lầm lẫn. Cái điện thoại di động đã không gây ra được vụ nổ. Thay vì thế, từng làn khói bắt đầu tuôn ra mù mịt từ chiếc xe.

Một chiếc xe cấp cứu ngẫu nhiên chạy ngang qua. Bác tài xế, trông thấy khói, đã gọi cho cảnh sát. Cảnh sát có mặt nhanh chóng, và một chuyên gia về bom ngay lập tức vào xe và bắt đầu vô hiệu hoá phương tiện. Ít phút sau đó, cảnh sát được thông báo có thêm một chiếc xe nữa, cũng chứa đầy vật liệu gây nổ, được cho đậu phía sau hộp đêm. Các phương tiện cũng được vô hiệu hoá. Hai lần trong một đêm, các vụ nổ gây chết người đã bị triệt phá khi tìm thấy. Những kẻ xấu đã biến mất--tại thời điểm này.

Vị thủ tướng mới nhậm chức ở nước Anh. Ông nói rằng Thượng đế đã bảo vệ Luân đôn. Sở cảnh sát Luân đôn tin rằng những kẻ khủng bố đã đứng sau các vụ mưu toan đánh bom. Khi một khách hàng tại hộp đêm phát hiện ra sao anh ta lại ở gần cái chết đến như thế, anh nói, "Tôi thật hạnh phúc khi vẫn còn sống! Tối qua tôi đã khiêu vũ suốt đêm cạnh cửa sổ gần sát con đường và tôi sẽ là một trong những người chết đầu tiên. Thật kinh sợ khi nghĩ về chuyện đó. Tôi sẽ không đến hộp đêm này trong một vài tuần hoặc hơn thế nữa."

438863 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI

ESL 66: “WE COULD HAVE ALL DIED!”
TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾT


*Vocabulary:


• ambulance: xe cứu thương
• apparently: nhìn rỏ, trông rỏ, nhìn bên ngoài, hình như
• bomb: quả bom
• container: thùng hàng
• deadly: chết người
• disarm: vô hiệu hóa, tháo dỡ, tước vũ khí
• expert: chuyên môn, chuyên gia, chuyên viên
• explode: làm nổ, nổ tung
• explosive: nổ, gây nổ, dễ nổ
• gasoline: dầu lửa, dầu hỏa
• goof: người ngu, người ngốc
• minister: bộ trưởng
• nightclub: vũ trường
• notify: báo, khai báo, thông báo
• occur: xảy ra, xảy đến
• patron: bảo trợ, người bảo hộ
• prime: tốt nhất, quan trọng nhất
• scary: đáng sợ, kinh hãi
• spew: nôn ra, ói ra, mữa ra
• terrorist: khủng bố
• trigger: kích hoạt, cò súng
• vehicle: xe cộ , di chuyển bằng xe.
……………………………………….
Translate into Vietnamese:

Two bombing attempts in London failed last night. A Mercedes was parked in front of a popular nightclub before closing time. There were at least 500 patrons inside the club. The Mercedes contained 11 full gasoline cans and 7 containers of nails. Apparently, the car was to be exploded by a call from a cell phone, but someone, or something, goofed. The cell phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some smoke started spewing out of the car.
Hai vụ ném bom ở London thất bại tối qua. Một chiếc xe Mercedes đậu trước một vũ trường nổi tiếng đã đóng cửa. Có ít nhất 500 người khách bên trong câu lạc bộ. Thùng xe Mercedes chứa 11 lon xăng và 7 thùng đựng đinh. Rõ ràng chiếc xe đã đặt kích nổ khi có cuộc gọi đến từ điện thoại di động, ngoài ra ai đó hoặc sự cố gì đó. Gọi di động không kích hoạt được vụ nổ, thay vào đó khói bắt đầu phun ra khỏi xe.

An ambulance happened to drive by. The driver, seeing the smoke, called the police. The police arrived quickly, and a bomb expert immediately entered the car and started disarming the vehicle. A few minutes later, the police were notified about another car, also full of explosive material, parked behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. Twice in one night, deadly explosions had failed to occur. The bad guys had lost--this time.
Xe cứu thương bất ngờ xuất hiện, tài xế nhìn thấy khói gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đến nhanh chóng, và một chuyên gia về bơm ngay lập tức bước vào xe và bắt đầu vô hiệu hóa phương tiện. Vài phút sau, cảnh sát được thông báo có một chiếc xe khác cũng chứa đầy đủ về vật liệu cháy nổ phía sau vũ trường. Chiếc xe đó cũng được vô hiệu hóa phương tiện. Hai lần trong một đêm, vụ nổ chết người đã không xảy ra. Thời gian này bọn đánh bom đã biến mất.

A new prime minister had just taken over in England. He said that God was watching over London. Scotland Yard believed that terrorists were behind the bombing attempts. When one patron at the nightclub found out how close he had been to death, he said, “I’m so happy to be alive! Last night I was dancing all night near the windows next to the street, and I would have been one of the first to die. It’s scary to think about. I won’t be coming to this club for another week or so.”
Một bộ trưởng (thủ tướng) mới vừa tiếp quản ở Anh. Ông nói rằng ơn trên đã phù hộ cho London. Scotland Yard (sở mật thám) in rằng những kẻ khủng bố đứng đằng sau những kẻ ném bom. Khi một vị khách tại vũ trường phát hiện mình cận kề với cái chết như thế nào, ông nói, Tôi rất hạnh phúc khi vẫn còn sống! Tối qua tôi đã khiêu vũ suốt đêm gần cửa sổ bên cạnh đường, và tôi có thể là người đầu tiên phải chết. Thật là đáng sợ khi nghỉ về điều đó. Tuần này hoặc lâu hơn tôi sẽ chẳng dám đến câu lạc bộ này nữa .


Yes/No Questions:

1.Were there two bombing attempts in London? No
2.Were the bombing attempts successful? No
3.Were the bombing attempts last week? No
4.Was a Mercedes parked behind a nightclub? Yes
5.Was it a popular nightclub? Yes
6.Were there 5,000 people inside the club? Yes
7.Did the Mercedes contain 11 containers of nails? No
8.Were there 11 gasoline cans in the Mercedes? Yes
9.Did the cell phone call trigger the explosion? Yes
10.Did smoke start to spew out of the car? Yes
………………………………………….

Fill in the blanks:

Two bombing attempts in London failed last night. A Mercedes was parked in front of a popular nightclub before closing time. There were at least 500 patrons inside the club. The Mercedes contained 11 full gasoline cans and 7 containers of nails. Apparently, the car was to be exploded by a call from a cell phone, but someone, or something, goofed. The cell phone call didn’t trigger the explosion. Instead, some smoke started spewing out of the car.

An ambulance happened to drive by. The driver, seeing the smoke, the the police. The police arrived quickly, and a bomb expert immediately entered the car and started disarming the vehicle. A few minutes later, the police were notified about another car, also full of explosive material, parked behind the nightclub. That vehicle was also disarmed. Twice in one night, deadly explosions had failed to occur. The bad guys had lost--this time.

A new prime minister had just taken over in England. He said that God was watching over London. Scotland Yard believed that terrorists were behind the bombing attempts. When one patron at the nightclub found out how close he had been to death, he said, “I’m so happy to be alive! Last night I was dancing all night near the windows next to the street, and I would have been one of the first to die. It’s scary to think about. I won’t [b] be coming to this club for another week or so .”


601808 top -


@doanchin
Gần bay rồi mà còn siêng quá hả anh :) Anh nắm ý vậy là ok rồi, tiểu tiết sai một chút không đáng kể. Prime minister là thủ tướng và Scotland Yard nó là sở mật thám đấy anh.

Anh rảnh thì luyện nghe và nói thêm nhe.

601842 top -

@ nguoidochanh.

Thank you. đã vào kiểm tra bài, doanchin nói thật với anh là rảnh là vào học, một bưổi tối không quá 3h. Cũng luyện nghe và nói dữ lắm chứ, nhưng mỗi tội có tí tưổi nên học đâu quên đó nên nghe lời anh " Cứ phải học "

Thân chúc anh vui khoẻ.

601855 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.